Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÖTV 4760. 2 1. Verginin konusu Bu Kanuna ekli1. Bu Kanuna ekli; a)  (I) sayılı listedeki malların  ithalatçıları veya rafineriler dahil  imal edenler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÖTV 4760. 2 1. Verginin konusu Bu Kanuna ekli1. Bu Kanuna ekli; a)  (I) sayılı listedeki malların  ithalatçıları veya rafineriler dahil  imal edenler."— Sunum transkripti:

1 1 ÖTV 4760

2 2 1. Verginin konusu Bu Kanuna ekli1. Bu Kanuna ekli; a)  (I) sayılı listedeki malların  ithalatçıları veya rafineriler dahil  imal edenler  tarafından teslimi,

3 3 1. Verginin konusu b)  (II) sayılı listedeki mallardan  kayıt ve tescile tâbi olanların  ilk iktisabı  ilk iktisabı,

4 4 1. Verginin konusu c) (II) sayılı listedeki mallardan(II) sayılı listedeki mallardan –kayıt ve tescile tâbi olmayanlar –kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların(III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların –ithalatı veya imal ya da inşa edenler –tarafından teslimi –tarafından teslimi,

5 5 1. Verginin konusu d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan –kayıt ve tescile tâbi olmayanların –ÖTV uygulanmadan önce –müzayede yoluyla satışı,

6 6 1. Verginin konusu Bir defaya mahsus olmak üzereBir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ye tâbidirÖTV ye tâbidir

7 7 1. Verginin konusu 2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar –TGTC de –TGTC de tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler –ÖTV Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez,

8 8 1. Verginin konusu Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki –değişikliğin mahiyetini, –TGTC yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya –Maliye Bakanlığı yetkilidir –Maliye Bakanlığı yetkilidir.

9 9 2. Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller 1. Bu Kanunun uygulanmasında; a) İthalat:a) İthalat: –Verginin konusuna giren malların T.C. Gümrük Bölgesine girişini,

10 10 2. Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller b) İlk iktisap:b) İlk iktisap: –(II) sayılı listedeki mallardan –Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalinikullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı TKHK hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabınımotorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

11 11 2. Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller c) Kayıt ve tescil:c) Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince –trafik, belediye, liman ile UB SHGM ce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan –kayıt ve tescilini –kayıt ve tescilini,

12 12 2. Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller d) Motorlu araç ticareti yapanlar:d) Motorlu araç ticareti yapanlar: –(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları –imal, inşa veya ithal edenler –imal, inşa veya ithal edenler ile –fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler –fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile –Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri –Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri,

13 13 2. Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller e) Teslim:e) Teslim: –Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının –malik veya adına hareket edenlerce, –alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini, –İfade eder.

14 14 Teslim hükmünde olan durumlar Bir malın2. Bir malın –alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. –Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. –Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. –Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır.

15 15 Teslim sayılan haller Aşağıdaki haller de teslim sayılır3. Aşağıdaki haller de teslim sayılır: –a) Vergiye tâbi malların, –vergiye tâbi olan malların imali dışında –her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya –işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi, –b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda –zilyetliğin devri.

16 16 3. Vergiyi doğuran olay Vergiyi doğuran olay;Vergiyi doğuran olay; a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde –malın teslimi veya ilk iktisabı,

17 17 3. Vergiyi doğuran olay b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, –bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere –fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

18 18 3. Vergiyi doğuran olay c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, –her bir kısmın teslimi,

19 19 3. Vergiyi doğuran olay d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda –malların alıcıya teslimi,

20 20 3. Vergiyi doğuran olay e) İthalatta, –Gümrük Kanununa göre doğmasıgümrük yükümlülüğünün doğması, –ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise tescilidirgümrük beyannamesinin tescilidir.

21 21 3. Vergiyi doğuran olay Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların el konulanKaçakçılık Kanunu uyarınca el konulan veya tasfiyelik hale gelenlerindenGümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden vergiyi doğuran olayEPDK tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.

22 22 4. Mükellef ve vergi sorumlusu 1. ÖTV mükellefi, bu Kanuna ekli;1. ÖTV mükellefi, bu Kanuna ekli; a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan olmayanları –kayıt ve tescile tâbi olmayanları –imal, inşa veya ithal edenler ile –bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,

23 23 4. Mükellef ve vergi sorumlusu b) (II) sayılı listedeki mallardan –kayıt ve tescile tâbi olanlar için; –motorlu araç ticareti yapanlar, –kullanmak üzere ithal edenler veya –müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

24 24 4. Mükellef ve vergi sorumlusu 2. Mükellefin –Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile –gerekli görülen diğer hallerde –Maliye Bakanlığı, –vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları –verginin ödenmesindensorumlu tutabilir –verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

25 25 4. Mükellef ve vergi sorumlusu Fiilî veya kaydî envanter sırasında3. Fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir.

26 26 4. Mükellef ve vergi sorumlusu Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halindeBu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, –belgesi ibraz edilemeyen malın emsal bedeli üzerinden –tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV, –alışını belgeleyemeyen mükellef adına –re'sen tarh edilir –re'sen tarh edilir.

27 27 4. Mükellef ve vergi sorumlusu Tarh edilecek ÖTV, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vzc uygulanır.

28 28 4. Mükellef ve vergi sorumlusu Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere –bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili VİR e dayanılarak ÖTV tarhiyatı yapıldığı takdirde, aranmazayrıca alıcıdan ÖTV ve ceza aranmaz.

29 29 5. İhracat istisnası 1. ihracat teslimleriBu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadırvergiden müstesnadır.

30 30 5. İhracat istisnası a) TeslimTeslim –yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiriYurt dışındaki müşteri tabiri; –ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile şubelerini –yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

31 31 5. İhracat istisnası Teslim konusu malb) Teslim konusu mal, –T.C. Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. –Malın ihraç edilmeden önce –yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere –yurt içinde teslimi –ihracat sayılmaz.

32 32 5. İhracat istisnası 2. İhraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV –ihracatçıya iade edilir. Maliye Bakanlığı yetkilidirMaliye Bakanlığı, ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

33 33 6. Diplomatik istisna Bu Kanuna ekli (Dikkat 4 sayılı liste yok) sayılı listelerde yer alan malların,(I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, KOK –yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve –uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve –bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları içinkendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadırilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır

34 34 7. Diğer istisnalar Bu Kanuna ekli; (Dikkat: EGM, GMGM yok) (I) sayılı listede yer alan malların1. (I) sayılı listede yer alan malların; a) MSM, JKG, SGK ve MİT’ın ihtiyacı için bu kuruluşlarabu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluylaişlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimiakaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,

35 35 7. Diğer istisnalar (I) sayılı listede yer alan mallarınb) (I) sayılı listede yer alan malların; Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimibu faaliyetleri yapanlara teslimi,

36 36 7. Diğer istisnalar (I) sayılı listede yer alan mallarınc) (I) sayılı listede yer alan malların; tasfiyelik hale gelenlerininGümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birlikleregenel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimibedelsiz teslimi,

37 37 7. Diğer istisnalar 2. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 87.03a) 87.03 (1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.0487.04 (2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.1187.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 90sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafındanmalûl ve engelliler tarafından,

38 38 7. Diğer istisnalar 87.03b) 87.03 (1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.0487.04 (2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.1187.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıylabizzat kullanma amacıyla hareket ettiricisakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafındanmalûl ve engelliler tarafından,

39 39 7. Diğer istisnalar 87.03c) 87.03 (1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.0487.04 (2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.1187.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonrailk iktisabından sonra –deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, –bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, bir defaya mahsusilk iktisabı5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

40 40 7. Diğer istisnalar a) (II) sayılı listede yer alan mallardan; –uçak ve helikopterlerin ilk iktisabı –THK tarafından ilk iktisabı, b) (II) sayılı listede yer alan malların, –Başbakanlıkmerkez teşkilatı –Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından –ilk iktisabı –ilk iktisabı,

41 41 7. Diğer istisnalar 4. (IV) sayılı listedeki 9302 ve 9303 tarife pozisyonunda yer alan malların –MSB, JGK, SGK, MİT, EGM ve GMGM ne –teslimi –teslimi veya –bunlar tarafından ithali –bunlar tarafından ithali,

42 42 7. Diğer istisnalar (IV) sayılı listede yer alan malların5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birlikleregenel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimibedelsiz teslimi veya bedelsiz olarak ithalibunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,

43 43 7. Diğer istisnalar Kanuna ekli listelerdeki mallardan6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan Gümrük Kanununun 167 nci maddesi –[(5 (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında ithaligümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali

44 44 7. Diğer istisnalar ihracat istisnası ihraç kaydıyla teslimlerdeBu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 / (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi içinancak Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için,

45 45 7. Diğer istisnalar ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasındanfaydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttırbu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır

46 46 7. Diğer istisnalar 7. Gümrük Kanununun –transit, gümrük antrepo, –dahilde işleme, –gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile –serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar, –Vergiden müstesnadır –Vergiden müstesnadır.

47 47 7/A Kapsam 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallarınG.T.İ.P. numaralı malların, –Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile –Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; sınır kapılarındaBK ca belirlenen sınır kapılarında, Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan

48 48 7/A Kapsam kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına –(araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) teslimi vergiden müstesnadır.yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır. Maliye BakanlığıMaliye Bakanlığı, yetkilidirbu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.

49 49 8. Verginin tecili I) (B) cetvelindeki malların1. (I) (B) cetvelindeki malların; dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere –(I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde –mükellefler tarafından tesliminde –tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV nin –BK tarafından belirlenecek kısmı, –teminat alınmak suretiyle tecil olunur –teminat alınmak suretiyle tecil olunur.

50 50 8. Verginin tecili Söz konusu mallarınSöz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilirterkin edilir.

51 51 8. Verginin tecili Bu hükümlere uyulmaması halindeBu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarmahsubundan sonra kalan tutar, alıcıdan tahsil edilirvade tarihinden itibaren 6183 - 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

52 52 8. Verginin tecili AncakAncak, tecil edilen verginin VUK ta belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 - 48 inci maddesine göre geçerli tecil faizi alıcıdan tahsil edilirilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

53 53 8. Verginin tecili İhraç edilmek şartıyla2. İhraç edilmek şartıyla ait ÖTVihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV tahsil edilmemesi şartıylamükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine tecil olunurvergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

54 54 8. Verginin tecili Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde terkin olunurtecil edilen vergi terkin olunur.

55 55 8. Verginin tecili gerçekleştirilmemesi halindeİhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur6183 - 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur.

56 56 8. Verginin tecili Ancak,Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

57 57 9. Vergi indirimi ÖTV ye tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, MB ca belirlenen esaslara göreMB ca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.

58 58 10. İstisnaların sınırı ve yetki ÖTV ne ilişkin istisna ve muafiyetler1. ÖTV ne ilişkin istisna ve muafiyetler –ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. bu vergi bakımından geçersizdir. –Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. –UA anlaşma hükümleri saklıdır.

59 59 10. İstisnaların sınırı ve yetki Maliye Bakanlığı2. Maliye Bakanlığı, –bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile –verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile –tecil edilen verginin terkinine ilişkin yetkilidir –usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

60 60 11. Vergileme ölçüleri ve matrah (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları –kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya –bunların alt ve üst birimleri ile –gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak –kap, ambalaj veya –adet olarak –uygulanabilir.

61 61 11. Vergileme ölçüleri ve matrah (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları;2. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları; –a) (A) cetvelindeki mallardan, bir litredeki her bir alkol derecesi,bir litredeki her bir alkol derecesi, her bir litreher bir litre, içerdiği alkolün her bir litresiiçerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, (B) cetvelindeki mallar için –b) (B) cetvelindeki mallar için her bir sigaraher bir sigara, her bir gramı itibarıyla,her bir gramı itibarıyla, uygulanır.uygulanır.

62 62 11. Vergileme ölçüleri ve matrah 3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; –bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, ÖTV hariç, KDV matrahını –hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan –teşekkül eder –teşekkül eder. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı;4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; perakende satış fiyatıdır –bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.

63 63 11. Vergileme ölçüleri ve matrah 5. (III) sayılı listedeki mallar için yalnızca nispi vergi uygulanır –asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. –Bakanlar Kurulu –bu maddede yer alan vergileme ölçülerini –değiştirmeye yetkilidir.

64 64 12. Oran veya tutar 1. ÖTV, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların –karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır. (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, –mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, –malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz.

65 65 12. Oran veya tutar İthalatçıların alış bedeli olarak, –ithalatta hesaplanan KDV matrahı esas alınır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, –mükellefin malı teslim tarihine kadar –bu malı mükellefe teslim eden tarafından –yüzde 10 'a kadar yapılan indirimler –alış bedelinden de indirilir.

66 66 Bakanlar Kurulunun Yetkisi topluca veya ayrı ayrı olmak üzere; a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, –her bir mal itibarıyla –en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, –sıfıra kadar indirmeye, –bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre –farklı tutarlar tespit etmeye,

67 67 Bakanlar Kurulunun Yetkisi b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları –her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, –(A) cetvelindeki mallar için 4 katına –(B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, –asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, –A) cetvelindeki mallar için iki katına –(B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, –bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,

68 68 Bakanlar Kurulunun Yetkisi c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları –bir katına kadar artırmaya, –sıfıra kadar indirmeye; –uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, –kanunî oranına kadar çıkarmaya,

69 69 Bakanlar Kurulunun Yetkisi d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları –sıfıra kadar indirmeye, –% 25'e kadar artırmaya,

70 70 Bakanlar Kurulunun Yetkisi e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye, Yetkilidir.Yetkilidir.

71 71 Maliye Bakanlığının Yetkisi 4. (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) (a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi halinde; –Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını –Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, –verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, –teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile –verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye –yetkilidir.

72 72 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün –Türkiye'deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen –(I) sayılı listedeki malların –tesliminde doğacak ÖTV nin ödenmesinden, –ham petrolithalini gerçekleştirenlerle birlikte –ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, –ilgili rafineri şirketi –müteselsilen sorumludur –müteselsilen sorumludur.

73 73 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması 2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, kullanmak –bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya satmak –üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, bunlar adına tarh olunur –ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata VZC uygulanır.

74 74 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması 3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, –bu işlemlerden önce ÖTV nin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. –Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan –gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurları,

75 75 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizindenziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar.mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirlerAncak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.

76 76 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması İhraç edilmek için üretilenler hariç olmak üzere4. İhraç edilmek için üretilenler hariç olmak üzere, olmayanözel etiketi veya işareti olmayan veya bulunmayanulusal markeri bulunmayan ya da olmayanstandartlara uygun olmayan ÖTV ye tabi malları bulundurduğu tespit edilen işyeri sahibi adınaişyeri sahibi adına,

77 77 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması emsal bedeli veya miktarı üzerindentespit tarihindeki malların emsal bedeli veya miktarı üzerinden re'sen ÖTV tarh edilir. Tarh edilen bu vergi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata ayrıca vzc uygulanır.

78 78 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi ÖTV1. ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, –adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortaklardan herhangi birisi –ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur.

79 79 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi Bu vergi,Bu vergi, verildiği günde –beyannamenin verildiği günde, –beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden 7 gün içinde tarh edilir. –Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

80 80 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi Vergilendirme dönemiVergilendirme dönemi; –bu Kanuna ekli –(I) sayılı listedeki mallar için 15birinci ikincidönem –her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, –(III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların tesliminde, birer aylık dönemleridir –faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.

81 81 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar içinBeyanname, (I) sayılı listedeki mallar için 10. günüvergilendirme dönemini izleyen 10. günü, diğer mallar içindiğer mallar için 15. günüvergilendirme dönemini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olduğumükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

82 82 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi 2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait ÖTV beyannamesi –ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce –bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.

83 83 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi 3. İthalatta alınan vergi, –ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve –gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle –mükellefe, kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir.

84 84 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar içinBu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için –ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır.

85 85 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi Bu vergi, –ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. –İthalat vergilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, –gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, –bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.

86 86 Bakanlar Kurulu Yetkisi –(I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini –gün veya ay olarak belirlemeye, –beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, –vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya –yetkilidir –yetkilidir.

87 87 Maliye Bakanlığı Yetkisi –bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, –faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, –işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi şartını koymaya, –müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, –(III) sayılı listedeki mallara ait verginin bandrol usulü ile tahsiline ve –bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye –yetkilidir –yetkilidir.

88 88 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler Mükellefler ÖTV yi satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar.1. Mükellefler ÖTV yi satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. –Vergiye tâbi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, –düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, –söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler.

89 89 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler Bu hükümBu hüküm –Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren –mükellefler için de geçerlidir.

90 90 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler 4077 TKHK hükümleri saklı kalmak üzere4077 TKHK hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç,

91 91 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler –malların iade edilmesi, –işlemin gerçekleşmemesi, –işlemden vazgeçilmesi veya –diğer nedenlerle –matrahta değişiklik vuku bulduğu –ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde –vergiye tâbi işlemleri yapmış olan –mükellefler –mükellefler ;

92 92 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve –meydana geldiği dönem içinde –düzeltme yapabilirler, –bu vergiden mahsup edebilirler veya –iade talebinde bulunabilirler.

93 93 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler dönem şartı aranmazŞu kadar ki(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, fiilen işletmeye girmiş olması, –İade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, alıcıya iade edilmesi –yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi –bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi –şarttır.

94 94 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların,2. a) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, –veraset yoluyla intikaller hariç –ilk iktisabında istisna uygulanan malların –istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, –ilk iktisabındaki matrah esas alınarak –adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, –kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, –bu tarihte ÖTV alınır –bu tarihte ÖTV alınır.

95 95 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler Kanunun 7 (2) numaralı bendi çerçevesinde –istisnadan yararlananlar tarafından –bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları –5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda –bu hüküm uygulanmaz –bu hüküm uygulanmaz.

96 96 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içindeilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde –87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), –87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) –tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde,

97 97 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınır.

98 98 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler 3. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

99 99 16. Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler İthalde alınan ÖTV1. İthalde alınan ÖTV –gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. –İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, –malın ithalinde alınacak ÖTV de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.

100 100 16. Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler 2. Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tâbi tutulur.

101 101 16. Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış ÖTV si ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan ÖTV hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır.

102 102 16. Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.

103 103 16. Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler ithalinde, ödenecek4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere –türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle –teminat alınır.

104 104 17. Özel tüketim vergisi hâsılatının paylaşımı 1. (5779 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (ç) bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 01.07.2008)(*) 2. Bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen özel tüketim vergisi hâsılatından; a) 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna % 7,9 oranında pay ayrılır. Bu hükme göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca, tahsilâtın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır. b) (5217 sayılı Kanunun 31/10'uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 01.01.2005)(11) c) (5217 sayılı Kanunun 31/10'uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 01.01.2005)(12) d) (5217 sayılı Kanunun 31/10'uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 01.01.2005)(13) e) 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan giderlerde kullanılmak üzere % 0,2 oranında pay ayrılır. 3. (5217 sayılı Kanunun 31/10'uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 01.01.2005)(14) 4. (5217 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değiştirilen fıkra Yürürlük; 01.01.2005)(15) Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

105 105 18. Yürürlükten kaldırılan hükümler 1. 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi, 2. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin "(I.) Tescil harçları" bölümü, 3. 1318 sayılı Finansman Kanununun 1 ilâ 10 uncu maddeleri ile geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeleri, 4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesi, 5. 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 6. 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 7. 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 39 uncu maddeleri, 8. 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri, 9. 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrası, 10. 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 11. 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi, 12. 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının (1) ve (3) numaralı alt bentleri, 13. 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası, Yürürlükten kaldırılmıştır.

106 106 Geçici 4 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşlara ait malların, aynı Kanun hükümleri kapsamında devredilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların devralanlar tarafından tesliminde gerçekleşir ve ÖTV nin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.

107 107 Geçici 5 (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan31/12/2012 tarihine kadar, (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alanETKB talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.

108 108 Geçici 6 (IV) sayılı listede yer alan31/12/2013 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 40 TL den az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 TL vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı 0 a kadar indirmeye, 3 katına kadar artırmaya yetkilidir.

109 109 19. Yürürlük Bu Kanunun; a) Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde, b) 15 - 2 - (b) bendi 1.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer hükümleri 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer.

110 110 20. Yürütme Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


"1 ÖTV 4760. 2 1. Verginin konusu Bu Kanuna ekli1. Bu Kanuna ekli; a)  (I) sayılı listedeki malların  ithalatçıları veya rafineriler dahil  imal edenler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları