Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOLLOİD SOLÜSYONLAR Dr. Can Canatan Dr. Yücel Mol

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOLLOİD SOLÜSYONLAR Dr. Can Canatan Dr. Yücel Mol"— Sunum transkripti:

1 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Dr. Can Canatan Dr. Yücel Mol
Uzm. Dr. Bahattin Tuncalı

2 İNTRAVENÖZ SIVILAR Kristalloidler (küçük moleküllü)
Kolloidler (büyük moleküllü)

3 Thomas Graham ( )

4 KOLLOİD OZMOTİK BASINÇ ( ONKOTİK BASINÇ )
Membranlardan geçemeyen büyük moleküller suyu, bulundukları kompartmana çekme eğilimindedirler Bu güç Kolloid Ozmotik Basınç (Onkotik basınç) olarak adlandırılır

5 KOLLOİD OZMOTİK BASINÇ ( ONKOTİK BASINÇ )
Kolloid Ozmotik Basınç ne kadar büyük ise plazma genişletici etki de o kadar büyük olur

6 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Kolloidler plazmanın yerine geçebilen, plazma proteinlerinin bazı işlevlerini (en önemlisi onkotik basınç) üstlenebilen maddelerdir

7 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Damar içinde kalabilme özelliği ve süresi
Ortalama molekül ağırlığı Kolloid madde yoğunluğu Biyolojik yıkım şekli ve süresi Tonisite

8 İNTRAVENÖZ KOLLOİD SIVILARIN ÖZELLİKLERİ
Sıvı Molekül Onkotik Plazma volüm Serum yarılanma ağırlığı (Dalton) basınç genişlemesi ömrü %5 Albumin mmHg saat %25 Albumin mmHg saat %6 Hetastarch mmHg gün %10 Pentastarch mmHg saat %10 Dextran mmHg saat %6 Dextran mmHg saat

9 KOLLOİD SOLÜSYONLAR İdeal bir kolloid solüsyon
Uygun bir kolloid ozmotik basınca sahip olmalı,sadece intravasküler kompartmanda kalmalı Stabil olmalı ve uzun süre saklanabilmeli, özel bir saklama ya da infüzyon aracı gerektirmemeli Yarı ömrü uzun olmalı Pirojen, antijen ve toksik maddelerden arındırılmış olmalı Ucuz olmalı Metabolizması ve vücuttan atılımı herhangi bir yan etki oluşturmamalı, vücutta birikmemeli

10 KOLLOİD SOLÜSYONLAR İdeal bir kolloid solüsyon
Tekrarlayan uygulamalarla dahi organ fonksiyonlarını bozmamalı Koagülopati, hemoliz, eritrosit aglütinasyonu ve yanlış cross-matching gibi problemlere neden olmamalı İmmun fonksiyonları etkilememeli Plazma ile izo-onkotik olmalı İzotonik olmalı Enfeksiyona yol açmamalı

11 Sentetik (Nonprotein)
KOLLOİD SOLÜSYONLAR Doğal (Protein) Kolloidler Albumin Taze donmuş plazma Plazma protein fraksiyonu Sentetik (Nonprotein) Kolloidler Jelatin solüsyonları Dekstran solüsyonları Nişasta solüsyonları

12 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Doğal (Protein) Yapay (Nonprotein) Kolloidler
Enfeksiyon riski vardır Kaynakları sınırlıdır Daha pahalıdır Yan etkileri daha sıktır Yapay (Nonprotein) Kolloidler Enfeksiyon riski yoktur Kolay elde edilirler Stabildir, daha ucuzdurlar Yan etkileri nadirdir Doğal kolloidler kadar etkindirler

13 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Doğal (Protein) Kolloidler İnsan Serum Albumini
Taze donmuş plazma Plazma protein fraksiyonu

14 ALBUMİN Karaciğerde sentezlenir Sentez hızı 194 mg/kg/Gün
(Erişkinde g/Gün) Nutrisyonel Uygun Hormonal ortam gerekli Ozmotik

15 ALBUMİN Yıkım Kas ve cilt (%40-60) Karaciğer (%15) Böbrekler (%10)
Mide duvarına kaçak (%10) Yıkım hızı 14 g/Gün

16 İNSAN SERUM ALBUMİNİ Kaynak: İnsan
İnsan plazması ya da plasentasından elde edilir Plazmanın aşamalı olarak fraksiyone edilmesiyle oluşan son ürünün pastörizasyonuyla hazırlanır

17 İNSAN SERUM ALBUMİNİ Molekül ağırlığı 69.000 Dalton
Su bağlama kapasitesi 17 ml/g, yarı ömrü 16 saattir. % 5 ve % 25’lik solüsyonlar halinde bulunur.

18 İNSAN SERUM ALBUMİNİ %5 Albumin (50 g/L) onkotik basıncı 20 mmHg (Plazma onkotik basıncı ile aynı) İnfüze edilen volümün yarısı vasküler alanda kalır. Onkotik etki ~ saat sürer.

19

20 İNSAN SERUM ALBUMİNİ %25 Albumin (250 g/L) onkotik basıncı 70 mmHg
Plazma volümünü infüze edilen volümün 4-5 katı kadar genişletir.

21 İNSAN SERUM ALBUMİNİ İntersitisyel alandan sıvı çekmesi nedeniyle %25 Albumin hipovolemi durumlarında volüm resusitasyonu amacıyla kullanılmamalıdır. Hipoproteinemi durumunda intersitisyel alandan vasküler alana sıvı çekmek amacıyla kullanılır.

22 İNSAN SERUM ALBUMİNİ ENDİKASYONLARI
Akut hipovolemi Yanıklar Kardiyopulmoner bypass (Prime solüsyon)

23 İNSAN SERUM ALBUMİNİ ENDİKASYONLARI
Karaciğer hastalığına bağlı hipoproteinemi Nefrotik hastalarda diüretiğe dirençli ödem tedavisi

24 Dolaşım yüklenmesine dikkat
İNSAN SERUM ALBUMİNİ KONTRENDİKASYONLARI Albumine karşı allerji öyküsü (Mutlak) Konjestif Kalp Yetmezliği Böbrek yetmezliği Gebelik Pregnancy Category C Dolaşım yüklenmesine dikkat

25 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Viral bulaş riski Isıtılarak hazırlandığından bulaş riski çok azdır

26 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Dolaşım yüklenmesi Çoğu yoğun bakım hastasında kapiller permeabilite artmıştır. Özellikle Albumin hızlı uygulandığında volüm retansiyonunu artırır. Sıvı yükü (Pulmoner ödem) gelişebilir

27 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Akciğer fonksiyonu (Bozulabilir) Yoğun bakım hastalarında pulmoner kapiller permeabilite değişmiştir. Albumin intersitisyel alana sızar (Bu alanın onkotik basıncını artırır) Mekanik ventilasyon gereksinimini artırabilir Daha yüksek fiO2 gereksinimine yol açabilir

28 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Mikrosirkülasyon Albumin X HES Kardiyak indeks artışı Splanknik perfüzyon düzelmesi İnflamatuar yanıt üzerine olumlu etki HES daha etkin bulunmuş “The effects of albumin versus hydroxyethyl starch solution on cardiorespiratory and circulattory variables in critically ill patients” Anesth Analg 1996; 83: DEĞERLENDİRİLMİŞ

29 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Böbrek fonksiyonları (Bozulabilir) Plazma genişlemesi Renal kan akımı artışı X GFR

30 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Olası mekanizmalar: Yoğun bakım hastalarında önceden var olan böbrek fonksiyon bozukluğu nedeniyle albumin polimerlerinin klirensinde azalma

31 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Olası mekanizmalar: Albumin makroagregatlarının glomeruler filtrasyonu bozması Albuminin peritübüler damarlarda onkotik basıncı artırarak sodyum ve su ekskresyonunu azaltması

32 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
İmmün sistem Biyolojik ürünler saf değildir İçerdiği Oligomerler/polimerler Endotoksinler Prekallikrein Bradikinin Albumine bağlanan diğer proteinler Anaflaksiye kadar gidebilen allerjik reaksiyonlar gelişebilir

33 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
İmmün sistem Ürtiker, ateş, döküntü görülebilir Albumin tedavisinin kanda immunoglobulin konsantrasyonunu azalttığı gösterilmiştir

34 İNSAN SERUM ALBUMİNİ DEZAVANTAJLARI Serum Ca konsantrasyonu Dilüsyonel

35 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Koagülasyon (Uzar) Olası nedenler Heparin benzeri etki Dilüsyonel etki

36 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Maliyet Pahalı Yapay kolloidlere kıyasla ~ 10 kat

37 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Mortalite Yayınların metaanalizi: Yoğun bakımlarda diğer kolloidlerle kıyaslandığında albumin kullanımı ile ölüm riski % 6 oranında daha yüksek bulunmuş “Human albumin administration in critically ill patients: systematic review of randomized controlled trials” Br Med J 1998; 317:

38 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMI
1995 yılında Paris’te düzenlenen konsensus konferansı kılavuzu %15’ten az yanıklarda albumin gereksiz %50’den daha büyük yanıklarda albumin gerekli “The role of albumin in critical illness” BJA 2000; 85:

39 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Yoğun bakım hastalarında volüm tedavisi amacıyla kullanılan albuminin yapay kolloidlere üstünlüğü olmadığı saptanmış “Colloid solutions in the critically ill. A randomised comparison of albumin and polygeline 1. Outcome and duration of stay in the intensive care unit“ Anaesthesia 1992; 47: 3-6 “Colloid solutions in the critically ill. A randomised comparison of albumin and polygeline 2. Serum albumin concentration and incidences of pulmonary oedema and acute renal failure” Anaesthesia 1992; 47: 7-9

40 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Yoğun bakım hastalarında albumin kullanımı bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir “Debate: Albumin administration should be avoided in the critically ill” Crit Care 2000; 4:

41 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Etkinlik ve maliyet açısından diğer kolloidlerle kıyaslandığında Albumin kullanımı giderek azalmaktadır “Use of albumin fell substantially when systematic review was published” Br Med J 1999; 318: 1214

42 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Albumin yoğun bakım hastalarında, endikasyonu dahilinde çok dikkatli kullanılmalı “The good, the bad, and the ugly: should we completely banish human albumin from our intensive care units?” Anesth Analg 2000; 91:

43 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMI
CABG cerrahisi uygulanan hastalarda volüm genişletici olarak nonprotein kolloidlere karşı albumin uygulamasının mortalite üzerine etkisi incelenmiş. Albumin kullanımının mortaliteyi anlamlı şekilde (p=0.02) azalttığı bulunmuş ABD’de ’de 182 1998’de 116 Toplam hasta “Volume expansion with albumin decreases mortality after coronary artery bypass graft surgery” Chest 2003; 123: Hastane kayıtları analiz edilmiş

44 TAZE DONMUŞ PLAZMA Kaynak: İnsan
Antikoagülanlı tam kanın alındıktan hemen sonra veya +2, +6 oC’de bekletilip en geç 6 saat içinde şekilli elemanların soğutmalı santrifüj ile ayrılmasından sonra elde kalan kısmına TAZE PLAZMA denir.

45 TAZE DONMUŞ PLAZMA Taze plazma, kan alındıktan sonra ilk 6 sat içinde dondurulursa TAZE DONMUŞ PLAZMA (TDP) adını alır.

46 TAZE DONMUŞ PLAZMA TDP’da koagülasyon faktörlerinin aktiviteleri korunmuştur. Dondurma şok durumda ve kuru buz ile yapılır. TDP’nın saklama süreleri -40 oC’nin altında ay -30 oC, -40 oC ay -25 oC, -30 oC ay -18 oC, -25 oC ay

47 TAZE DONMUŞ PLAZMA TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI
İyi dökümante edilmiş pıhtılaşma faktörü eksiklikleri ve bu nedenle PT, aPTT normalin 1.5 katından fazla olan hastalar Warfarin alan ve kanayan ya da acil operasyona gidecek hastalar (K vit. etkisi için 12 saat beklenemeyecekse)

48 TAZE DONMUŞ PLAZMA TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI
Masif kan transfüzyonuna bağlı pıhtılaşma faktörü eksiklikleri TTP DIC Ağır karaciğer hastalıklarına bağlı pıhtılaşma faktörü eksiklikleri Protein C, Protein S, antitrombin III eksikliklerinin tedavisi

49 TAZE DONMUŞ PLAZMA TRANSFÜZYONU
Erişkinlerde ml/kg doz verilir ve laboratuvar tetkikleri yapılır. Cross-match yapmaya gerek yoktur. ABO uyumu gereklidir. 30-37 oC’de çözüldükten sonra 24 saat içinde uygulanmalıdır (1-6 oC’de saklamak koşuluyla).

50 PLAZMA PROTEİN FRAKSİYONU
Kaynak: İnsan İnsan serum albuminine benzer şekilde hazırlanır. % 85 albumin + %15 globulin içerir. % 4-5’lik solüsyon halindedir.

51 PLAZMA PROTEİN FRAKSİYONU
Sadece volüm replasmanı için kullanılır. Nadiren uygulanmaları sırasında hipotansiyon gelişebilir Genelde allerjik orijinlidir Prekallikrein aktivatörleri ile ilişkili olabilir

52 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Yapay kolloidler Nişasta solüsyonları
Jelatin solüsyonları Dekstran solüsyonları

53 NİŞASTA SOLÜSYONLARI Kaynak: Mısır, Patates Amilopektin Hidroksietilasyon, Hidroliz Hidroksietil Nişasta (HES)

54 NİŞASTA SOLÜSYONLARI Büyük moleküller ilk olarak amilaz enzimi tarafından yıkılırlar Küçük moleküller böbrek tarafından atılır

55 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
HES 450/0.7 (Hetastarch) HES 200/0.5 (Pentastarch) HES 130/0.4 (Tetrastarch)

56 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
HES 450/0.7 (Hetastarch) İzotonik NaCl içinde %6 HES solüsyonu İzoonkotik, volüm etkisi ~ %100 Volüm etki süresi ~ 6-8 saat Yarılanma ömrü ~ saat Uzun süreli volüm replasmanı

57 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
HES 200/0.5 (Pentastarch) İzotonik NaCl içinde %6 HES solüsyonu İzoonkotik, volüm etkisi ~ %100 Volüm etki süresi ~ 4 saat Yarılanma ömrü ~ 3 saat Orta süreli volüm replasmanı,akut normovolemik hemodilüsyon Kabul edilen günlük maksimum doz Almanya’da 33 ml/kg/Gün Fransa’da 2.0 g/kg/Gün

58 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
HES 200/0.5 (Pentastarch) İzotonik NaCl içinde %10 HES solüsyonu Hiperonkotik, volüm etkisi ~ % 145 Volüm etki süresi ~ 4 saat Hipovolemi ve şok tedavisi

59 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
HES 130/0.4 (Tetrastarch) İzotonik NaCl içinde %6 HES solüsyonu İzoonkotik, volüm etkisi ~ %100 Yarılanma ömrü ~ 3 saat Hipovolemi tedavisi

60 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES DEZAVANTAJLARI
Böbrekler tarafından temizlenmeden önce amilaz enzimi ile parçalanır. Serum amilaz enzim seviyeleri yükselir (2-3 kat artar) PANKREATİT ile karışır. (Ayırıcı tanı: Serum lipaz seviyeleri normal)

61 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES DEZAVANTAJLARI
Anafilaktik reaksiyonlar nadirdir (% ) 7 günden fazla infüzyonunda HES dokuda büyük miktarda birikir

62 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES DEZAVANTAJLARI
Koagülopati gelişebilir ( Faktör VIII ile etkileşme ) Trombosit fonksiyonunu bozulur Von-willebrand like sendromuna

63 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES DEZAVANTAJLARI
İnatçı kaşıntı Aylar hatta yıllar sürebilir Antihistaminik ya da steroidlere dirençlidir “Persistent itching due to etherified starch plasma expander” BMJ 1997; 314:1466-8 “Persistent pruritus after pentastarch infusions in intensive care patients” Anaesthesia 1999; 54:500 “Giving long persistent starch as volume replacement can cause pruritus after cardiac surgery” BJA 2000; 85: 696-9

64 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
Alt ekstremitede vasküler cerrahi uygulanan hastalarda kristalloid ve %6 HES 200/0.5’in koagülasyon üzerine olan etkileri incelenmiş. Koagülasyon, kristalloid grubunda uzamış iken kolloid grubunda normal saptanmış “Effects on coagulation of intravenous crystalloid or colloid in patients undergoing peripheral vascular surgery” Br J Anaesth 2002; 89:

65 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
Major ortopedik cerrahi uygulanan 41 hastada %6 HES 200/0.5 ve %3 modifiye sıvı jelatinin hemodinamik durum, kolloid ozmotik basınç, pıhtılaşma üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. %6 HES 200/0.5’in kabul edilen maksimum doz sınırlarında uygulandığında güvenli olduğu bildirilmiş “Use of modified fluid gelatin and hydroxyethyl starch for colloidal volume replacement in major orthopaedic surgery” Br J Anaesth 1997; 78: 44-50

66 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
Spinal anestezi altında sezaryen öncesinde 40 hastada uygulanan 500 ml HES ve Ringer Laktat solüsyonlarının Hipotansiyon üzerine olan etkisi değerlendirilmiş. HES uygulaması hipotansiyon sıklığı ve şiddetini anlamlı şekilde azaltmış “Hydroxyethylstarch 10% is superior to Ringer’s solution for preloading before spinal anesthesia for caeserean section” Can J Anaesth 2000; 47:

67 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
Yaşlı hastalarda spinal anestezi öncesinde uygulanan kristalloid, kolloid ve plasebonun hipotansiyon üzerine olan etkisi değerlendirilmiş. Gruplar arasında fark saptanmamış “Prevention of spinal anesthesia-induced hypotension in the elderly:comparison between preanesthestic administration of crystalloids, colloids, and no prehydration” Anesth Analg 1997; 84:

68 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
Elektif CABG uygulanan 120 hastada perioperatif (postop 24 saat) 33 ml/kg HES 200/ 0.5 ve 49 ml/kg HES 130/0.4 uygulamasının postoperatif kanama üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. 49 ml/kg HES 130/0.4 uygulamasının postoperatif kanamayı ve transfüzyon gereksinimini artırmadığı kanısına varılmış “Large-dose hydroxyethylstarch 130/0.4 does not increase blood loss and transfusion requirements in coronary artery bypass surgery compared with hydroxyethylstarch 200/0.5 at recommended doses” Anesthesiology 2003; 99: 42-7

69 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
10 ml/kg HES 450/0.7, HES 200/0.5, HES 130/0.4 uygulamasının koagülasyon üzerine olan etkileri araştırılmış. Koagülasyonu üzerine en az etkisi olan solüsyonun HES 130/0.4 olduğu bulunmuş “The effects of hydroxyethyl starch solutions on thromboelastography in preoperative male patients” Acta Anaestheiol Scand 2003; 47: 70-3

70 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
CABG gerçekleştirilen 59 hastada perioperatif dönemde uygulanan HES 200/0.5 ve HES 130/0.4 solüsyonlarının postoperatif kan kaybı ve von-Willebrand faktör seviyeleri üzerine olan etkileri değerlendirilmiş. HES 130/0.4’ün daha güvenli ve etkin bir solüsyon olduğu ileri sürülmüş “A novel hydroxyethyl starch (Voluven) for effective perioperative plasma volume substitution in cardiac surgery” Can J Anaesth 2000; 47:

71 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
Major ortopedik cerrahi gerçekleştirilen 100 hastada HES 200/0.5 ve HES 130/0.4 solüsyonlarının postoperatif kan kaybı ve koagülasyon üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. HES 130/0.4’ün daha güvenli ve etkin bir solüsyon olduğu saptanmış “Voluven, a lower substituted novel hydroxyethyl starch (HES130/0.4), causes fewer effects on coagulation in major orthopedic surgery than HES 200/0.5” Anesth Analg 2001; 92:

72 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
Major abdominal cerrahi gerçekleştirilen 40 hastada akut normovolemik hemodilüsyon için kullanılan HES 200/0.5 ve HES 130/0.4 solüsyonlarının postoperatif kan kaybı üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. HES 130/0.4’ün daha güvenli ve etkin bir solüsyon olduğu saptanmış “Plasma substitution effects of a new hydroxyethyl starch HES130/0.4 compared with HES 200/0.5 during and after extended acute normovolaemic haemodilution” Br J Anaesth 2003; 91:

73 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
Kafa travmalı hastalarda tekrarlayan yüksek doz HES 130/0.4 infüzyonunun ( 70 ml/kg/Gün) güvenli olduğu ileri sürülmüş “Repetetive large-dose infusion of the novel hydroxyethyl starch HES130/0.4 in patients with severe head injury” Br J Anaesth 2003; 91:

74 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES
HES 200/0.5 infüzyonunun kan grupları gözönüne alınarak koagülasyon üzerine olan etkisi araştırılmış. O grubu hastalarda koagülasyon defektinin daha sık olduğu saptanmış “Hemostatic changes in patients receiving hydroxyethyl starch: the influence of ABO blood group” Anesth Analg 2001; 92:

75 JELATİN SOLÜSYONLARI Kaynak: Büyükbaş hayvanların kemik ve kollajen dokuları Kollajenlerin hidrolizi ile elde edilirler

76 JELATİN SOLÜSYONLARI Modifiye sıvı jelatin (%3 Gelofusine)
Polijelin (% 3.5 Haemaccel) Oksipolijelatin (Gelifundol)

77 JELATİN SOLÜSYONLARI Efektif plazma genişleticilerdir.
Molekül ağırlıkları düşüktür Renal ekskresyonları hızlı Serum fibronektinini azaltırlar

78 JELATİN SOLÜSYONLARI Histamin aracılı allerjik reaksiyonlara yol açabilirler Böbrek yetmezliğine yol açmazlar, cross-match ile etkileşmezler

79 JELATİN SOLÜSYONLARI MA’ları nispeten küçük(35000) olduğu için etkileri kısa sürer (2-3saat) Plazma volümünü yalnızca dk. expanse ederler Böbrek yoluyla atılırlar Jelatinler göreceli olarak pahalı

80 JELATİN SOLÜSYONLARI Modifiye sıvı jelatin (%3 Gelofusine)
İzoonkotik, volüm etkisi ~ % 100 Ekstrakorporeal dolaşımda priming solüsyonu (Eritrositleri koruyucu etki)

81 JELATİN SOLÜSYONLARI Modifiye sıvı jelatin (%3 Gelofusine)
Hipovolemi, şok tedavisi İntraoperatif hemodilüsyon Spinal-epidural anestezide hipotansiyon profilaksisi

82 JELATİN SOLÜSYONLARI Polijelin (% 3.5 Haemaccel)
Hipoonkotik, volüm etkisi ~ % 70 Kısa süreli volüm replasmanı Ekstrakorporeal dolaşımda priming solüsyonu (Eritrositleri koruyucu etki)

83 JELATİN SOLÜSYONLARI Polijelin (% 3.5 Haemaccel)
Hipovolemi, şok tedavisi İntraoperatif hemodilüsyon Spinal-epidural anestezide hipotansiyon profilaksisi

84 JELATİN SOLÜSYONLARI Oksipolijelatin (Gelifundol)
Kısa süreli volüm replasmanı Ekstrakorporeal dolaşımda priming solüsyonu (Eritrositleri koruyucu etki)

85 JELATİN SOLÜSYONLARI Okspolijelatin (Gelifundol)
Hipovolemi, şok tedavisi İntraoperatif hemodilüsyon Spinal-epidural anestezide hipotansiyon profilaksisi

86 JELATİN SOLÜSYONLARI Kalça fraktürü nedeniyle opere olan 396 hastada operasyon öncesi uygulanan %0.9 NaCl ve Jelatin (%3 Gelofusine) solüsyonlarının 1 yıllık mortalite üzerine olan etkileri incelenmiş. Kolloid solüsyonun %0.9 NaCl’e üstünlüğü saptanmamış “Preoperative saline versus gelatin for hip fracture patients; a randomized trial of 396 patients” Br J Anaesth 2004; 92: 67-70

87 DEXTRAN SOLÜSYONLARI Kaynak: Şekerpancarı
Leuconostoc mesenteroides bakterisi ile sükraz dextran enzimini kullanılarak sükrozdan elde edilen glukoz polimerleridir.

88 DEXTRAN SOLÜSYONLARI En sık kullanılan dextranlar
Dextran 70 (Macrodex, MA 70000, %6) Dextran 40 (Rheomacrodex, MA 40000, %10) Su bağlama kapasiteleri ml/g’dır. Onkotik basınçları 40 mmHg

89 DEXTRAN SOLÜSYONLARI Dekstran 70’in yarılanma ömrü daha
uzun (6 saat) Daha iyi volüm genişletici etki Dekstran Tromboemboli profilaksisi

90 DEXTRAN SOLÜSYONLARI Dextran 40’ın yarılanma ömrü daha kısa (3-4 saat)
Dekstran 40 kan viskozitesini azaltarak mikrosirkülasyondaki kan akımını düzeltir (Vasküler cerrahi,nöroşirurji ve ortopedi ve plastik cerrahide kullanılır)

91 DEXTRAN SOLÜSYONLARI ENDİKASYONLARI
Uzayan şokta terminal damar yataklarında gelişen dolaşım bozukluğu Periferik damar tıkayıcı hastalıklar Serebrovasküler yetmezlik ve viskozite artışı söz konusu olduğunda kan akımını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanılır

92 DEXTRAN SOLÜSYONLARI DEZAVANTAJLARI
Doza bağımlı bir şekilde kanamaya eğilimi artırırlar (1,5 gr/kg/gün aşarsa) (Platelet agregasyonunun inhibisyonu) (Faktör VIII aktivasyonunda azalma) (Fibrinoliz artışı) (Günde 20 ml/kg dan fazla verilmemeli)

93 DEXTRAN SOLÜSYONLARI DEZAVANTAJLARI
Anaflaktik reaksiyonlar (%0.032)

94 DEXTRAN SOLÜSYONLARI DEZAVANTAJLARI
Kan grubu cross-match ile etkileşirler. Eritrosit sedimentasyon hızını artırırlar. (Eritrositlerin yüzeyini kaplarlar)

95 DEXTRAN SOLÜSYONLARI DEZAVANTAJLARI
Akut böbrek yetmezliğine yol açabilirler. (Hiperonkotik durumda filtrasyon basıncının azalması)

96 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Sıvı resusitasyonu amacıyla kullanılan albumin, TDP, Dekstran, Gelatin ve HES solüsyonlarının mortalite üzerine olan etkilerini inceleyen 57 araştırmanın verilerinin analizi sonucunda kolloid solüsyonların birinin diğerine üstünlüğü olmadığı ileri sürülmüş “Colloid solutions for fluid resuscitation” Cochrane Database Syst Rev 2003

97 Yapay (Nonprotein) Kolloidler
KOLLOİD SOLÜSYONLAR İdeal bir kolloid solüsyon Uygun bir kolloid ozmotik basınca sahip olmalı,sadece intravasküler kompartmanda kalmalı Stabil olmalı ve uzun süre saklanabilmeli, özel bir saklama ya da infüzyon aracı gerektirmemeli Yarı ömrü uzun olmalı Pirojen, antijen ve toksik maddelerden arındırılmış olmalı Ucuz olmalı Metabolizması ve vücuttan atılımı herhangi bir yan etki oluşturmamalı, vücutta birikmemeli Tekrarlayan uygulamalarla dahi organ fonksiyonlarını bozmamalı Koagülopati, hemoliz, eritrosit aglütinasyonu ve yanlış cross-matching gibi problemlere neden olmamalı İmmun fonksiyonları etkilememeli Plazma ile izo-onkotik olmalı İzotonik olmalı Enfeksiyona yol açmamalı Doğal (Protein) Kolloidler Enfeksiyon riski vardır Kaynakları sınırlıdır Daha pahalıdır Yan etkileri daha sıktır Yapay (Nonprotein) Kolloidler Enfeksiyon riski yoktur Kolay elde edilirler Stabildir, daha ucuzdurlar Yan etkileri nadirdir Doğal kolloidler kadar efektiftirler

98 KOLLOİDLERİN YAN ETKİLERİ
Anafilaktik reaksiyonlar Jelatinler (%0.04) Dekstranlar (%0.032) HES (% 0.004)

99 KOLLOİDLERİN YAN ETKİLERİ
Akut böbrek yetmezliği Dekstranlar

100 KOLLOİDLERİN YAN ETKİLERİ
Pıhtılaşma bozukluğu: Dextranlar (Maksimum 20 ml/kg/Gün) HES 450/0.7 (Hetastarch) HES 200/0.5 (Pentastarch)(Maksimum 33 ml/kg/Gün) HES 130/0.4 (Tetrastarch)(Maksimum 49ml/kg/Gün)

101 KOLLOİD SOLÜSYONLAR İnsan serum albumini……………176.000.000 TL
Hes 200/0.5 (pentastarch)……… TL Hes 130/0.4 (tetrastarch……… TL Modifiye sıvı jelatin (gelofusine) TL Dextran 70 (macrodex)………… TL Dextran 40 (rheomacrodex)……… TL

102 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Avantajları Daha az infüzyon volümü
Plazma hacminde uzamış artış Daha az periferik ödem Daha yüksek sistemik O2 dağılımı Dezavantajları Daha pahallı Pulmoner ödem Yan etki Allerji Koagülopati GFR azalması Kaşıntı

103 KRİSTALLOİD SOLÜSYONLAR
Avantajları Daha ucuz Daha az yan etki Daha yüksek idrar akımı Sekestre olmuş interstisyel sıvı replasmanı Dezavantajları Geçici hemodinamik düzelme Büyük volüm gereksinimi Periferik ödem

104 KRİSTALLOİD X KOLLOİD SOLÜSYONLAR
Sistematik bir derleme: Yoğun bakım hastalarında kolloid kullanımı desteklenmemektedir “Fluid resuscitation with colloid solutions in critically ill patients: a systematic review of randomised trials” BMJ 1998; 316: 961-4

105 KRİSTALLOİD X KOLLOİD SOLÜSYONLAR
Resusitasyon sıvısı yoğun bakım hastalarında mortalitenin major belirleyicisi değildir “The appropriate role of colloids in managing fluid imbalance: a critical review of recent meta-analytic findings” Crit Care 2000; 4(suppl 2); S26-S32

106 KRİSTALLOİD X KOLLOİD SOLÜSYONLAR
Hipovolemide resusitasyon sıvısı olarak 1. seçenek kristaloidler olmalı Ani plazma kaybı ya da akut şok durumlarında kolloidler akla gelmeli “Albumin and artificial colloids in fluid management: where does the clinical evidence of their utility stand?” Crit Care 2000; 4(suppl 2): S16-S20

107 KRİSTALLOİD X KOLLOİD SOLÜSYONLAR
Sıvı resusitasyonunda ilk seçenek KRİSTALLOİDLER Kristalloidlere yanıtsız hastalarda KOLLOİDLER Yapay kolloidler Albumine tercih edilmeli


"KOLLOİD SOLÜSYONLAR Dr. Can Canatan Dr. Yücel Mol" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları