Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DuysalMotorOtonomRefleks I N. olfactorius  II N. opticus  III N. oculomotorius  IV N. Trochlearis  V N. trigeminus  VI N. abducens  VII N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DuysalMotorOtonomRefleks I N. olfactorius  II N. opticus  III N. oculomotorius  IV N. Trochlearis  V N. trigeminus  VI N. abducens  VII N."— Sunum transkripti:

1

2 DuysalMotorOtonomRefleks I N. olfactorius  II N. opticus  III N. oculomotorius  IV N. Trochlearis  V N. trigeminus  VI N. abducens  VII N. facialis  VIII N. statoacusticus  IX N. glossopharyngeus  X N. vagus  XI N. accessorius  XII N. hypoglossus 

3 1. nöron: n. olfaktorius Burunda pars olfaktoriada (konka nazalis üst yüz) 6 milyon koku duyusu ile ilgili nöron ve reseptörler bulunur. Koku hücreleri pars olfaktoriada çözülerek silialar üzerindeki reseptörlere ulaşırlar. Farklı kokular için silialarda farklı reseptörler bulunur. Pars olfaktoriada nöronların uzantıları n. olfactoriusu oluşturur ve etmoid kemik lamina kribrozasından geçerek bulbus olfaktoriusu oluşturur. Bulbus olfaktorius traktus olfaktoriusla devam eder. Talamusa uğramadan ilerleyerek primer koku merkezi olan temporal lob parahipokampal girusa ulaşır.

4

5 N. olfactorius disfonksiyonu belirtileri:  Negatif: Hiposmi, Anosmi  Pozitif: Hiperosmi, Kakozmi Hasar yerleşimiEtyolojik neden Duysal reseptörler ve primer nöronTravma, Üst solunum yolu infeksiyonu, Burun veya sinüs hastalığı,Toksinler Sekonder nöronlar:  B. Olfactorius, T. olfactorius Meningiom,frontal tm, hipofiz adenom, anevrizma Olfaktor korteksEpilepsi, tm, infarkt, alzheimer hastalığı

6

7

8

9

10

11 N. opticus İşlev bozukluğu; Belirtileri: -Bulanık görme -Görme kaybı Bulguları: -Görme keskinliği  -Işık refleksi  veya Ø -Kırmızı renk ayrımında  -Görme alanı defekti -Papilla ödemi -Sekonder optik atrofi -Primer optik atrofi

12

13

14

15 Lezyon yerleşimiEtyolojik neden Retina Vasküler: Emboli, Dev hücreli arterit, İnfeksiyon: Sitamegalovirüs, Toksoplazma Toksik-metabolik-avitaminozlar: Tütün, alkol, Etambutol, INH, iodoquinol, kloramfenikol, amiadoron Dejeneratif: Retinitis pigmentosa Optik disk ve sinir  Glokom  Papilla ödemi: İntrakraniyal basınç artışı  Papillitis ve Retrobulber Nöritis: İnflamatuvar; infeksiyöz, demiyelinizan lezyonlar  Vasküler: İskemik (nonarteritik, arteritik), anevrizma basısı  Toksik-metabolik: Tütün, alkol, B1 ve B12 hipovitaminozları, INH, etambutol  Travma  Tümör: Gliomlar, meningiomlar, kraniyofaringeoma, hipofiz tümörleri, karsinomatöz menenjit, lösemi, lenfoma

16 Optik kiazma  Tümör: Kiazmal-hipotalamik gliomlar,kraniyofaringeomalar, hipofiz adenomları, meningeomalar  Vasküler: Hipofiz apopleksisi, int. karotid arter anevrizması  Hidrosefali Tractus opticus ve c. geniculatum laterale  Tümör  Demiyelizan hastalıklar Radiatio optici  Vasküler  Tümör  Demiyelizan hastalıklar Oksipital lob  Vasküler  Primer veya metastatik tümörler

17

18 3. Okulomotor sinir

19

20

21

22 4. Troklear sinir

23

24 6. Abdusens sinir

25

26

27

28 SUBARAKNOİD MESAFEDE YERLEŞİK LEZYON SPEKTRUMU Vask ü ler Anevrizma, ektazik damarlar, Ateroskleroz, Diyabet, Dev Hücreli Arterit, SLE Travma  Transtentoriyel unkal herniasyon TümörTümör Meningiom, metastaz, parasellar, serebellopontin k ö şe, ve klivus t ü m ö rleri Meninkslerin inflamatuvar hastalıkları Akut İnflamatuvar Demiyelizan Poliradikülonöropati (Guillain-Barre sendromu) 6. Kranyal sinir lezyonları

29 PETROZ KEMİK APEKSİNDE YERLEŞİK LEZYON SPEKTRUMU İnfeksiyonPetrozit - komplike otitis media, Mastoidit TravmaKafa kaidesi fraktürü TümörKolesteatoma, Schwannoma, Nazofaringeal karsinoma

30 KAVERNÖZ SİNÜS İÇİNDE YERLEŞİK LEZYON SPEKTRUMU VaskülerKarotid arter disseksiyonu-anevrizması, tromboz, fistül, iskemi TümörHipofiz adenomu, nazofaringeal karsinom, lenfoma, meningiom, sfenoid sinüs tümörleri, meme-prostat Ca metastazı İnfeksiyöz- inflamatuvar Herpes zoster, Aktinomikoz, Tolosa-Hunt sendromu

31 ORBİTA İÇİNDE YERLEŞİK LEZYON SPEKTRUMU TravmaOrbita kaidesi kırıkları Tümör İnfeksiyöz-inflamatuvar + II+ Vizyon kaybı + Proptozis + Kemozis + Kapak ödemi Sinir-Kas bileşeğiMiyastenia Gravis Sinirin seyri boyunca herhangi bir seviye Diyabet, hipertansiyon, ateroskleroz, kollagen vasküler hastalıklar, para- veya postinfeksiyöz vaskülopatiler, migren, Lenfoma

32 YATAY KONJUGE BAKIŞ MEKANİZMASI

33 Sag supratentoriyel lezyon = Gözkürelerinin saga deviyasyonu Sag pons lezyonu= Gözkürelerinin sola deviyasyonu Sag MLF lezyonu= Sag internükleer oftalmopleji

34

35 V. NERVUS TRİGEMİNUS Duysal  Yüz  Oral-nazal kavite  Dilin 2/3 ön kısmı: Ağrı-ısı-dokunma  Meninksler: Ağrı MotorÇiğneme kasları, tensor veli palatini RefleksKornea-Göz kırpma, çene

36

37

38

39

40 Preganglionik sinir kökleri: Subaraknoid alan GASSER GANGLİONUNDA YERLEŞİK LEZYONLAR VaskülerAnevrizma, kollagen doku hastalıkları Tümör İnfeksiyonH. Zoster, abse, petrozitis TRİGEMİNAL NEVRALJİ ?

41 Trigeminal nevralji Trigeminal nevralji tek taraflı, kısa şimşekvari ağrılar ile karakterize, ani başlayıp ani sonlanan ve trigeminal sinirin ikinci veya üçüncü dalının dağılım alanı ile sınırlı (birinci dalda %5) bir durumdur. Ağrı genelde yüz yıkama, traş olma, sigara içme, konuşma ve/veya diş fırçalama (tetik faktörler) gibi uyaranlarla ortaya çıkabildiği gibi, sıklıkla spontan da olabilir. Nazolabial oluk ve/veya çenedeki küçük alanlar (tetik alanları) ağrının tetiklenmesine eğilimli bölgelerdir. Tetik noktalarının daha çok idyopatik tipte olduğu düşünülmektedir. Ağrılar değişik dönemler boyunca durabilir. Bazen zeminde künt bir ağrı devam edebilir. Nevraljiler idyopatik veya nadiren semptomatik (herpes zoster infeksiyonu veya MRG ile gösterilmiş yapısal bir lezyon görülmesi şeklinde) olabilir. Giderek artan görüntüleme incelemeleri sonucunda bu tabloda yüksek oranda trigeminal sinir kökünün geniş ve kıvrımlı damarlar tarafından basıya uğradığı gösterilmiştir. Olgularda ince kesitli bir MRG incelemesi mutlaka yapılmalıdır. Ağrı asla karşıya geçmez, bilateral görüldüğünde multipl skleroz gibi bir tablodan kuşkulanılmalıdır

42 PERİFERİK DALLARI ETKİLEYEN LEZYONLAR İnfeksiyonİnflamasyon; Bakteriyel-tbc-karsinomat ö z- gran ü lomat ö z menenjit TravmaKafa kaidesi frakt ü r ü TümörTümör Paget hastalığı VaskülerAnevrizma, infarkt (DM) Guillain-Barre sendromu KAVERNÖZ SİNÜSTE YERLEŞİK LEZYONLAR SUPERİOR ORBİTAL FİSSÜRDE YERLEŞİK LEZYONLAR

43 V. NERVUS FACİALİS MotorMimik kaslarının innervasyonu Parasempatik  Gözyaşı,  Nazal-palatal mukoza ve  Tükrük glandlarının innervasyonu RefleksGöz kırpma-kornea, stapedius refleksleri Duysal  Farinks (+IX)  Burun ve damak mukozası (+V)  Dışkulak yolu (+IX),  Kulak ve mastoid üzeri derinin  Dilin 2/3 ön kısmı: Tad duyusu

44

45 7. Fasiyal sinir

46

47 BELL PARALİZİSİ; Viral-Herpes simplex (?), Kulak-kulak ardında ağrı  2-3 gün içinde yerleşen yüz felci  Tad duyusu bozl  Hiperakuzi  % 80- 85 olguda 3 ay içinde spontan iyileşme (ancak DM, AHT ile olasılık  ) Tedavi; Korneanın korunması, ilk hafta içinde başlanan PREDNİZOLON 60 mg/gün: 5 gün, sonra 10 mg/ gün eksiltme, ASİKLOVİR 5 X 800 mg/gün (10 gün).

48 8. Vestibulokohlear sinir

49 VIII. N. STATOAKUSTİKUS MotorDengenin sağlanması Duysalİşitme İşlev bozukluğu halinde; (-)Ataksi, Hipo/anakuzi (+)Vertigo, Nistagmus, Bulantı- kusma-terleme, Tinnitus, İşitme Muayenesi;  Fısıltı veya hışırtı algılanması  Weber testi  Rinne testi  Schwabach testi İşitme kaybı çeşitleri;  İletim  Nörosensoriyel

50

51 Saf ton odiometrisi Retrokoklear işitme kaybı örneği Koklea lezyonu:Meniere hastalığı Retrokoklear lezyonlar:  Beyinsapı-İnternal akustik kanal girişi arasındaki subaraknoid mesafede yerleşik yapısal lezyonlar  Travma: Kafa kaidesi fraktürü  Toksin ve ilaçlar: Aminoglikozidler vs.

52 IX. N. GLOSSOFARİNGEUS Motor Stilofaringeus kası ile yutma sırasında larinksin yukarı hareketi, farinksin elevasyonu ve genişlemesi Duysal  Dilin 1/3 arka kısmının tad ve somatik duyusu  F arinks, tonsiller, larinks  D ışkulak yolu, timpan membranın iç yüzeyi Otonom Karotid cisim ve sinüsteki kemo- ve baro reseptörler ile PO2 ve AKB kontrolü, parotis bezinin innervasyonu Refleks Yumuşak damak, farinks, solunum ve AKB regülasyonu ile ilgili refleksler İŞLEV BOZUKLUĞU HALİNDE Disfaji (+X) Glossofaringeal nevralji AKB refleks kontrolünde bozulma Solunum ritmi ve derinliğinin refleks kontrolünde bozulma Yumuşak damak ve farinks refleksi kaybı

53 9.Glososfaringeal sinir

54 + X (ses boğukluğu ve disfaji) + VIII (bulantı, kusma, vertigo)  V (IL yüz yarımında ağrı, ısı-ağrı duyusu  )  spinotalamik yol (KL gövde ve ekstremitelerde ısı-ağrı  )  serebellar lifler (ataksi)  inen sempatik yol (Horner sendromu) Wallenberg sendromu

55 Serebellopontin köşe Juguler foramen, retrofaringeal alan  Travma (kaide kırığı),  Tümör (primer, metastatik),  Vasküler (AVM),  İnfeksiyon Glossofaringeal nevralji +X + XI + XII Orofaringeal bölge, boyun Karsinom, Guillain-Barre send. Glossofaringeal nevralji

56 X. N. VAGUS MotorPalatoglossus kası, Stilofaringeus ve tensor veli palatini dışındaki farinks ve palatal kaslar, larinks kasları, Duysal  Arka kafa çukurunun durası  Kulak ardı, dışkulak yolu, timpan membranın dış yüzeyi  Farinks ve larinksin somatik duyusu  Gastrointestinal ve solunum sistemleri OtonomFarinks, larinks, ösefagus-kolon, solunum yolları, kalp, pankreas, karaciğer RefleksYumuşak damak, farinks, öksürme, kalbin otonom kontrolü İŞLEV BOZUKLUĞU HALİNDE Disfaji Ses kısılması-boğukluğu  Kalp ritmi ve AKB kontrol bozukluğu  Vazovagal senkop,  Barsak hareketlerinin kontrol bozukluğu Yumuşak damak ve farinks refleksi kaybı  ASPİRASYON SUPRANÜKLEER LEZYONLAR BEYİNSAPI SEREBELLOPONTİN KÖŞE-SUBARAKNOİD MESAFE JUGULER FORAMEN, RETROFARİNGEAL ALAN OROFARİNGEAL BÖLGE, BOYUN

57 10.Vagus siniri

58 PERİFERİK DALLARI  FARİNGEAL  SUPERİOR LARİNGEAL  REKÜRRAN LARİNGEAL LEZYON SPEKTRUMU  Aort anevrizması  Mediyastende LAP  Akciğer tm  Boyun cerrahisi  DM  Sifiliz  Nöritis SEMPTOM  Ses kısıklığı  Disfaji  Akut ise solunum yolu obs.

59 XI. N. ACCESSORIUS MotorSternokleidomastoid ve trapezius kasları BEYİNSAPI: + Poliyomiyelit + Motor Nöron Hastalığı SEREBELLOPONTİN KÖŞE- SUBARAKNOİD MESAFE JUGULER FORAMEN RETROFARİNGEAL BÖLGE BOYUN  Cerrahi  Yerel infeksiyonlar  Radyoterapi

60 12.Hipoglosal sinir

61 XII. N. HYPOGLOSSUS Motorİntrensek dil kasları DuysalDilin proprioseptif duyusu BEYİNSAPI HİPOGLOSSAL KANAL:  Tümör: - Glomus jugulare - Meningiom - Kordoma - Kolesteatoma  İnflamasyon  Kafa travması  İnternal karotid arter Disseksiyonu RETROFARİNGEAL BÖLGE BOYUN  Cerrahi  Yerel infeksiyonlar  Radyoterapi  Tm [primer, metastatik (bronş, lenfoma, lösemi)] Motor Nöron Lezyonu - Dilin lezyon tarafına deviasyonu - Atrofi  Fasikülasyon


"DuysalMotorOtonomRefleks I N. olfactorius  II N. opticus  III N. oculomotorius  IV N. Trochlearis  V N. trigeminus  VI N. abducens  VII N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları