Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Ay ş e AVCI Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları ABD ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Ay ş e AVCI Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları ABD ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Ay ş e AVCI Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları ABD ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

2 ÇOCUK İSTİSMARI Çocukla bakıcısı arasında, çocu ğ un fiziksel ve/veya geli ş imsel durumuna yansıyan ve bir kaza sonucu ortaya çıkmayan, her türlü etkile ş im ya da etkile ş im eksikli ğ idir.

3 ÇOCUK İHMALİ Ana baba ya da bakım veren ki ş inin çocu ğ a bakma ve koruma yükümlülüklerini gere ğ ince yerine getirmemeleridir.

4 İ stismar fiziksel, duygusal ve cinsel olabilir İ hmal de fiziksel ve duygusal olabilir.

5 ÇOCUK İHMALİ BELİRTİLERİ “Uygun ve yeterince iyi bakımın ne oldu ğ una karar vermek güçtür. Bu nedenle fiziksel ihmal belirtileri ş öyle sıralana bilinir. Bebeklerde pi ş ikler Kirli ve uygunsuz giysiler Solgun ve iyi beslenmemi ş görünüm Saçlı deride bakımsızlık ve parazitler

6 ÇOCUK İHMALİ NEDENLERİ Anne mental yönden donuk ya da ruhsal sorunları olabilir Baba i ş siz ve eve gelmeyen bir baba olabilir Ev düzensiz, kirli bakımsız olabilir İş sizlik, borç, kalabalık aile, anne ya da babanın a ş ırı alkol kullanımı Ana-babanın sosyal çevre kısıtlılı ğ ı Ana-babanın e ğ itimsizli ğ i Ana-babanın di ğ er i ş ve u ğ ra ş larla a ş ırı ilgileri

7 DUYGUSAL İSTİSMAR İ tme- Kabul etmeme Bebeklik döneminde anababa bebe ğ in ba ğ lılık göstermesini kabul etmez Okul öncesinde anne baba çocu ğ u ailedeki etkinliklerden uzak tutar. Okul çocu ğ u:Çocu ğ un özüne olumsuz iletiler gönderir. Ergenlik: Çocuktan beklenilen sosyal rollerin ayırdında olmayı kabul etmez.

8 Önem Vermemek Bebek: Anne-baba bebe ğ in spontan davranı ş larını yanıtlamaz. Okul öncesi: Çocu ğ u sosyal etkinliklerden kısıtlar ya da duyguca peki ş tirmez. Okul çocu ğ u: Çocu ğ u korumaz ya da yardım gereksinimini kar ş ılamaz. Ergen: Anne-baba rolünü üstlenmez ve çocukla ilgilenmez.

9 Bozmak-ayartmak Bebek: Uygun olmayan davranı ş ın ö ğ renilmesini destekler ba ğ ımlılık yaratır. Okul öncesi: Saldırgan ve cinsel içerikli davranı ş ı destekler. Okul çocu ğ u: Saldırgan, cinsel içerikli suça yönelik davranı ş ı ve ba ğ ımlılık yapıcı madde kullanımını destekler. Ergen: Bu tür davranı ş lar için te ş vik ve yardım eder.

10 İzole etme Bebek: Çocu ğ u ailedeki di ğ er bireylerden ya da bakıcıdan uzak tutar. Okul öncesi: Kendinden ba ş ka kimseyle ili ş kisi olmaması gerekti ğ ini ö ğ retir. Okul çocu ğ u: Arkada ş ili ş kilerinde cesaretini kırar/engeller. Ergen: Ev dı ş ındaki etkinlikleri ve sosyalle ş meyi önler.

11 Terörize etme Bebek: Ana-baba kasıtlı olarak çocu ğ un çevresindeki olumsuz uyaranları arttırır. Okul öncesi: Çocu ğ u cezalandırmak ya da e ğ itmek amacıyla abartılı davranır. Okul çocu ğ u: Çocu ğ a ikili iletiler verir. Ergen: Çocu ğ u tehdit eder gururunu kırar.

12 FİZİKSEL İSTİSMARIN DOLAYSIZ BELİRTİLERİ Anne-baba belirtilerin kendili ğ inden ortadan kalkmasını bekler sonra sa ğ altım arar. Yaralanmaya getirilen açıklama yetersiz ve belirsizdir. Ba ş ka incelemeler sırasında rastlantısal olarak da ortaya çıkabilir. Yaraların da ğ ılımı çocu ğ un geli ş im düzeyi ile birlikte de ğ erlendirilmelidir.

13 DOLAYLI BELİRTİLER Organik nedeni olmayan büyüme yetersizli ğ i Zihinsel ve sözel geli ş im yetersizli ğ i Davranı ş bozuklukları; ‘donuk, kollayıcı, gözleyici’ tutum, otistik özellikler, otostimulasyon, uyku bozuklukları Dü ş ük özsaygı-Benlik kavramında zayıflık Psikosomatik belirtiler Yeti ş kinlerle ili ş ki kurmakta zorluk ve korku A ş ırı saldırgan ya da içe dönük tutum

14 CİNSEL İSTİSMAR Çocukla yeti ş kin arasındaki her tür cinsel etkile ş imdir. Ne ş ekilde olursa olsun bir yeti ş kin bir çocu ğ a cinsel amaçla yakla ş mı ş sa burada bir istismar vardır denilebilir. Ancak durum çocu ğ a verdi ğ i zarara göre de ğ erlendirilmelidir. Yeti ş kinler için önemli görülmeyen bazı durumlar çocukta korku, kirlenmi ş lik ve suçluluk gibi duygular yaratabilir.

15 Cinsel istismar çeşitleri Sözel istismar Telefon konuşmaları Teşhircilik- Gösterimcilik Röntgencilik Cinsel ilişkiye tanık olma Çocuğun bedenine cinsel amaçla dokunma Müstehcen yayınlara konu etme Fuhuşa itme Irza geçme Ensest- Yasak sevi

16 Cinsel istismara yönelenler Saldırganların ya ş ortalaması 25-30 yıldır Saldırganların çok azının daha önceden cinayetten, cinsel suçlardan mahkumiyeti vardır. Saldırganların ço ğ u daha önceden çocuk tarafından bilinmektedir Saldırgan toplumun yerle ş ik inanı ş ına kar ş ın ya ş lı bir sapıktan daha çok, aileden ya da aileye yakın biridir

17 Parker and Parker 1984 E ğ er bir baba kendi bebe ğ inin bakımı ile 3 ya ş ına de ğ in ilgilenmi ş se babanın bir cinsel istismarcı olma ihtimali, kendi çocukların oldu ğ u kadar ba ş kalarının çocuklarına da istatistiksel olarak dü ş mektedir.

18 Finkelhor’a göre Çocu ğ u anneden uzak ya ş adı ğ ı bir dönemin olması Çocu ğ un duygusal olarak anneye uzak olması Annenin e ğ itimli olmaması Anne çocu ğ a cinsel e ğ itim vermede yetersiz olması Çocu ğ un babadan do ğ al bir sevgi ve sevecenlik görmemesi Ekonomik sorunlar Çocuk istismarını arttırır

19 İSTİSMARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İ stismarcının ki ş ilik özellikleri Di ğ er aile üyelerinin özellikleri İ stismara u ğ rayan çocu ğ un özellikleri Sosyal etkenler Durumsal etkenler

20 ÇOCUĞUN ÖZELLİKLERİ Edilgen olma Özgüven eksikli ğ i Bakıma gereksinimi olma Anne ile yetersiz ileti ş im Yeterli sayıda arkada ş ı olmaması Özellikle zeka gerili ğ i

21 Durumsal Özellikler Çocuk üzerinde yetersiz gözetim ve denetim olması İ stismarcının çocuk üzerinde daha fazla sorumluluk alması Aynı odada hatta aynı yatakta yatma Evin düzensiz, kirli, bakımsız ya da obsesif bir biçimde temiz olması

22 CİNSEL İSTİSMAR ÖNCESİ Motivasyon İ ç engelleri a ş mak Dı ş engelleri a ş mak Çocu ğ un direncini a ş mak

23 SONRASI G İ ZL İ L İ K: Amacı aile sisteminin / failin korunmasıdır. Failin cinsel eylemi tekrarlayabilmesine olanak tanır ÖRTBAS ETME: Namus kavramı, olaydan toplumun haberdar olmasını ve tedavi giri ş imini engelleme, sistemi koruma, çocu ğ un suçlanmasını do ğ urur. ORTAYA ÇIKMA: Tesadüfen: Ruhsal belirtilerle, cinsel oyunlar nedeniyle, görülme, gebelik, cinsel hastalıklar, fiziksel yaralanma Planlanarak: Çocu ğ un bilerek ya da di ğ er olası kurbanı koruyarak istismarcıyı suçlaması

24 CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLARDA ZEDELENMENİN DİNAMİKLERİ Zedelenmiş cinsellik İhanet duygusu Acizlik Damgalanmak

25 ÖNLEME Yüksek risk gruplarının belirlenmesi Bu kişilerin mevcut sistemleri kullanmasını sağlama Uygun ek hizmetler sağlama Herkesin sağlıklı olmasını sağlama Sosyal reform Eğitim


"Prof.Dr.Ay ş e AVCI Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları ABD ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları