Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E Ğİ T İ M VE Ö Ğ RET İ M İ LE İ LG İ L İ H İ ZMETLER 1-F İ Z İ K İ DURUMLA İ LG İ L İ H İ ZMETLER 2-E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU İ LE İ LG İ L İ H İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E Ğİ T İ M VE Ö Ğ RET İ M İ LE İ LG İ L İ H İ ZMETLER 1-F İ Z İ K İ DURUMLA İ LG İ L İ H İ ZMETLER 2-E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU İ LE İ LG İ L İ H İ."— Sunum transkripti:

1 E Ğİ T İ M VE Ö Ğ RET İ M İ LE İ LG İ L İ H İ ZMETLER 1-F İ Z İ K İ DURUMLA İ LG İ L İ H İ ZMETLER 2-E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU İ LE İ LG İ L İ H İ ZMETLER 3-BÜRO İ ŞLER İ 4-Ö Ğ RENC İ İ ŞLER İ 5-PERSONEL İ ŞLER İ

2 F İ Z İ K İ DURUM 1) Okul Bahçesi 2) Tabelalar Kurumların yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaları yönetmelik ve kılavuza uygun olarak düzenlenir. Yerleşke özelli ğ i taşıyan kurumların bahçe girişinin uygun bir yerine kurumun bölüm ve birimlerini belirten yerleşim planı konulur.

3 F İ Z İ K İ DURUM 1) Okul Bahçesi 2) Tabelalar Kurumların yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaları yönetmelik ve kılavuza uygun olarak düzenlenir. Yerleşke özelli ğ i taşıyan kurumların bahçe girişinin uygun bir yerine kurumun bölüm ve birimlerini belirten yerleşim planı konulur.

4 F İ Z İ K İ DURUM 3) Binanın Kullanılması Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan e ğ itim- ö ğ retim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, e ğ itim-ö ğ retim faaliyetlerinin yapılmadı ğ ı zamanlarda e ğ itim kapsamında veya e ğ itimin genel ilkelerine aykırı olmayan ve Kanun kapsamına girmeyen ücretli veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici faaliyetler kaymakamlı ğ ın/valili ğ in izniyle yapılabilir

5 F İ Z İ K İ DURUM 5) Yerleşim ve Kontenjan De ğ işikli ğ i Genel kontenjan, derslikler ve laboratuarlarda de ğ işiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun di ğ er bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı de ğ işiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlü ğ ünce yapılır. De ğ işiklik yapılan yerleşim planının bir örne ğ i kurum açma iznini veren merciye gönderilir

6 F İ Z İ K İ DURUM 6) Okullarda su tesisatının sa ğ lam olmasına dikkat edilir. Su depoları, periyodik olarak temizlenir ve klorlanır. Suyun kesilmesi halinde veya su tesisatı bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay, kapa ğ ı sa ğ lam musluklu kaplarda su bulundurulur.

7 F İ Z İ K İ DURUM 7) Koridorların Düzenlenmesi: Atatürk Köşesi Ö ğ rencilerin; resim, şiir, kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro, müzik, halk dansları, bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmiş foto ğ rafları okul koridorlarındaki panolarda uygun sürelerde sergilenir.

8 F İ Z İ K İ DURUM Okul Gazetesi etkin olarak kullanılmalıdır Okulda uluslar arası dereceye girmiş ö ğ rencilerin bulunması durumunda, bunların resimleri, özgeçmişleri, dereceye girmiş oldukları yarışmalarla ilgili bilgi, belge ve foto ğ raflar, şeref köşesinde sergilenir.

9 F İ Z İ K İ DURUM 8) Güvenlik: Sivil Savunma Tedbirleri Kurumda bir Sivil Savunma Dosyası hazırlanarak, ilgili her türlü yazı, resim, broşür vs. bu dosyada saklanmalıdır Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması Kurumdaki personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulur, e ğ itilir ve zaman zaman tatbikat yapılır

10 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU 1) Kurullar : a) Ö ğ retmenler Kurulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu” üyeli ğ ine; Sınıf/Şube rehber ö ğ retmenlerinden her sınıf seviyesinden bir ö ğ retmenin seçimi yapılır Ö ğ retmenlerin ilgi, istek ve yetenekleri do ğ rultusunda sosyal etkinliklerle ilgili danışman ö ğ retmenler, hangi ö ğ renci kulüplerinin kurulaca ğ ı belirlenir

11 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeliği için birer asil ve yedek müdür yardımcısı ve öğretmenin seçimi yapılır. Okulda kurulacak kurul ve komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin seçimi öğretmenler kurulunda yapılır.

12 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU b) Zümre Ö ğ retmenler Kurulu Zümre ö ğ retmenler kurulu, okul müdürlü ğ ünce yapılacak planlamaya uygun olarak ö ğ retim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. E ğ itim-ö ğ retim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

13 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu a ğ ırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre ö ğ retmenler kurulunda de ğ erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. b) Şube Ö ğ retmenler Kurulu

14 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu a ğ ırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre ö ğ retmenler kurulunda de ğ erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.

15 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU b) Şube Ö ğ retmenler Kurulu Şube ö ğ retmenler kurulunda; şubedeki ö ğ rencilerin kişilik, beslenme, sa ğ lık, sosyal ilişkileri, başarıları ile ailenin ekonomik durumu de ğ erlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube ö ğ retmenler kurulu karar defterine yazılır

16 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU c) Okul zümre başkanları kurulu d) Okul Gelişim Yönetim Ekibi Okullarında; paylaşımcı ve iş birli ğ ine dayılı yönetim anlayışıyla, e ğ itim ve ö ğ retimin niteli ğ ini ve ö ğ renci başarısının artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, ö ğ renci merkezli e ğ itim yapmak, e ğ itimde plânlı ve sürekli gelişim amacıyla

17 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU e) Ö ğ renci Davranışlarını De ğ erlendirme Kurulu f) Sosyal Etkinlikler Kurulu: Müdürün görevlendirece ğ i bir müdür yardımcısının başkanlı ğ ında danışman ö ğ retmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman ö ğ retmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç ö ğ renci ile okul-aile birli ğ ini temsilen iki veliden oluşur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman ö ğ retmenler, ö ğ renciler, gönüllü veliler ve di ğ er ö ğ retmenlerle iş birli ğ i içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birli ğ i yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır

18 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU 2) Sosyal Etkinlikler a) Ö ğ renci Kulübü Çalışmaları Müdürün görevlendirece ğ i bir müdür yardımcısının başkanlı ğ ında danışman ö ğ retmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman ö ğ retmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç ö ğ renci ile okul-aile birli ğ ini temsilen iki veliden oluşur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman ö ğ retmenler, ö ğ renciler, gönüllü veliler ve di ğ er ö ğ retmenlerle iş birli ğ i içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birli ğ i yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır

19 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU b) Toplum Hizmeti Çalışmaları Ö ğ rencilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birli ğ i içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

20 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU 3) Rehberlik Hizmetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerini yürütmek üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulu. 4) Törenler, Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar 5) Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler

21 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU Ö ğ rencilerin seviyelerine göre bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak ö ğ renmelerine imkân vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sa ğ lamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik de ğ erlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek amacıyla yakın çevre ve yurt içi geziler ile di ğ er ülke ve toplumları tanıtmak üzere yurt dışı geziler düzenlenebilir.

22 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU 6) Okul Kütüphanesi ve Sınıf Kitaplıkları 7) Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 8) Ö ğ retimin Planlanması E ğ itim-ö ğ retimde birlik ve bütünlü ğ ü sa ğ lamak, ö ğ retim programlarında yer alan amaçları gerçekleştirmek ve bu suretle e ğ itim ve ö ğ retimi daha verimli hale getirmek için yönetici ve ö ğ retmenlerin derslerine hazırlıklı ve planlı girmeleri zorunludur

23 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU 9) Haftalık Ders Çizelgeleri ve Uygulanması Okulda; dengi okullara ait haftalık ders çizelgesi ve ö ğ retim programları uygulanmakla beraber, okul müdürlüklerince hazırlanan; dengi okulların haftalık ders çizelgesinde yer almayan farklı derslerin yer aldı ğ ı haftalık ders çizelgesi ve ö ğ retim programları Bakanlıkça onaylanması hâlinde uygulanabilir. Farklı derslerin yer aldı ğ ı haftalık ders çizelgesi ve ö ğ retim programları uygulayan okullar, çizelge ve programa Bakanlık onay tarih ve sayısını yazarlar.

24 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU 9) İ lkö ğ retimde Özel E ğ itim Hizmetleri 10) Üstün Yetenekli Ö ğ renciler 11) Ölçme ve De ğ erlendirmenin Genel Esasları 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ö ğ rencilerin gelişimi ile ö ğ retmen rehberli ğ inde gerçekleştirilecek olan proje ve ö ğ renci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, ö ğ retmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.

25 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Ö ğ renciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde ö ğ retmen rehberli ğ inde en az bir proje hazırlar. Ö ğ rencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

26 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU 12)Ö ğ renci Başarısının De ğ erlendirilmesi. İ lkö ğ retimde ö ğ renci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve de ğ erlendirilir. Alınan bütün önlemlere ra ğ men bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek ö ğ rencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendirece ğ i müdür yardımcısının başkanlı ğ ında sınıf ö ğ retmeni ile okulun rehber ö ğ retmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube ö ğ retmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube ö ğ retmenler kurulunun oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendirece ğ i müdür yardımcısının başkanlı ğ ında sınıf ö ğ retmeni ile okulun rehber ö ğ retmeni tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeli ğ in ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Ö ğ retmenler Kurulu Ö ğ renci Kişisel De ğ erlendirme Tutana ğ ı (Ek- 9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutana ğ ın bir örne ğ i ders yılı sonu şube ö ğ retmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitli ğ i hâlinde başkanın kullandı ğ ı oy yönünde ço ğ unluk sa ğ lanmış sayılır. Ortaö ğ retim kurumları yönetmeli ğ inin ilgili maddelerine göre iş ve işlemler yapılır.

27 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU 13-Ortaö ğ retim kurumları yönetmeli ğ inde mesleki ve teknik e ğ itim ve hayat boyu ö ğ renme ile ilgili iş ve işlemler bu yönetmelikte belirtildi ğ i şekilde yürütülür.

28 BÜRO İ ŞLER İ 1 ) Okulda Tutulması Gerekli Defterler Sınıf Ders Defteri Ve Yoklama Fişi, Nöbet Defteri, Ö ğ retmen Devam-Devamsızlık Defteri, Ö ğ retmen ve Personel İ zin Defteri, Zimmet Defteri, Sınıf Geçme Defteri, Diploma Defteri, Ö ğ retmenler Kurulu Karar Defteri, Zümre ve Şube Ö ğ retmenler Kurulu Karar Defteri, Ö ğ renci Davranışları De ğ erlendirme Kurulu Karar Defteri, Sınıf Kitaplık Defteri, Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri

29 BÜRO İ ŞLER İ 2) Okulda Tutulması Gerekli Dosya ve Çizelgeler Ö ğ retmen Not Çizelgesi,Brifing Dosyası, Personel Şahıs Dosyaları, Aylık, Ücret ve E ğ itim Ödene ğ i Bordrolarının Onaylı Örnekleri Dosyası, Harcama Evrakı (Asıl ve Örnekleri), Okula Gelen ve Giden Yazılar Dosyası,Gizli Yazılar Dosyası, Sivil Savunma Dosyası, Sosyal Etkinlikler Dosyası, Milli Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar Dosyası, Şube, Zümre Ö ğ retmenler ve Ö ğ retmenler Kurulu Toplantı Tutanakları Dosyası, Veli Toplantı Dosyası, Genelge Dosyası, Teftiş Dosyası.

30 BÜRO İ ŞLER İ 3) Mühür ve Evrakın Teslimi Özel okullarda da resmi okullarda oldu ğ u gibi Darphane Müdürlü ğ ünce hazırlanmış mühür kullanılır. Yönetimleri birleştirilen okullarda her okul için ayrı mühür bulundurulur

31 BÜRO İ ŞLER İ 4) Kurum Yönetmeli ğ i Özel okullarda da resmi okullarda oldu ğ u gibi Darphane Müdürlü ğ ünce hazırlanmış mühür kullanılır. Yönetimleri birleştirilen okullarda her okul için ayrı mühür bulundurulur. 5) Burslu veya Ücretsiz Okuyacaklarla İ lgili Dosya ve Defterler Burslu ya da ücretsiz okuyacaklarla ilgili ilan, başvuru, kurul kararları, ö ğ renci ve kursiyer listeleri, sonuçların tebli ğ i ile ilgili yazılar ve benzeri evrakı okullar altı yıl muhafaza etmek üzere gerekli dosya ve defterleri tutarlar. Defter, dosya ve kayıtlar, istenen bilgileri içermesi ve yıl sonunda çıktısı alınması şartıyla kurum müdürlü ğ ünce onaylanmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir

32 Ö Ğ RENC İ İ ŞLER İ 1) Ö ğ renci Kayıtları ve Nakilleri: Ö ğ renci kayıt ve nakillerinin resmî okullardaki şartlara göre yapılması esastır 2) Ö ğ renci Nakilleri Özel okullara nakiller, Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeli ğ ine göre yapılır. Ancak, özel ilkö ğ retim okullarının 2 nci ve 3 üncü sınıflarına ö ğ renci nakillerinde sınav yapılmaz. Özel okullara yapılacak nakillerde başvuru, ö ğ rencinin okumak istedi ğ i özel okul müdürlü ğ üne yapılır. Özel okulda okurken resmî ve özel bir okula naklen giden ö ğ renci, aynı dönem içerisinde eski okuluna veya aynı programı uygulayan herhangi bir özel okula geçebilir 3) E-Okul üzerinden yürütülen işlemler

33 Konfüçyüs ile bitirelim… "E ğ itimli insanların dokuz düşüncesi vardır; Baktıklarında, berrak görmeyi düşünürler... Dinlediklerinde, iyi duymayı düşünürler... Görünüşleri, bakımından sıcak olmayı düşünürler... Davranışlarında, saygılı olmayı düşünürler... Konuşmalarında, do ğ ru olmayı düşünürler... İ şlerinde, ciddi olmayı düşünürler... Kuşkuya düştüklerinde, soruları nasıl soracaklarını düşünürler... Öfkelendiklerinde, sorunları düşünürler... Kazancı gördüklerinde, adaleti düşünürler..." PERSONEL İ ŞLER İ


"E Ğİ T İ M VE Ö Ğ RET İ M İ LE İ LG İ L İ H İ ZMETLER 1-F İ Z İ K İ DURUMLA İ LG İ L İ H İ ZMETLER 2-E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M DURUMU İ LE İ LG İ L İ H İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları