Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ Nisan, 2009. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ana Hatlarıyla Performans Programı Performans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ Nisan, 2009. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ana Hatlarıyla Performans Programı Performans."— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ Nisan, 2009

2 Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ana Hatlarıyla Performans Programı Performans Programına İlişkin Bazı Temel Kavram ve Sorular Hazırlık Süreci Hazırlık Süreci Aşamalarına İlişkin Değerlendirme Hazırlık Süreci Sonrası Sonuç ve Genel Değerlendirme 2

3 3

4 Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Fikri Geri Planı 4 Stratejik Yönetim Bütçenin Kontrol Altına Alınması Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

5 Stratejik Plan (Uzun Vadeli)Performans Programı (Kısa Vadeli 1 Yıl)Bütçe (Kısa Vadeli 1 Yıl)Faaliyet Raporu (Kısa Vadeli 1 Yıl) 5

6 6

7 Stratejik Plan ile bütçe arasındaki bağı kuracak olan bir araçtır. 7

8 Performans programları bütçe belgesinin tamamlayıcı unsurudur. Bütçe ile performans programı birlikte düşünülmelidir. Performans programları bütçenin hazırlanmasında temel bir belge niteliğindedir. 8

9 9 5018 Sayılı KMYK 9. Madde Bütçe ve Kaynak Tahsisleri; Stratejik Planla Uyumlu Olacaktır. Sonuç: Misyonum, Vizyonum, Amacım, Hedeflerim ve Performans Hedeflerimle Uyumlu Bir Bütçe İstiyorum.

10 10 Harcama Yetkilisi SunuşuGenel Bilgiler Performans Bilgileri - Amaç ve Hedefler - Performans Hedef ve Göstergeleri - Faaliyet ve Projelere İlişkin Değerlendirme - Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği Mali BilgilerEkler

11 11

12 Bütçesi hazırlanan yıl ve izleyen iki yıldır. ▫Örnek: İçişleri Bakanlığı’nın ilk performans programı 2010 yılına ilişkin olacak ve 2011, 2012 yıllarını da içerecektir. 12

13 Harcamacı Birimlerin Doldurması Gereken Tablolar; 13 1 1 3 3 4 4 10 11 II.CII.B III.II.D

14 14

15 Üst Yönetici ve Harcama Yetkilileri tarafından katılımcı bir anlayışla aşağıdaki hususlar gerçekleştirilecektir: ▫İlk Olarak Program Dönemi İçin Öncelikli Amaç ve Hedefler, ▫Performans Hedef ve Göstergeleri ▫Hedeflerden Sorumlu Harcama Birimleri belirlenecektir. Nihai olarak, üst yönetici (Müsteşar) tarafından çalışmaların neticesi ve belirlenen hususlar “harcama birimlerine” duyurulur. Bütün Bu Aşamalar “En geç 2009 yılı Mayıs ayı” itibariyle tamamlanmış olacaktır. 15

16 Üst Yönetimin İdare Performans Programına İlişkin Temel Kararları Almasını Müteakip “En geç Mayıs ayında” Üst Yöneticinin Duyurusuyla Birimler Performans Programlarını Hazırlamaya Başlayacaklardır. 16

17 17 Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Üst Yönetici Başkanlığında Harcamacı Birimler Bakanlığın Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi Üst Yönetici Başkanlığında Harcamacı Birimler Bakanlık Birimlerinin Kendi Performans Programlarını Hazırlamaları Harcamacı Birimler İdare (Bakanlık) Performans Programının Hazırlanması SGB

18 1 Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Sürecini Yönetmek Koordinasyon 18

19 2 Harcamacı Birimlerin Performans Programlarını Hazırlamaları İçin Gereken Çalışmaları Yapmak Yazışma Bilgi ve Belgelerin Temini Hazırlık Süreci Boyunca Uzman Personel ile Danışmanlık 19

20 3 Bakanlık Birimlerinden Gelen Performans Programlarını Konsolide Ederek, İdare Performans Programını Oluşturmak. 20 İçişleri Bakanlığı 2010 Yılı Performans Programı e-bütçe Sistemi Üzerinden Hazırlanacaktır. Bütün Tablo ve Belgeler de Yine Bu Sistemden Üretilecektir.

21 21

22 22 Hazırlanan Stratejik Planın Sistematiği Açısından Bu Aşama Atlanarak Mevcut Amaç ve Hedeflerin Tamamı Öncelikli Kabul Edilecektir. Bakanlık Stratejik Planının hazırlanması sürecinde amaç ve hedefler belirlenirken izlenen yöntem şu şekildedir: Bakanlığın, faaliyet alanına giren ve bu kapsamda üstlenmiş olduğu bütün görevleri, bütçelendirilebilmeleri amacıyla “stratejik amaç ve hedefler” kapsamında değerlendirilmiş olup, bir öncelik tespitinin yapılması mümkün görülmemektedir.

23 23 Bu Aşama Tamamlanmış Olup, Herhangi Bir Çalışmayı Gerektirmemektedir

24 24 Üst Yönetici imzalı bir yazıyla harcamacı birimlere konuyla ilgili talimat verilecektir. Birimlerin kullanacakları tablo ve diğer bilgiler “e-bütçe” sisteminden üretilecektir. Üst yönetici imzalı bir yazıyla harcamacı birimlere konuyla ilgili talimat verilecektir. Birimler tarafından hazırlanacak olan performans programının bütün aşamalarında Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca harcamacı birimlere danışmanlık hizmeti verilecektir.

25 25 Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca Birim Performans Programları Kontrol ve Konsolide Edilerek Bakanlık Performans Programı Hazırlanacaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca İdare Performans Programı sistem olarak “e-bütçe” üzerinden Maliye Bakanlığına iletilecektir. Performans Programı hazırlanırken İdare Bütçesinin de rakamları ortaya çıkacaktır ve bu rakamlar “e-bütçe” sistemi vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirilecektir.

26 26

27 Bütçe Teklifleri ile birlikte Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığına gönderilir. 27

28 Bütçe Görüşmelerinde Değerlendirilir. 28 Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’ne sunulmasını müteakip tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize edilerek, Bakanlık Bütçe Tasarısının görüşülmesinden en geç 3 (üç) gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunulur.

29 29 En geç Şubat ayının 15’ine kadar Maliye Bakanlığı ile DPT Müsteşarlığına gönderilir. Bütçe Kanunu ile nihai şekli verilen Performans Programı Bakan tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır

30 30

31 Performans Programı hazırlama süreci bir “Bütçe Süreci”dir. Program hazırlama çalışmaları neticesinde Bakanlık Stratejik Planı ile İdare Bütçesi arasında güçlü bir bağ oluşacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Stratejik Yönetim Anlayışının yerleşebilmesi için bu sürecin önemli bir ayağı olan Performans Programı ve bu doğrultuda Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi büyük önem arz etmektedir. Performans Programına klasik bir mali belge olarak bakılmamalıdır. Performans Programını, stratejik planın başarıya ulaşmasında ve bu bağlamda idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma performansı ile bütçenin de bu doğrultuda yönlendirilmesi ve kontrolünün sağlanması için çok hayati bir araç olarak algılamamız gerekmektedir. 31

32 32


"PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ Nisan, 2009. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ana Hatlarıyla Performans Programı Performans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları