Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAÇ ANADOLU L İ SES İ ZEYNEP HATUN ÜNAL ERGENLİK DÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAÇ ANADOLU L İ SES İ ZEYNEP HATUN ÜNAL ERGENLİK DÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 MAÇ ANADOLU L İ SES İ ZEYNEP HATUN ÜNAL ERGENLİK DÖNEMİ

2 ERGENLİK ; Bulu ğ ça ğ ı Delikanlılık Gençlik ça ğ ı olarak da bilinmektedir.

3 Ergenlik  Hızlı büyüme ve geli ş menin oldu ğ u,  Kız-erkek cinsel özelliklerinin belirlendi ğ i ilk gençlik dönemini kapsar  ERGENL İ K ya ş amın ilk iki yılı dı ş ında, büyüme ve olgunla ş mayla ilgili en yo ğ un de ğ i ş imlerin ya ş andı ğ ı bir geli ş me dönemidir.

4 Ergenlik Dönemi Nasıl Başlar? Endokrin bezlerinin damarlara hormon salgılamasıyla birlikte ergenlik dönemi biyolojik olarak ba ş lar, Kandaki hormonlar erinlik süreci olarak bilinen bedensel ve cinsel de ğ i ş imleri ba ş latır ergenlik dönemi, fizyolojik de ğ i ş ikliklerin ortaya çıktı ğ ı erinlik dönemi ile ba ş lar.

5 Erinlik dönemi: Ergenli ğ e bir temel hazırlayan, İ nsanın cinsiyet yeteneklerini kazandı ğ ı, Bir yönden çocukluk, di ğ er yönden ergenlikle çakı ş an, Kısa ve çabuk bir de ğ i ş me dönemidir

6 ERGENL İ K, ÖNCEL İ KLE B İ R F İ ZYOLOJ İ K DE ĞİŞİ M DÖNEM İ D İ R. BU DE ĞİŞİ M; DUYGUSAL, SOSYAL VE Z İ H İ NSEL OLGUNLU Ğ A ELVER İŞ L İ B İ R TEMEL HAZIRLAR..

7 Çocukluktan yeti ş kinli ğ e geçi ş dönemi olan ergenlik 12-21 ya ş larını kapsar ERGENL İ K DÖNEM İ NDE F İ Z İ KSEL GEL İŞİ M İ N İ K İ BOYUTU BULUNMAKTADIR: 1. C İ NSEL GEL İŞİ M 2. BEDENSEL GEL İŞİ M

8 1. CİNSEL GELİŞİM: HORMONLAR Hormonlar, ergenlik döneminde bedensel ve cinsel geli ş meyi ba ş latırlar Beynin hipotalamus bölgesinden gelen uyarılarla hipofiz bezi hormonlar salgılamaya ba ş lar Hipofiz bezinden gelen uyarılar do ğ rultusunda cinsiyet bezleri ve adrenal bez korteksi aktif hale gelir

9 Cinsiyet Hormonları: Östrojen Ve progesteron (Kadın cinsiyet hormonları) Testesteron (Erkek cinsiyet hormonu )

10 Ergenin Fiziksel Değişiminde Hormonların Rolü: Testeron hormonu erkeklerde tüylenme, ses de ğ i ş imi, cinsel organlar ve iskelet geli ş imini etkiler

11 ERGENLİK DÖNEMİNDE ERKEKLERDE GÖRÜLEN ÖZELLİKLER Cinsel organlarda büyüme Kasık kıllanması Koltuk altı kıllanması Sakal ve bıyık olu ş umu Ses de ğ i ş imi Bo ş alma

12 2. BEDENSEL GELİŞİM: Boy geli ş imi Boy uzaması, özellikle 11-16 ya ş larında hızlanır. Daha sonra yava ş layarak 18-20 ya ş larına kadar sürer. Büyüme: Bedende büyüme tüm organlarda de ğ i ş ik hızla gerçekle ş ir. Önce eller ve ayaklar büyür. Yüzde önce burun ve çene büyür.

13 BÜYÜMEDE CİNSİYET FAKTÖRÜ: Erkekler ve kızlar için büyüme farklı zamanlarda ba ş lamaktadır. Ortalama olarak kızlar büyümeye erkeklerden 2 yıl önce ba ş larlar ve büyüme sürecini erklerden daha önce tamamlarlar. Boyun uzamasıyla birlikte a ğ ırlık da artar. Yakla ş ık 14 ya ş larına kadar kızlar erkeklerden daha fazla kilo alırlar. Daha sonra erkekler kızları geçer

14 Beden şekli ve oranları: Çocukluk döneminde erkek ve kızların bedenlerinde ş ekil açısından çok az fark varken, ergenlik döneminde bu farklılıkların giderek arttı ğ ı görülür. Ergenlik döneminde erkeklerin bacakları düz, kalçaları dar, omuzları geni ş tir.

15 Büyümeye bağlı sorunlar: Ergenlik dönemi öncesinde uzamaya ba ş layan kol ve bacaklar ergenin vücudunda bir orantısızlık yaratır. Erinlik döneminde vücudunda meydana gelen büyümeye uyum sa ğ lamaya çalı ş an ergenin davranı ş larında sakarlıklar görülür. Çünkü büyümesini sürdüren ergenin davranı ş ları kendi kontrolünden çıkmı ş tır

16 Kilo ile ilişkili sorunlar: Kilo kaybı (aneroksiya nevroza) Dı ş görünü ş leriyle a ş ırı ilgili olan ergenler, ş i ş manlamaktan kaygılandıkları için yemeyi reddetme veya aldıkları herhangi bir besini kusma e ğ ilimine giri ş ebilmektedir. A ş ırı ş i ş manlık (obezite) Ergenlerin en sevdikleri yiyeceklerin yüksek kalorili yiyecekler olması onların a ş ırı kilo alma riskini arttırmaktadır

17 Hormonlarla ilişkili sorunlar A ş ırı terleme, Deride ya ğ lanma, Vücut ve yüzde sivilcelenme görülür. Bu da ergenin bedeninden memnuniyetsizlik duymasına yol açar

18 Ergenlik Döneminde Temizlik Ter ve ya ğ bezlerinin hızlı çalı ş ması sebebiyle ergenler sık sık du ş almaya ihtiyaç duyarlar. Tüylenme, vücutta meydana gelen kötü kokular ve vücut temizli ğ ine özen göstermeleri önemlidir. Ergenlerin kendilerine özel temizlik malzemeleri olmalıdır.

19 Ergenlikte Kılların Oluşumu Ergenlikle birlikte koltuk altında ve cinsel bölgelerde yumu ş ak kıllar görünmeye ba ş layacaktır. Bu kıllar zaman içinde sık ve kıvrımlı bir ş ekle girecektir. Cinsel bölgelerdeki kıllanmalar ile birlikte kol altlarında ve bacakların üzerinde de kıllar görünecektir. Vücutta görülen bu kıllar, ıslak tra ş ve tüy dökücü kremler kullanılarak temizlenmelidir. Bu durum vücut temizli ğ i açısından önemlidir.

20 Erkeklerde Vücut a ğ ırlı ğ ı 7-20 kg artar. Boyları 10-30 cm uzar. Ses çatalla ş maya ba ş layarak erke ğ e has biçimde kalınla ş ır. Deri ya ğ lanır ve sivilce çıkar. Pubertal atılım adı verilen boyca uzama, hacimce irile ş me ba ş lar. Kas dokusu artarak vücuda iri erkeksi görünüm verir. Yüz, kollar, genital alan, gö ğ üs ve bacaklar erke ğ e has biçimde tüylenir.

21 Androjen (erkeklik hormonu) salgısının zirve yapması nedeniyle penis ve testisler olgunla ş maya ba ş lar. Bu da peniste erektilite (ereksiyon) ve uyarılabilme (excitability) kabiliyeti artar, testisler erkek gamet (üreme hücresi) olan spermleri üretmeye ba ş lar.Kızlara büyük ilgi duyar ve bu ilgisini onlara yansıtır.Kendi zihinlerinde duygusal çatı ş malara girerler ve sıkıntıya dü ş erler.

22 ERGENLİKTE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Alt ve üst genital sistem enfeksiyonları İ leri derecede zayıflama / Kilo alma A ş ırı tüylenme Gö ğ üslerde geli ş im bozuklu ğ u AIDS ve cinsel temasla geçen hastalıklar Uyu ş turucu ba ğ ımlılı ğ ı Cinsel taciz Kasık a ğ rısı

23 ERGENLİKTE KARŞILAŞILAN RUHSAL VE BEDENSEL SORUNLAR İÇİN BAŞVURULACAK YERLER 1. Basamak: Okulda; - Okul doktoru, - Özel e ğ itimli hem ş ire, - Rehber ö ğ retmen. 2. Basamak: Bu amaca göre düzenlenmi ş ; - AÇSAP merkezleri, - Tüm hastanelerin poliklinikleri. 3. Basamak: Adolesan Jinekoloji Klinikleri - Üniversite, E ğ itim ve Ara ş tırma hastaneleri - Çocuk Psikiyatristi ve Psikiyatri Poliklinikleri

24 Sakınmam gereken tehlikeler (alkol, sigara, uyu ş turucu, sorumsuz cinsel ili ş ki, ş iddet) Hedeflerim (e ğ itim, kariyer, ya ş am kalitesi) Hedeflerim (e ğ itim, kariyer, ya ş am kalitesi) Kendime kar ş ı sorumluluklarım Yeteneklerim ve becerilerim Değer ve yaklaşımlarım (tutumlarım) Cinsellikle ilgili bilgilerim ve gereksinimlerim Duygusal gereksinimlerim (sevgi, ilgi, empati) Fiziksel gereksinimlerim (beslenme, barınma, hareketlilik Toplumsal gereksinimlerim (Ev ve okuldaki ili ş kilerim)

25 Ergenlik dönemi genel itibariyle kendinizi yalnız, umutsuz, özgüveni dü ş ük ve sıkıntılı hissetti ğ iniz bir dönemdir. Bunlar bedensel, hormonsal ve ruhsal de ğ i ş imin beraberinde getirdi ğ i bir sonuçtur.Bu durumun normal ve geçici bir süreç oldu ğ unu sizinle birlikte tüm akranlarınızda ya ş andı ğ ını dü ş ünerek kendinizi endi ş elerden uzak tutmaya çalı ş ın.

26 REHBERLİK SERVİSİ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER


"MAÇ ANADOLU L İ SES İ ZEYNEP HATUN ÜNAL ERGENLİK DÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları