Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 05 Haziran 2012 TIP FAKÜLTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 05 Haziran 2012 TIP FAKÜLTESİ."— Sunum transkripti:

1 DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 05 Haziran 2012 TIP FAKÜLTESİ

2 Neden Bologna Süreci? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler, yüksek öğretim alanında eğitim sistemlerinin ve programların gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini gündeme getirmiştir.  Yaşamboyu öğrenme,  Öğrenci merkezli eğitim,  Yeterliliklere dayalı eğitim önem kazanmıştır.

3  Ülkelere yükseköğretimlerini yeniden yapılandırmalarında ve eğitim kalitesini geliştirmelerinde önemli ve değerli araçlar sunmaktadır.  Yükseköğretim programlarını değişen koşullar ve gereksinimler doğrultusunda geliştirmek için bir fırsattır. Hedef; Yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır, ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır duruma getirmek.

4 1.Kolay anlaşılan ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanması 2.Lisans ve lisansüstü olmak üzere iki dereceli bir sistemin uygulanması 3.Kredili bir sistem oluşturulması (ECTS/AKTS) 4.Hareketliliğin arttırılması 5.Kalite güvencesinde Avrupa boyutunun oluşturulması 6.Yükseköğretimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi 7.Yaşamboyu öğrenim 8.Yüksek Öğrenim Kurumları (EUA) ve Öğrencilerin (ESİB) sürece katılımı 9.Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı’nın cazibesinin arttırılması 10.Avrupa Yükseköğrenim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı arasında sinerji, doktora programları

5  DIŞ PAYDAŞ  Mezunlar, İşverenler, Meslek Odaları Temsilcileri, Danışma Kurulu  İÇ PAYDAŞ  Öğretim Üye / Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenciler 5

6 Temel Kavramlar Bilgi (Knowledge): Her hangi bir çalışma veya araştırma alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların bütünüdür. “Bilgi” teorik ve/veya uygulamalı olarak tanımlanmaktadır. Beceri (Skill):Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilmek için bilgiyi kullanabilme yeteneğidir. “Beceriler”, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) veya uygulamalı (el becerisi ve yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) olarak tanımlanmaktadır.

7 Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir.

8 Yeterlilik: Geçerliliği kabul edilen bir öğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir. Yeterlilikler Çerçevesi:Yeterlilikleri, öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden yapıdır. Öğrenme Çıktıları: Bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının ifade edilmesidir. Temel Kavramlar

9 9 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (EQF) TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Öğrenme Çıktıları İş Yükü AKTS Kredisi Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Ders Öğrenme Çıktıları İş Yükü AKTS Kredisi İş Yükü AKTS Kredisi İş Yükü AKTS Kredisi Ders

10 Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri göz önünde bulundurularak, herhangi bir temel alandaki yeterliliklerin, ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir.

11

12 2.1.2.Sağlık Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey 1. Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 2. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir. 3. Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 1.Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar. 2. Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır. 3. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. 4. Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 1. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. 4. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar. 1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2. Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir. 3. Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir. 4. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir. 5. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular. 1. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler. 2. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 6. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir. 7. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar. 8. Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir. 9. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar. 1. Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 3. Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. 4. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 5. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur. 6. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir. 7. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler. 8. Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir. [1] [1] İlgili temel alanda TYYÇ 6. Düzey (lisans) Yükseköğretim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.

13 2.2.1.Sağlık Temel Alanı ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik 5 ÖNLİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey _____ QF-EHEA: Kısa Düzey 1. Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 2. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 3. Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3. Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 1. Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 3. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 6. Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler. 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. 2. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 3. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 5. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 6. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. [1] [1] İlgili temel alanda TYYÇ 5. Düzey (önlisans) Mesleki Eğitim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.

14 14

15 Programın amacı Program yeterlilikleri /çıktıları Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları Program yeterlilikleri / öğrenme çıktıları ile ders çıktıları ilişkisi 1. AŞAMA ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ Alan yeterlilikleri Ulusal yeterlilikleri 1 2 3 4

16 16 PROGRAM YETERLİLİĞİ ve DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA

17 17 PROGRAM YETERLİLİĞİ NEDİR? Program eğitim amaçları ve paydaş görüşleri doğrultusunda, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu biçimde Bölüm (Program) mezunlarının ne tür yeterliliklere sahip olacağının belirlenmesi.

18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Eğitim programı; hekimlik pratiğinde çağdaş uygulamaların temellerini vermek üzere tasarlanmıştır; dönemlik değil, yıllıktır ve altı evreden oluşmaktadır. Evre 1: Tıbbi Bilimlere Giriş Bu evre 12 hafta sürmektedir ve sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasına temel oluşturacak hücrenin yapıtaşları, morfolojisi, döngüsü, vücudun biyolojik dengesi, homeostaz gibi ana kavramlar işlenmektedir. Ayrıca, beceri eğitiminin temelleri atılmakta, bilgisayarın tıp eğitiminde ve günlük yaşamdaki kullanımına yönelik eğitim programı, sağlığı koruma ve geliştirme ve etik ve hukuk kavramları, sağlık kurumları ziyaretleri bu dönemde başlamaktadır. Evre 2: Normal Yapı ve Fonksiyon Bu evrede, sistemler zemininde entegre edilmiş (yatay) ve klinik örneklerle bağıntılandırılmış (dikey) bir yapılanmayla, vücudun normal yapısının ve işlevlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. İlişkili sistem gruplarının oluşturduğu, 8-12 hafta süreli dört bloktan oluşmaktadır. Evre 3: Patolojilere ve Klinik Bilimlere Giriş On üç hafta süreli bu evrede, sistem patolojilerine başlamadan önce öğrencilerin yangı, enfeksiyon, enfeksiyon etkenleri ve onkogenez gibi temel patolojik kavramları ve temel farmakolojiyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu evrede, anamnez alma ve fizik muayene becerilerini kazanmaya yönelik teorik dersler, beceri eğitimi ve hastabaşı uygulamalar da yapılmaktadır. Evre 4: Sistem Patolojileri Bu evrenin temel özelliği, patolojik süreçlerin, sistemler temelinde, yoğun olarak klinik anlam ve bağıntıları vurgulanarak aktarılmasıdır. Evre 2 ile aynı yapılanmayla, 8-10 hafta süreli dört bloktan oluşmaktadır. Evre 5: Klinik Bilimler Staj eğitimi, önceki evrelerde temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini sağlamayı, ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. İki yılda toplam 78 hafta sürmektedir. Evre 6: İntörnlük Eğitimin son evresindeki temel amaç, öğrencilerin gözetim altında hekimlik yapmalarıdır. En kıdemsiz asistanlara benzer şekilde, hasta bakım, tedavi ve izlemine aktif olarak katılırlar ve bu çalışmalarındaki bilgi, beceri ve tutumları ile değerlendirilirler, ayrıca teorik bilgi ölçen sınav yapılmaz. 52 hafta sürmektedir. Bu eĞitim programıyla Tıp Fakültesi'nin temel amacı; bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun saĞlık sorunlarına yüksek nitelikli saĞlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öĞrenme isteĞi ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.

25  Olası program yeterlilikleri “Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi, TYYÇ” ilgili mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri (Temel Alan Yeterlilikleri) ne ölçüde karşılamaktadır? Program çıktıları ilgili mesleğin etik kuralları dikkate alınarak yazılmış mı?  Olası program çıktıları Kafkas Üniversitesinin ve buna bağlı olarak da bağlı bulunduğunuz fakülte ya da yüksekokulun vizyon, misyon ve hedefleriyle tutarlı mı?

26 Program Çıktıları

27 1 "Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Birinci basamakta, etik değerleri gözeten, sağlık yönelimli, birey ve toplum odaklı sağlık hizmeti sunabilmek için fakülte mezuniyet hedeflerinde tanımlanan rolleri birleştirerek etkin şekilde çalışabilir. 2 "Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının gerektirdiği temel, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri, becerileri ve tutumları edinmiştir ve bunları geliştirerek hekimlik yaşamı boyunca kullanmaya devam edebilir. 3 "Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci basamağa özgü koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirebilir. 4 "Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının gerektirdiği mesleksel, işlemsel, girişimsel klinik ve koruyucu hekimlik becerilerini ustaca ve uygun bir şekilde gerçekleştirerek kayıt altına alabilir. 5 "Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek, gereken durumlarda, diğer sağlık çalışanlarından uygun şekilde yardım isteyip, kullanabilir.

28 6 "Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Hekimlik görevini; iyi hekimlik uygulamaları bağlamında, hiçbir ayrım gözetmeden, mesleksel sorumluluklarını, etik ilkeleri ve insani değerleri ön planda tutarak, hastaları yararına meslektaşları için rol modeli olacak düzeyde gerçekleştirebilir. 7 "Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Mesleki sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getiren iyi bir hekim olmanın yanı sıra sorumlu bir yurttaş, ahlaklı bir bilim insanı, adil bir yönetici ve güvenilir bir lider olma özelliğiyle toplumda rol modeli olabilir. 8 “Sağlık savuncusu” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin sağlıklılık durumunu ve bu duruma etki edebilecek faktörleri uygun yöntem ve araçlarla değerlendirerek tanımlayıp izleyebilir. 9 "Sağlık savuncusu” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Kendisi dahil, hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin sağlıklılık durumunun geliştirilmesi için görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde gereken tüm girişim ve uygulamaları yerine getirebilir. 10 "Sağlık savuncusu” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Sağlığa etki eden tüm ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaları, gelişim süreçleri içinde ayırt edebilir, toplumun sağlığına olası etkilerini değerlendirebilir ve gerektiğinde bu değerlendirmeleri bilim ve toplumsal gereksinimler zemininde örgütleyip, düşüncelerini savunabilir.

29 11 “Bilim İnsanı” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Meslek alanı ile ilgili yeni bilgi ve beceriler ile bilgi kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirebilir, bağımsız bir şekilde öğrenerek ve deneyimlerinden ders alarak kendisini geliştirebilir ve öğrendiklerini hekimlik uygulamalarında kullanabilir. 12 “Bilim İnsanı” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleksel bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir. 13 “İletişimci” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Türkçeyi yetkin bir şekilde kullanmanın yanı sıra en az bir yabancı dili; mesleksel literatürü anlayacak, yorumlayacak ve öğrendiklerini hekimlik uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde kullanabilir. 14 “İletişimci” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Hasta ve hasta yakınları ile kültürel farklılıkları göz önüne alarak karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir mesleksel iletişim zemini oluşturabilir. 15 “İletişimci” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Hekimlik uygulamaları sırasında gereksinim duyduğu bilgileri; hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek üyelerinden doğru bir şekilde toplayıp bu bilgileri mesleksel deneyimi ile birleştirerek kullanabilir. 16 “İletişimci” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Hekimlik uygulamaları sırasında elde ettiği bilgileri; gerektiğinde hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları, diğer meslek üyeleri ve toplumla, mesleksel ve etik normlara uygun bir şekilde paylaşabilir.

30 17 “Ekip üyesi” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; İçinde yer aldığı toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde, kendisinin ve diğer üyelerin sınırlarını bilerek, ekibin başarısını ön planda tutarak, mesleksel sorumluluklarını ve görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilir. 18 “Ekip üyesi” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Disiplinler arası çatışmaların önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması ve çözümlenmesi için diğer sağlık çalışanları ile birlikte uyum içinde ve etkin olarak çalışabilir. 19 “Lider ve yönetici” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Kendi bilgi, görgü ve deneyimlerinden yola çıkarak, yerel ya da ulusal düzeyde sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin etkinliğinin artırılmasını hedefleyen tüm çalışmaları, katılarak destekleyebilir. 20 “Lider ve yönetici” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Mesleğiyle ilgili çalışma ve öğrenme süreçlerini iyi hekimlik uygulamaları doğrultusunda yürütürken kendi kariyerini de etkin bir şekilde yönetebilir. 21 “Lider ve yönetici” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; Sorumluluk alanı çerçevesinde, sağlık hizmet sunumuna ayrılan sınırlı kaynakları kamu yararına en uygun şekilde kullanabilir.

31  Öğrenciler olası program çıktılarıyla ortaya konulan yeterliliklere sahip olabilirler mi?  Harcanan zaman, emek, para vb. açılardan olası program çıktıları gerçekçi olarak dile getirilmiş mi? Diğer bir deyişle bu çıktılar istenilen becerileri kazandırma anlamında ekonomik mi?  Olası program yeterlilikleri/ çıktıları toplumsal gerçeklerimize uygun olarak belirlenmiş mi?

32  Olası program yeterlilikleri ölçütlere göre değerlendirdikten sonra kesinleşmiş program yeterlilikleri yazınız.  Program yeterliliklerinin mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat ediniz.  Program yeterlilikleri açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir.

33  Program çıktıları belirlendikten sonra, ön lisans, lisans ya da lisansüstü programlarda hangi derslerin yer alması gerektiğine karar verilmelidir.  Bu karar verilirken, Kafkas Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken ilkeler göz önüne alınmalıdır.

34

35

36

37

38

39

40  “Öğrencim, dersin sonunda hangi bilgi, beceri ya da tutumlara sahip olmalıdır?” sorusunun yanıtı çalışmalarınıza yön verecektir.

41  Öğrenme çıktılarının sonuna “bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, farkındalık, hoşgörürlük” gibi sözcüklerden biri getirilmeli ya da program çıktısı “…-ebilme” ifadesi ile sonlandırılmalıdır.

42  Gözlenebilir ve ölçülebilir fiiller belirleyiniz, “…çizebilme, …gösterebilme, …problem çözebilme, …açıklayabilme, …örnek verebilme, …hatırlayabilme, …tasarlayabilme, …uygulayabilme, …eleştirebilme, …karşılaştırabilme, …çalıştırabilme, listeleyebilme, …kullanabilme” gibi

43  Öğrenme çıktılarını yazarken öğretim elemanının yapacakları değil, öğrencilerin ders sonunda neler kazandığı, hangi tutum ve davranışları sergiliyor olacağı yazılmalıdır.

44  Herhangi bir dersteki konuların başlıkları Öğrenme Çıktısı olarak ifade edilmemelidir.  Öğrenme çıktılarının bir öğrenme ürününü dile getirir biçimde yazılmasına özen gösterilmelidir.

45 Öğrenme çıktılarını yazarken  dersin süresine,  öğrenci özelliklerine,  çok ayrıntıya yer vererek çok fazla sayıda olmamasına ve  dersin seviyesine (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) dikkat ediniz.

46

47

48

49

50

51

52

53

54  Öğrenme çıktılarını yazdıktan sonra, her bir öğrenme çıktısının hangi program çıktısı/çıktılarıyla ilişkili olduğunu belirleyiniz.  Bu süreç, dersinizin programa nasıl katkıda bulunduğunu görmenize ya da dersinizin programa olan katkısını artırmak için dersin amacını ve öğrenme çıktılarını gözden geçirmenize yardımcı olacaktır.

55

56

57

58

59 SORU - CEVAP


"DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 05 Haziran 2012 TIP FAKÜLTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları