Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BU SÖZLER SİZE TANIDIK GELİYOR MU? Hep onun tarafını tutuyorsunuz. Ben de abim kadar harçlık istiyorum. Ö ğ retmenim hep ona söz hakkı veriyorsunuz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BU SÖZLER SİZE TANIDIK GELİYOR MU? Hep onun tarafını tutuyorsunuz. Ben de abim kadar harçlık istiyorum. Ö ğ retmenim hep ona söz hakkı veriyorsunuz."— Sunum transkripti:

1

2

3 BU SÖZLER SİZE TANIDIK GELİYOR MU? Hep onun tarafını tutuyorsunuz. Ben de abim kadar harçlık istiyorum. Ö ğ retmenim hep ona söz hakkı veriyorsunuz. Bu ders ben hiç okumadım. Ama o da yaramazlık yaptı, niye bana ceza veriyorsunuz da ona vermiyorsunuz? Ablama/Abime hep yeni ş eyler alıyorsunuz, ben onun eskilerini giyiyorum; bu haksızlık. Bakkala hep ben gidiyorum.

4 ADALET Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sa ğ lanır. Adalet her ş eyi olması gereken yere koymak, olması gerekti ğ i gibi kullanmak, hakkı hak sahibine vermek demektir. Herkese ya da her ş eye layık oldu ğ u ş ekilde davranmak adil olmanın gere ğ idir. Gerçek adalette kimseye ayrıcalık tanınmaz. Adalet, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan hükmetmeyi, insanların hakkını korumayı, zulme asla rıza göstermemeyi, zalime kar ş ı mazlumdan yana tavır almayı, ihtiyaç içinde olanlara yardım eli uzatmayı içerir. Adil ki ş i, tüm ki ş isel duygu ve dü ş üncelerini bir tarafa bırakarak, kendisinden yardım talep eden taraflara hakkaniyet ölçüleriyle davranmayı ilke edinir. Kendisine bir zarar gelecek olsa dahi, hak kimden yanaysa, hakkın ve haklılı ğ ın gere ğ ini yerine getirir.

5 ADALETLİ OLMAK İSTİYORSAN SAKIN YAPMA!... * Suçlu sevdi ğ in biri de olsa suçunu örtbas etme. * Adaletinden dolayı cezalandırmaktan korkma. * Adil oldukları için arkada ş larınla küsme. * Önyargılı olmaktan ve genellemekten kaçın. * Hatalarında ısrarcı olma. * Özür dileyip hatasını anlayanlara kin gütme. *Sinirliyken hüküm verme.

6

7 ADALET İLE İLGİLİ SÖZLER * Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adaletli olması gerekir.(Pascal) *Adaletsizlik yapan, adaletsizli ğ e u ğ rayandan daha acınasıdır. (Platon) * Adalet olmadan düzen olmaz. (Albert Camus) * Adalet topaldır, a ğ ır yürür fakat gidece ğ i yere er geç varır. (Fransız Atasözü) * Ülkeler kılıçla alınır fakat adaletle korunur. (Timur) * İ yi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. (Victor Hugo) * Medeniyetin ilk ş artı adalettir. (Freud) *Adalet zayıfların gücüdür. (Josef Robert) *Ki ş i hakka uygun olanı bulup bulmadı ğ ını her zaman vicdanına sormalıdır. (Marcic)

8 ADALETLE İLGİLİ ÖRNEK OLAY Hasta Hükümdar Hükümdar bir gün hastalanmı ş tı. Doktorları “Padi ş ahım bu derde ancak ş u, ş u ve ş u özelliklerde bir insanın ödünden yapılacak bir ilaç deva olabilir” dediler. Hükümdar bu özelliklere sahip birinin derhal bulunmasını emretti. Yapılan ara ş tırma sonucunda bir köylünün çocu ğ u bulundu. Hükümdar çocu ğ un babasına ve annesine diledikleri kadar altın vererek onları memnun etti. Ülkenin hâkimleri, hükümdarın sa ğ lı ğ ı için halktan birinin kanını dökmekte bir sakınca yoktur, kararına vardılar Çocuk ise kendisini öldürmek için anla ş anlar kar ş ısında, ba ş ını gö ğ e do ğ ru kaldırıp gülümsedi. Hükümdar “Bu haldeyken hala nasıl gülebiliyorsun” diye sordu. Çocuk ise ş öyle cevap verdi: “Evlatların nazını anne babalar çeker; davayı hâkimlerin huzuruna götürürler; adaleti de hükümdardan isterler. Oysa ş imdi anamla babam dünya malı için beni ölüme verdiler. Hâkim öldürülmem için hüküm çıkardı. Hükümdarda kendi sa ğ lı ğ ını benim ölümümde görüyor. Benim artık yüce Tanrıdan ba ş ka sı ğ ına ğ ım yok. Ben de ona gülümsememle ‘Senin huzurunda Senden adalet istiyorum’ diyorum.” Bu sözlerden hükümdar etkilenerek: “Bir mazlumun kanını dökmektense, benim ölmem daha iyidir” diyerek çocu ğ a hediyeler verip onu serbest bıraktı. Derler ki, hükümdar da hemen o hafta içinde sa ğ lı ğ ına kavu ş tu.

9 Ulu Caminin Şadırvanı Yıldırım Beyazıt Han, Ni ğ bolu Zaferinden sonra, o zamanın ba şş ehri Bursa’ya, yirmi cami yaptırmaya karar verdi. Ancak Emir Sultan hazretleri, Sultan Beyazıt’ın bu kararına kar ş ı çıktı ve küçük yirmi cami yaptırmaktansa yirmi kubbeli büyük bir cami yaptırmasının daha güzel olaca ğ ını söyledi. Bu fikir Beyazı Hana da mantıklı gelmi ş olacak ki, derhal emir verildi ve caminin yapılması için uygun bir yer aranmaya ba ş landı. Az zaman sonra aranan yer bulundu. Ancak küçük bir problem vardı. Arsadaki pek çok kimse, evini ve arazisini devlete sattı ğ ı halde, ya ş lı bir kadınca ğ ız, “ satmam” diye direniyordu. Neler neler teklif ettiler, bu inatçı nineyi ikna edemediler. “Satmam! Evce ğ izimi yıktırmam”!diyor, ba ş kaca bir ş ey söylemiyordu. Çaresiz, in ş aat ba ş latıldı. Ya ş lı kadının evine dokunulmadan, temeller kazıldı, duvarlar örüldü, kubbeler çatıldı, minareler dikildi. İ n ş aat tamam olduktan birkaç yıl sonra ise, o ya ş lı kadın öldü. Geride kalan mirasçıları ise, hiç direnmeden evi devlete satıverdiler. Alınan ev derhal yıkıldı ve yerine güzel bir ş adırvan yapıldı. İş te di ğ er camilerden farklı olarak, Bursa Ulu caminin, ortasında bulunan ş adırvan, o ya ş lı kadının evinin yerine yapılan ş adırvandır. Ülkeleri fetheden, kaleleri dü ş üren, orduları deviren Koskoca Osmanlı, ya ş lı ama haklı bir kadının, küçücük virane evinden içeriye tek bir adım atmamı ş tı. Çünkü adaletin kılıcı; halk için, fakir ve ya ş lı kadınlar için, ne kadar keskinse sultanlar içinde o kadar keskindi…

10 ADALETİ GELİŞTİREN KAVRAMLAR Merhamet, Dürüstlük, Ho ş görü, Vicdan, Acıma, Hak, E ş itlik, İ nsaf, Objektiflik, Hakkaniyet, Güven…

11 ADALETİ ENGELLEYEN KAVRAMLAR Zulüm, Önyargı, İ htiras, İ ntikam, Haksızlık, Taraf tutma, Hırs…

12 OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA YAPILABİLECEK ADALET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR *Kendi da ğ ıttı ğ ı odayı veya oyuncakları ba ş kasına de ğ il de kendisine toplatmak *Oyun oynarken ba ş kasını rahatsız etmemeye çalı ş mak *Haksız durumlarda arkada ş ından özür dilemesini sa ğ lamak *Zorla ba ş kasının e ş yasını aldı ğ ında onu uyarmak

13 İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINA YAPILABİLECEK ADALET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR *Adil bir oturma düzeni sa ğ lamak *Sınıf nöbetlerinde e ğ er iki nöbetçi varsa e ş it i ş bölümü yapmak *Arkada ş ının sözünü kesenleri uyarmak *Evde ödevini yapanlarla sınıfta yapanlara ayrı puan vermek *Sınıf ve okul kuralları hakkında bilgi vermek *Herkese e ş it söz hakkı vermeye çalı ş mak

14 ADALETLE İLGİLİ ETKİNLİKLER Etkinlik 1: Empati Kurma Amaç: Arkadaşları ile olan ilişkilerinde daha adaletli olması gerektiğinin farkında olur. *Ö ğ retmen sınıfa girdi ğ inde bir ö ğ renciden ak ş am ya da hafta sonu yaptıklarını anlatmasını ister. *Ö ğ renci anlatırken ö ğ retmen ba ş ka ş eylerle ilgilenir. *Ya da ba ş ka bir ö ğ renciye farklı sorular sorarak (sınıf ba ş kanına yoklamayı sorabilir…) di ğ er ö ğ renciyi dinlemedi ğ ini belli eder. *Dinlenilmeyen ö ğ renci bu duruma tepki verince, onun neler hissetti ğ i sorulur. *Di ğ er ö ğ rencilerin de “Siz arkada ş ınızın yerinde olsaydınız neler hissederdiniz” yönlendirmesiyle fikirleri alınır. *Ba ş kalarının hakkına saygı gösterilmedi ğ i takdirde insanın neler hissetti ğ i ve adaletli olmanın önemli bir ihtiyaç oldu ğ u anlatılır.

15 Etkinlik 2: Okulumuzu gözlemliyoruz. Amaç: Ortak kullanım alanlarında adaletle davranmanın önemini kavrar. *Ö ğ retmen, ö ğ renciler arasında guruplar olu ş turur. *Her bir guruba bir görev yeri belirler (Okul bahçesi, kantin, alt koridor, üst koridor...) *Hatta her bir guruba adaletle ilgili isimler de verilebilir. *Teneffüste bu guruplar, görev yerlerindeki adaletsiz davranı ş ları tespit ederek listelemeleri istenir. -Kantinde sıraya kaynak yapıyorlar -Çöpleri yere atıyorlar -Merdivenlerde küçükleri itiyorlar… vs *Daha sonra bunlar derste de ğ erlendirilerek, adaletli olmanın önemi üzerinde durulur. *Ya da ba ş ka bir ö ğ renciye farklı sorular sorarak (sınıf ba ş kanına yoklamayı sorabilir…) di ğ er ö ğ renciyi dinlemedi ğ ini belli eder. *Dinlenilmeyen ö ğ renci bu duruma tepki verince, onun neler hissetti ğ i sorulur. *Di ğ er ö ğ rencilerin de “Siz arkada ş ınızın yerinde olsaydınız neler hissederdiniz” yönlendirmesiyle fikirleri alınır. *Ba ş kalarının hakkına saygı gösterilmedi ğ i takdirde insanın neler hissetti ğ i ve adaletli olmanın önemli bir ihtiyaç oldu ğ u anlatılır. *Verilen cevapları tahtaya yazar ve nedenini sorar. *Daha sonra ö ğ rencilerden, kendilerinde olan adaletsizli ğ e sebep davranı ş ları, kimseye göstermeden bir kâ ğ ıda yazmaları istenir. *Bu davranı ş ları bir daha yapmamak üzere sözle ş erek yazılan kâ ğ ıtlar sırayla çöpe atılır. Not: Bu etkinlik 2. Etkinlikle beraber de yapılabilir ya da bir gazete kupürü, bir hikâye, sınıftaki bir ö ğ rencinin ya ş adı ğ ı bir olayın kriti ğ i vs. gibi adalet kavramı ile ilintili bir olayın anlatılmasından sonra da yapılabilir.

16 Etkinlik 3: Bakış Açısı Amaç: Hüküm vermeden önce gerekli bilgiye sahip olmanın önemini kavrar. *Ö ğ retmen yere bir altı rakamı çizer. *Ö ğ rencilere yere çizdi ğ i rakamın kaç oldu ğ unu sorar. *Daha sonra tek bir ö ğ renci kaldırır ve ona da aynı soruyu sorar. Ö ğ renci altı diyecektir. *O ö ğ rencinin yanına gelmesini ister. Yere çizdi ğ i altı rakamının ba ş tarafına ö ğ renciyi getirir ve tekrar sayının kaç oldu ğ unu sorar. Bu sefer dokuz diyecektir. *Ö ğ retmen sayının niçin de ğ i ş ti ğ ini sorar. *Ö ğ retmen, durdu ğ umuz yere ya da bakı ş açımıza göre do ğ ruların de ğ i ş ebilece ğ ini, hüküm vermeden önce gerekli bilgiye sahip olmanın önemini anlatır.

17 Etkinlik 4: Drama Amaç: Adaletli olmanın önemini kavrar. Gerekli Malzemeler: Masa, Mum, evrak ve kostüm Karakterler: Hükümdar ve arkada ş ı Hükümdar masasında oturur, evrakları inceler. O dönemin aydınlatma aracı olarak da masasında mum yanmaktadır. O esnada bir arkada ş ı geldi ve oturup sohbet etmeye ba ş ladılar. Arkada ş ı: “Nasılsınız, iyi misiniz?” diye sordu. Hükümdar cevap vermedi. Hemen aya ğ a kalktı ve yanmakta olan mumu söndürüp ba ş ka bir mumu yaktı. Misafiri ş a ş kın gözlerle ona bakıyordu. Hiçbir ş ey anlamamı ş tı. Dayanamayıp sordu: "O da mum, di ğ eri de mum. İ kisi de aynı ş ekilde aydınlık veriyor. Niye birini söndürüp de ötekini yaktınız?" Hükümdarın cevabı ş u oldu: "Söndürdü ğ üm mum, milletin parası ile alınmı ş tı. Özel islerimi yaparken, arkada ş larımla sohbet ederken onu kullanmaya hakkım yok. Bunun için o mumu söndürdüm ve kendi paramla aldı ğ ım mumu yaktım."

18 Etkinlik 5:Drama Karakterler: Hükümdar, vezir ve üç dükkâncı Fatih Sultan Mehmet vezirini ça ğ ırır. Vezir gelir: “Buyrun hünkârım, beni ça ğ ırtmı ş sınız” Fatih: “Vezirim, seninle birlikte, kılık kıyafet de ğ i ş tirip pazara çıkalım. Satılan malların kalitesini, fiyat durumunu ve esnafın hâlini kontrol edelim” der. Edirne'nin çar ş ılarını gezmeye ba ş larlar. Sultan Mehmet, soka ğ ın ba ş ındaki ilk dükkâna girer. Selam verdikten sonra: – Bana yarım batman ya ğ, yarım batman bal ve biraz da peynir veriniz, der. Mü ş teriyi güler yüzle kar ş ılayan esnaf, selâmı alıp memnuniyetle yarım batman ya ğ ı tartar. Ya ğ ı verirken: – A ğ am, dilerseniz bal ve peyniri de verebilirim. Ancak ben bu ya ğ ı satarak siftahladım. Di ğ er isteklerinizi de daha siftahlamayan kar ş ı kom ş umdan alırsanız memnun olurum. Bu duruma içten içe sevinen padi ş ah ve vezir kar ş ı dükkâna geçer. Yarım ş ar batman bal ve peynir isterler. Dükkân sahibi ya ş lı adam balı tarttıktan sonra: –Allah'a ş ükür bugün de siftahımızı ettik. Ancak peyniri henüz siftah etmeyen kom ş umdan alırsanız sevinirim. Sultan Mehmet di ğ er dükkândan peyniri aldıktan sonra vezirine dönerek: –“Bu millette bu yüksek adalet duygusu varken de ğ il İ stanbul’u Dünyayı fethederim ben” diyerek çar ş ıdan mutlu bir ş ekilde ayrılırlar.


"BU SÖZLER SİZE TANIDIK GELİYOR MU? Hep onun tarafını tutuyorsunuz. Ben de abim kadar harçlık istiyorum. Ö ğ retmenim hep ona söz hakkı veriyorsunuz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları