Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uyaranları algılama, anlama, sebep – sonuç ilişkisi içinde yapısallaştırma değerlendirme ve gerektiğinde kullanma sürecine işaret eder. Öğrenen, dış dünyanın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uyaranları algılama, anlama, sebep – sonuç ilişkisi içinde yapısallaştırma değerlendirme ve gerektiğinde kullanma sürecine işaret eder. Öğrenen, dış dünyanın."— Sunum transkripti:

1

2 Uyaranları algılama, anlama, sebep – sonuç ilişkisi içinde yapısallaştırma değerlendirme ve gerektiğinde kullanma sürecine işaret eder. Öğrenen, dış dünyanın pasif bir alıcısı değil, onların özümleyicisi ve davranışların aktif oluşturucusudur. Bilişsel Öğrenme Kuramı

3 Öğrenen, kendi öğrenmesinden sorumluluk taşıyan, verileni olduğu gibi alan değil; verilerin taşıdığı anlamı keşfedendir. Öğrenen, verilen bilgiler arasında, uygun olanları seçen ve işleyendir. Öğrenen, kendisine kazandırılmak istenen bir ilke de olsa, onun anlamını bulmak, diğer ilkelerle ilişkisini kurarak ve daha önce öğrendikleriyle bağdaştırarak ona anlam vermek zorundadır. Bilişsel Öğrenme Kuramı

4 Bilişsel Yaklaşım BİLGİYİ İŞLEME KURAMI İnsan zihni bilgiyi alır, işler, biçim ve içeriğini değiştirir, depolar, gerektiği zaman geri getirir ve tepkiler üretir. Bir başka söylemle, süreç bilgiyi bir araya getirir, kodlar, bilgiyi korur ya da depolar ve gerektiği zaman geri getirir. 45

5 Bilişsel Yaklaşım BİLGİ İŞLEME KURAMI MODELİ 4 D U Y U S A L KAYIT Kısa Süreli Bellek (İşleyen Bellek) Uzun Süreli Bellek A L I C I L A R (Duyu Organ ları) ZİHİNSEL TEKRAR ÇEVREÇEVRE Uyarıcılar, (Fiziksel Girdiler) Uyarıcılar Hatırlama Kodlama Zihinsel tekrar ÇIKTI YÜRÜTÜCÜ KONTROL BEKLENTİLER Tepki Süreci VERİCİLERVERİCİLER Dikkat ve Seçici Algı 6

6 Bilişsel Yaklaşım BİLGİYİ İŞLEME KURAMI 1. Bellek Türleri 2. Bilişsel Süreçler 3. Bilişsel Gelişim Kuramcıları 7

7 Bilişsel Yaklaşım 1. BELLEK TÜRLERİ Bilgiyi işleme kuramına göre üç tür bellek vardır. a. Duyusal kayıt b. Kısa süreli bellek / İşleyen Bellek c. Uzun süreli bellek 8

8 Bilişsel Yaklaşım a. Duyusal Kayıt Çevreden gelen uyarıcılar duyu organları yolu ile duyusal kayıta gelirler. Duyusal kayıtın kapasitesi çok geniş olmasına karşın bilginin kalış süresi çok kısadır. Ancak dikkat ve algı süreçleri ile bu bilginin bir kısmı alınır ve kısa süreli belleğe gönderilir. 79

9 Bilişsel Yaklaşım 8 b. Kısa Süreli Bellek / İşleyen Bellek Duyusal kayıttan dikkat ve algı süreçleri sonunda ayrılan bilgi, sistemin ikinci öğesi olan kısa süreli belleğe geçer. Kısa süreli belleğin hem bilgi tutma süresi, hem de kapasitesi sınırlıdır. 10

10 Bilişsel Yaklaşım c. Uzun Süreli Bellek Bilgiyi işleme modelinde bilgiyi, özellikle iyi öğrenilmiş bilgiyi, uzun süre saklayan kısımdır. Uzun süreli bellekte bilgiyi, istediğimiz uzunlukta ve miktarda depolar ve asla unutmayız. Uzun süreli bellekte bilgiler kaybolmaz, ancak bilgi, uygun biçimde kodlanmamış ve uygun yere yerleştirilmemişse, geri getirmede zorluklarla karşılaşılır.

11 Bilişsel Yaklaşım UZUN SÜRELİ BELLEK ANISAL BELLEK  Yaşamımız süresince başımızdan geçen olaylar, şakalar, dedikodular, kısaca kişisel yaşantılar burada depolanır. İŞLEMSEL BELLEK  Herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler ve işlemler depolanır. ANLAMSAL BELLEK  Konu alanlarının kavramları, olguları, genellemeleri, kuralları depolanır. 12

12 Bilişsel Yaklaşım 2. BİLİŞSEL SÜREÇLER Dikkat Algı Açık Ve Örtük Tekrar Kodlama Etkinlik Örgütleme Eklemleme Bellek destekleyici ipuçları Geri Getirme Ve Unutma Yürütücü Biliş 13

13 Bilişsel Yaklaşım DİKKAT Öğrenme, dikkat etme süreciyle başlar. Uyarıcı ya da uyarıcılara tepkiye yönelmedir. Hangi bilginin kısa süreli belleğe geçip geçmeyeceğini belirler. Bilgiyi işleme süreci dikkat ile başlar. 1214

14 Bilişsel Yaklaşım 13 ALGI Duyusal bilginin yorumlanması ya da anlamlandırılması işlemidir. Büyük ölçüde geçmiş yaşantılara dayalıdır. Algıyı etkileyen bir başka etken de beklentilerdir. Algıda seçicilik Algıda değişmezlik 15

15 Bilişsel Yaklaşım 14 AÇIK VE ÖRTÜK TEKRAR Bilgi yeterli sıklıkta tekrarlanırsa uzun süreli belleğe geçer. Tekrar iki biçimde; sesli ve zihinde yapılır. Tekrar sürecinde bireyin rolü önemlidir. Aralıklı tekrar sürekli tekrardan daha etkilidir. 16

16 Bilişsel Yaklaşım 15 KODLAMA Uzun süreli bellekte var olan bilgi ile kısa süreli bellekteki bilginin ilişkilendirilerek transfer edilmesidir. 17

17 Bilişsel Yaklaşım KODLAMA ETKİNLİK Öğrenen kişinin etkin olmasıdır. ÖRGÜTLEME Düzenleme ya da bilgiyi gruplama, tutarlı yapılar oluşturma, kodlamaya yardım eden önemli bir süreçtir. 18

18 Bilişsel Yaklaşım KODLAMA EKLEMLEME Bilginin uzun süreli belleğe yerleştirilmesinde en etkili strateji olan eklemleme, bilgi birimleri arasında ilişkiyi ve anlamlandırmayı artırma sürecidir. BELLEK DESTEKLEYİCİ İPUÇLARI Doğal bağlantının var olmadığı durumlarda, çağrışımlar oluşturarak bağlantı yaratırlar. 19

19 Bilişsel Yaklaşım 18 GERİ GETİRME VE UNUTMA Öğrenme sürecinde ön bilginin geri getirilmesi öğrenme düzeyini etkiler. Çünkü yeni bilgiler ön bilgi ile ilişkilendirilirse anlamlı hale gelir. Öğrenme hem sunulana hem de buna uyum sağlayan mevcut bilgiye bağlıdır. 20

20 Bilişsel Yaklaşım 19 YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ Yürütücü kontrol bireyin tüm biliş süreçlerini denetleyen sisteme verilen addır. Yürütücü biliş, bilişe ilişkin bilgidir. Öğrenme gerçekleşmezse yürütücü biliş, duruma uygun doğru süreçleri işe koşar. Özetleme, eklemleme, şematize etme, düzenleme gibi. 21

21 Bilişsel Yaklaşım 3. BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMCILARI Piaget Bruner Vygotsky 22

22 Bilişsel Yaklaşım PİAGET ‘İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI Piaget, bilişsel gelişimi, biyolojik ilkelerle açıklamıştır. Bunlar gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşiminin bir sonucudur. 23

23 Bilişsel Yaklaşım PİAGET‘İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI Bilişsel gelişimi etkileyen ilkeleri de belirtirsek;  Olgunlaşma  Yaşantı  Uyum  Örgütleme  Dengeleme 24

24 Bilişsel Yaklaşım PİAGET’YE GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ Duyusal-motor dönemi İşlem Öncesi Dönem Somut İşlemler Dönemi Soyut İşlemler Dönemi 25

25 Bilişsel Yaklaşım BRUNER’IN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI Bilişsel gelişim, bireyin kendisine ve başkalarına ne yaptığını ve ne yapacağını artan bir kapasiteyle açıklamasıdır. Bilişsel gelişim için sistemli bir öğretici-öğrenici etkileşimi gereklidir. Bruner’e göre, baba, anne, öğretmen ve toplumun diğer üyeleri çocuğa öğretmelidir. 26

26 Bilişsel Yaklaşım BRUNER’İN BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ Eylemsel Dönem İmgesel Dönem Sembolik Dönem 27

27 Bilişsel Yaklaşım VYGOTSKY’NİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI Çocukların kazandıkları kavramların, fikirlerin, olguların, becerilerin, tutumların kaynağı sosyal çevreleridir. Bilişsel gelişimin kaynağı, kişisel psikolojik süreçlerden önce, insanlar ve kültür arasındaki etkileşimdir. 28


"Uyaranları algılama, anlama, sebep – sonuç ilişkisi içinde yapısallaştırma değerlendirme ve gerektiğinde kullanma sürecine işaret eder. Öğrenen, dış dünyanın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları