Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşyeri Hekimleri Toplantısı 30.06.2010 ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşyeri Hekimleri Toplantısı 30.06.2010 ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu."— Sunum transkripti:

1 İşyeri Hekimleri Toplantısı 30.06.2010 ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

2 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete 25 Mayıs 2010 Sayı : 27591

3 Yetkilendirilmiş Aile Hekimleri MADDE 25 – (1) Bakanlık dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti verilebilir. Bu kurumlarda Bakanlığın öngördüğü eğitimleri almaları şartı ile herhangi bir suretle istihdam edilen hekimlerin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine Valilik onayı ile kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, aile hekimliği yetkisi verilir. Kurumlar bu Yönetmelikteki fiziki şartları ve teknik donanımı sağlamakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş aile hekimleri Bakanlıkça belirlenen hizmete özel sözleşmeyle göreve başlatılırlar. Yetkilendirilmiş aile hekimi, aile hekiminin yaptığı iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. (2) Yetkilendirilmiş aile hekimi, aile hekimliği görevi dışında kalan hususlarda kendi mevzuat hükümlerine tabidir.

4 Yetkilendirilmiş Aile Hekimleri 3) Üniversitelerin aile hekimliği anabilim dallarına ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren eğitim ve araştırma hastaneleri aile hekimliği klinik şefliklerine kendilerinin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine yetkilendirilmiş aile hekimliği yetkisi verilir. Bu birimlerde görev yapan öğretim elemanları kendi görev ve sorumluluk alanları dışında da kişi kaydı yapabilirler. (4) Yetkilendirilmiş aile hekiminden hizmet alanların aile hekimi seçme hakkı saklıdır. (5) Aile hekimliği yetkisi verilmemiş olanlar, kurum ve işyerlerinde oluşacak acil durumlarda hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek en kısa süre içerisinde aile hekimini bilgilendirir. Sevk, reçete ve rapor gerektiren acil hallerde kişiyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu ile birlikte aile hekimine gönderir. Bu kişilerin aile hekimlerince takip edilmesi zorunludur.

5 Aile Sağlığı Merkezinin Fiziki Şartları MADDE 19 – (1) Aile sağlığı merkezlerinde aşağıda belirtilen asgari fiziki şartlar aranır: a) Bina: Kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanı tek aile hekimi için 60 metrekare olmalıdır. Birden fazla hekimin birlikte çalışması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir. b) Bekleme ve kayıt bölümü bulunmalıdır. c) Muayene odası, her aile hekimi için en az 10 metrekare olmalıdır. d) Tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi girişimlerin yapılabileceği büyüklükte lavabosu bulunan bir odadır. Bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene ve müdahale masası, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masası ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunması gereklidir.

6 Aile Sağlığı Merkezinin Fiziki Şartları d) Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanıyorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunmalıdır. e) Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölme bulunmalıdır. f) Hastaların kullanabileceği bir lavabo ve tuvalet olmalıdır. g) Tercihen binanın giriş katında kurulurlar. Özürlü ve yaşlı hastaların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirler alınır. Muayene odası dışında yukarıda sayılan diğer odalar aile hekimlerince müşterek kullanılabilir.

7 Aile Sağlığı Merkezinin Teknik Donanımı Madde 20-(1) Aile Sağlığı Merkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması zorunludur:

8 a) Steteskop, b) Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy), c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti (asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı), g) Paravan, perde v.b, ğ) Muayene masası, h) Refleks çekici, ı) Mezura, i) Fetal el doppleri, j) Aşı nakil kabı, k) Snellen eşeli, l) Diapozon seti m) Tartı aleti (bebek, erişkin boy), n) Boy ölçer (bebek, erişkin boy), o) Pansuman seti, ö) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri, p) Keskin atık kabı, r) Acil solunum yolu müdahale araçları (S –tüp, laringoskop, pediatrik ve erişkin entübasyon tüpü), s) Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için), ş) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir), t) Seyyar lamba, u) Buzdolabı, ü) Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti, v) İlâç ve malzeme dolabı, y) Sterilizatör, z) EKG cihazı, aa) Tromel, ab) Negatoskop, ac) Tekerlekli sandalye, aç) Pulse oksimetre, ad) Jeneratör, ae) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar, af) 15/2/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar.

9 İzmir’de SGK, aile hekimliği ile ilgili mevcut yasa ve yönetmelikleri gerekçe göstererek, Aile Hekimi olmayan birinci basamak hekimlerinin reçete bedellerinin ödenmeyeceği ile ilgili bir genelge yayımladı. Bu nedenle İşyeri Hekimlerinin bir kısmı reçete bedellerinin ödenmeyeceği kaygısıyla ‘Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği’ (YAH) sözleşmesi imzalamak zorunda bırakıldılar. Part-time işyeri hekimliği yapanların yetki belgeleri iptal edildi. SGK, özellikle işyeri hekimlerinden gelen tepkiler üzerine bir süre sonra genelgeyi geri çekti.

10 Ankara’da İşyerleri, 14 Haziran’dan itibaren İl Sağlık Müdürlüğüne yetkilendirilmiş aile hekimi olabilmeniz için başvurabilirler. İşyeri hekimi önce bir dilekçe yazarak yetki belgesi alabilmek için gerekli işlemlerin yapılmasını işyerinden isteyecek, sonra işyeri sizin dilekçenizle beraber Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne üst yazı ile başvuracak.

11 Ankara’da Sağlık Müdürlüğü, gelip çalışma ortamınıza, tıbbi cihaz ve malzemelerinize bakacak. Her şey tamamsa hekimle karşılıklı hizmete özel sözleşme imzalanacak.

12 Ankara’da Yetki belgesini aldıktan sonra bilgisayarlarınıza aile hekimliği bilgi sistemi kurulacak. bundan sonra bütün işlemleri bilgisayara kaydetmemiz gerekiyormuş. Her işyeri için ayrı ayrı yetki belgesi alabileceksiniz.

13 Ankara’da *Yetki belgesi aldığınızda kaydolmuş kişilerin sayısı önemli değil. 50 de olabilir 150 de… ama kaydettiğimiz kişilerin tüm sağlık gözetiminden biz sorumlu olacağız, gebe takibi vs. *Kayıtlı olmayan kişilere ise misafir olarak bakamayacaksınız. misafir hasta tanımını kısıtlamışlar, büyükşehir belediyesi sınırları dışından, il dışından gelenleri ve acil durumları misafirden sayıyorlar.

14 Ankara’da *İşyerindeki 3 aydan fazla çalışan geçici işçileri de kaydedebileceksiniz. aile hekimini değiştirme hakkı 3 aya indi

15 İşyeri talep etmezse ya da İşyeri hekimi yetki belgesi almak istemezse? Bugün SGK/SUT çerçevesinde reçete bedelleri ödeniyor Hemen başvurmanın yararları var mı? Ücreti ödenmeden Aile Hekimliği hizmetini vermek doğru mudur?

16

17 MADDE 10- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun ikinci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Bu Kanunun uygulanması bakımından; a) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimler, işyeri hekimini; mühendis, mimar ve teknik elemanlar ise iş güvenliği uzmanını, b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler ortak sağlık ve güvenlik birimini, c) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler eğitim kurumunu, ifade eder.

18 MADDE 11- 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar, bu birimlerde bulunması gereken araç, gereç ve teçhizat ile görevlendirilecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi.ve belgelendirilmeleri ile eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ilgili tarafların görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevli işyeri hekimlerinin hizmet verilen işyerlerinde çalışan işçilerle sınırlı olmak üzere görevlerinin ifasında diğer Kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz. Ancak tedavi hizmetlerinin icrasında Sosyal Güvenlik Kurumunun izni aranır. Bu fıkrada belirtilen tedavi hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar yukarıda belirtilen yönetmelikle belirlenir."

19 MADDE 12- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir, "m) İşyeri hekimi, iş güvenliği, uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim, vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek,"

20 Mesleki sorumluluk sigortası Hekimler, Tam Gün Yasası çerçevesinde, tıbbi kötü uygulama nedeniyle talep edilebilecek zararlara karşı 30 Temmuza kadar mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak.


"İşyeri Hekimleri Toplantısı 30.06.2010 ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları