Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARTOGRAFYAYA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. İ lkay BU Ğ DAYCI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARTOGRAFYAYA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. İ lkay BU Ğ DAYCI."— Sunum transkripti:

1 KARTOGRAFYAYA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. İ lkay BU Ğ DAYCI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14  Güney kenarının enlemi 41 º, batı kenarının boylamı 27º olan 1:250 000 ölçekli bir paftanın,  köşelerinin coğrafi koordinatlarını bulunuz.  Tr 1:100 000 ölçekli pafta indeksinden yararlanarak pafta adını söyleyiniz.  Buna göre F-20-c-03-a paftasının ölçeğini ve coğrafi koordinatlarını bulunuz.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24  Gerçek kuzey (Co ğ rafi kuzey)  Sabittir, de ğ işmez. Yerküre, kutupları birleştiren çizgi ekseninde (yer ekseni) döner. Yeryüzünün yer eksen ile kuzeyde çakıştı ğ ı nokta co ğ rafi kuzeydir. Başka bir deyişle yeryüzünün üzerindeki Kuzey Kutbunun oldu ğ u noktadır. Harita üzerinde ucunda yıldız işareti ile gösterilir.

25  Manyetik kuzey (Pusula kuzeyi)  De ğ işkendir. Pusulalarda kuzeyi gösteren ibrenin gösterdi ğ i do ğ rultudur. Pusula ile ölçülen yön manyetik oldu ğ u ve yeryüzündeki manyetik alanlar bölgeden bölgeye farklılık gösterdi ğ i için, manyetik kuzey o an bulunulan noktaya göre belirlenir. Günümüzde ise manyetik kuzeyin, kuzeybatıya do ğ ru bir e ğ ilimi vardır. Harita üzerinde ucunda yarım ok işareti ile gösterilir.

26  Do ğ al Sapma Açısı- Pusula sapması-Denklinasyon  Manyetik kuzeyle co ğ rafi kuzey arasındaki açıdır. Manyetik kuzey zamana ba ğ lı de ğ işken oldu ğ undan co ğ rafi kuzeyin do ğ usunda veya batısında olabilir. Harita kenar bilgilerinde yıllık de ğ işim miktarı belirtilir. Yıllık de ğ işim eksi ise manyetik kuzey, co ğ rafi kuzeye yaklaşır. Yıllık de ğ işim artı ise manyetik kuzey, co ğ rafi kuzeyden uzaklaşır.

27  Grid kuzeyi (Harita kuzeyi)  Sabittir. Haritalarda bulunan kuzey-güney çizgilerinin gösterdi ğ i kuzey yönüdür. Haritaları dikine kesen (meridyene çizilen te ğ et) çizgilerin başındaki GK harfleri ile belirtilir.

28  1990 yılında sapma açısı 3 ° 14 ’ dır. Yıllık sapma eksi 0.9’ dır. Her geçen yıl manyetik kuzey, co ğ rafi kuzeye yaklaşmaktadır. 1999 yılı için sapma açısı nedir?  1999 için 9 yıl X 0.9 = 8.1’ daha sapma olur.  3 ° 14’ – 8.1’ = 3 ° 6.1’ dır.  1999 sapma açısı 3 ° 6.1’ dır.

29 KONYA N28-c1 paftasının sol alt köşesinde yandaki bilgiler verilmektedir. Buna göre 2000 yılı için grid kuzeyi ile manyetik kuzey arasındaki açıyı derece biriminde hesaplayınız. 2000 için 15 yıl X 0.2 ’ = 3’ daha sapma olur. 3 ° 17’ + 3’ = 3 ° 20’ dır. 2000 için sapma açısı 3 ° 20’ dır.

30

31

32 Topoloji  Topoloji, geometrik şekillerin bükülme, gerilme, büzülme gibi durumlarda bile de ğ işmeyen özelliklerini inceleyen matematik dalıdır.  Topoloji geometriden çok, mekansal ilişkileri göz önüne almaktadır.

33  Topoloji, aşa ğ ıda sıralanan nedenlerle genelleştirme işlemlerinde kullanılmaktadır:  Genelleştirilecek bir nesne ya da nesne grubuna komşu olan nesneleri bulma zorunlulu ğ undan: Genelleştirme işlemi öncesinde, örne ğ in göl olarak gösterilen kapalı bir alan, genelleştirme sonrası nokta ile gösterilirse, önceki gölalanı komşu nesnelerle kaplanmalıdır.

34  Genelleştirme sonunda mantıksal ilişkilerin korunması gerekti ğ inden: Bir elektrik dire ğ i, örne ğ in bir yolun solunda yer alıyorsa, genelleştirme sonrasında da solunda kalmalıdır.

35  Bir nesnesinin geometrisi genelleştirme ile de ğ iştirildi ğ inde, bu nesnesinin topolojisini paylaşan di ğ er nesnelerin de uygun bir şekilde de ğ iştirilmesi ihtiyacından: Yol geometrisi basitleştirildi ğ inde, örne ğ in bu yolun topolojisini paylaşan orman sınırı da basitleştirilmelidir.


"KARTOGRAFYAYA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. İ lkay BU Ğ DAYCI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları