Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Siyaset Bilimine Giriş Siyasetin Anlamı ve Nitelikleri Siyaset Bilimi 1. Hafta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Siyaset Bilimine Giriş Siyasetin Anlamı ve Nitelikleri Siyaset Bilimi 1. Hafta."— Sunum transkripti:

1 Siyaset Bilimine Giriş Siyasetin Anlamı ve Nitelikleri Siyaset Bilimi 1. Hafta

2 Politikanın Anlamı Politikanın Anlamı: İki Görüş 1.İnsanlar arasında bir çatışma, bir mücadele ve kavga oDeğişik fikirler ve çıkarlara sahip olma çatışmanın temeli oToplumdaki değerlerin paylaşımı çatışmanın asıl konusu oİktidarın ele geçirilmesi, iktidarın yararlarının paylaşılması çatışmanın hedefi

3  Harold Lasswell Politika: “Kimin, neyi, ne zaman, nasıl elde ettiğini” belirleyen bir faaliyet

4 2. Karşıt (İdealist) görüş Toplumda bütünlüğü sağlamak, özel çıkarlara karşı koyarak genel yararı ve insanlığın ortak iyiliğini gerçekleştirmek politikanın amacı oHerkesin yararına olan bir toplum düzeni kurma çabasından ibaret

5  Politika (Duverger); Hem bir çatışma ve iktidar kavgasıdır hem de –en azından bir ölçüde- toplumun bütün üyelerinin yararına olabilecek bir düzen sağlama aracı  Siyaset çok yönlü ve karmaşıktır  Dar ve tek yönlü yorumlama yeterli değil

6 Siyasetin temel karakteristik noktaları 1.Zaman ve mekan bakımından evrensellik ve sürekliliğe sahip olması oTüm insan toplulukları siyasal bir niteliğe sahiptir oİnsanlar arasında düşünce ve çıkar ayrılıkları / çatışma var olduğu sürece oİnsanların ve grupların arasında olan ayrılıkların kısıtlanması siyaseti de kısıtlar; siyaset özgür toplumlarda var olur oOtoriter rejimler, siyaseti daima kötü görür ve gösterir; kendi kararlarını, çözümlerin tepeden inme kabul ettirme çabası içinde [Kapalı toplum]

7 2. Toplumdaki değerlerin dağıtımı ile ilgili bir görüş ve çıkar çatışması, bir iktidar mücadelesi olması o“Kamu düzeni” çatışma ve mücadelenin gerçekleştiği anlaşma temeli; tersi kaos, kargaşa, anarşi, iç savaş oSosyal ve ekonomik düzeni değiştirme çabaları barışçı yöntemlerle olmalı; kaba kuvvet ve şiddet toplumsal sınıflar/gruplar arası mücadelenin yöntemi olamaz; olursa siyaset biter: savaş

8 3. Sadece bir çatışma değil, aynı zamanda biz uzlaşma olması oSiyasal kararların uzlaşma içinde alınması oBir tanım: “Belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyeti” oSiyasal kararların iktidarları etkileme gücü daha fazla olanların isteklerini/beklentilerini daha çok yansıtması oÇoğulcu toplumların toplumdaki tüm grupların çıkarlarını dikkate alma ilkesi

9 4. Siyasal iktidara itaat onun doğruluğu ve haklılığı (meşruluğu) hakkında beslenen inançla orantılı olması oOtoritenin meşruluğu, en iyi yönetim şeklinin hangisi olduğu / olabileceği konusunu tartışma

10 Politika Biliminin Gelişimi İlkçağlardan bu yana düşünürler Aristo: Siyaset insan faaliyetlerinin en kapsamlısı, bilgi hiyerarşisinin en üst kademesi: ÜSTÜN BİLİM Aristo: Siyaset biliminin öncüsü İnsan “siyasal bir hayvan” (zoon politikon) Siyaset felsefesi: Yönetim şekilleri, en iyi yönetim şekli üzerinde düşünce gelişimi

11 Klasik Siyaset Bilimi: Devlet, hükümet ve ilgili bütün siyasal kurumlar Devletin ve siyasal kurumların üzerindeki çalışmalar 19.yydaki “anayasacılık hareketi” ile hız kazanması Çalışmaların devlet, hükümet şekilleri ve başlıca anayasal kurumlar üzerinde yoğunlaşması

12 Yeni Politika Bilimi: 2. Dünya Savaşından sonra yepyeni bir dönem Politika biliminin özgün bir disiplin olarak ortaya çıkması UNESCO’nun verdiği önem ve yaptığı çalışmalar Bir çok ülkede artan çalışmalar, siyasal araştırma enstitüleri / dernekler Araştırma yöntemlerinde de değişim: Amprik yaklaşımların, gözlem metodunun yaygınlaşması [tümevarım] Bilimsel keskinliği artırma çabaları: sayısal, istatistiksel yöntemlerin kullanılması (seçim analizleri, kamuoyu yoklamaları…)

13 David Easton: Genel Sistem Teorisi  Siyasal sistem,aralarında karşılıklı ilişki bulunan çok sayıda unsurdan meydana gelmiş karmaşık bir “bütün”ü ifade eder  Bu bütün (sistem), toplumdan gelen “istekler” ve “destekler”den oluşan “girdi”ler (inputs) ile onların işlenmesi sonucunda ortaya çıkan “çıktılar” (outputs) yoluyla devamlı faaliyet halinde

14 Siyaset Bilimi: “Siyasal olguları, bireylerin ve grupların davranış kalıplarını inceleyerek bunlar arasındaki ilişkileri ve nedensellik bağlarını ortaya koymak amacını güden bir sosyal bilim” Siyasal olaylar arasındaki ilişkileri ortaya koyabilme, karar ve davranışların muhtemel sonuçlarını öngörebilme siyaset biliminin önemini artıran noktalar…

15 Tartışma Soruları 1. Siyasal iktidarın meşruluğunun tartışılır olması hangi sonuçları doğurabilir? 2. Siyasal mücadelenin uzlaşma kültürü içinde devam etmesi rekabet eden çıkarların serbestçe ifade ve temsil edebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Neden?


"Siyaset Bilimine Giriş Siyasetin Anlamı ve Nitelikleri Siyaset Bilimi 1. Hafta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları