Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD."— Sunum transkripti:

1 ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

2 Enfeksiyon Hastalıklarında Tanı Anamnez Fizik Muayene bulguları Laboratuvar incelemeleri  Non-spesifik tetkikler  Spesifik inceleme yöntemler Kültür Seroloji Moleküler yöntemler

3 Mikrobiyoloji dışı incelemeler Tam kan sayımı Nötrofili, toksik granulasyon bakteriyel enfeksiyon bulgusu  (İnfektif endokardit, sepsis gibi) Lökopeni (relatif lenfositoz) ör: tifo Lenfositoz Viral enfeksiyonlar Monositoz Tüberküloz Eozinofili Parazitler

4 Toksik granulasyon

5 Lenfositozla seyreden enfeksiyonlar  İnfeksiyoz mononukleoz,  Sitomegalovirus infeksiyonu,  Viral hepatitler (A-E),  kızamık,  su çiçeği,  kabakulak,  adenovirus infeksiyonları ve diğer virüs infeksiyonları,  boğmaca,  bruselloz,  tüberküloz,  sifiliz,  toksoplazmoz

6 Atipik lenfositler-İnfeksiyoz Mononukleoz

7 Lenfopeni gözlenen enfeksiyonlar  Ciddi pnömokok veya Klebsiella pnömonisi gibi ağır seyirli bakteri infeksiyonları;  ciddi endotoksemi;  miliyer tüberküloz;  lenfositik koriomenenjit,  Kolarado kene ateşi, deng gibi bazı virus infeksiyonları;  histoplazmoz,;  kalaazar

8 Monositoz gözlenen enfeksiyonlar  Tüberküloz,  diğer granulamatöz infeksiyonlar,  sifiliz,  subakut bakteriyel endokardit  sitomegalovirus  varicella zoster virus infeksiyonları

9 Eozinofili gözlenen enfeksiyonlar  toksik şok sendromu(%50),  bronkopulmoner aspergilloz  Kızılın geç devresi,  bazı kronik infeksiyonlarda  akut bakteri infeksiyonlarının iyileşme devrinde;  Parazitler Trişinoz, kist hidatik, viseral larva migrans, askariyaz, toksokariyaz, strongyloidaz

10 Anemi gözlenen enfeksiyonlar  Kanama veya yıkım sonucu akut anemi : Clostridium perfringens sepsisi,  malaria,  babesiyoz,  bartonelloz,  Mycoplasma pneumoniae pnömonisi,  infeksiyöz mononukleoz  sifiliz  eritrosit öncü hücrelerinin tutulması sonucunda anemi Parvovirus B19 infeksiyonu

11  Kronik infeksiyonlarda kronik hastalık anemisi belirlenir. retiküloendotelyal sistemde demir depoları normal veya artmış, plazma demiri azalmış total demir bağlama kapasitesi azalmış

12 Trombositopeni beklenen enfeksiyonlar Azalmış yapım/artmış yıkım  Sepsis/DİK,  sıtma,  tifüs,  toksik şok sendromu,  CMV, HIV, EBV, rubella  Hemorajik hummalar (Kırım Kongo hastalığı,  İnfeksiyon dışı durumlar  Vit B12 veya folat eksikliği, maligniteler  İlaçlar:sitotoksikler, östrojen, tiazid diüretikleri

13 Trombositoz  Akut infeksiyonların iyileşme dönemi,  tüberküloz,  bazı kronik infeksiyonlar,  özellikle yavaş iyileşen pnömoniler

14 Dissemine intravasküler koagülasyon  Ciddi infeksiyonların seyrinde  özellikle gram negatif bakterilerin etken olduğu sepsisler  meningokoksemi,  kayalık dağlar lekeli ateşi  Asplenik hastalarda DİK daha sık gelişir Trombositopeni, artmış fibrin yıkım ürünleri, azalmış fibrinojen ve azalmış protrombin zamanı saptanır; kanama ve trombozlar gelişebilir

15 Mikrobiyoloji dışı incelemeler Lökosit varlığı, diğer hücre özelliklerin araştırılması İdrar analizi (Lökosit, eritrosit, bilurubin, ürobilinojen gibi) Gaita incelemesi (Hücre tipi, kan, parazitler) Diğer steril vücut sıvıları (K. iliği materyali, BOS, asit, plevral mayi gibi) Boğaz ve balgam yaymalarında hücre tipleri (PNL, lenfosit) Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını araştırılması  ALT, AST, BUN, Kreatinin, CPK, bilurubin, ALP

16 Akut faz reaktanları Artış gösterenler  ESR,  CRP,  Fibrinojen,  haptoglobulin,  C3,  serum amyloid A,  prokalsitonin Azalanlar  Albumin,  prealbumin,  transferrin

17 CRP CRP, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda düzeyi artan ve karaciğerde üretilen akut faz reaktanı bir protein 36-50 saatte maksimuma ulaşır,  20-200 ng/ml değerlerine ulaşmaktadır. invazif bakteriyel infeksiyonlarda 15-40 kat artabilmektedir; viral infeksiyonlarda genel olarak 3-5 kat artar,  grip, CMV gibi viral infeksiyonlarda da 10 kattan fazla artış olabilmektedir.

18 Prokalsitonin (PCT), kalsitoninin bir propeptididir. Normal olarak tiroid bezinin C hücrelerinde üretilir ve sağlıklı kişilerde düzeyi çok düşüktür. Özellikle yoğun bakım birimlerinde sepsis tanısında ve prognoz tayininde yardımcı  50 mg/L prokalsitonin olası veya kesin sepsis tanısında %98.5 duyarlılık ve %75 özgüllük

19 Prokalsitonin CRP den daha çabuk yükselir (3 saat içerisinde)  Normal:0.01 ng/ml  Viral infeksiyonlarda veya inflamatuar hastalıklarda 0.5-1 ng/ml  Sistemik bakteri infeksiyonlarında 20-200 ng/ml ye yükselir

20 Prokalsitonin CRP den daha pahalı İnfeksiyon dışı durumlarda da artabilir  Yanıklar, ciddi travma,  büyük cerrahi işlemler,  uzamış dolaşım yetmezliği …  Ancak Sepsisdeki kadar yüksek değerlere ulaşmaz

21 Mikrobiyolojik araştırmalar Mikroskopik inceleme  Gram boyama  Giemsa  Karanlık alan  EZN, Kinyoun, (Tüberküloz),  Modifiye EZN (Nocardia),  HE, Trikrom boyama(Amip) Floresan antikor incelemeler  Auramin rhodamin  DFA, IFAT (Legionella v.b)  Elektron mikroskopi (Viruslar ör: Rotavirus)

22 Mikrobiyolojik araştırmalar: Kan örneği incelemesi Wright-Giemsa  Plasmodium türleri  Trypanosoma  Babesia  Borrelia Akridin orange  Bartonella Hemotoksilen eosin  Mikroflarya EZN ya da AuramineRodamin-  M. tuberculosis Karanlık alan  Leptospira

23 Schuffner

24

25 Babesia microti

26 K. İliği incelemesi  Brusella  Salmonella  Leishmania  M. tuberculosis M. tuberculosis (ARB )

27 M. tuberculosis

28 Leishmania, www.kanbilim.com/images/dhlatlas/Slide14.JPG

29 BOS incelemesi Kültür ve Gram boyama  Tüm bakteriler için Kültür, ARB veya Auramin rhodamin  Tüberküloz Çini mürekkebi  Kriptokok Giemsa  Treponema  Toksoplazma gondii

30 Tüberküloz ARB

31 Kriptokok çini mürekkebi BOS örneği

32 Balgam yayması

33 Dışkının Gram boyaması -C.difficile

34 Dışkıda parazit yumurtaları Amip trofozoit Trichuris trichura Enterobius vermicularis Ascaris lumbricoides

35 Diğer steril sıvılar Gram Giemsa ARB Modifiye ARB  Nocardia Nocardia, www.medscape.com/.../art-ajcp1162.02.fig6 Nocardia

36 Mikrobiyolojik tetkikler: Kültür Besiyeri Genel besiyerleri (Ör: streptokok) Zenginleştirilmiş, spesifik besiyerleri (Ör: Brusella) Katı-sıvı besiyerleri Aerobik, anaerobik,mikroaerofilik,  Ör: pnömokok %5-10 CO 2 li ortam

37 S. pneumoniae

38 textbookofbacteriology.net Streptococcus textbookofbacteriology.net

39

40

41

42

43 İdentifikasyon Morfoloji, biotipleme, serotipleme,faj tipleme, kromatografi Duyarlılık araştırılması Disk difüzyon, mikrodilüsyon, MİK: (agar dilüsyon,mikrodilüsyon, E-test) Hücre kültürü Virus, Klamidya, Riketsiya

44 Enfeksiyon hastalıklarında serolojik testler-antikor aranması Bakteriler Lam ve Tüp agg testi,  Brusella türleri (lam agg:Rose Bengal,  Tüp aggl: Wright testi),  Salmonella: Grubel Widal testi Nötralizasyon  Streptococcus pyogenes (ASO, anti-DNAz)

45 EIA yöntemi Tularemi, Brusella, Helicobacter pylori, Legionella türleri, Bartonelloz, Borrelia burgdorferi, Chlamydia türleri, Mycoplasma pneumoniae,

46 Weil Felix testi  Riketsiya Paul Bunnel, monospot test  İ. mononükleoz IFA (indirekt floresan antikor)  Legionella, Riketsiya, Coxiella, Bartonella IHA (İndirekt hemaglütinasyon)  Leptospira, Kist hidatik Immunoblot  Bordetella

47 Treponema pallidum için serolojik tanı testleri Nonspesifik testler  RPR, VDRL Spesifik testler  IFA, FTA-ABS IgM ve IgG  Mikrohemaglütinasyon  T. pallidum için mikrohemaglütinasyon

48 Parazitler için serolojik tanı testleri Entomoeba histolyticum EIA, Echinococcus granulosa EIA, Immunoblot T. soliumEIA T. gondiiEIA, FA

49 Mantarlar için serolojik tanı testleri İmmundifüzyon  Aspergillus, C. albicans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum Aglütinasyon  Sporothrix schenkii

50 Antijen aranması BOS ta antijen  Grup A, B streptokok, E. coli, H. influenza İdrarda Ag:  Legionella  Pnömokok BOS, serumda  Kriptokok

51 ELISA Antijen aranması HBs Ag HBe Ag Chlamydia Legionella H. pylori Antikor aranması Hepatit A IgM, IgG AntiHBcIgM, IgG AntiHBe AntiHDV, Anti-HEV Ant-HIV TORCH Kızamıkçık, Kabakulak, Varisella Leishmania Leptospira

52 Fluoresans Mikroskopisi Antijen aramak: P. carinii, Chlamydia, Legionella, Cryptosporidium, RSV, Influenza A/B, PIV, Adenovirus, CMV Antikor aramak: Toxoplasma Rubella Hidatik kist Legionella C.pneumoniae

53 Floresan mikroskopi

54 CMV inklüzyon cismiCytomegalovirus(CMV) pnömonisi Radyolojik ve Histopatolojik incelemeler

55 Moleküler teknikler Hibridizasyon Polimeraz zincir reaksiyonu(PCR) Ligaz zincir reaksiyonu(LCR) Dallanmış(branched) DNA TAA/TMA Q  -replikaz

56 Moleküler yöntemlerin (PCR, LCR gibi) kullanılabileceği enfeksiyonlar Mycobacterium tuberculosis Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrheae Toxoplasma gondii S. pyogenes Bordetella pertussis Borrelia burgdorferi Bartonella türleri Whiple hastalığı (T. Whipphelii) Babesia microti Ehrlichia türleri

57 Moleküler teknikler Saptama: DNA/RNA  Mycobacterium, Borrelia, Rickettsia,...Tropheryma whippelli,  Toxoplasma, P.carinii  HAV, HBV, HCV, HEV, HSV, CMV, HHV-6, HIV, HPV, Rotavirus, Caliciviruses, Parvovirus B19, Hantavirus Epidemiyolojik tiplendirme(RFLP, AP-PCR, PFGE, DNA sequencing): salgın analizinde Direnç genlerini araştırmak: MRSA(mecA), Mycobacterium, HIV

58 Mycobacterium

59

60 Adenovirus alt grupları

61


"ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları