Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mevzuatı ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mevzuatı ve."— Sunum transkripti:

1 MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mevzuatı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Uygulama Kapsamında Toplantı 22-29 Ocak 2015

2 tarih ve sayılı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade eder.

3 Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak ve sunmak, “ÇED Olumlu” kararı alan projelerin inşaat dönemine ilişkin izleme ve kontrol çalışmalarına yardımcı olacak raporlamaları yapmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları ifade eder. Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi: ÇED sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği sistemini ifade eder.

4 Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler. Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan projeleri için ise Müdürlüğümüzden ‘’ÇED Kapsam Dışı’’ görüşü almakla yükümlüdürler.

5 Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır. Bu kapsamda Kurumunuzca gerçek veya tüzel kişiler tarafından hazırlanan projelere izin/ruhsat verme aşamasında ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir veya Yönetmelik Kapsam Dışı kararlarının istenmesi gerekmektedir.

6 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

7 ÇED MÜRACAATINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ!
Gerçek veya tüzel kişiler, hazırladıkları projeler için daha planlama aşamasında iken Müdürlüğümüzden ÇED Görüşü almak zorundadırlar. Bunun için dilekçe ekinde; Müdürlüğümüz web sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/mardin/-Uygulamalar-Çevre Linkleri) yer alan ÇED Müracaat Formu’nun eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanması, Projeye ait iş akım şeması ve/veya proses özetinin sunulması gerekmektedir.

8 ÇED MÜRACAATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucu söz konusu proje; Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alıyorsa ÇED Başvuru dosyası hazırlanması istenir, Yönetmeliğin Ek-2’inde yer alıyorsa Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenir, Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer almıyorsa ÇED Kapsam Dışı olarak değerlendirilir.

9 ÇED Yönetmeliğine Tabi Projelerin ÇDP Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi
Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’inde yer alan projeler için yer seçiminin 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) (Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Bölgesine İlişkin) hükümlerine göre uygun olup olmadığı konusunda Bakanlığımız ve/veya Müdürlüğümüz görüşünün alınması gerekmektedir. ÇDP Hükümlerine göre yer seçimi uygun bulunmayan projeler, aşamasına bakılmaksızın süreci sonlandırılır.

10 ÇED Yönetmeliğine Tabi Projeler için Dosya Hazırlanması Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’inde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası ve/veya ÇED Başvuru Dosyası hazırlamaya yetkili Bakanlığımızdan yeterlik almış firma listesine Bakanlığımız ÇED Genel Müdürlüğü web sayfasından (http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/global/firmalar.htm - ÇED Uygulamaları - Yeterlik Belgesine Sahip Kurum/Kuruluşlar) ulaşılabilmektedir.

11 ÇED SÜRECİ ÇED OLUMLU KARARI İZLEME KONTROL
İNCELEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

12 Seçme, eleme kriterlerine tabi projeler
Bu Yönetmeliğin; Ek-2 listesinde yer alan projeler, b) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler, seçme, eleme kriterlerine tabidir.

13 Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin Değerlendirilmesi
Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından; ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ve imza sirküleri ile Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedelinin ödendiğine dair belge Bakanlığa sunulur. Eksiklikleri altı (6) ay içerisinde tamamlanmayan Proje Tanıtım Dosyasına ilişkin ÇED süreci sonlandırılır.

14 ÇED Gereklidir/Değildir Kararı
Müdürlük inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur. “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş (5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Gerekli Değildir” kararı geçersiz sayılır. "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler için bir (1) yıl içerisinde Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda karar geçersiz sayılır.

15 Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi
Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Nihai ÇED Raporu ve/veya “ÇED Gerekli Değildir” kararına esas Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder. Proje sahibi, "ÇED Olumlu" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara yaptırmakla, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar da bu raporları Komisyonca belirlenen periyotlarda, Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Proje sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra projede yapılacak bu Yönetmeliğe tabi değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

16 İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI
İzleme-Kontrol formları Yerinde İnceleme Denetim Ekibi Görev Oluru Denetim Tutanağı İdari Yaptırım ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü

17 İzleme Kontrol Sırasında Tespit Edilen Uygunsuzluklardan Örnekler
Kırma eleme tesisi Hammadde alınmış ve terk edilmiş kum-çakıl ocağı Atıkların düzensiz depolanması ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü

18 İzleme Kontrol Sırasında Tespit Edilen Olumlu Örnekler
ÇED kapsamında tozumaya karşı önlem alınmış kırma eleme tesisi ÇED kapsamında faaliyet bitiminde rekreasyon çalışması yapılmış kum-çakıl ocağı ÇED kapsamında taahhütlerine uygun maden ocağı ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü

19 ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü
FAALİYET DURDURMA ÇED Kararı Alınmadan Faaliyete Başlandığının Tespiti Faaliyet Durdurulur (Ek-I Bakanlık, Ek-II Mülki Amir) Proje Bedeli %2 si ÇED Sürecini Başlat Olumlu Olumsuz Faaliyetine İzin Faaliyet Alanı Eski Haline ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü

20 Proje Sahibinin Değişmesi
Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda yeni sahibi, önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini başka bir işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır ve bunu bir yazı ile bildirir. Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütnamesini ve imza sirkülerini Valiliğe sunmakla yükümlü olup, projenin önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini, devir tarihinden itibaren, başka bir işleme gerek kalmaksızın üstlenmiş sayılır.

21 KAPASİTE ARTIŞLARI Kapasite Artışının Tespiti Eşik Değer İncelemesi
Ek-I veya Ek-II Kapsam Dışı İhlal Kapasite Artış Proje Bedeli / İhlal Artan Kapasiteyi Durdur ÇED Sürecini Başlat

22 İDARİ YAPTIRIM KARARI Karar Sonrası Taahhüt İhlalinin Tespiti
Her bir ihlal için ,00 TL İdari Para Cezası Süre Verilmesi Süre Verilmemesi Süre sonunda ihlallerin devam etmesi Faaliyet Durdurulur Faaliyet Durdurulur

23 TEŞEKKÜR EDERİZ… Bilgi güç demektir.
Bilgiyi paylaşmaksa daha fazla güç demektir.


"MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mevzuatı ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları