Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"— Sunum transkripti:

1 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Eskişehir İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Eğitim Öğretim ve Yönetim Faaliyetleri Rehberlik ve Denetim Raporu SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 Öğretmenlerin Eğitimi ve Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri İle Hizmet İçi Eğitim Alan Öğretmen Sayısı ve Öğretmen Sayısına Oranı SORUN: İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Eğitim-Öğretim Yılı Öncesi Hazırlık Çalışmaları ile Eğitim-Öğretim ve Yönetim Faaliyetleri Rehberlik ve Denetim Raporunda (Eylül 2012) Bakanlığa yönelik olarak; “Mesleki ve teknik okullarında görevli atölye ve meslek dersleri öğretmenlerinin alanları ile ilgili hizmet içi eğitim programlarına yeterli düzeyde katılım olmadığından bu öğretmenler gelişen ve değişen teknolojilerin gerisinde kalmaktadır.” şeklinde sorun dile getirilmiştir. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (İl’e): “Mesleki ve teknik okullarında görevli atölye ve meslek dersleri öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarına katılımın sağlanması için daha çok hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir” şeklindeki çözüm önerisiyle ilgili Eskişehir İl Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan protokol gereği İl’deki Osmangazi ve Anadolu Üniversitelerinin ilgili bölümleri ve öğretim personeliyle birlikte yapılacak organizasyonlarla hizmetiçi eğitim çalışmalarının yürütülebileceği, değerlendirilmektedir.

3 Öğretmenlerin Eğitimi ve Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri İle Hizmet İçi Eğitim Alan Öğretmen Sayısı ve Öğretmen Sayısına Oranı SORUN: Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü “çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetiçi eğitim yoluyla gelişmesi için mahalli hizmetiçi çeşidi ve sayısını artırmaya yönelik stratejik hedef belirlenmesine rağmen, elde edilen veriler mahalli hizmetiçi çeşidi ve sayısının belirlenen hedefe ulaşılmadığı gibi, bir önceki yıla göre daha da gerilere gidildiğini, göstermektedir. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (İl’e): İl Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl’deki mevcut Eğitim Fakültesinin birlikte planlamalar yaparak, ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlerin ciddi hizmetiçi eğitiminden geçirilmesinin İl’in eğitim öğretim kalitesine katkı sağlayacağı, değerlendirilmektedir.

4 Özel Öğretim Kurumlarında Öğretim Gören Öğrenci Sayısı İle Toplam Öğrenci İçindeki Payı ve Arttırmaya Yönelik Çalışmalar SORUN: Özel Öğretim Kurumları ve burada çalışan personelle ilgili yapılan soruşturulmalar sonrasında kurum ve kurumda çalışan personelle ilgili ceza verilmekte, ancak; bu cezalı kişi ve kurumların sistem modül üzerinde takipleri yetersiz olmaktadır. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Bakanlığa): Özel Ceza alan özel öğretim kurumu ya da personelle ilgili Özel Öğretim Kurumları Modülüne bilgi girişi yapılarak, cezalı kişilerin takibi modül üzerinden yapılabilir.

5 Özel Öğretim Kurumlarında Öğretim Gören Öğrenci Sayısı İle Toplam Öğrenci İçindeki Payı ve Arttırmaya Yönelik Çalışmalar SORUN: Özel Öğrenci Yurtları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlanmasına rağmen e-yurt modülü ile özel öğretim kurumları modülünün bağlantısı bulunmamaktadır. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Bakanlığa): Özel öğrenci yurtlarının iş ve işlemlerinde de birlikteliği sağlamak için, e-yurt modülünün özel öğretim kurumları modülüne dahil edilmesi gerekmektedir.

6 Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin İçeriği ve Katılım Durumu
SORUN: 13 Mayıs 2011 tarihli Halk Eğitim Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge gereği e-yaygın otomasyon sisteminde kurs sonu işlemlerinde (kurs sonu notları girilmesine rağmen) “modüler değerlendirme çizelgesi” (Ek-10) sistemden çıktı olarak alınamamaktadır. Kurs açma öğretmen ve usta öğretici görevlendirme onay çizelgesi ( Ek- 7) sistemden alınamamaktadır. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Bakanlığa): E-yaygın otomasyon sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılarak belgelerin sistem üzerinden alınması sağlanmalıdır.

7 Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin İçeriği ve Katılım Durumu
SORUN: Yaygın eğitim kurumlarında açılan mesleki ve teknik kurslarda, sürelerinin uzun olması kurslara katılan vatandaşlarımızın kurslara yeterince rağbet göstermemesine neden olmaktadır. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Bakanlığa): Mesleki teknik eğitim kurslarının modülü sayı ve sürelerinin hızlandırılmış kısa programlar haline dönüştürülmesinin kurslara ilgiyi artıracağı, değerlendirilmektedir.

8 İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İle Okul ve Kurumlarda Yöneticilerin Asil, Vekil ve Görevlendirme Şeklinde Çalışma Durumları İle Norm Kadrolara Oranı SORUN: İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile bunlara okul ve kurumlarda asil yöneticilerin oranı konuyla ilgili belirlenen hedefin altındadır. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (İl’e): Mümkün olduğunca İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile bunlara bağlı okul ve kurumlarda boş olan yöneticilik kadrolarına mümkün olduğunca asil olarak atama yapılması, yöneticilerin daha etkili ve verimli çalışmasını katkı sağlayacağı, değerlendirilmektedir.

9 İç Kontrol Sistemi ve İşleyişi
SORUN: Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İç Kontrol Sistemini oluşturulmamıştır. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (İl’e): Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 ve 56. maddeleri doğrultusunda İç Kontrol Sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması, gerekmektedir.

10 Yatırım Programlarında Yer Alan Yapım ve Onarım İşlerinin Zamanında İhale Edilerek, Tamamlanma Durumu İle Tamamlanama Nedenleri SORUN: Belediye İmar planında okul alanı olarak ayrılmış mülkiyeti özel şahıslara ait taşınmazların birçoğu ödenek yetersizliği nedeniyle kamulaştırılamamıştır. Arsa malikleri Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 15/12/2010 tarih ve 2010/5-662 Esas ve 2010/651 sayılı kararını emsal göstererek Bakanlığımızı veya İl Özel İdaresini mahkemeye vererek dava etmektedirler. Mahkemeler tarafından yapılan değerlendirme ve bilirkişi raporlarında tespit edilen bedeller İl Milli Eğitim Müdürlüğünden veya İl Özel İdaresinden talep edilmektedir. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Bakanlığa): Kamulaştırmasız el koyma hükümleri doğrultusunda mahkemece karar verilen bu taşınmazlar için belirlenen bedeller oldukça yüksek meblağlar teşkil ettiğinden, bu paraların İl İlköğretim bütçesinden ayrılan kamulaştırma ödenekleri ile karşılanması mümkün bulunmamaktadır. Bu paraların Bakanlık tarafından karşılanması veya arkası devam edecek bu davaların sonlandırılması için Bakanlıkça gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

11 Genel ve İl Özel İdaresi Bütçesinden Tahsis Edilen Ödeneklerin Mali Yılı İçinde ve Tahsis Amacı Doğrultusunda Kullanım Durumu ve Varsa Kullanılamayan Ödeneklerin Miktarı ve Oranı İle Kullanılamama Nedenleri SORUN: İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kamulaştırılması yapılan veya İl Genel Meclisi Kararı gereği İl Özel İdaresi adına bağışı uygun görülen okul arsalarının ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinde tescil işlemi için, her bir işlemden 175,00TL Döner Sermaye ücreti talep edilmektedir. Bu sorun Tapu Müdürlüklerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli malzeme verilmesi karşılığı (2) yıllık süreli protokol yapılarak geçici olarak çözülmüştür. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Bakanlığa): Kamulaştırma ve bağış olarak tescil işlemi yapılacak okul arsalarından döner sermaye ücreti adı altında para alınmaması tescil işlemlerinin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır.

12 Yapılan ve Planlanan Yatırımların Yerindeliği
SORUN: Yatırım planlamalarında projenin neden gerekli olduğuna ilişkin verilere dayalı ihtiyaç analizlerinin yapılmadığı, görülmüştür. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (İl’e): Planlanacak yatırımlarla ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ‘Strateji Geliştirme Hizmetleri’ başlığı altındaki Madde:18/1-i; “Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak” maddesi doğrultusunda verilere dayalı ihtiyaç analizleri yapılarak uygun bulunanların yatırım planlamasına alınması, gerekmektedir.

13 Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı
SORUN: İl, İlçe ya da okul/kurum yapılan tespit edilen sorunların çözümüne ilişkin yapılan Gelişim Planlarında faaliyetlerin ve süreçlerin ayrıntılı olarak belirtilmediği, görülmektedir. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (İl’e, İlçelere, Okul ve Kurumlara): İl, İlçe ya da okul/kurum yapılan tespit edilen sorunların çözüne ilişkin yapılan Gelişim Planının stratejik planın alt planı gibi, kurum/okulun yıllık çalışma programı tarzında hazırlanması ve il, ilçe ve okul/kurumlara yaptırılması için hukuki/mevzuat alt yapısının hazırlanması, yöneticiler tarafından daha ciddiye alınarak yapılmasını ve uygulanmasını sağlayacağı, değerlendirilmektedir.

14 İhtiyaç Fazlası Dağıtılmamış Ücretsiz Ders Kitabı Durumu İle Değerlendirilmesi
SORUN: Ücretsiz kitap dağıtımı okulların eğitim öğretimine başlama tarihinden sonra da devam etmektedir. ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Bakanlığa): Ücretsiz ders kitaplarının okulların eğitim öğretimine başlama tarihinden en az (15) gün önce dağıtım merkezlerine teslim edilmesi, eğitim öğretim faaliyetlerindeki ders kitaplarından kaynaklı aksamaları ortadan kaldıracaktır.

15 TEŞEKKÜRLER Mehmet ŞENKÜL
Eskişehir İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Eğitim Öğretim ve Yönetim Faaliyetleri Rehberlik ve Denetim Koordinatörü


"SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları