Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEME KANSERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEME KANSERİ."— Sunum transkripti:

1 MEME KANSERİ

2 Meme Anatomisi Modifiye ter bezi 2.-6. kosta hizası
Pektoral major kası Cooper (asıcı) ligamanlar Simetrik değil Fibroglandüler doku

3 Meme Anatomisi Yağ ve lif dokusu Terminal Duktal – Lobüler Ünite

4 Lenfatik Drenaj Aksiller Drenaj İnternal Mamariyan Drenaj

5 PATOFİZYOLOJİ Normal duktal anotomi Hiperplazi, displazi, metaplazi
Duktal Karsinoma İnsitu İnvaziv duktal karsinoma

6 Meme Kanseri Kadınlarda en sık görülen malignitedir
Büyük çoğunluğunda etyoloji bilinmemektedir Bir çok risk faktörü vardır Kadınlarda meme kanseri ile toplumsal düzeyde mücadele etmek için önerilen ve etkinliği kanıtlanmış birincil korunma yöntemi yoktur, yani meme kanserinin ortaya çıkmasını önlemek üzere topluma yönelik programlarda uygulanacak bir modalite bulunmamaktadır.

7 İKİNCİL KORUNMA YÖNTEMİ
Başlamış olan karsinogenezis sürecini, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan yakalamak üzere önerilen ve geniş uygulama bulan üç modalite vardır Topluma yönelik programlarla kadınların aralıklı olarak Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM)yapmalarının sağlanması Hekim ya da hemşire tarafından aralıklı Klinik Meme Muayenesi(KKM)yapılması Memenin aralıklı olarak Mamografi(MG)ile incelenmesi

8 Meme Kanserini Erken Yakalamak
Toplumun bilgilendirilmesi Erken evrede tanı Erken evrede prognoz daha iyi

9 Memenin Benign Lezyonları
Malign lezyonlardan daha fazla görülür İki grupta incelenir: Fibrokistik Değişiklikler Nonproliferatif lezyonlar Atipi göstermeyen proliferatif lezyonlar Atipi gösteren hiperplazi Fibroadenom

10

11 Nonproliferatif Lezyonlar
Kistler Papiller apokrin değişiklikler Epitelial kalsifikasyonlar Orta dereceli hiperplazi Fibroadenom Kanser riski taşımazlar

12 Atipi göstermeyen proliferatif lezyonlar
İntraduktal papillom Sklerozan adenozis Hafif artmış kanser riski (1,5-2 kat) Atipi gösteren proliferatif lezyonlar Duktal tip (DCİS) Lobüler tip (LCİS) Artmış kanser riski (8-10 kat)

13 Fibroadenom Benign kitlelerin en sık görülenidir 20-30 yaşta sıktır
İyi sınırlı, mobil, ağrısız kitle Genelde tektir Etyoljide hormonal dengesizlik Gebelik ve laktasyonda büyüyebilir Menapozda involüsyon Karsinom oranı %0,1-0,3’tür Genellikle 3-4 cm kadar büyürler İİAB, Core, Eksizyonel biyopsi

14 Fibroadenom

15 Duktal Ektazi Areola arkasındaki duktus dilatasyonu Birikmiş sekresyon
40-50 yaşlarda sık Kitle, ağrı, akıntı, meme başında retraksiyon Biyopsi Nüks oranı fazla

16 Yağ Nekrozu Kanseri taklit eder Etyolojide travma hikayesi
Ağrısız, sert kitle Biyopsi

17 Yağ Nekrozu

18 PAGET HASTALIĞI Meme başı ve areolada kızarıklık Kabuklanma Kaşıntı
Ülserasyon Meme başı akıntısı İnsitu ductal karsinom 50-60 yaş Tek taraflı Mamografi Biyopsi Cerrahi

19 Benign Meme Hastalıklarında Rölatif Risk
RR=1 Apokrin değişiklikler Duktal ektazi Hafif Dercede Epitelial Hiperplazi RR=1,5-2 Orta Dereceli Epitelial Hiperplazi Sklerozan adenozis, Papilloma RR=4-5 Atipik Duktal Hiperplazi Atipik Lobüler Hiperplazi RR=8-10 Lobüler Karsinoma İnsitu Duktal Karsinoma İnsitu

20 Meme Kanseri Risk Faktörleri
Yaş, Etnisite, Irk Menarj yaşı Parite İlk doğum yaşı Menopoz yaşı Daha önceki meme biyopsileri Atipik hiperplazi veya LCIS

21 Daha önce toraksa RT Bilinen veya şüpheli BRCA1/2, P53 ya da meme kanseriyle ilişkili gen mutasyonları Meme veya over kanseri için aile hikayesi Şuanda veya daha önce östrojen, progesteron, HRT, vücut kitle indeksi, alkol alımı, sigara Sosyo ekonomik seviyenin yüksekliği

22 Genetik %20-30 kadının en az bir akrabasında meme kanseri vardır
%5-10 kadın gerçek herediter predispozisyon taşır Tüm meme kanserlerinin %80’i sporadiktir Meme kanserlerinin %7-10’unda BRCA1/2 genleri vardır BRCA1 geni taşıyan hastaların yaşam boyu meme kanseri olma riski %40-70 Karşı memede kanser riski %40-85

23 BRCA1 Ve Kanserin Patolojik Özellikleri
Yüksek grade Yüksek mitotik indeks “Pushing” tümör sınırları Lenfositik infiltrasyon ER(-) PR(-)

24 Risk Değerlendirme Yöntemleri
Gail risk modeli Claus risk modeli Fort modeli BRCAPro Bodian Myriad Tyrer-Cuzick Manual model Rosner-Colditz Couch modeli

25 Gail Risk Modeli Kişinin değerlendirme anındaki yaşı Menarj yaşı
Yapılan meme biyopsi sayısı ve atipik hiperplazi içerip içermediği İlk doğum yaşı Birinci derece akrabalarında Meme Ca sayısı Bu değerler girildiğinde bir periyot için (5yıl) mutlak riski ölçer. Risk %1.67’den büyükse basitçe gelecek “5 yıl içinde meme Ca riski vardır” diye yorumlanabilir.

26 Gail Risk Modelinin Limitasyonları
Meme Ca olan yakınlarının Meme Ca olma yaşlarını 2. derece yakınlarda Meme Ca olanları ve baba tarafı meme kanserlerini 35 yaş altı ve 75 yaş üstü kadınları değerlendirmez Kişinin kendi atipik hiperplazi ve LCIS öyküsünü hesaba katmaz Riski düşük tahmin eder 35-61 yaş arası yıllık mamografi çektirmeyen kadınlarda da genel olarak riski yüksek hesapladığı söylenmiştir Yaşam boyu riski 90 yaşına kadar hesaplar.

27 Farklı Risk Analiz Yöntemleri Geliştirilmiş Olsa da;
Halen riski tam olarak saptayabilen bir yöntem, Her hasta için uygulanabilecek ve riski doğruya yakın belirleyebilecek bir model yoktur.

28 Meme Kanserinde Koruyucu Faktörler
Emzirme İlk çocuğun 30 yaşın altında doğması Düzenli egzersiz yapma Tamoksifen kullanımı Profilaktik mastektomi

29 Meme Kanserinde Belirti Ve Bulgular
Memede kitle veya kalınlaşma Meme cildinde çekilme Meme başının içeri girmesi Meme başından gelen akıntı Cildin renginde veya yapısında değişiklik İki meme arasında simetrinin bozulması Koltuk altında ele gelen bir kitle

30 Primer Meme Kanseri Sınıflaması
İnvaziv olmayan epiteliyal kanserler Lobüler karsinoma insitu (LCIS) Duktal karsinoma insitu (DCIS) İnvaziv epiteliyal kanserler İnvaziv lobüler karsinoma İnvaziv duktal karsinoma Mixed connective ve epiteliyal tümörler Phylloides tümörler Karsinosarkom Anjiyo sarkom

31 Meme Kanseri Yerleşimi ve Yayılımı
Üst dış kadranda %50 Areola bölgesinde %18 Üst iç kadranda %15 Alt dış kadranda %11 Alt iç kadranda %6

32 Meme Kanserinde Evreleme
TNM T Primer tümör büyüklüğü N Aksiller lenf nodları M Metastaz var-yok

33 Erken Evre Meme Kanseri
IIA Lokal ileri evre IIB IIIA IIIB IIIC

34 Meme Kanserinde Tanı ve Tarama Yöntemleri
Erken tanıda 20 yaş üstü -KKMM her ay 20-40 yaş -KMM iki yılda bir 40-49 yaş -KKMM her ay -KMM her yıl 50-69 yaş -MG 2 yılda bir

35 MEME DERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

36 MAMOGRAFİ 50 – 69 yaş grubu kadınlar Taramanın aralığı iki yıl
Taramaya katılanlara her iki meme için, birisi mediolateral oblik (= MLO), diğeri ise kranyokaudal (= CC) olmak üzere ikişer poz mamografi filmi çekilmeli Mamografi filmleri iki radyoloji uzmanı tarafından ve birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmeli, her iki uzmanın önerileri de dikkate alınmalıdır Taramaya katılan her kadın hekim tarafından da muayene edilmelidir

37 MAMOGRAFİ Tarama mamografisiyle meme kanseri mortalitesinin yüzde otuz düşürülmesi mümkündür Tanı konulan meme kanserli hastaların evreleri küçülmüştür Ortalama meme kanseri çapı 1.5 cm, DCİS çapı 0.8 cm.ye gerilemiştir

38

39 Mikrokalsifikasyon Dens meme Spikül oluşturan oluşum Düzensiz sınırlı oluşum Asimetrik değişiklik

40 Lineer Kalsifikasyon

41 Spiküle Lezyon

42 Pleomorfik Kalsifikasyon

43 Ultrason tarama da önerilmez
Üç ayrı çalışmada herediter risk faktörlerine sahip nonpalpabl meme kanserli 83 kişinin sadece ikisinde yıllık USG ile meme kanseri saptanmıştır Sonuçta mamografi kadınlar için halen en değerli tarama seçeneğidir Robson M, Offit K. N Engl J Med. 2007;357:

44 Basit kist Komplike kist Solid kitle Lenf bezi

45 BİYOPSİ İnce iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB)
Kalın iğne biyopsisi(Core) Eksizyonel biyopsi Sentinal Lenf Nodu Biyopsisi

46 MEME KANSERİNDE TEDAVİ
Cerrahi yöntemler Kemoterapi Radyoterapi Hormon tedavisi İmmunoterapi

47 ERKEN EVRE MEME KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMİ
İNVAZİV MEME CA (EI veya II) Segmental mastektomi+aksiller disseksiyon Total mastektomi+Aksiller disseksiyon SEGMENTAL MASTEKTOMİ+ AKSİLLER DİSSEKSİYON Nod(-) Nod(+) Nod(-) Nod(+) RT, HT, KT, Gözlem HT KT RT-HT HT KT KT-RT Gözlem RT-KT KT-RT

48 MEME KORUYUCU CERRAHİ Lumpektomi Tümerektomi Kadrantektomi
Parsiyel mastektomi Segmentektomi Geniş lokal eksizyonu

49 40 Yaş Altı Memede Kitleye Yaklaşım
USG ilk basamak Mamografi İİAB ve gözlem 1-2 menstrüel siklus takibi Kitle kaybolursa rutin takip

50 30 YAŞ ÜSTÜ MEMEDE KİTLE MAMOGRAFİ BI-RADS 1, 2, 3 USG BI-RADS 4, 5
BİYOPSİ Palpabl: İİAB, kor biyopsi Non-palpabl: Görüntüleme eşliğinde İİAB, kor biyopsi, ROLL veya telle işaretli kitle eksizyonu

51 30 YAŞ ÜSTÜ MEMEDE KİTLE USG Bulguları; şüpheli veya tanımlanamıyorsa;
BİYOPSİ SELİM FM & USG/MG: 6-12 ay; 1-2 yıl takip Lezyon Stabil Rutin Takip Lezyon BİYOPSİ Tekrarı MALİGN CERRAHİ EKSİZYON (LCIS, ADH risk azaltıcı girişim; Malign: NCCN temel prensipleri; MKC veya mastektomi&SLNB

52 30 YAŞ ÜSTÜ MEMEDE KİTLE USG BULGULARI: KİST TAKİP (2-4 AY): USG
Semptomatik veya Komplike Kist Basit Kist ve Asemptomatik TAKİP (2-4 AY): Aspirasyon Kanlı Değil ve Kitle (-) FM: N Rutin Tarama USG FM: Nüks Aspirasyon kanlı, aspirasyon sonrası kitle (+) veya kist duvarı düzensiz veya intrakistik kitle (+) Cerrahi Eksizyon USG Eşliğinde Biyopsi

53 ERKEK MEME KANSERİ %1 65 Yaş Kitle Tanı ileri evrede Biyopsi
Cerrahi +KT+RT Kötü seyirli


"MEME KANSERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları