Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ UYGULAMALARI Erdal SARAÇOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ UYGULAMALARI Erdal SARAÇOĞLU."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ UYGULAMALARI Erdal SARAÇOĞLU Daire Başkanı 19-21 Kasım 2012 Antalya

2 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ
Bu Tebliğin amacı, 1- Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası 2- Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 3- Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

3 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ
Bu Tebliğ, 17/7/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 18 ve 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış olup, 18/12/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

4 Yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar(1)
5-a Çevre Mühendisi; 1- Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış, 2-a) Üç (3) adet raporun hazırlanmasında yer almış veya 2-b) Üç (3) adet raporun İDK toplantısına katılmış 2-c) Üç (3) adet rapora ait faaliyetin denetiminde bulunmuş 2-d) On beş(15) adet PTD hazırlanmasında yer almış (01 Eylül 2008 den sonra) olması ve sürekli olarak istihdam edilmesi, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

5 Yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar(2)
b- Aşağıda belirtilen meslek gruplarının en az birinden lisans düzeyinde mezun olmuş iki personel 1-Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış, 2-a) Üç (3) adet raporun hazırlanmasında yer almış veya 2-b) Üç (3) adet raporun İDK toplantısına katılmış, 2-c) Üç (3) adet rapora ait faaliyetin denetiminde çalışmış 2-d) On beş(15) adet PTD hazırlanmasında yer almış olması ve sürekli olarak istihdam edilmesi; ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

6 Yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar(3)
1) Mühendislik veya mimarlık fakülteleri mezunları, 2) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen-edebiyat fakültelerinin; fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidrojeoloji, zooloji lisans veya mühendislik mezunları, 3) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okulların; arkeoloji, veteriner hekim, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümleri mezunları. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

7 Yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar(4)
Koordinatör (üç personel haricinde), (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meslek dallarından; 1- Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az beş (5) yıl çalışmış 2-a) En az on adet ÇED Olumlu Kararını onaylamış veya 2-b) En az beş (5) adet raporun hazırlanmasında yer almış 2-c) En az beş (5) adet raporun İDK toplantısına katılmış 2-d) En az beş (5) adet rapora ait faaliyetin denetiminde görev almış olması, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

8 Yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar(5)
Kurum/kuruluşlar, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personelin haricinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde adı geçen meslek gruplarından, fazla personeli mesleki tecrübelerine bakılmaksızın sürekli istihdam edebilir. Söz konusu personel bu Tebliğin Ek-1’deki puanlamaya örneği verilen puanlamaya dâhil edilir. Bu personel bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendinde belirtilen personel ile birlikte ÇED Başvuru Dosyasına veya Rapora veya PTD’ ye imza atabilir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

9 Başvuruların değerlendirilmesi
Bu madde kapsamında görevlendirilen tüm personel, bu Tebliğ kapsamında yeterlik belgesi alan diğer kurum/kuruluşlarda görev alamazlar. Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri kapsamında görevlendirilen tüm personel,(koordinatör hariç) herhangi bir kurum/kuruluşta görev alamazlar. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

10 Başvuruların değerlendirilmesi
Toplam puanı yetmişbeş (75) ve üzeri olan kurum ve kuruluşlara Yeterlik Belgesi verilir. Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar ÇED Başvuru Dosyası ve/veya ÇED Raporu ve/veya PTD hazırlama yetkisine sahip olurlar. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

11 Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların denetlenmesi ve belgelerinin iptali
1) Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların, yeterlik şartlarının devam edip etmediği Genel Müdürlükçe denetlenir. Kurum/kuruluşun yeterlik şartlarını kaybetmesi ve Tebliğde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, yeterlik belgesi Komisyon tarafından iptal edilir. Ayrıca, bu Tebliğin Ek-5 5’inde örneği verilen ceza puanı tablosuna göre, bir vize süresi içerisinde altmış ceza puanına ulaşılması halinde kurum/kuruluşun yeterlik belgesi, hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın Komisyon tarafından iptal edilir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

12 Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların denetlenmesi ve belgelerinin iptali
(3) Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin elemanlarından oluşturulan ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından her bir proje ile ilgili hazırlanan Rapor için bu Tebliğin Ek-3’ünde örneği verilen ÇED Süreci Değerlendirme Formu doldurularak Daire Başkanlığına iletilir. Yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşların hazırladıkları her bir Raporun yetmiş puanın altında olması durumunda kurum/kuruluşa uyarıda bulunulur. Kurum/kuruluşun hazırlamış olduğu Raporların bir vize süresi içerisinde üç tanesinin yetmiş puanın altında olması durumunda kurum/kuruluşun yeterlik belgesi, Komisyon tarafından iptal edilir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

13 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanmakta olan, Yeterlik Belgesi almış kurum/kuruluşların bilgileri ile personele (zorunlu olan 4 personelden; en az 5/1(a)’ dan bir personelin, 5/1(b)’ den iki personelin, 5/1(c)’ den bir personelin mutlaka proje tanıtım dosyasına imza atması gerekmektedir.) ait bilgilerin kontrol edilerek Proje Tanıtım Dosyasındaki bilgilerle uyuşmaması halinde Proje Tanıtım Dosyalarının kabul edilmemesi, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

14 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
b) Valiliğinize ilk defa Proje Tanıtım Dosyası sunacak olan Yeterlik Belgesi alan kuruluşlardan bir defaya mahsus olmak üzere personelin onaylı diploma sureti, en fazla altı ay öncesine ait olmak üzere noter tasdikli ıslak imza sirkülerinin istenmesi,(ilave belge istenmemesi) daha sonra sunulacak Proje Tanıtım Dosyalarında aynı kuruluşlardan bu belgelerin fotokopilerinin yeterli görülmesi, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

15 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
c) Valiliğinizce, Yeterlik Belgesi sahibi Resmi Kurum ve Üniversitelerden Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamında çalışan personelin diploma sureti, imza sirkülerinin asılları ya da noter tasdikli kopyalarının istenmemesi, adı geçen belgelerin ilgili kurum tarafından tasdik edilerek verilmesi halinde kabul edilmesi, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

16 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ç) Proje Tanıtım Dosyasını hazırlayanların imzalarının yer aldığı “Yeterlik Belgesi Tebliği Kapsamında Çalıştırılması Taahhüt Edilen Personel Tablosu”nun ( Ek-2 ) ’sinde ve imzalarının Proje Tanıtım Dosyasında mutlaka olması, sunulan dosyalarda bu personelin ve imzalarının aranması ve eksik imza ile sunulan dosyaların iade edilmesi gerekmektedir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

17 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Söz konusu personelin Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan kurum/kuruluş personeli ile aynı olması gerekmektedir. Ayrıca, projenin özelliğine göre İl Müdürlüğünüzce istenen personel haricindeki personele imza attırılmaması (Yeterlik Belgesi Tebliğinin 5/1(ç) maddesi kapsamında görev alan personel imza atabilir.) hususunda gereken özenin gösterilmesi, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

18 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
d) Yeterlik Belgesi Tebliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Proje Tanıtım Dosyalarının inceleme değerlendirme süresinde projenin yeri, türü ve özelliğine göre, Kurum/kuruluşlardan Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanma aşamasında Yeterlik Belgesi Tebliğinde zorunlu görülen personel dışında, asgari lisans seviyesinde eğitim görmüş personel görevlendirmesi talep edilebilir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

19 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yeterlik Belgesi almış olan Kurum/Kuruluşlar tarafından Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması aşamasında istenilen personelin görevlendirmemesi durumunda dosyanın iade edilerek konunun tutanakla Bakanlığımıza bildirilmesi, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

20 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
e) ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporunu veya PTD’yi hazırlama aşamasında, yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personelinden en az birinin faaliyet yerini incelemek üzere İl Müdürlüğünüze yazılı bilgi vermek suretiyle proje alanına gitmesi gerekmekte olup, gitmediğinin tespit edilmesi durumunda konunun tutanakla tespit edilerek Bakanlığımıza bildirilmesi, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

21 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
f) Proje Tanıtım Dosyalarının, İl Müdürlüklerince inceleme ve değerlendirme aşamasında sunulan dosyada başka bir proje tanıtım dosyasından alıntı yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili kurum/kuruluşlar hakkında işlem yapmak üzere yapılacak tespitlerin tutanak tutularak Bakanlığımıza bildirilmesi, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

22 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
g)“Proje Tanıtım Dosyalarının (PTD) İl Müdürlüklerince inceleme ve değerlendirmesi aşamasında sunulan dosyada proje konusu ile ilgisi olmayan bilgi veya belge sunulması durumunda; (Örneğin; Antalya İlindeki bir faaliyet için Kastamonu İline ait flora ve fauna bilgilerinin verilmesi, kömür ocağı faaliyetiyle ilgili bir proje tanıtım dosyasında taş ocağına projesine ait bilgi ve belgelerin kullanılması gibi.) ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

23 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Söz konusu PTD’ nin tutanak ekinde gönderilmek üzere İl Müdürlüğünde muhafaza edilmesi, dosyanın kabul edilmediğinin ilgili kurum/kuruluşa bildirilmesi, ilgili kurum/kuruluşun söz konusu proje için tekrar sunacakları Proje Tanıtım Dosyalarının kabul edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca ilgili kurum/kuruluş hakkında işlem yapmak üzere yapılacak tespitlerin tutanak tutularak Bakanlığımıza bildirilmesi ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

24 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ğ) Proje Tanıtım Dosyasının inceleme ve değerlendirilmesi sürecinde, İl Müdürlüklerince dosyanın iki defanın üzerinde iade edilmesi durumunda, ilgili kurum/kuruluş hakkında işlem yapmak üzere tutanak tutularak Bakanlığımıza bildirilmesi, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

25 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
h) Proje Tanıtım Dosyalarının incelenmesi aşamasında, yazılı talep ettiğiniz halde; 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında görevli personelinden herhangi birini Proje Tanıtım Dosyası hakkında bilgi vermek üzere, İl Müdürlüğünde hazır bulundurmayan kurum/kuruluş hakkında işlem yapmak üzere tutanak tutularak, Bakanlığımıza bildirilmesi, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

26 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNİN UYGULANMASINDA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ı) Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin doğaya yeniden kazandırılması ve Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği kapsamında hazırlanacak olan doğaya yeniden kazandırma planı veya Çevre Yönetimi planlarını hazırlayacak Kurum/Kuruluşların da yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki hususlara uymalarının sağlanması, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

27 İlginiz için teşekkürler… Erdal SARAÇOĞLU Daire Başkanı V.
Tel: 0 (312) e-posta: ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya


"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ UYGULAMALARI Erdal SARAÇOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları