Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölüm ve Ölümcül Hastalık Pelin Sa ğ lam 06010759.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölüm ve Ölümcül Hastalık Pelin Sa ğ lam 06010759."— Sunum transkripti:

1 Ölüm ve Ölümcül Hastalık Pelin Sa ğ lam 06010759

2 Hastalık, bireyin o güne kadar getirdiği tüm yaşam dengeleri için bir tehdit oluşturan, stres yaratan bir yaşam olayı, bir engellenmedir Böyle bir durum, bireyin psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan uyum sağlama çabalarına neden olur. Hastalık bireyi geniş bir bağlamda etkiler. Kısa süreli geçici hastalık durumu ölüm hastalık

3 Hastalıkla birlikte, o güne kadar getirilen, günlük ya ş amı sürdürmekte kullanılan tüm mekanizmalar, gelece ğ e yönelik beklentiler, planlar, kısacası tüm dengeler bozulmak yitirilmek ya da en azından sarsılmak gibi tehditlerle kar ş ı kar ş ıyadır.

4 Kayıp Nedir? Bireyin yaşamında kendisi için önemli olan nesnelerin (kişiler, organlar, işlevler, hayvanlar vb) yitirilmesi olarak algılanabilir. Böyle bir yitim karşısında birey yas tutar Bu çok doğal, beklendik bir duygulanım sürecidir. Bunun yaşanılmaması, bastırılması, yok sayılması gibi tepkiler yasın kronikleşerek patolojik bir hale gelmesine; depresyon, psıkosomatık hastalıklar, patolojik yas gibi klinik tabloların oluşmasına yol açar.

5

6 Hastanelerde "X bey öldü" demek yerine, "X numara ex oldu", ya da “hasta masada kaybedildi" demenin ye ğ lenmesi, ölüm kavramının simgeledi ğ i kayıp olgusuyla do ğ rudan yüzyüze gelmekten uzak duruldu ğ unu göstermektedir. Yalom'a göre "Biz ölüm hakkında ço ğ unlukla olguları konu ş uyoruz. Onun bizde yarattı ğ ı duyguları, deh ş eti de ğ il “ Bireyin kayıpların en somutu olan ölüm olgusuna verdi ğ i tepki biçimi, onun daha önce ya ş adı ğ ı di ğ er tamamlanamamı ş -ya ş ayıp bıtırılememı ş zorlanmı ş ya da aceleye getirilmi ş ayrılmalarının artıklarını ta ş ır.

7 Kayıplar kar ş ısında bireyin ya ş adı ğ ı yas tutma sürecinde üç temel ögeyı her zaman göz önünde tutmak gerekir. 1- Her kayıp, bireyde kaçınılmaz bir elem, acı süreci ba ş latır. 2- Her kayıp, geçmi ş kayıpları tazeler 3- Her kayıp, e ğ er düzgünce ya ş anırsa psikolojik büyüme ve yenilenme için bir araç olabilir. Yani her kayıp olgusunun birey için ne anlam ifade etti ğ inin, O'nda hangi korkuları, tehlikeleri ortaya çıkardı ğ ının ve hangi eski acıları tazeledi ğ inin her zaman gözönünde tutulması gerekir.

8 ÖLÜMCÜL HASTALIK TANISI ALAN BiREY NELER YAPAR? Böyle bir durumla kar ş ıla ş an bireyin, sorunun üstesinden gelebilmek için harcadı ğ ı çabalar ş u ş ekillerde görülebilir: 1. Hastalıkla ilgili bilgi edinme Böyle bir bilgilenme hem sorunun çözümüne katkıda bulunur, hem de duygusal ya ş amın düzenlenmesine, kendine saygının sürdürülmesine yardım eder. 2. Do ğ rudan eyleme girme Hastalı ğ ın tedavisi için uygun yerlere vb ba ş vurmak bu çabalar çerçevesinde ele alınabilir Bireylerin eylemde bulunabildikleri durumlarda, kendilerinde kaygı yaratan içinde bulundukları ortama egemen oldukları, onu kontrol edebildikleri duygusunun olu ş ması önemlidir. Bu kontrol hissi bireye ba ş a çıkma gücü verir. Kontrolün yitirildi ğ i duygusu bireyde depresyon, çaresizlik ve ümitsizlik gibi duygulara yol açar. Kontrolünün oldu ğ unu hisseden ki ş iler davranı ş larının sorumlulu ğ unu alabildi ğ i için terapilerden daha çok yararlanabilirler.

9 ÖLÜMCÜL HASTALIK TANISI ALAN BiREY NELER YAPAR? 3. Eylemin ketlenmesi Birey içinde bulundu ğ u durumla ba ş a çıkmakta kendisi için tehlikeli olabilecek, impulsif, ş a ş ırtıcı davranı ş larda bulunabilir (Hekime gitmemek, ilacı reddetmek gibi) 4. Intrapsisik çabalar Intrapsisik çabalar ba ğ lamında ölümcül hastalarda ya ş ananlarla ilgili olarak, önce Yalom'un tanımladı ğ ı iki savunmadan söz edilebilir. Yalom bu grup hastalarda ölüm korkusunu bastırmakta yaygın ve güçlü biçimde kullanılan iki inanç ya da sanrıdan söz eder. Bunların ilki, ki ş inin özel olması, di ğ eri ise bir kurtarıcı gelecek inançlarıdır. Özel olma, insan biyolojisinin ve kaderinin ola ğ an yasalarının ötesinde, bireyin ki ş isel dokunulmazlı ğ ı ve incitilemez oldu ğ u inancıdır. Bir kurtarıcı gelecek inancı ise bize, dı ş arıdan bir guç tarafından gözetildi ğ imiz, korundu ğ umuz duygusunu verir.

10 ÖLÜMCÜL HASTALIK TANISI ALAN BiREY NELER YAPAR? 5. İ ntrapsi ş ik çabaları kanserli hastalarda tanımlayan di ğ er yazar Kübler-Ross’dur. Yadsıma __ “hayır ben ölemem” Yüzyüze gelinen gerçekten kaçınmak için sı ğ ınak görevi görür. Öfke __ “neden ben?” Tanrıya öfke, çevredeki insanlara yöneltilebilir. Pazarlı ğ a Girme __ “dua edersem ………., iyilik yaparsam……..” Dünyanın adil oldu ğ na dair do ğ u ş tan gelen inancın, hatalıktan sonra yeniden sa ğ lanmaya çalı ş ılması. Depresyon Bu a ş amada hastalar ölümlerinin yasını tutar. Kübler-Ross’a göre kedere hazırlık dönemidir Kabullenme Hasta ölüm fikrine alı ş mı ş, sakin, yorgun.

11 Kübler-Ross’un yakla ş ımına getirilen ele ş tiri: Tanımlanan a ş amaların ölüm sürecinde ya ş ananları yeterince açıklayamadı ğ ı, "a ş ama" sözcü ğ ünün teknik bir terim oldu ğ u ve her hastanın geçece ğ i herbir a ş amayı açıklayabilmesi gerekti ğ i, ancak bu ölçüleri kar ş ılayamadı ğ ı ve süreçte ya ş anan anksiyete üzerinde de yeterince durulmadı ğ ı vb. nedenlerle ele ş tirilmektedir Kübler-Ross’un yakla ş ımının katkıları: Kübler-Ross’un klinik deneyimlerine dayanarak tanımladı ğ ı bu yakla ş ım alanda çalı ş anlar için önemli bir rehberdir Ku ş kusuz, bir hastanın duygusal tepkilerini anlayabilmenin yararlı bir yolu, hangi duygunun, en çok ne zaman ortaya çıktı ğ ı ve bunlarda hangi etkenlerin rol oynadı ğ ı ve bunların hastalı ğ ın iyile ş tirilmesinde amaçlanan hedeflere ve tedavi manipulasyonlarına nasıl yardımcı olaca ğ ını incelemektir. Ve ancak böyle bir yakla ş ımla uygun psikolojik müdahaleler geli ş tirilebilir.

12 DinLediginiz için TesekkürLer…


"Ölüm ve Ölümcül Hastalık Pelin Sa ğ lam 06010759." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları