Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖTV 4760.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖTV 4760."— Sunum transkripti:

1 ÖTV 4760

2 (I) sayılı listedeki malların
1. Verginin konusu 1. Bu Kanuna ekli; a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,

3 (II) sayılı listedeki mallardan
1. Verginin konusu b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,

4 (II) sayılı listedeki mallardan
1. Verginin konusu c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

5 müzayede yoluyla satışı,
1. Verginin konusu d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

6 Bir defaya mahsus olmak üzere
1. Verginin konusu Bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ye tâbidir

7 1. Verginin konusu 2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar
TGTC de tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez,

8 1. Verginin konusu Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, TGTC yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

9 2. Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller
1. Bu Kanunun uygulanmasında; a) İthalat: Verginin konusuna giren malların T.C. Gümrük Bölgesine girişini,

10 2. Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller
b) İlk iktisap: (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı TKHK hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

11 2. Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller
c) Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile UB SHGM ce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini,

12 2. Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller
d) Motorlu araç ticareti yapanlar: (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri,

13 2. Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller
Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini, İfade eder.

14 Teslim hükmünde olan durumlar
2. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır.

15 Teslim sayılan haller 3. Aşağıdaki haller de teslim sayılır:
a) Vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi, b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.

16 malın teslimi veya ilk iktisabı,
3. Vergiyi doğuran olay Vergiyi doğuran olay; a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,

17 3. Vergiyi doğuran olay b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

18 her bir kısmın teslimi, 3. Vergiyi doğuran olay
c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi,

19 malların alıcıya teslimi,
3. Vergiyi doğuran olay d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi,

20 3. Vergiyi doğuran olay Gümrük Kanununa göre
e) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.

21 3. Vergiyi doğuran olay Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların Kaçakçılık Kanunu uyarınca el konulan veya Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden EPDK tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.

22 4. Mükellef ve vergi sorumlusu
1. ÖTV mükellefi, bu Kanuna ekli; a) (I) , (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,

23 4. Mükellef ve vergi sorumlusu
b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

24 4. Mükellef ve vergi sorumlusu
2. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

25 4. Mükellef ve vergi sorumlusu
3. Fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir.

26 4. Mükellef ve vergi sorumlusu
Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarh edilir.

27 4. Mükellef ve vergi sorumlusu
Tarh edilecek ÖTV, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vzc uygulanır.

28 4. Mükellef ve vergi sorumlusu
Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili VİR e dayanılarak ÖTV tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan ÖTV ve ceza aranmaz.

29 5. İhracat istisnası 1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır.

30 5. İhracat istisnası yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. a)
Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

31 5. İhracat istisnası ihracat sayılmaz. b) Teslim konusu mal,
T.C. Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz.

32 5. İhracat istisnası 2. İhraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV ihracatçıya iade edilir. Maliye Bakanlığı, ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

33 6. Diplomatik istisna kendi ihtiyaçları için
Bu Kanuna ekli (Dikkat 4 sayılı liste yok) (I) , (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, KOK yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır

34 7. Diğer istisnalar Bu Kanuna ekli; (Dikkat: EGM, GMGM yok) 1. (I) sayılı listede yer alan malların; a) MSM, JKG, SGK ve MİT’ın ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,

35 7. Diğer istisnalar b) (I) sayılı listede yer alan malların;
Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,

36 7. Diğer istisnalar c) (I) sayılı listede yer alan malların;
Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi,

37 7. Diğer istisnalar 2. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; a) (1.600 cm³'ü aşanlar hariç), (2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

38 7. Diğer istisnalar b) 87.03 (1.600 cm³'ü aşanlar hariç),
(2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

39 7. Diğer istisnalar c) (1.600 cm³'ü aşanlar hariç), (2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

40 7. Diğer istisnalar a) (II) sayılı listede yer alan mallardan;
uçak ve helikopterlerin THK tarafından ilk iktisabı, b) (II) sayılı listede yer alan malların,  Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı,

41 7. Diğer istisnalar 4. (IV) sayılı listedeki 9302 ve 9303 tarife pozisyonunda yer alan malların MSB, JGK, SGK, MİT, EGM ve GMGM ne teslimi veya bunlar tarafından ithali,

42 7. Diğer istisnalar 5. (IV) sayılı listede yer alan malların
genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,

43 7. Diğer istisnalar 6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan
Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5 (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali

44 7. Diğer istisnalar Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 / (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için,

45 7. Diğer istisnalar bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır

46 7. Diğer istisnalar 7. Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo,
dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar, Vergiden müstesnadır.

47 7/A Kapsam , , , ve G.T.İ.P. numaralı malların, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; BK ca belirlenen sınır kapılarında, Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan

48 7/A Kapsam kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır. Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.

49 8. Verginin tecili BK tarafından belirlenecek kısmı,
1. (I) (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV nin BK tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur.

50 terkin edilir. 8. Verginin tecili Söz konusu malların
tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir.

51 8. Verginin tecili Bu hükümlere uyulmaması halinde,
bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

52 8. Verginin tecili Ancak, tecil edilen verginin VUK ta belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

53 8. Verginin tecili 2. İhraç edilmek şartıyla
ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

54 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde
8. Verginin tecili Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur.

55 8. Verginin tecili İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur.

56 tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
8. Verginin tecili Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

57 9. Vergi indirimi ÖTV ye tâbi malların,
yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, MB ca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.

58 10. İstisnaların sınırı ve yetki
1. ÖTV ne ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. UA anlaşma hükümleri saklıdır.

59 10. İstisnaların sınırı ve yetki
2. Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

60 11. Vergileme ölçüleri ve matrah
1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.

61 11. Vergileme ölçüleri ve matrah
2. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları; a) (A) cetvelindeki mallardan, bir litredeki her bir alkol derecesi, her bir litre, içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, b) (B) cetvelindeki mallar için her bir sigara, her bir gramı itibarıyla, uygulanır.

62 11. Vergileme ölçüleri ve matrah
3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. 4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.

63 11. Vergileme ölçüleri ve matrah
5. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir.

64 12. Oran veya tutar 1. ÖTV, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların
karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır. (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz.

65 12. Oran veya tutar İthalatçıların alış bedeli olarak,
ithalatta hesaplanan KDV matrahı esas alınır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilir.

66 Bakanlar Kurulunun Yetkisi
topluca veya ayrı ayrı olmak üzere; a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,

67 Bakanlar Kurulunun Yetkisi
b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için 4 katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,

68 Bakanlar Kurulunun Yetkisi
c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,

69 Bakanlar Kurulunun Yetkisi
d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye, % 25'e kadar artırmaya,

70 Bakanlar Kurulunun Yetkisi
e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye, Yetkilidir.

71 Maliye Bakanlığının Yetkisi
4. (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) (a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

72 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye'deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak ÖTV nin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen sorumludur.

73 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata VZC uygulanır.

74 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce ÖTV nin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurları,

75 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.

76 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
4. İhraç edilmek için üretilenler hariç olmak üzere, özel etiketi veya işareti olmayan veya ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan ÖTV ye tabi malları bulundurduğu tespit edilen işyeri sahibi adına,

77 13. Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
tespit tarihindeki malların emsal bedeli veya miktarı üzerinden re'sen ÖTV tarh edilir. Tarh edilen bu vergi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata ayrıca vzc uygulanır.

78 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
1. ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur.

79 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden 7 gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

80 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
Vergilendirme dönemi; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.

81 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen 10. günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

82 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait ÖTV beyannamesi ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.

83 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
3. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir.

84 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır.

85 14. Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.

86 Bakanlar Kurulu Yetkisi
(I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir.

87 Maliye Bakanlığı Yetkisi
bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye yetkilidir.

88 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler
1. Mükellefler ÖTV yi satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. Vergiye tâbi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler.

89 mükellefler için de geçerlidir.
15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler Bu hüküm Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler için de geçerlidir.

90 4077 TKHK hükümleri saklı kalmak üzere,
15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler 4077 TKHK hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç,

91 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler
malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükellefler;

92 bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için
15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler.

93 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler
(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, İade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır.

94 veraset yoluyla intikaller hariç
15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler 2. a) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınır.

95 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda
15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler Kanunun 7 (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz. 

96 b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların,
15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde,

97 15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler
daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınır.

98 Maliye Bakanlığınca belirlenir.
15. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler 3. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

99 16. Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler
1. İthalde alınan ÖTV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak ÖTV de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.

100 16. Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler
2. Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tâbi tutulur.

101 16. Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler
3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış ÖTV si ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan ÖTV hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır.

102 16. Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler
İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.

103 16. Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler
4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek  ÖTV ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır.

104 17. Özel tüketim vergisi hâsılatının paylaşımı
1. (5779 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (ç) bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; )(*) 2. Bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen  özel tüketim vergisi hâsılatından; a) 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna % 7,9 oranında pay ayrılır. Bu hükme göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca, tahsilâtın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır. b) (5217 sayılı Kanunun 31/10'uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; )(11) c) (5217 sayılı Kanunun 31/10'uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; )(12) d) (5217 sayılı Kanunun 31/10'uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; )(13) e) tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan giderlerde kullanılmak üzere % 0,2 oranında pay ayrılır. 3. (5217 sayılı Kanunun 31/10'uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; )(14) 4. (5217 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değiştirilen fıkra Yürürlük; )(15) Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

105 18. Yürürlükten kaldırılan hükümler
tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi, sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin "(I.) Tescil harçları" bölümü,   sayılı  Finansman Kanununun 1 ilâ 10 uncu maddeleri ile geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeleri, sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesi, sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 39 uncu maddeleri, tarihli ve 3480 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri, tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrası, sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, tarihli ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi, tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının (1) ve (3) numaralı alt bentleri, tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası, Yürürlükten kaldırılmıştır.

106 bu teslimi gerçekleştirenlerdir.
Geçici 4 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşlara ait malların, aynı Kanun hükümleri kapsamında devredilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların devralanlar tarafından tesliminde gerçekleşir ve ÖTV nin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.

107 Geçici 5 31/12/2012 tarihine kadar, (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan , , , , ,  , ve  G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara ETKB talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan , , , ve G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.

108 Geçici 6 31/12/2013 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 40 TL den az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 TL vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı 0 a kadar indirmeye, 3 katına kadar artırmaya yetkilidir.

109 19. Yürürlük Bu Kanunun; a) Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde,
b) (b) bendi tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer hükümleri tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer.

110 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
20. Yürütme Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


"ÖTV 4760." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları