Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Meltem Işıkgöz TAŞ BAKAN HEPATİT SAĞALTIMINDA YENİLİKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Meltem Işıkgöz TAŞ BAKAN HEPATİT SAĞALTIMINDA YENİLİKLER."— Sunum transkripti:

1 Dr.Meltem Işıkgöz TAŞ BAKAN HEPATİT SAĞALTIMINDA YENİLİKLER

2 HEPATİT A §Karaciğer hücre harabiyetine yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması §Destek tedavi AKUT VİRAL HEPATİTLİ OLGULARIN EVDE TEDAVİSİ §Ailenin bilinçlendirilmesi §Gerekli tıbbi desteğin sağlanması  Fulminan hepatit açısından dikkatle izlenmeli

3 HASTANEDE TEDAVİNİN GEREKTİĞİ DURUMLAR §Semptomların şiddetli olması §Kırk yaşın üzerindeki hastalar §Bilinç düzeyinde değişiklikler ve hepatik ansefalopati §Biyokimyasal test sonuçları Serum bilürübin 15-20 mg/dl Protrombin zamanında uzama Hiperbilürübinemiye karşın ALT ve AST Karaciğer yetmezlik belirtileri

4 §Dinlenme Akut dönemde ağır egzersizden kaçınılmalı §Diyet Kesin uyulması gereken bir diyet yok §ilaç Zorunlu haller dışında ilaç kullanılmamalı Bulantı ve kusma promethazine, metaclopromide Vitamin preparatları vermenin yararı yok Gebelerde gebeliği sonlandırmak gerekmez Alkol 6 ay kullanılmamalı

5 HEPATİT B AKUT HEPATİT B §%90-95 kendiliğinden iyileşme §Destek tedavisi §IFN  (100 hastaya 3MU,10MU, plasebo 3 hafta ) §24 hafta takip §3MU ile semptom ve bulgu süresi kısalmış §Ciddi yan etki saptanmamış Tassopoulos NC ve ark. J Viral Hepat.1997;4:387-394 Tassopoulos NC ve ark. J Viral Hepat.1997;4:387-394 Lamuvidin, famsiklovir, adefovir, lobucavir

6 KRONİK HEPATİT B §1970  IFN  2b 1992  FDA §IFN    AntiviralİmmünomodülatörAntiproliferatif TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLANMALI:  Replikasyon döneminin immunaktivasyon fazı  Doz ve süresi  Geçici ALT piki  Tedaviye cevabın değerlendirilmesi Kısmi cevap  HBV-DNA ve HBeAg kaybı Kalıcı cevap  HBsAg ve HBV-DNA (PZR ile)

7 FAKTÖRLEROLUMLUOLUMSUZ ALT düzeyiyüksekhafif yüksek,N HBV-DNA düzeyidüşükyüksek Hastanın yaşıyetişkinçocuk Enf.süresikısa uzun Cinskadınerkek Seksüel ilgiheteroseksüelhomoseksüel HAİ (fibrozis) Tedavi süresi>4 ay 4 ay<3 ay İmmün sistemnormalbaskılanmış

8 Kronik Hepatit B Yüksek ALT, düşük serum HBV-DNA düzeyi IFN  4.5-5 MU/gün veya 9-10 MU/hf 3 gün 6 ay Cevap yetersiz Cevap yetersiz HBV-DNA düzeyine göre farklı tedavi şekilleri Cevap yetersiz Cevap yetersiz Alternatif ve yeni tedavi seçenekleri Alternatif ve yeni tedavi seçenekleri

9 YAN ETKİLER 4Gribal enfeksiyon benzeri PARESETAMOL 4Kas ağrıları, halsizlik 4Bulantı, kusma 4Saç dökülmesi 4Somnolans ve depresyon 4Akut psikotik reaksiyonlar 4Akut renal yetmezlik İNTERFERONUN YAN ETKİLERİNE GÖRE DOZ AYARLANMASI Yan etki GranülositopeniTrombositopeni Doz Orta<750/mm 3 <50000/mm 3 %50 azalt Şiddetli<500/mm 3 <30000/mm 3 Tedaviyi kes

10 HEDEFLENEN AMAÇLAR Biyokimyasal yanıt Serolojik yanıt SİROZ VE HCC GİDİŞİ ÖNLEME Histolojik yanıt İNTERFERON TEDAVİSİNE CEVAP ORANLARI Klasik dozla tedavi edilen hastalarda bir yıllık sonuçlar TedaviKontrol HBeAg (-)%45.6%9.1 HBV-DNA (-)%40.5%7.9 HBsAg (-)%7.7%1.7 HBeAg - HBsAg-%37.2%18.8 WongJB ve ark. Ann Intern Med 1995;122:664-675 Vakaların 11yıl izlendiği bir çalışmada HBeAg/HBV-DNA negatifliği %30(31/130) Lau DT ve ark.Gastroenterology 1997;113:1660-1167

11 ATİPİK OLGULARDA İNTERFERON TEDAVİSİ §Çocuklar  4.5-6 MU/m 2 haftada 3 kez 6 ay §Uzak doğulu hastalar  %80 §Anti Hbe(+) hastalar  pre-core mutant enf. §Sirozlu hastalar  0.5-1MU/ hf. 3 gün §IFN tedavisine cevap vermeyen hastalar §HCV veya HDV enfeksiyonu olan hastalar §İmmün yetmezlikli hastalar YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ ARAŞTIRILMALIDIR

12 İNTERFERON DIŞI BAŞLICA TEDAVİ SEÇENEKLERİ 1.Nükleozid analogları 1.Nükleozid analogları 2.İmmunomodulatuvar ilaçlar : Lamivudin Kortikosteroidler Famsiklovir Diğer IFN Ganciclovir Thymosin Penciclovir Levamisole Adefovir Koloni stimüle edici faktörler Lobucavir İnterlökinler Adenin arabinosid HBV aşıları 3.Moleküler biyolojik yöntemler DNA aşıları Antisens oligonükleotidler Ribozimler 4.İlaçların direkt karaciğere hedeflenmesi

13 LAMUVİDİNE(LAM) §L-2’dideoxy-3’-thiacytidine, 3TC §Oral, böbrekten atılır §Doz 25, 100, 300 mg/gün §Süre ? (2-5 yıl) §YMDD Daha önce tedavi görmemiş hastalarda 1 yıllık lamivudin tedavis Daha önce tedavi görmemiş hastalarda 1 yıllık lamivudin tedavis §USA ÇALIŞMASI(137) LAM(100mg/gün)Plesabo HAI %52 %23 HBeAg %17 %6 HBV-DNA(-) %44 %16 §Lamuvidin +IFN  (230 HbeAg ve HBV DNA(+) LAM+IFN  LAMIFN  HBeAg(-) %29%19%18 Schalm SW.ve ark. GUT 2000 Apr;46:562-8 Schalm SW.ve ark. GUT 2000 Apr;46:562-8

14 §52 karaciğer transplantasyonlu hasta; 100mg/gün 52 hafta HBV-DNA %70(-) HbeAg(-) %31 HBsAg(-) %6 ALT normal %70 %14 YMDD Perrilo R ve ark.Hepatology 1999 May;29:1581-6 Perrilo R ve ark.Hepatology 1999 May;29:1581-6 §15 anti-HBe/HBV DNA (+) hasta; 100mg/gün 52 hafta %13 tam yanıt %74 nüks %13 YMDD Santantonio T.ve ark J Hepatol 2000 Feb;32:300-6 Santantonio T.ve ark J Hepatol 2000 Feb;32:300-6 §Lamuvidin + Famsiklovir ( 76 hasta) FAM 500 mg/hf 2 kezLAM 150mg/gün 17 ay Hultgren C ve ark.Clın Infect Dis 1999;29:1575-7 Hultgren C ve ark.Clın Infect Dis 1999;29:1575-7 §Lamuvidin tedavisi tüm hastalarda HBV DNA (-) %17-33 HBeAg(-) %53-56 histolojik yan ı t Lamuvidin direnci Lee WM. Ann Intern Med.2000 May;132:723-31

15 FAMSİKLOVİR §Deoxy-guanosin analogu, oral §333 hasta 16 hafta farklı dozlarda(125,250,500mg/gün) HBV-DNA’da %70 azalma, ALT normal,önemli yan etki yok Trepo C ve ark. J Hepatology 1997;26 Trepo C ve ark. J Hepatology 1997;26 Famsiklovir+IFN  (5 hasta)  2 hastada HBV DNA(-) Marques A.ve ark.J Infect Dis 1998;178:1483-7 Marques A.ve ark.J Infect Dis 1998;178:1483-7GANSİKLOVİR §14 hasta 3 - 6 mg/gün 2 ay oral HBV-DNA %74 azalmış, önemli yan etki yok, hepsinde nüks Manesis E.ve ark.J Hepatology 1997;26:91 Manesis E.ve ark.J Hepatology 1997;26:91ADEFOVİR: §Lamuvidin dirençli 4 hastada HBV DNA (-) McHutchison J.Dig Dis Week.1999 May McHutchison J.Dig Dis Week.1999 May

16 KORTİKOSTEROİDLER IFN tedavisinden önce 2-8 hafta 60mg/gün ALT düşük hastalarda  HBeAg (-) daha yüksek THYMOSİN 1.6 mg/hf 2 gün 26 hafta  kalıcı yanıt %40.6  Yan etkisi yok Chien ve ark.Hepatology 1998;49:105-109 Chien ve ark.Hepatology 1998;49:105-109LEVAMİSOLE 25 hasta 12 ay levamisole 15 hastada HBV DNA (-) Krastev Z ve ark. Hepatogastroenterology 1999 Dec :46:3184 Krastev Z ve ark. Hepatogastroenterology 1999 Dec :46:3184INTERLEUKİN-12 46 hasta IL-12 sc 12 hafta Carrevo V. ve ark.J Hepatol 2000 Feb;32:317-24 Carrevo V. ve ark.J Hepatol 2000 Feb;32:317-24RİBAVİRİN+IFN 24 hasta ribavirin 1000mg+IFN 5 MU/hf 3 gün 12 ay Cotonat T ve ark. Hepatol 2000 Feb;31:502-6 Cotonat T ve ark. Hepatol 2000 Feb;31:502-6

17 KOLONİ STİMÜLE EDİCİ FAKTÖRLER(CSF) 8 hasta 5 MU/gün IFN  + 500  g GM-CSF 4 ay Thiel DH. ve ark.J Viral Hepat 1997;4:101-6 Thiel DH. ve ark.J Viral Hepat 1997;4:101-6 HBV profilaksisinde  aşılamaya cevap vermeyenlerde HBV AŞILARI 27 hastaya ayda bir kez 3 defa HBV aşısı HBV DNA 7(%37) hastada (-) IFN tedavisi ile devam edilmiş Coullin I.ve ark. J Infect Dis 1999;180:15-26 Coullin I.ve ark. J Infect Dis 1999;180:15-26 İLAÇLARIN KARACİĞERE HEDEFLENMESİ Özellikle NA sistemik yan etkilerini azaltmak Hepatositler içinde konsantrasyonunu artırmak ARA-A + L-HSA(lactosaminated human serum albumin) 3-6 kat daha etkili Fiume L.ve ark. J Viral Hepat 1997;4: 363-9 Fiume L.ve ark. J Viral Hepat 1997;4: 363-9

18 HEPATİT C AKUT HEPATİT C §AVHC’de IFN kronikleşmeyi önlemede etkili §IFN  2b akut HCV 5MU/gün 2ay I.grup(16)2.grup(13) I.grup(16)2.grup(13) HCV-RNA(-) 3(%19) 11(%85) Delvaide ve ark. Hepatology 1999;10:413 Delvaide ve ark. Hepatology 1999;10:413 §10 hasta 10MU/gün 21 gün sonra 3MU/hf 3 gün 12 hafta %100 tam yanıt tedavi sonu 6 aylık takiplerde %50 TANI  TEDAV İ Strakrle ve ark. hepnet. sor §9 çalışmayı içeren bir meta-analiz sonuçlarına göre; Düşük doz (3MU/hf 3gün) kısa süre (3 ay) etkili Camma C ve ark.Dig.Dis.1996;41:1248-55 Camma C ve ark.Dig.Dis.1996;41:1248-55

19 KRONİK HEPATİT C §Anti-HCV(+), ALT yüksek >6ay, kronik hepatit (histolojik ) §Tedavi sonu ilk cevap  ALT normal ve/veya HCV-RNA (-) §Kalıcı cevap  6-12 ay devam etmesi §IFN  çeşitli doz ve süre §Klasik tedavi 3 MU/hf 3 gün 6 ay tedavi ile %50 nüks %20-30 kalıcı cevap IFN  tedavisine cevabı etkileyen faktörler Cevabı arttıranCevabı azaltan Hafif kc hasarıSirotik karaciğer Düşük viremiYüksek viremi HCV genotip II,III,IVGenotip Ib Genç yaşİleri yaş KadınErkek

20 KRONİK HEPATİT C’Lİ HASTALARDA YENİ TEDAVİLER §Yüksek doz uzun süre IFN tedavisi §Ribavirin+IFN §Ribavirin+IFN+Amantadine §IF+Amantadine §Glycyrrhizin Schalm S ve ark.Journal of Hepatology; 1999:31;184-8 Schalm S ve ark.Journal of Hepatology; 1999:31;184-8RİBAVİRİN Guanozin analogu, tek başına etkili değil Ribavirin+IFN  IFN  Ribavirin+IFN  IFN  (n=112naive) 24 48 24 48 hafta Mc Hutchıson %6 %13%31 %38 An J Med 1999;107:56-61 An J Med 1999;107:56-61

21 kalıcı yanıt Naive hastalarIFN  3MU,6ay%13 Ribavirin+IFN  %47 IFN  yan ı ts ı z Ribavirin+IFN  %19 IFN  nüks Ribavirin+IFN  %46 SONUÇ 4Doğru tanı konmuş HCV hastalar tedavi edilmeli 4Standart tedavi IFN alfa (3MU/haftada 3 gün /12 ay) 43 ayın sonunda ALT yüksek ve HCV RNA(+) tedavi kesilmeli 4İlk tedavide cevap alınamayanlarda kombine tedavi düşünülmeli 4İlk tedaviye tam cevap veren ancak nüks gelişen hastalara yüksek doz ve uzun süre IFN alfa veya kombine tedavi düşünülmeli 4Hepatit A ve B ye karşı aşılanmalı

22 HEPATİT D §Tedavi seçenekleri sınırlıdır §Yüksek doz IFN  (9-18MU/ haftada 3 gün) §En az 12 ay §Nüks sıktır §Bir yıl sonra cevap alınmazsa tedavi sonlandırılır §Kalıcı yanıtta HDV-RNA ve HDAg (-) §Levamisol, kortikosteroidler, azothiopirin etkisiz §Ribavirin, asiklovir,famsiklovir §Lamuvidin 100mg/gün 12 ay  HDV-RNA (+) Lau DT ve ark.Hepatology 1999 Aug;30:546-9

23 HEPATİT E §Özgün tedavi yok §Destek tedavisi §Gebeliğin 3.trimestrinde %20 fatal §Korunmada  Kişisel temizlik önlemleri  Güvenli içecek ve yiyecek HEPATİT G HEPATİT G §Hafif seyreder §Tedaviyi düşünmek bugün için gereksiz


"Dr.Meltem Işıkgöz TAŞ BAKAN HEPATİT SAĞALTIMINDA YENİLİKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları