Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan : E.A Ğ R İ KL İ CUMHUR İ YET DÖNEM İ S İ YAS İ İ NKILAPLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan : E.A Ğ R İ KL İ CUMHUR İ YET DÖNEM İ S İ YAS İ İ NKILAPLAR."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan : E.A Ğ R İ KL İ CUMHUR İ YET DÖNEM İ S İ YAS İ İ NKILAPLAR

2 İ ŞLENECEK KONULAR Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyetin İ lanı (29 Ekim 1923) Halife ğ in Kaldırılması (3 Mart 1924) Demokrasi Denemeleri

3

4 Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) İ tilaf Devletleri Lozan Barış Konferansı'na istanbul Hükümeti'ni ve Ankara Hükümeti'ni birlikte ça ğ ırdılar. Osmanlı Hükümeti'nin Lozan'a temsilci göndermek istemesi üzerine, TBMM saltanatın kaldırılmasına karar verdi. TBMM'nin Saltanatı kaldırma sebebi neydi?

5

6 Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Ulusal egemenli ğ i gerçekleştirmek. Cumhuriyet yönetimine geçilmesi yolunda bir adım atmak. 1 Kasım 1922'de TBMM'de saltanatın kaldırılması görüşüldü, saltanat ile hilafet birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı. Saltanatın, İ stanbul'un işgali tarihi olan 16 Mart 1920'den itibaren yok sayılmasına karar verildi. Vahdettin, padişahlık sıfatının kalkması üzerine, 17 Kasım 1922'de İ stanbul'u terk etti. TBMM, 18 Kasım 1922'de aldı ğ ı bir kararla, Abdülmecid Efendi'yi halife olarak atadı. Saltanatın kaldırılmasındaki amaç nedir?

7 Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Ulusal egemenli ğ in gerçekleşmesi yolunda bir adım daha atıldı. Halifelik sembolik bir makam haline getirildi. Cumhuriyetin ilanı yolunda önemli bir aşamaya gelindi. Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları Nelerdir?

8 Cumhuriyetin İ lanı (29 Ekim 1923) Kurtuluş Savaşı yıllarında, de ğ işik yer ve zamanlarda alınan birçok karar ile ileride açıkça saltanatın kaldırılıp yerine, ulusal egemenli ğ e dayalı bir Cumhuriyet rejiminin kurulaca ğ ı belirtilmişti. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması ile başlayan Cumhuriyet uygulaması, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile rejim de ğ işikli ğ ini açıkca ortaya koydu. 11 A ğ ustos 1923'te ikinci TBMM çalışmalarına başladı ve inkılapların gerçekleşmesi için daha çok, görüş birli ğ i içerisinde olan milletvekilleri bir araya gelmiş oldu. 13 Ekim 1923'te anayasaya konan ek bir madde ile Ankara yeni devletin başkenti oldu. Böylece devlet merkezinin İ stanbul olaca ğ ı yolundaki tartışmalara son verildi. Cumhuriyetin ilanı için de bir adım atılmış oldu. Çünkü yeni başkent, yeni yönetim şekli mesajı veriyordu. 29 Ekim 1923'te TBMM, Cumhuriyet'i ilan etti. Aynı gün TBMM'nin aldı ğ ı bir kararla Gazi Mustafa Kemal, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

9

10 Halife ğ in Kaldırılması (3 Mart 1924) Halifelik makamının, zamanla ulusçuluk ilkesine ters düşmesi üzerine, Cumhuriyet'in ilanı ile, hem yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika ilkelerine, hem de yeni kurulan Cumhuriyet rejimine ters düşen bu makamın kaldırılmasına karar verildi. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasına ra ğ men, halifelik kaldırılamadı; çünkü halk bu yenili ğ e hazır de ğ ildi, iç isyanlar çıkabilirdi. Saltanatın kaldırılmasından sonra 18 Kasım 1922'de Abdülmecit Efendi, TBMM tarafından, Halife olarak atandı. Saltanatın kaldırılmasına ra ğ men, eski rejim yanlıları, bazı milletvekilleri, ordu komutanları halife Abdülmecid Efendi'nin çevresinde toplanmaya başladı. TBMM, 3 Mart 1924'te aldı ğ ı kararla; Halifeli ğ in kaldırıldı ğ ını, gelecekte halifelik ve saltanat iddialarında bulunmamaları için, Osmanlı ailesi üyelerinin yurt dışına çıkarılmalarını, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırıldı ğ ını, kabul etti.

11 Demokrasi Denemeleri Halk Fırkası'nın Kuruluşu (9 Eylül 1923) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kuruluşu (17 Kasım 1924) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kuruluşu (12 A ğ ustos 1930)

12

13 Halk Fırkası'nın Kuruluşu (9 Eylül1923) 23 Nisan 1920'de açılan Birinci TBMM'nin üyeleri, vatanın kurtuluşu ve ba ğ ımsızlı ğ ı konusunda birleşmelerine ra ğ men, siyasi konularda birçok gruba ayrılıyorlardı. (Tesanüt Grubu, İ stiklal Grubu, Müdafa-yi Hukuk Zümresi, Halk Zümresi ve Islahat Grubu gibi). Mustafa Kemal TBMM'deki bütün grupları birleştirip ulusal iradenin meclise yansıması için çaba gösterdi. Fakat başarılı olamadı. Zamanla TBMM'de "Birinci Grup" ve " İ kinci Grup" adıyla iki grup oluştu. Halk Fırkası, TBMM'de "Birinci Grup" milletvekillerinin çalışmaları sonucu 9 Eylül 1923'te kuruldu. 11 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Halk Fırkası'nın genel başkanlı ğ ına seçildi. Halk Fırkası'nın adı Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1924'te, "Cumhuriyet Halk Fırkası", 1935'te "Cumhuriyet Halk Partisi" olarak de ğ iştirildi.

14 Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kuruluşu (17 Kasım 1924) 3 Mart 1924'te Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırıldı. 19 Aralık 1924'te çıkartılan bir kanunla, ordu komutanlarının milletvekilli ğ i ile askerli ğ i bir arada yapmaları yasaklandı. Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Rauf (Orbay) Bey ve Adnan (Adıvar) Bey, bir grup arkadaşı ile Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılarak yeni bir grup oluşturdular. Bu grup, 17 Kasım 1924'te "Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası"nı kurduklarını açıkladı.

15 Şeyh Said İ syanı (13 Şubat 1925) 13 Şubat 1925'te Diyarbakır'ın Piran Köyü'nde, Şeyh Said isminde bir tarikat şeyhi önderli ğ inde "Din elden gidiyor." diye isyan başlatıldı. İ syanın Çıkmasında : Türkiye'nin Musul'u almak istemesi üzerine İ ngilizlerin bölge halkını kışkırtması ve Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın, yenilik ve inkılaplara karşı olan grupların toplandı ğ ı çatı halini alması etkili olmuştu. İ syan, kısa zamanda Elazı ğ ve Diyarbakır'a kadar yayıldı. İ syanı basit bir ayaklanma olarak gören ve sıkıyönetim ilan ederek bastırmaya çalışan Başbakan Fethi (Okyar) Bey görevinden alındı ve yerine İ smet Paşa getirildi. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılarak, isyanı bastırmak için hükümete her türlü yetki verildi. İ syan, Fevzi Paşa komutasındaki ordu tarafından, 15 Nisan 1925'te bastırıldı. Şeyh Said İ syanı'ndan sorumlu tutulan Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

16 Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi (16 Haziran 1926) Suikastı hazırlayanlar : Ziya Hurşit, Laz İ smail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi ve Giritli Şevki idi. Mustafa Kemal'e suikast, Haziran 1926'da çıktı ğ ı yurt gezisinde, İ zmir'de yapılacaktı. 16 Haziran 1926'da İ zmir' gelmesi beklenen Mustafa Kemal gecikince, suikast çileri Sakız'a götürecek olan kayıkçı Giritli Şevki, durumu İ zmir Emniyet Müdürlü ğ ü'ne haber verdi. Suikastçılar yakalanarak, İ stiklal Mahkemesi'nde yargılanıp idam cezasına çarptırıldı.

17 Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kuruluşu (12 A ğ ustos 1930) 1925 -1930 yılları arasında ülke içinde sa ğ lanan huzur ve otoritenin etkisiyle çok sayıda inkılap yapıldı. TBMM'de sadece Cumhuriyet Halk Fırkası milletvekilleri bulunmaktaydı. Muhalefetin olmayışı hükümetin denetlenmesini ve yapılan işlerin hesabının sorulmasını engelliyordu. Yeni bir parti, demokrasi yönetime geçmek yani ulusal iradeyi meclise tam olarak yansıtmak demekti. Mustafa Kemal, 1930'da Fethi Okyar'ı yeni bir parti kurması için ikna etti. Fethi Bey, 12 A ğ ustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu ğ unu açıkladı. Serbest Cumhuriyet Fırkası, ekonomik görüşleri bakımından Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılmakla bearber, demokrasi, liberalizm, milliyetçilik ve laiklik ilkelerini benimsemişti. Zamanla, tıpkı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi, Serbest Cumhuriyet Fırkası da rejim ve Atatürk karşıtlarının toplandı ğ ı yer durumuna geldi. Fethi Bey, 17 Kasım 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kapattı ğ ını açıkladı.

18

19 Menemen Olayı (23 Aralık 1930) Nakşibendi Tarikatı üyelerinden bir grup Derviş Mehmet önderli ğ inde 23 Aralık 1930'da Menemen'e geldi. İ lk önce camiye giden bu grup, daha sonra dini bayrak açarak, Menemen sokaklarında dolaşmaya başladı. Olayı duyan ve Menemen'de yedek subay olarak bulunan Kubilay komutasındaki küçük bir birlik olaya müdahale etmek istedi. Fakat isyancılar Kubilay'ın bo ğ azını keserek öldürdüler. Olay duyulur duyulmaz Menemen'e gelen ordu, kasabayı kuşattı ve Derviş Mehmet ile arkadaşları yakalandı. Derviş Mehmet ve adamları İ stiklal Mahkemesi'nde yargılandıktan sonra idam cezasına çarptırıldılar.

20 İ nkılap Şehidi Kubilay

21 HAZIRLAYAN : İ brahim Atay Ders : İ NKILAP TAR İ H İ Konu : Cumhuriyet Dönemi Siyasi İ nkılaplar Sınıf :11tb No : 200 HAZIRLAYAN : İ brahim Atay Ders : İ NKILAP TAR İ H İ Konu : Cumhuriyet Dönemi Siyasi İ nkılaplar Sınıf :11tb No : 200

22 KAYNAKLAR : MED Yayıları Güvender Yayınları İ nternet


"Hazırlayan : E.A Ğ R İ KL İ CUMHUR İ YET DÖNEM İ S İ YAS İ İ NKILAPLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları