Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okul Bahçesi Tabelalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okul Bahçesi Tabelalar"— Sunum transkripti:

1 Okul Bahçesi Tabelalar
FİZİKİ DURUM Okul Bahçesi Tabelalar Kurumların yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaları yönetmelik ve kılavuza uygun olarak düzenlenir. Yerleşke özelliği taşıyan kurumların bahçe girişinin uygun bir yerine kurumun bölüm ve birimlerini belirten yerleşim planı konulur.

2 3) Binanın Kullanılması
FİZİKİ DURUM 3) Binanın Kullanılması Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim- öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda eğitim kapsamında veya eğitimin genel ilkelerine aykırı olmayan ve Kanun kapsamına girmeyen ücretli veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici faaliyetler kaymakamlığın/valiliğin izniyle yapılabilir

3 5) Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği
FİZİKİ DURUM 5) Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği Genel kontenjan, derslikler ve laboratuarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren merciye gönderilir

4 FİZİKİ DURUM 6) Okullarda su tesisatının sağlam olmasına dikkat edilir. Su depoları, periyodik olarak temizlenir ve klorlanır. Suyun kesilmesi halinde veya su tesisatı bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay, kapağı sağlam musluklu kaplarda su bulundurulur.

5 7) Koridorların Düzenlenmesi: Atatürk Köşesi
FİZİKİ DURUM 7) Koridorların Düzenlenmesi: Atatürk Köşesi Öğrencilerin; resim, şiir, kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro, müzik, halk dansları, bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmiş fotoğrafları okul koridorlarındaki panolarda uygun sürelerde sergilenir.

6 Okul Gazetesi etkin olarak kullanılmalıdır
FİZİKİ DURUM Okul Gazetesi etkin olarak kullanılmalıdır Okulda uluslar arası dereceye girmiş öğrencilerin bulunması durumunda, bunların resimleri, özgeçmişleri, dereceye girmiş oldukları yarışmalarla ilgili bilgi, belge ve fotoğraflar, şeref köşesinde sergilenir .

7 Sivil Savunma Tedbirleri
FİZİKİ DURUM 8) Güvenlik: Sivil Savunma Tedbirleri Kurumda bir Sivil Savunma Dosyası hazırlanarak, ilgili her türlü yazı, resim, broşür vs. bu dosyada saklanmalıdır Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması Kurumdaki personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulur, eğitilir ve zaman zaman tatbikat yapılır

8 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
1) Kurullar : a) Öğretmenler Kurulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu” üyeliğine; Sınıf/Şube rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden bir öğretmenin seçimi yapılır Öğretmenlerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal etkinliklerle ilgili danışman öğretmenler, hangi öğrenci kulüplerinin kurulacağı belirlenir

9 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeliği için birer asil ve yedek müdür yardımcısı ve öğretmenin seçimi yapılır. Okulda kurulacak kurul ve komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin seçimi öğretmenler kurulunda yapılır.

10 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
b) Zümre Öğretmenler Kurulu Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

11 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. b) Şube Öğretmenler Kurulu

12 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.

13 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
b) Şube Öğretmenler Kurulu Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkileri, başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır

14 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
c) Okul zümre başkanları kurulu d) Okul Gelişim Yönetim Ekibi Okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayılı yönetim anlayışıyla, eğitim ve öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısının artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde plânlı ve sürekli gelişim amacıyla

15 e) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU e) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu f) Sosyal Etkinlikler Kurulu: Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır

16 a) Öğrenci Kulübü Çalışmaları
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU 2) Sosyal Etkinlikler a) Öğrenci Kulübü Çalışmaları Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır

17 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
b) Toplum Hizmeti Çalışmaları Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

18 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
3) Rehberlik Hizmetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerini yürütmek üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulu . 4) Törenler, Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar 5) Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler

19 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
Öğrencilerin seviyelerine göre bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkân vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek amacıyla yakın çevre ve yurt içi geziler ile diğer ülke ve toplumları tanıtmak üzere yurt dışı geziler düzenlenebilir.

20 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
6) Okul Kütüphanesi ve Sınıf Kitaplıkları 7) Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 8) Öğretimin Planlanması Eğitim-öğretimde birlik ve bütünlüğü sağlamak, öğretim programlarında yer alan amaçları gerçekleştirmek ve bu suretle eğitim ve öğretimi daha verimli hale getirmek için yönetici ve öğretmenlerin derslerine hazırlıklı ve planlı girmeleri zorunludur

21 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
9) Haftalık Ders Çizelgeleri ve Uygulanması Okulda; dengi okullara ait haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanmakla beraber, okul müdürlüklerince hazırlanan; dengi okulların haftalık ders çizelgesinde yer almayan farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları Bakanlıkça onaylanması hâlinde uygulanabilir. Farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulayan okullar, çizelge ve programa Bakanlık onay tarih ve sayısını yazarlar.

22 9) İlköğretimde Özel Eğitim Hizmetleri
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU 9) İlköğretimde Özel Eğitim Hizmetleri 10) Üstün Yetenekli Öğrenciler 11) Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.

23 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

24 12)Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU 12)Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi . İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (Ek- 9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

25 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
13) Sınıf Yükseltme: 5 inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. Sınıf yükseltme, oluşturulacak bir komisyon marifetiyle yapılır. Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, okul yönetimince öğrenci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu e-okul sistemine işlenir. Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme bir kez yapılır

26 1 ) Okulda Tutulması Gerekli Defterler
BÜRO İŞLERİ 1 ) Okulda Tutulması Gerekli Defterler Sınıf Ders Defteri Ve Yoklama Fişi, Nöbet Defteri, Öğretmen Devam-Devamsızlık Defteri, Öğretmen ve Personel İzin Defteri, Zimmet Defteri, Sınıf Geçme Defteri, Diploma Defteri, Öğretmenler Kurulu Karar Defteri, Zümre ve Şube Öğretmenler Kurulu Karar Defteri, Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Karar Defteri, Sınıf Kitaplık Defteri, Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri

27 2) Okulda Tutulması Gerekli Dosya ve Çizelgeler
BÜRO İŞLERİ 2) Okulda Tutulması Gerekli Dosya ve Çizelgeler Öğretmen Not Çizelgesi,Brifing Dosyası, Personel Şahıs Dosyaları, Aylık, Ücret ve Eğitim Ödeneği Bordrolarının Onaylı Örnekleri Dosyası, Harcama Evrakı (Asıl ve Örnekleri), Okula Gelen ve Giden Yazılar Dosyası,Gizli Yazılar Dosyası, Sivil Savunma Dosyası, Sosyal Etkinlikler Dosyası, Milli Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar Dosyası, Şube, Zümre Öğretmenler ve Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları Dosyası, Veli Toplantı Dosyası, Genelge Dosyası, Teftiş Dosyası.

28 BÜRO İŞLERİ 3) Mühür ve Evrakın Teslimi
Özel okullarda da resmi okullarda olduğu gibi Darphane Müdürlüğünce hazırlanmış mühür kullanılır. Yönetimleri birleştirilen okullarda her okul için ayrı mühür bulundurulur

29 5) Burslu veya Ücretsiz Okuyacaklarla İlgili Dosya ve Defterler
BÜRO İŞLERİ 4) Kurum Yönetmeliği Özel okullarda da resmi okullarda olduğu gibi Darphane Müdürlüğünce hazırlanmış mühür kullanılır. Yönetimleri birleştirilen okullarda her okul için ayrı mühür bulundurulur. 5) Burslu veya Ücretsiz Okuyacaklarla İlgili Dosya ve Defterler Burslu ya da ücretsiz okuyacaklarla ilgili ilan, başvuru, kurul kararları, öğrenci ve kursiyer listeleri, sonuçların tebliği ile ilgili yazılar ve benzeri evrakı okullar altı yıl muhafaza etmek üzere gerekli dosya ve defterleri tutarlar. Defter, dosya ve kayıtlar, istenen bilgileri içermesi ve yıl sonunda çıktısı alınması şartıyla kurum müdürlüğünce onaylanmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir

30 ÖĞRENCİ İŞLERİ 1) Öğrenci Kayıtları ve Nakilleri: Öğrenci kayıt ve nakillerinin resmî okullardaki şartlara göre yapılması esastır 2) Öğrenci Nakilleri Özel okullara nakiller, Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğine göre yapılır. Ancak, özel ilköğretim okullarının 2 nci ve 3 üncü sınıflarına öğrenci nakillerinde sınav yapılmaz. Özel okullara yapılacak nakillerde başvuru, öğrencinin okumak istediği özel okul müdürlüğüne yapılır. Özel okulda okurken resmî ve özel bir okula naklen giden öğrenci, aynı dönem içerisinde eski okuluna veya aynı programı uygulayan herhangi bir özel okula geçebilir

31 ÖĞRENCİ İŞLERİ 3) Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. PERSONEL İŞLERİ Kurumların yönetimi


"Okul Bahçesi Tabelalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları