Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇED UYGULAMALARI Bilecik Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Beyza KOCAMAN Biyolog Tel: 212 56 06 (134) gsm: 0 532 466 89 53 beyza.kocaman@cbs.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇED UYGULAMALARI Bilecik Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Beyza KOCAMAN Biyolog Tel: 212 56 06 (134) gsm: 0 532 466 89 53 beyza.kocaman@cbs.gov.tr."— Sunum transkripti:

1 ÇED UYGULAMALARI Bilecik Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Beyza KOCAMAN Biyolog Tel: (134) gsm:

2 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED),
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED), Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

3 ÇED NEDEN GEREKLİDİR Proje inşaatı ve işletmesi sırasında oluşabilecek önlemleri önceden tespit edebilme, Proje faaliyete geçirilmeden önce yer, teknoloji ve eylemsizlik alternatifini değerlendirebilme, Proje ile ilgili yöre halkı dahil bütün tarafların bir araya gelebilme, görüş, öneri ve kaygılarını ortaya koyabilme, Karar verme sürecine yönelik daha güvenilir ve işbirlikçi bir yaklaşım sağlamasına olanak vermektedir.

4 ÇED YÖNETMELİĞİ Şu an yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır Ekim 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı ÇED sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

5 Ülkemizde ÇED; 07 Şubat 1993 tarihinden itibaren uygulanmaktadır
Ülkemizde ÇED; 07 Şubat 1993 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Kapsam dışı projeler GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 7/2/1993 tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.

6 ÇED Yönetmeliği’nin Ekleri ÇED Yönetmeliği’nin eklerinde; Ek-1 Listesi: ÇED’e tabi projeler listesi Ek-2 Listesi: Seçme-Eleme Kriterlerine tabi projeler listesi Ek-3: ÇED Başvuru Dosyası Formatı Ek-4: Proje Tanıtım Dosyası Formatı Ek-5: Duyarlı Yöreler Faaliyet listeleri, AB uyum çerçevesinde (Direktifler gereği) Ülkemiz şartlarına ve kirleticiler özelliklerine göre Bakanlıkça oluşturulmuştur.

7 ÇED; Yönetmeliğin Ek-I ve Ek-II Listesinde adı geçen faaliyetlere uygulanır. Bu listelerdeki faaliyetlerİ yapmak isteyenler (kişi/kurum/kuruluş) hiçbir izin, ruhsat, onay almadan, inşaata başlamadan önce, daha proje aşamasında ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

8 Ek I Liste (MADENCİLİK) 29- Madencilik projeleri: a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler, b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma, c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri ve/veya bu zenginleştirme tesislerine ilişkin atık tesisleri. ç) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (1a ve 2a grup madenler ton/yıl ve üzeri)

9 ton/gün ham petrol, m3/gün doğal gaz veya kaya gazının çıkarılması Petrol, doğalgaz ve kimyasalların 40 km’den uzun 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşınması.

10 Ek II Liste (MADENCİLİK) EK-II LİSTESİ KAPSAMINDAKİ MADENCİLİK FAALİYETLERİ Madencilik 55- Madencilik projeleri: a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1’de yer almayanlar), b) 10 hektar ve m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve/veya yıllık m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri, c) m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması, ç) Karbondioksit, kaya gazı ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği tesisler, d) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (Ek-1’de yer almayanlar),

11 e) Cevher hazırlama tesisleri, f) Cevher zenginleştirme tesisleri ve/veya bu zenginleştirme tesislerine ilişkin atık tesisleri (Ek-1’de yer almayanlar) Tuzun çıkarılması Kömür işleme tesisleri: a) Havagazı ve kok fabrikaları, b) Kömür briketleme tesisleri, c) Lavvar tesisleri.

12 58- Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri (perakende satış birimleri hariç) Kireç fabrikaları ve/veya alçı fabrikaları, Manyezit işleme tesisleri, Perlit ve benzeri maden genleştirme tesisleri Bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan sanayi ve enerji tesislerinin sökümü. İçin Proje tanıtım dosyası hazırlanır.

13 ayrıca; Arama projeleri MADDE 26 – (1) Maden, petrol, doğalgaz, kaya gazı veya jeotermal kaynak arama projeleri için EK-4’te yer alan ‘proje tanıtım dosyasının hazırlanmasında esas alınacak seçme eleme kriterleri’ doğrultusunda hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası ile Bakanlığa müracaatta bulunulur. (2) Proje sahibi, arama projeleri için, çevresel etkilerin araştırılması amacıyla, bir dilekçe ekinde EK-4’e göre hazırlanan 3 adet Proje Tanıtım Dosyasını Bakanlığa sunar. Bakanlık sunulan Proje Dosyasını inceleyip değerlendirerek, proje hakkında ‘ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Gereklidir Kararı’ verir.

14 ÇED Gereklidir Kararı verildiği takdirde, Ek-3’te yer alan formata göre ÇED Başvuru Dosyası hazırlanması istenir. (3) Arama projelerine ilişkin Proje Tanıtım Dosyası hazırlayanlarla ilgili hususlar tebliğ ile belirlenir. Yönetmeliğe eklenmiştir.

15 ÇED YÖNETMELİĞİNE TABİ MADENCİLİK PROJELERİ Ek-I listesi (ÇED)
ÇED YÖNETMELİĞİNE TABİ MADENCİLİK PROJELERİ Ek-I listesi (ÇED) : Bakanlığa Ek-II Listesi (PTD) : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Arama Projeleri : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muafiyet (kapsam Dışı) : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (7 şubat 1993 öncesi veya ek-II listesi eşik değeri altında bulunan faaliyetler kapsam dışında değerlendirilmektedir.)

16 ÇED YÖNETMELİĞİ MADDE 15– (1) Bu Yönetmeliğin;
ÇED YÖNETMELİĞİ MADDE 15– (1) Bu Yönetmeliğin; a) EK-2’de yer alan projeler, b) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve eşik değeri olan fakat eşik değer altında kaldığından yönetmelik kapsamı dışında kalan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi planlanması halinde, mevcut projenin kapasitesi ve kapasite artışı toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi EK-2’de belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler, c) ÇED Olumlu Kararı verilmiş projelerde yapılacak kapasite artışı veya artışları toplamı EK-2’de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan projeler, ç) ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiş projelerde, mevcut proje ile kapasite artışı toplamı EK-2’de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan projeler, seçme, eleme kriterlerine tabidir.

17 ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası 18/12/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan yeterlilik tebliği kapsamında Bakanlığımızdan yeterlilik almış firmalarca hazırlanır. ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla yükümlüdürler. (madde 27) Yeterlik Belgesi, yatırımcıların gereksiz zaman ve kaynak israfını önlemek, ÇED Raporlarının güvenilirliğini, kalitesini artırmak amacını taşımaktadır.

18 Kapsam dışı veya muafiyet başvurularında istenen bilgi ve belgeler
Kapsam dışı veya muafiyet başvurularında istenen bilgi ve belgeler dilekçe, iş akım şeması, Proje özeti, Ruhsat fotokopisi, mesçere haritası, foseptik planı, taahhütname, imza beyannamesi, oda kaydı, vaziyet planı, 1/25000’lik Topografik harita saha sınır koordinatlı, nakliye güzergahı, varsa kapasite raporu ve yapı kullanım izin belgesi vb Şubat 1993 öncesi çalıştığını gösterir belge

19 UYGULANAN EK-I (ÇED) PROSEDÜRÜ ÇED Başvuru Dosyasının Bakanlığa Sunulması ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulması İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı ÇED Olumlu Kararı ÇED Olumsuz Kararı (7 yıl Geçerli)

20 UYGULANAN EK-II (PTD) PROSEDÜRÜ Proje Tanıtım Dosyasının Valiliğe Sunulması (25 İş Günü ) (Eksiklik olması 6 ay) ÇED Gerekli Değildir Kararı ÇED Gereklidir Kararı (5 yıl Geçerli) (Proje için EK-I prosedürünün devam ettirilmesi)

21 İZLEME-KONTROL İzleme Kontrol çalışmaları ÇED Süreci’nin performansının denetlendiği aşamadır. ÇED Raporunda veya PTD da yazılan her şey bir taahhüttür ve faaliyet sahibi bu taahhütlere uymak ve uygulamakla yükümlüdür. ÇED Süreci’nde rapor kapsamına alınan taahhütlerin uygulanıp uygulanmadığı izleme çalışmaları ile denetlenir.

22 İDARİ YAPTIRIM VE PARA CEZASI Taahhütlere uymayanlar İDARİ YAPTIRIMLAR VE PARA CEZASI ile cezalandırılır. Bu hususta yetki hem Bakanlık’ta hem de İl Müdürlüklerindedir. e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için Türk Lirası idarî para cezası verilir SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2014/1)

23 İDARİ YAPTIRIM VE PARA CEZASI ÇED Yönetmeliği, Madde 19 a) bendi (FAALİYETİ DURDURMA) Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Çevre Kanunu, Madde 20- (Değişik: 26/4/ /14 md.) e) (PROJE BEDELİ) e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.

24 ÇED Yönetmeliği, Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki projelerde; a) “ÇED Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. “ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmaz ise, yatırımcı faaliyet alanını eski haline getirmekle yükümlüdür sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

25 b) "ÇED Olumlu" kararı ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için projeyle ilgili Bakanlıkça/Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere en fazla doksan gün süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

26 Çevre Kanunu, Madde 15- ( Değişik: 26/4/2006-5491/12md
Çevre Kanunu, Madde 15- ( Değişik: 26/4/ /12md.) Bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı davrananlara söz konusu aykırı faaliyeti düzeltmek üzere Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından bir defaya mahsus olmak üzere esasları yönetmelikle belirlenen ve bir yılı aşmamak üzere süre verilebilir. Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur. Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, bu Kanunda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.

27 Madde 21: Proje sahibinin değişmesi MADDE 21 – (1) Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütnamesini ve imza sirkülerini Bakanlığa/Valiliğe sunmakla yükümlü olup, projenin önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini, devir tarihinden itibaren, başka bir işleme gerek kalmaksızın üstlenmiş sayılır. Madde 25: Entegre projeler MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, Bakanlıkça entegre proje için tek bir ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenebilir. Örnek: Baraj + Malzeme Ocakları Kalker Ocağı+ Kırma eleme tesisi+ hazır beton tesisi

28 Basamak Sistemi ile Çalışmayan Maden Ocakları

29 Basamak Sistemi ile Çalışan Maden Ocakları

30 Uygun olmayan şekilde yapılmış kırma eleme tesisleri

31 ÇED kapsamında tozumaya karşı önlem alınmış kırma eleme tesisi

32 Grup maden (Kum – çakıl, ariyet, kil, marn, tras) ocaklarında malzeme alınırken uygun şartlarda basamak bırakılmaması,

33 Uygun Basamaklama yöntemi ile çalışan bir kil ocağı

34 Malzeme alınan alanların gelişigüzel bırakılması

35 Malzeme alındıktan sonra tarım yapılan alan

36 ELGE TÜRÜ asgari BİRİM FİYATI (TL.) azami ÇED Raporu Format Bedeli 6.500 Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Proje Başvuru Bedeli

37 Beni Sabırla Dinlediğiniz İçin
teşekkür ederim.


"ÇED UYGULAMALARI Bilecik Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Beyza KOCAMAN Biyolog Tel: 212 56 06 (134) gsm: 0 532 466 89 53 beyza.kocaman@cbs.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları