Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lenfoid öncülü NK İL-15 TİMUS İL-2, İL-4, İL-7 İL-7

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lenfoid öncülü NK İL-15 TİMUS İL-2, İL-4, İL-7 İL-7"— Sunum transkripti:

1 Lenfoid öncülü NK İL-15 TİMUS İL-2, İL-4, İL-7 İL-7
Miyeloid öncülü Lenfoid öncülü HEMAPOETİK KÖK HÜCRE PLURİPOTENT KÖK HÜCRE İL-7 İL-2, İL-4, İL-7 B lenfosit T lenfosit İL-15 NK TİMUS

2 B LENFOSİTLERİ Hümoral immün yanıtın efektör hücreleridir
İmmünoglobulin (İg) yapısındaki antikorları üretir ve salgılar Yüzey İg = B hücre reseptörü B hücre reseptörü (BHR) nün antijen bağlama bölgesi her B hücresinde farklıdır (Klonotipik): Her B hücresi ayrı bir antijene özgü farklı izotiplerde antikor üretebilir Antikor çeşitliliği = B hücre çeşidi: 5 x 108 Uyarı için antijen sunumu gerekmez Antijen sunabilirler: HLA ekspresyonu (Sınıf I ve sınıf II)

3 B LENFOSİT GELİŞİMİ Kemik iliğinde hemopoetik kök hücreden gelişir
Olgunlaşmasını kemik iliğinde (antijenden bağımsız) tamamlar Olgun B hücresi: Yüzey İg (İgM) taşır Periferik dokuda antijenle karşılaşmayı izleyerek aktiflenir: Çoğalır Plazma hücresine farklılaşır: Yüzey İg kaybeder Büyür Antikor sentez ve salgısı Antikor salgısının izotipini değiştirir: İgM  İgG/İgA/İgE Antikorunun afinitesini artırır Bellek hücresi oluşturur

4 IgM Fab ABB THR ab ABB İMMUNOGLOBULİN YAPISI g a m e d VL a CL VH Cm
Va Vb Cm Cm Cb Ca HÜCRE MEMBRANI

5 ANTİKOR TİPLERİ İgM İgG İgA İgD İgE Ağır zincir m g a d e
Hafif zincir l/k l/k l/k l/k l/k Plazmada oranı %10 %75 % <%1 <%1 Yapı Pentamer Monomer Dimer Monomer Monomer Kompleman aktivasyonu Plasenta geçişi Opsonin Salgılarda  Kompleman aktivasyonu Primer yanıt Mast hücre degranülasyonu

6 B B B HÜCRE AKTİVASYONU İgG Olgun B hücresi İgM Antijen
Plazma hücresine farklılaşma Afinite artışı B İgG B İzotip değiştirme Bellek hücresi Sekonder yanıt Primer yanıt

7 B HÜCRE FARKLILAŞMASI İgM İgG Th Th2 İgE Sitokin salgısı IL-4 IL-5
Antijen Primer yanıt HLA sınıf II İgM Çoğalma IL-4 IL-6 IL-2 IFNg İgG Endositoz Antijen sunma Th Th2 IL-4 İgE T hücre aktivasyonu Sitokin salgısı

8 ANTİKOR İŞLEVLERİ ANTİJEN BAĞLAMA BÖLGESİ (Fab) B hücre reseptörüdür
Antijenin (Toksin, virüs) nötralizasyonunu sağlar SABİT BÖLGESİ (Fc) Opsonin olarak fagositozu kolaylaştırır, uyarır (İgG) Kompleman siteminin aktivasyonunda rol alır (İgG ve İgM) Hücre lizisi ve opsonizasyon Erken tip aşırıduyarlılık reaksiyonunda rol alır (İgE) Hedef hücrenin duyarlılaştırılmasını sağlar: (İgG, İgA, İgE) Antikor-bağımlı hücre toksisitesi (NK, nötrofil, fagosit vb) Mukozal immünitede rol alır (İgA)

9 BAKTERİYE İMMÜN YANIT Deri yüzeyi DH DH Bakteri MF B HLA II İL-4 İL-5
Th İL-2 Th2 Bellek hücresi

10 İLTİHAP = İNFLAMASYON Kan hücreleri Mikroorganizma
Trauma Antijenik uyarı Kan hücreleri Plazma mediyatörleri Mikrodamar sistemi RUBOR: Eritem TUMOR Şişme CALOR Isınma DOLOR Ağrı FUNCTIO LAESA İşlev kaybı

11 İLTİHAP GELİŞİMİ Lokal kan akımı artar VAZODİLATASYON
Endotel yapışkanlığı artar Damar geçirgenliği artar Damar dışına kaçış artar Fibrinojen dokuda artar Öldürme mekanizmaları aktiflenir Doku onarımı başlar Bölgeye lökosit göçü artar KEMOTAKSİ Lökosit yapışması ve dispedezi artar EKSTRAVAZASYON Lökosit ve mediyatörlerin dokuya geçişi kolaylaşır İNFLAMASYON YANITI TRANSUDASYON ve EKSUDASYON DOKU ÖDEMİ PIHTILAŞMA UYARILIR HÜCRE ÖLÜMÜ ve DOKU HASARI ANGİOGENEZ ve MEZENKİMAL HÜCRE ARTIŞI

12 Araşidonik asit oksidasyonu
SEKONDER MEDİYATÖR SENTEZİ AKTİF HÜCRE MEMBRAN LİPİDLERİ Fosfolipaz A2 Araşidonik asit oksidasyonu Siklooksijenaz Lipoksijenaz Prostaglandin Lökotrien A4 LİZOFOSFATİDİLKOLİN Deterjan yapılı Hücre membran füzyonuna etkili Degranülasyon LTC4 LTD4 LTB4 PGE2 PGF2a PGI2 AĞRI VAZODİLATASYON ATEŞ GEÇİRGENLİK ARTIŞI HİSTAMİN BRADİKİNİN C5a TNF, IL-1

13 İNFLAMASYONUN SİSTEMİK BULGULARI
1. ATEŞ: İL-1, İL-6 ve TNF-a Hipotalamus 2. LÖKOSİTOZ: İL-1, İL-6, CSF ler Kemik iliği 3. AKUT FAZ YANITI: İL-1, İL-6, TNF-a Karaciğer Sedimentasyon artışı: C reaktif protein Serum amiloid A proteini Haptoglobin Fibrinojen a1 Antitripsin a2 Makroglobulin Seruloplazmin 4. GLUKOKORTİKOİD SALINIMI: İL-1, İL-6 Hipofiz ve adrenal bez

14 İLTİHAP SÜRECİ DOKU Kemik iliği Dolaşım KIZARIKLIK ŞİŞME ve AĞRI
C3a C5a Histamin Bradikinin Serotonin Vazodilatasyon Sıvı geçişi Kan hücresi yapımı Radikal üretimi Enzim salgısı İL-1 İL-6 GM-CSF G-CSF Fagositoz Öldürme KORUNMA DOKU HASARI Lökosit kemotaksisi Birikimi Yapışması Dokuya göç Salgı İL-1 CSFler TNF-a C5a LTB4 İL-8 İL-1 Makrofaj İL-1 TNF-a CSF Nötrofil TNF-a İL-8 Endotel yapışkanlık  ATEŞ TROMBOSİT: Serotonin, PAF T lenfositleri

15 Kanamayı durdurma süreci
HEMOZTAZİS Kanamayı durdurma süreci Zedelenen damarda kontraksiyon Vasküler yanıt Trombosit birikimi Trombosit aktivasyonu Pıhtılaşmanın aktivasyonu Pıhtı oluşumu Fibrinolizisin aktivasyonu Pıhtı çözülmesi Hemostaz bozuklukları: Yetmezliği Kanama bozuklukları Dolaşım sistemindehemostaz TROMBÜS

16 VASKÜLER YANIT 1. Vazokonstriksiyon: Kanama hızını azaltır
Endotel hücre kontraksiyonu Damar düz kasına direk etki ile kontraksiyon Lokal reflekslerle (Serotonin, TxA2) 2. Endotel hasarı Subendotel kollajen İntrensek pıhtılaşma von Willebrand F Trombosit agregasyonu Doku F Ekstrensek pıhtılaşma

17 TROMBOSİTLER Megakaryosit
Çekirdeksiz hücre parçacıklarıdır, (2-4 mm çaplı) Kanda / ml bulunur Kemik iliğinde megakaryositlerden gelişir: Endoreduplikasyon (Sitoplazmik psödopod oluşumu ile) Yaklaşık 5 günde gelişir, 10 gün kadar yaşarlar 1/3 kadarı dalak kırmızı pulpasında bulunur Özgün büyüme faktörü: Trombopoietin Kan sinüsoidleri TROMBOSİT Endotel Megakaryosit

18 TİMUS Miyeloid öncülü Lenfoid öncülü B lenfosit T lenfosit Eritrosit
HEMAPOETİK KÖK HÜCRE Miyeloid öncülü Lenfoid öncülü NK PLURİPOTENT KÖK HÜCRE TİMUS B lenfosit T lenfosit Eritrosit Megakaryosit Bazofil Eozinofil Nötrofil Monosit Trombosit

19 TROMBOSİT ÖZELİKLERİ Yapışma özellikleri
Cama, birbirine, damar çeperine Kitle: Damar çeperine baskı ile onarıma katılırlar İnflamatuar salgı: Lipid ürünleriyle pıhtılaşmaya yardımcı olurlar Salgı ile damara etki: Serotonin ile damar çeperini daraltırlar Pıhtı büzüşmesini sağlarlar YAPIŞMA: Büyük damara: Subendotele: Kollajen Fibronektin Bazal mem: Tip I, II, III kollajene R GpIa/Ia Kolajen GpIc/Ia Fibronektin GpIIb/IIIa Plazma fibronektini Küçük damara: GpIb vWF GpIIb/IIIa

20 TROMBOSİT İŞLEVLERİ ADEZYON: ENDOTELE YAPIŞMA
AGREGASYON: BİRBİRLERİNE YAPIŞMA Trombin, Kollajen, ADP, Epinefrin SALGI: TxA2, Serotonin PROKOAGÜLAN: Protrombinaz aktivitesi (FX ve IX akt.) Trombosit Faktörü 3

21 DAMAR HASARI Trombosit Subendoteliumda kollajen açığa çıkışı
von Willebrand F ile adezyon = Trombosit yapışması Von Willebrand F Şekil değişikliği Ca2+ (Prokoagülan aktivite) PF3=Fosfolipid Salgı reaksiyonu Serotonin TxA2 ADP Trombin Ca2+ Pıhtılaşma Agregasyon Vazokonstriksiyon Fibrin Hemostatik tıkaç

22 SEKONDER MEDİYATÖR SENTEZİ
AKTİF HÜCRE MEMBRAN LİPİDLERİ Fosfolipaz A2 LİZOFOSFATİDİLKOLİN Araşidonik asit oksidasyonu Lipoksijenaz Siklooksijenaz LİZOFOSFATİDİLKOLİN Deterjan yapılı Hücre membran füzyonuna etkili Degranülasyon Lökotrienler Prostaglandin G2 ve H2 PGD2 PGE2 PGF2a PGI2 TXA2 Mast hü. Nötrofil Makrofaj Lenfosit Düz kas Endotel Trombosit

23 --- PROSTAGLANDİN SENTEZİ Araşidonik asit oksidasyonu Siklooksijenaz
AKTİF HÜCRE MEMBRAN LİPİDLERİ Fosfolipaz A2 Araşidonik asit oksidasyonu Siklooksijenaz Asetilsalisilik asit inhibisyonu Prostaglandin G ve H 2 2 Trombosit Endotel PGF Prostasiklin = PGI2 2 2 Tromboksan A2=TxA2 2 aÿ --- +++ Agregasyon Vazokonstriktör Vazodilatör


"Lenfoid öncülü NK İL-15 TİMUS İL-2, İL-4, İL-7 İL-7" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları