Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSPANYA EĞİTİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSPANYA EĞİTİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 İSPANYA EĞİTİM SİSTEMİ
SELEN PANCAR

2 İSPANYA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

3 İspanya,güneybatı Avrupa’da, Balear Adalarından Kanarya Adalarına kadar uzanan bir ülkedir. İspanya Krallığı’nın yüzölçümü km2dir ve Avrupa kıtasının güneybatısında bulunan İber Yarımadası'nda yer almaktadır. 2006 yılı verilerine göre bu yüzölçümün %34,5'i ekili alan, %15,1'i çayır ya da otlak ve %23,0'ı de ormanlık alanlarla kaplı bulunmaktadır. İber Yarımadası ile Akdeniz'deki Balear Adaları, Afrika'nın kuzeyindeki Ceuta ve Melilla Şehirleri ve Atlantik Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları da İspanya Krallığı topraklarıdır. İspanya’nın en belirgin özelliklerden biri de ülkede dört mevsimin yaşanıyor olmasıdır.

4 GENEL BİLGİLER Toplam Nüfus 44.708.964 Kentsel Nüfus %78,1
( yerel nüfus sayımı revizyon bilgilerine göre) Cinsiyet Dağılımına Göre Nüfus Erkek: %49,0 Kadın: %51,0 ( nüfus sayımı revizyon bilgilerine göre) Yaş Dağılımı : %14,3 15-64: %69,0 65+ : %16,7

5 İspanya , 1978 yılında kabul edilen Anayasa uyarınca sisteme dayalı meşruti bir monarşidir. Yasama erki iki meclisli bir Cortes Generalis’in elindedir. Bu organ temsilciler meclisinden oluşmaktadır. Yasa tasarısı sunma yetkisi iki meclise, hükümete ve bölge meclislerine aittir. Yeni Anayasa ile oluşan özerk bölge yönetimleri tam özerk bölgeler ve yarı özerk bölgeler olarak ikiye ayrılmaktadır. İspanya’nın genel yönetimindeki özerk ve yarı özerk bölge yapılanması eğitim yönetimini de etkilemiştir.

6 EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE POLİTiKALARI
Eğitim sisteminin genel amacı eğitim hizmetinden herkesin kaliteli olarak yararlanmasını sağlamaktır. Bu amaçla eğitimde fırsat eşitliği sağlanmıştır. 1985 Eğitim Hakları Yasaları(LODE)’nın amacı, eğitim haklarını ve akademik özgürlüğü garanti etmek ve toplumu eğitime katılmaya cesaretlendirmektir. Yasa tüm İspanyolların temel, ücretsiz ve ayrımsız eğitim almalarını belirtir.

7 1990 Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Organizasyon Yasası(LOGSE) İspanya eğitim sisteminin genel yapısını ve örgütlenmesini düzenleyen yasadır. 1990 LOGSE’si üniversite dışındaki özel ve genel eğitimin örgütlenmesi ve yapısını düzenler. LOGSE , tüm öğrencilerin belirli ortak bir zeminde eğitim almalarını garanti eder ve özerk toplulukların eğitim yetkilerinin geniş olarak kullanmalarını sağlar.

8 2001 Üniversiteler Organizasyon Yasası(LOU) üniversite sistemini düzenler. Bu yasanın amacı üniversitelerde kaliteyi ve mükemmelliği geliştirmektir. 2002 Eğitim Kalitesi Organizasyon Yasası (LOCE) diğer yasaları değiştirmekte ve yasal bir sadeleştirme sağlamaktır. Bu yasanın temel amacı herkes için kaliteli bir eğitim sağlamaktır.

9 Bunlar ışığında İspanya eğitim sisteminin öğretim kademelerine göre amaçları şunlardır:
Okul Öncesi: Öğrenciler kendi yetenek ve sınırlarını değerlendirebilmeleri için keşfetmeyi başarmaları, kendi vücutlarını anlayıp kontrol etmeleri sağlamak. Öğrencilerin artan bir şekilde bağımsız davranmalarını sağlayarak onların yetişkinlerle ve kendi akranlarıyla ilişkilerinde duygusal olarak kendinden emin olmalarını sağlamak. Öğrencilerin aile, sosyal ve doğal çevrelerinde olan olayları gözlemleyerek araştırma yapmalarını kolaylaştırmak, Öğrencilerin sözlü dil becerilerini geliştirmek.

10 İlköğretim Öğrencilere dil, okuma yazma ve aritmetik alanlarında temel bilgi ve becerileri kazandırmak, insan ilişkilerinde temel değerleri kazandırmak.

11 Ortaöğretim: I.devrede öğrencilerin ilköğretimde aldıkları bilgiler derinleştirilir ve onların genel ve mesleki konularında üst öğrenime hazırlanmaları amaçlanır. Öğrencilere kritik düşünme, yabancı dil öğrenme, geleneksel kültüre ait olayları ve inançları takdir etme gibi beceriler kazandırılmak amaçlanmıştır. II.devrede öğrencilerin zihinsel ve duygusal gelişim süreçlerini desteklemek ve onlara bir yetişkin olarak bireysel ve toplumsal yaşamda üstlenecekleri sorumlulukları için gerekli olan bilgi ve becerileri vermek amaçlanır.

12 Eğitim Sisteminin Yapılanması
Yönetsel Yapılanma İspanya eğitim sisteminde kamu eğitim kuruluşlarının yapısını 1995 Eğitim Kurumlarının Yönetimi, Değerlendirilmesi ve Katılım Organik Yasası(LOPEG) düzenlemektedir. İspanya eğitim sistemini yapısında genel olarak Eğitim ve Bilim Bakanlığı özerk bölge yönetimleri, yerel eğitim otoriteleri ve okullar bulunmaktadır. Eğitim ve bilim Bakanlığı kültür, eğitim, bilim, teknoloji ve sporla ilgili konularda genel politikaları yürütmek ve önerilerde bulunmaktan sorumludur.Bakanlık şu birimlerden oluşmaktadır: 1-Üniversiteler ve araştırma Genel Müsteşarlığı 2-Alt Müsteşarlık 3-Genel Eğitim Müsteşarlığı 4-Spor Yüksek Kurulu

13 Bölgesel düzeyde eğitim yönetimi ve özerk bölgeler, İspanya eğitim sisteminin görev ve yetkileri merkezle özerk bölge arasında paylaşılmıştır. Okulların yönetsel yapılanması şu şekildedir. İspanya'da kamu okullarının başında Headteacher adı verilen okul müdürleri bulunmaktadır. Bu müdürler Okul Konseyi tarafından seçilir ve özerk bölge yöneticisi tarafından atanır. Okul yöneticisi okul işlerinin düzenlenmesinden, disiplininden, genel zaman çizelgesinden, fazladan yapılacak program etkinliklerinden, diğer okullarla ilişkilerden , okulun eğitim planın onaylanmasından sorumlu olan consejo escolar del centro'ya başkanlık eder. ispanya'da eğitimle ilgili tüm sorunlardan öğretmenler sorumludur.

14 1978 Anayasasının gerekli gördüğü denetimi Kıdemli Müfettişler Servisi gerçekleştirirken, 1995 yılında Eğitim Kurumlarının Yönetimi ve Değerlendirilmesi (LOPEG)Yasası ile özerk bölgelerin kendi denetimlerini yapabilecekleri de öngörülmüştür.

15 OKULLARIN YAPILANDIRILMASI
Okullarda Kayıt İlköğretime giriş koşullarını her özerk bölge kendisi düzenleyebilmektedir. İlköğretime girmek için çocuklar 6 yaşında olmalıdır. Bir okula yönelik talebin gerekenden fazla olması durumunda kabul kriterleri( aile geliri okulun hizmet bölgesi, aynı okuldaki kardeşler)uygulanır. Öğrenciler otomatik olarak ilköğretimden ortaöğretime geçerler.

16 Sınıf büyüklüğü İspanya yasalarına göre ilköğretimde bir sınıfta en çok 25 öğrenci, ortaöğretimde bir öğretmene 30 öğrenci düşmektedir. Ortaöğretim I.devresinde sınıflarda öğrenci sayısı 30’dur. Okul öncesi eğitimde ise her bir bölümde en çok 20 öğrenci bulunabilir. Okullar öğrencilerin ulaşımını sağlamakla yükümlüdürler.

17 Okul Gününün Süresi Okullar, Eylül ayının ikinci haftası eğitime başlar ve Haziran ayının sonunda kapanır. Ana tatiller Christmas(iki hafta), Şubat ayında üç gün ve yazın olmaktadır. Okullar ilköğretimde 180 gün, ortaöğretimde 175 gün eğitim- öğretim yapmaktadır. Okul saatleri okullara göre çeşitlilik gösterse de genellikle 9:00 da başlar ve 16:00 da biter. Öğlen yemği için 2,5 saat ara verilir. Okul öncesi eğitimde günlük yedi saatten haftada 35 saat eğitim yapılmaktadır.

18 1990 yılında çıkarılan Eğitim Sisteminin Genel Yapısı(LOGSE) yasası ile şekillenmiştir. Bu yasaya göre genel eğitim sistemi dört basamaktan oluşmaktadır. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, üniversite. yaş çocukların devam ettiği ve zorunlu olmayan okul öncesi eğitim(Educacion Infantil) yaşları arasındaki çocukların devam ettiği ve zorunlu olan altı yıllık ilköğretim yaşları arasındaki çocukların devam ettiği ortaöğretim. Eğitimin bu basamağında çeşitlilik görülmektedir. yaşları arasındaki çocukların devam ettiği ve zorunlu olan dört yıllık orta öğretim yaşları arasındaki çocukların devam ettiği ve iki yıllık olan Baccalaureate 6- Mesleki eğitimin yapıldığı okullar

19

20 OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi eğitim İspanya Eğitim Sisteminin ilk basamağıdır. Okul öncesi eğitim zorunlu değildir ve “Educacion Infantil” olarak adlandırılır. Okul öncesi eğitim yapısı 1990 LOGSE yasası ile şekillenir. Okul öncesi dönem iki basamaktan oluşmaktadır.Bunalar; 0-3 yaş ve 3-6 yaş arası eğitimin yapıldığı okullardır.Okul önecsi eğitim zorunlu olmasa da 1990 yasasında okullaşması gerektiği vurgulanmıştır.

21 Okul öncesi eğitimde bir grupta kaç öğrenci bulunması gerektiği belirtilmiştir.Bunlar:
1 yaşın altında en çok 8 öğrenci 1-2 yaş arasında en çok 13 öğrenci 2-3 yaş arasında en çok 20 öğrenci 3-6 yaş arasında en çok 25 öğrenci bulundurulabilir. Eğitimin içeriği öğrencinin kişisel kimliğini ve bağımsızlığını geliştirmeye, fiziksel ve sosyal çevresinin gelişimi ve iletişim ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimini sağlamaya dönüktür. eğitim- öğretim yılında net okullaşma oranı 1 yaşın altında %1,3 ;1 yaşında %5,7 ; 2 yaşında %75,3 ; 4 yaşında %98 ve 5 yaşında %100 dür. (Eurydice ,2006)

22 ZORUNLU EĞİTİM 1990 yılında çıkarılan Eğitim Sisteminin Genel Yapısı (LOGSE) ile ilgili yasa zorunlu eğitimi 10 yıla çıkarmıştır. Zorunlu eğitim süresinin uzatılmasındaki amaç, öğrencilere üst düzeyde genel bir eğitim vermek ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerinin tanımalarını sağlamak ve mesleğe yönlenmelerine yardımcı olmaktır. 6-16 yaşları arasını kapsayan ve tüm okullarda(devlet ve özel) parasız olan zorunlu eğitimin ilk 6 yılı ilköğretimde dört yılı da ortaöğretimde verilmektedir

23 İLKÖĞRETİM İlköğretim ikişer yıllık üç devreden oluşmaktadır. Bunlar; 6-8 yaş çocukların devam ettiği 1 ve 2. sınıfların oluşturduğu birinci devre, 8-10 yaş çocukların devam ettiği 3 ve 4. sınıfların oluşturduğu ikinci devre, 10-12 yaş çocukların devam ettiği 5 ve 6. sınıfların oluşturduğu üçüncü devre,

24 İlköğretim öğrencilerini öğretmenler değerlendirir
İlköğretim öğrencilerini öğretmenler değerlendirir. Değerlendirmede, her devre sonunda öğrencinin ulaşması gereken eğitimin amaçları temel alınır. Genel bir ilke olarak sınıfta kalma yoktur ve öğrenciler bir üst sınıfa doğrudan geçerler. Ancak başarısız olan öğrencilerin durumu aileleri ile görüşülerek bir yıl sınıf tekrarı yaptırılabilmektedir. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için özel önlemler alınır. Eğitimin bu düzeyinde zorunlu eğitim tamamlanmadığı için herhangi bir sertifika verilmez.

25 İlkokulların eğitim programları coğrafi bölgelerin özelliklerine uyarlanabilecek esnekliğe de yer verilerek Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından hazırlanır. Okutulması gereken ortak dersler İspanyol Dili ve Edebiyatı, Matematik, Doğal Çevre,Toplumsal ve Kültürel Yaşam Bilgileri, Sanat Eğitimi, Beden Eğitimi ve Din Bilgisidir. Din Bilgisi dersine katılım isteğe bağlıdır. Okullar bu programa ve ders gruplarına bağlı kalarak ders isimlerini belirleyebilir v çevresel özelliklere göre programa bazı dersler ekleyebilir. İlköğretim üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler yabancı dil dersi görmeye başlarlar.

26 ORTAÖĞRETİM Ortaöğretimin basamağı iki devreden oluşmaktadır. Ortaöğretimin 1.devresi yaşları arasındaki çocukların devam ettiği ve zorunlu olan dört yıllık ortaöğretimdir ve Educacıon Secundaria Obligatoria olarak adlandırılmaktadır. Ortaöğretimin ikinci devresi ise yaşları arasındaki çocukları kapsayan ve zorunlu olmayan bölümdür. Ortaöğretimin ikinci devresinde Baccalaureate ve Intermediate Specific Vocational Training olarak adlandırılan mesleki eğitimin yapıldığı okullar bulunmaktadır. Ortaöğretimin 1.devresi ikişer yıllık basamaklardan oluşmaktadır. 7. ve 8. sınıflar bir basamağı , 9. ve 10. sınıflar ikinci basamağı oluşturur.

27 Ortaöğretim I.devresinde öğrencilerin başarısını her dersin öğretmeni değerlendirir. Ayrıca aynı sınıfa derse giren öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda olmak üzere en az üç kez ortak değerlendirme yaparlar. Değerlendirme sonuçları “memnun edici değil”, “memnun edici” , “iyi” , “çok iyi”, “mükemmel” olarak yapılır. İlke olarak öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçerler. Her iki devrenin son sınıfında gerekli başarı ortalamasını tutturamayan öğrenciler sınıf tekrarı yapar. İki sınıf tekrarı yapılabilir. 18 yaşına kadar okulu tamamlayamayanlar okul dışı mesleki eğitime devam ederler.

28 Ortaöğretim I. devreyi tamamlayan öğrenciler diploma alırlar
Ortaöğretim I.devreyi tamamlayan öğrenciler diploma alırlar. Diplomada öğrencinin aldığı dersler, okula devam süresi, notları ve geleceğe dönük öğrenci ile ilgili görüş ve öneriler yer almaktadır. Bu diploma ile öğrenci ya ortaöğretimin ikinci devresine Ya da mesleki eğitime dönük bir programa kaydolabilir. Bu kesimdeki okulların 2\3 'ü resmi , 1\3 'ü de özeldir. Özel okulların yaklaşık %15 'i kiliselere bağlıdır. Ortaöğretim II:devresi, yaşları arasındaki çocukların devam ettiği ve iki yıllık olan Baccalaureate ile Mesleki Eğitimn yapıldığı okullardan oluşur ve zorunlu değildir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından haftalık ders çizelgesi tüm ülkede geçerlidir ve her okul buna uymak zorundadır. Ancak okullar bölgesel ve kendi koşullarına uygun olarak ders saatini ve seçmeli dersleri artırabilirler.

29 GENEL LİSE Ortaöğretim II.kademesi, zorunlu eğitimin dışında kalan ve bireyleri akademik ve mesleki yükseköğretime giriş için zorunlu olan olgunluk diplomasına veye yüksek dereceli msleki öğrenime hazırlayan eğitimdir. Bu okullarda öğrencilere güzel sanatlar, fen sağlık bilimleri, felsefe- sosyal bilimler ve teknik olmak üzere dört alanda eğitim verilmektedir. Yükseköğretime giriş için bu okullar öğrencilere olgunluk diploması verirler. Her okul en az iki alanda eğitim yapar. 11.sınıf öğrencileri hedefledikleri yükseköğretim doğrultusunda olgunluk sınavına hazırlanacakları yukarıda belirtilen dört alandan birini seçerler.

30 Her alan öğrenciyi yükseköğretime hazırlamanın yanı sıra üst dereceli mesleki eğitime devam edebilme olanağı da sağlamaktadır. Ortaöğretim II.devresi de öğrenciler her dersin öğretmeni tarafından yazılı ve sözlü olarak değerlendirilirler. Ortaöğretim II.kademe eğitimi sonunda bakalorya adı verilen bir bitirme sınavı yapılır. Bu sınav tüm dersleri kapsamaktadır ve sadece tüm derslerden başarılı olanlara bakalorya sertifikası verilir. Ayrıca öğrenciler bir sınıfa giren tüm öğretmenler tarafından en az üç kez toplanarak değerlendirilirler. 11. sınıfta üç ve üzeri dersten yetersiz not alan öğrenciler sınıf tekrarı yapar.

31 MESLEKİ EĞİTİM Ortaöğretimin I.devresinden sonra gidilen meslek okullarındaki orta ve üst düzey eğitimden oluşmaktadır. Mesleki eğitimin amacı kişilerin meslek yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırmak,yurttaşlara üst öğrenim olanağı vermek ve ekonominin gereksinim duyduğu işgücünü yetiştirmektir. Ortaöğretim I.devreyi bitiren öğrenciler doğrudan ortaöğretim II.devre meslek eğitimine başlarlar. Bu okulları tamamlayan öğrenciler tekniker ünvanını alırlar. Ancak bu öğrenciler üst düzey meslek eğitimine devam edemezler.

32 Üst düzey mesleki eğitime devam edebilmek için olgunluk diploması almak gerekmektedir. Bu okulları bitiren öğrenciler “yüksek tekniker” ünvanını alırlar. Öğrencinin genel lisede seçtikleri alana göre bir meslek programına yerleştirilirler. Bu okulu tamamlayan öğrenciler doğrudan mesleğe yönelebileceği gibi yükseköğretime de devam edebilirler. KAYNAKLAR: Prof.Dr. Ali Balcı Karşılaştırmalı Eğitim Sistemi , 2-


"İSPANYA EĞİTİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları