Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ara Sınav Deneme Seçmeli Sorular

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ara Sınav Deneme Seçmeli Sorular"— Sunum transkripti:

1 Ara Sınav Deneme Seçmeli Sorular

2 1. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışı oluşturan temel disiplinlerden biri değildir? A) Hukuk B) Psikoloji C) Sosyoloji D) Antropoloji E) Sosyal psikoloji 2. Örgütsel davranış bağlaçlarının hangisinde örgütsel olayların analizi, bireysel davranışlar, takım dinamikleri ve örgütün yapısı boyutunda incelenerek yapılır? A) Çok yönlü analiz bağlacı B) Disiplinler arası bağlaç C) Bilimsel yönetim bağlacı D) Açık sistem bağlacı E) Durumsallık yaklaşımı 3. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin fonksiyonlarından biri değildir? A) Planlama B) Organize etme C) Kontrol D) Liderlik E) Karar verme 4. İşadamı Sakıp Sabancı'nın yaşam öyküsünün ele alınıp, detaylı bir şekilde incelenerek, bu kişinin yönetim başarısı hakkında bilgi edinmek,aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisine bir örnektir? A) Saha deneyi B) Gözlem C) Saha araştırması  D) Laboratuvar deneyi E) Vaka etüdü 5. Çalışanların ücret düzeylerinin, yaptıkları işin kalitesini ne şekilde etkilediğini saptamak için yapılan bir çalışmada "bağımsız değişken" aşağıdakilerden hangisidir? A) Ücret düzeyi B) Sapkın davranışlar C) Tutum D) Çatışanlar E) Gelir dağılımı

3 6. Çok sayıda çalışanın ve yöneticinin örgüt yapısı içinde en etkili şekilde nasıl organize olabilecekleri üzerinde çalışmalar yapan yaklaşım aşağıdakilerde hangisidir? A) Klasik örgüt kuramı B) Bilimsel yönetim yaklaşımı C) Bürokrasi modeli D) İnsan ilişkileri yaklaşımı E) Sistem yaklaşımı 7. Aşağıdakilerden hangisi Weber' in bürokrasi modelinin özelliklerinden biri değildir? A) Rasyonel bir personel yönetimi B) Merkezi bir otoritenin varlığı C) İleri bir işbölümü D) İnformel kural ve kaideler E) Kayıt ve ayrıntılı dosyalama sistemi 8, Bireylerin yetişmiş oldukları sosyal çevreye göre tepki gösterdiklerini ve çalışanların ekonomik ihtiyaçlarından ziyade sosyal ihtiyaçlarının tatmin edilmesi gerektiğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Klasik örgüt kuram ı B) Bürokrasi modeli C) İnsan ilişkileri yaklaşımı D) Sistem yaklaşımı E) Bilimsel yönetim yaklaşımı 9. Aşağıdakilerden hangisi Mc Gregor'un (X) kuramının özelliklerinden bîri değildir? A) Çalışanlar, tembeldir.  B) Çalışanlar, işlerine çok bağlıdır C) Çalışlar, değişime direnç gösterirler. D) Çalışanlar, benciIdir. E) Çalışanlar, sorumluluk almaktan korkarlar. 10. Aşağıdakilerden hangisi örgüt sisteminin çevreden aldığı girdilerden biri değildir? A) İnsan B) Finans C) Ürün ve servis D) Bilgi E) Materyal

4 11. Myers-Briggs Tip Tercihleri'nden hangisi hem dışarıya açık, kendini açıkça ifade eden, etkileşimci, hem de sessiz, içine kapanık, aşırı konsantre özellikler taşıyan kişilik özelliklerini ifade eder? A) Düşünsel /Duygusal B) Algısal/Duyusal C) Yargısal/Algısal D) Duyusal /Sezgisel E) Dışa dönük/İçe dönük 12. Başlarına gelecek olayları kontrol edebileceklerine, bir davranışın ortaya çıkmasında kendilerinin bir katkısı olduğuna inanan kişilik tipi aşağıdakiler den hangisidir? A) Kendine güvenen B) İçsel kendilik kontrollü C) Risk eğilimli D) Dışsal kendilik kontrollü  E) Başarı yönelimli 13. Aşağıdakîlerden hangisi otoriter kişiliğin özelliklerinden biri değildir? A) İnsanları yargılayan katı kuralları vardır. B) İşyerinde duygusal ve uyumludur. C) İnsanlar arasında statü farklılığının olması gerektiğine inanır. D) Dogmatizm, bu kişiliğin en önemli özelliğidir. E) Değişime direnç gösterir. 14. Bireyin bir şey hakkında ne hissettiğini ve ona karşı belli bir biçimde tavır alışını İfade eden kavram aşağıdakiler den hangisidir? A) His B) Duygu C) Tutum D) Norm E) Değer 15. Smith, Kendall ve Hulin'e göre iş tatminini etkileyen faktörlerden hangisi, bireyin yaptığı işi çekici bulması, işini yaparken yaratıcılığını kullanması ve kendi kendisine karar verebilme hakkına sahip olması olar ak açıklanır? A) Danışman tutumları B) İşin niteliği C) Politikalar D) Bireysel çıkarlar E) Çalışma koşulları

5 16. Bireyin tutum nesnesine ilişkin duygu ve değerlerinden oluşan tutum bileşenine ne ad verilir? A) Kavramsal B) Bilişsel C) Davranışsal D) Duygusal E) Bilimsel 17. Aşağıdakiler den hangisi iş tatminsizliğine karşı gösterilen tepkilerden biri değildir? A) Sesini yükseltme B) Bağlılık C) Kayıtsızlık D) Güvensizlik E) Ayrılma 18. Bir davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığını tayin eden etkenlere ne ad verilir? A) Pekiştirme B) Ceza C) Ödül D) Sönme E) Koşullanma 19. İşyerinde hırsızlık yapan bir çalışanın işten uzaklaştırılması, pekiştirme türlerinden hangisine bir örnektir? A) Sönme B) Olumsuz pekiştirme C) Sürekli pekiştirme D) Ceza E) Belirgin geribildirim 20. Her iki yılda bir çalışanın kademesinin yükseltilmesi aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine bir örnektir? A) Sabit zamanlı B) Sabit oranlı C) Değişken zamanlı D) Değişken Oranlı E) Sürekli tarifeli

6 21 Aşağıdakilerden hangisi geri bildirim yoluyla öğrenmede başvurulan geri bildirim kaynaklarından biri değildir? A) Alt düzey çalışanlar B) İş arkadaşları C) Reklamlar D) Müşteriler E) Danışmanlar 22. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir geri bildirimde bulunması gereken bir özellik değildir? A) Konuyla ilgili olmalıdır. B) Belirgin olmalıdır. C) Genel olmalıdır. D) Zamanında olmalıdır. E) Yeterli sıklıkta olmalıdır. 23. İşyerinde eğitim alan kişilerin, konunun uzmanının işi nasıl yaptığını dikkatlice gözleyip, daha sonra bunları tekrar edip, gerekli becerileri kazanması, öğrenme türlerinden hangisine bir örnektir? A) Etki kanunu B) Ödüllü öğrenme C) Geri bildirim yoluyla öğrenme D) Pekiştirme yoluyla öğrenme E) Sosyal öğrenme kuramı 24. Bireyin, Örgüt amaç ve değerlerini kabul etmesi, bu amaçlara ulaşılması yönünde çaba sarf etmesi ve örgütteki üyeliğini devam ettirme arzusu aşağıdaki kavramlardan hangisini İfade eder? A) İş tatmini B) örgütsel vatandaşlık C) Bilgi yönetimi D) Mesleksel bağlılık E) Örgütsel bağlılık 25. Bireyin bir şey hakkında ne hissettiğini ve ona karşı belli bir biçimde tavır alışını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) His B) Duygu C) Tutum D) Norm E) Değer

7 26. Japon şirketleri, dini organizasyonlar gibi kurumlarda geçerli olan ve örgütün temel değerlerinin çoğunlukla paylaşıldığı kültür çeşidi aşağıdakiler den hangisidir? A) Baskın kültür B) Kale kültürü C) Alt kültür D) Zayıf Kültür E) Kuvvetli kültür 27. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü fonksiyonlarından biri değildir? A) Kültür, örgüt üyeleri için bir kimlik oluşturur. B) Kültür, bir örgütü diğerlerinden ayırır. C) Kültür,örgüt içindeki hiyerarşik kontrolün artmasını sağlar. D) Kültür, bireylerin daha fazla örgüte bağlanmasına neden olur. E) Kültür, örgüt üyeleri arasındaki dayanışmayı artırır. 28. Aşağıdakilerden hangisi grup bağlılığını artıran faktörlerden biri değildir? A) Olgun bir gelişme B) Homojen bir kompozisyon C) Alnaçların açıklığı D) Büyük bir grup E) Sık etkileşim 29. Aşağıdakilerden hangisi yüksek grup bağlılığının sonuçlarından biri değildir? A) Görevleri başarı ile tamamlama B) Bireysel ayrılık C) Grup olarak düşünme bilinci D) Bireysel tatmin E) Yüksek etkileşim  30. Kalite çemberleri, takım çeşitlerinden hangisine bir örnektir? A) Karşılıklı fonksiyonel takımlar B) Sorun çözücü takımlar C) Çapraz fonksiyonlu takımlar D) Otonom çalışma takımları E) Kendi kendini yöneten takımlar

8 CEVAPLAR 1-A 11-E 21-C 2-A 12-B 22-C 3-E 13-B 23-E 4-E 14-C 24-E 5-A 15-B 25-C 6-A 16-D 26-E 7-D 17-D 27-C 8-C 18-A 28-D 9-B 19-D 29-B 10-C 20-A 30-B


"Ara Sınav Deneme Seçmeli Sorular" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları