Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ödev/Makale/Tez Yazma Teknikleri Prof. Dr. Hüseyin Özel 04.04.20151HÜSEY İ N ÖZEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ödev/Makale/Tez Yazma Teknikleri Prof. Dr. Hüseyin Özel 04.04.20151HÜSEY İ N ÖZEL."— Sunum transkripti:

1 Ödev/Makale/Tez Yazma Teknikleri Prof. Dr. Hüseyin Özel 04.04.20151HÜSEY İ N ÖZEL

2 Plan 1. Giriş 2. Konu Seçimi 3. Araştırma Kaynakları 4. Argüman Oluşturma 5. Akıl Yürütme Biçimleri 6. Yazma Stili 7. Kaynak Gösterme 04.04.20152HÜSEY İ N ÖZEL

3 GİRİŞ Kuşbakışı Özet ve Pratik İlkeler 04.04.20153HÜSEY İ N ÖZEL

4 Amaç: Ödev/Tez yazarken dikkat edilecek noktaların ö ğ renilmesiAşamalar:  İ yi tanımlanmış bir araştırma hipotezi ortaya koymak;  Bu hipotezin nasıl desteklendi ğ ini gösteren bir tez önerisi geliştirmek;  Konuyu araştırıp öneriyi ayrıntılandırmak.  Rapor ya da tezi yazma süreci (Birden fazla müsvedde gerekir);  Geri bildirimleri alıp bunlara dayanarak gereken düzeltmeleri yapmak; 04.04.20154HÜSEY İ N ÖZEL

5 Sorunlar:  İ yi tanımlanmış bir konu nasıl anlaşılır?  Elinizin altında ne tür kaynaklar var?  Rapor ya da tezi nasıl organize edip kurmak gerekir?  İ yi bir yazım stili için gerekli unsurlar nelerdir? 04.04.20155HÜSEY İ N ÖZEL

6 İ yi bir Ödev/Tez yazmanın sırrı nedir? Yazmak; Yine yazmak....  Yazmak sizin hatırlamanızı sa ğ lar  Yazmak sizin anlamanızı sa ğ lar.  Yazmak sizin ufkunuzun genişmesini sa ğ lar. O halde bol bol yazın.... “Türk aydınının okuması vardır; yazması yoktur”.... 04.04.20156HÜSEY İ N ÖZEL

7 İ lk Müsveddeyi Yazmaya Hazır mısınız? Elinizde bir hipotez varsa bu hipotezi destekleyece ğ inizi düşündü ğ ünüz deliller bulunuyorsa, o zaman;  Önce, bir iki cümleyle hipotezinizi dile getirmeyi deneyin.  Hipotezi, kararlı, ancak elinizdeki kanıtlar hakkında merak uyandırıcı biçimde dile getirmeye çalışın.  Tezinizin temel kavram ve terimlerini açık seçik ortaya koyun.  “ İ lginç”, “önemli”, “anlamlı”, “X ve Y arasındaki ilişki”, ya da “X’in Y üzerindeki etkisi” gibi sözleri aşırı kullanmaktan kaçının. 04.04.20157HÜSEY İ N ÖZEL

8 Yazmadan Önce Bir Plan Çıkarın: Yazmadan Önce Bir Plan Çıkarın: Böylece tezinizin temel konusunun bütün yönlerini görmeye çalışın. Bir Soru Ortaya Atın: Bir Soru Ortaya Atın: Genel bir konunun ilişkili pek çok yönü bulunur. Bunlardan birisini (ya da üzerinde durmak istediklerinizi seçin). Öteki konular daha sonraki çalışmaların konusu olabilir. Teziniz süresince bu konu, sizin bütün çalışmalarınızın oda ğ ı olsun: Odaklanın : Odaklanın : Araştırdı ğ ınız her konuyu listeleyin. Ancak, sizin sorunuza yanıt olabilecek olanları bir araraya getirin; bunun dışındakileri bir kenara bırakın. İ ddialarınız;İ ddialarınız;  Yüzeysel olmamalı; öze ait olmalı.  Tartışılabilir olmalı;  Spesifik olmalı; 04.04.20158HÜSEY İ N ÖZEL

9 Ödev/Tez Bölümleri 1.Başlık:  Bilgi verici olmalı;  Basit olmalı;  Okuyucunun gözüne çarpmalı;  Sıkıcı olmamalı; 04.04.20159HÜSEY İ N ÖZEL

10 2. Abstract:  Tezin temel argümanını (sorusunu, bu soruya yanıtı, kanıtları) içermeli;  Kısa olmalı (200 – 500 sözcük);  Okuyucunun ilgisini çekmeli; okumaya yöneltmeli. 04.04.201510HÜSEY İ N ÖZEL

11 3. Giriş:  Tezin içinde neler oldu ğ unu göstermeli.  Gereklili ğ ini göstermeli (neden okuyalım?)  Yapılan çalışmaları özetlemeli:  Sizin katkınızı göstermeli;  Bulgularınızı ortaya koymalı;  Tezin organizasyonu içermeli; 04.04.201511HÜSEY İ N ÖZEL

12 4. Ana Metin:  Sizin iddialarınız içermeli;  Kanıtlarınızı (itirazlar ve savunmalarla) içermeli;  Olabildi ğ ince açık seçik olunmalı;  Şekil ve Tabloların kolayca anlaşılabilece ğ i biçimde düzenlenmeli;  Metnin de ğ işik bölümleri, ya da metin arasındaki gidip gelmeler olabildi ğ ince azaltılmalı. 04.04.201512HÜSEY İ N ÖZEL

13 5. Sonuç:  Tezin temel sorununu tekrar edin;  Sizin katkınızı gösterin;  Bulgularınız özetleyin;  Güçlü ifadeler kullanarak bitirin. 04.04.201513HÜSEY İ N ÖZEL

14 6. Dipnotlar ve Kaynakça;  Standart dipnot kurallarını kullanın;  Aşırı dipnottan kaçının;  Metin içerisinde atlama yaratabilecek parçaları dipnota alın;  Kaynakçada uluslararası kurallara (örne ğ in AER sistemi) dikkat edin. 04.04.201514HÜSEY İ N ÖZEL

15 Yazma Aşaması:  “Dummy’ler” için yazdığınızı unutmayın (yazdığınızı babaanneniz anlamıyorsa yeterince açık değilsiniz demektir).  Okuyucunuzun sizin neden sözettiğinizi bilmediğini; meşgul olduğunu ve aynı paragrafı iki kere okumayacağını varsayın.  Kendinizi Geri Planda tutun.  Planınıza sadık kalın.  Açık seçik yazın  Aktif cümleleri kullanın (pasif cümle yapısından kaçının);  Pozitif ifadeler kullanın (negatif ifadelerden kaçının);  Çok ve karmaşık yazmayın (Occam’ın usturası: “Basit olan iyidir”.  Vurgularınız abartmayın.  Ekler yoluyla yeni sözcükler uydurmayın; Türkçe’nin kurallarına sadık kalın (her zaman imla kılavuzu ve sözlüğe danışın). 04.04.201515HÜSEY İ N ÖZEL

16 Düzeltme ve Yeniden Yazma:  Düşüncelerinizi yazın.  Özü ortaya koymak için yeniden yazın: E linizdeki malzemeye yenilerini ekleyin; çıkarın; yeniden düzenleyin:  Açık hale getirmek için bir kez daha yazın: Daha iyi sözcükler seçin; gereksiz sözcük ve sözleri atın.  Mükemmellik için bir kez daha yazın: İ mlanızı, grameri, noktalamaları kontrol edin.  İ ntihal (Aşırma) yapmaktan kaçının ! 04.04.201516HÜSEY İ N ÖZEL

17 1. Bölüm Ödev/Tez Yazma İ ncelikleri 04.04.201517HÜSEY İ N ÖZEL

18 Plan 1. Konu Seçimi 2. Araştırma Kaynakları 3. Argüman Oluşturma 4. Akıl Yürütme Biçimleri 5. Yazma Stili 6. Kaynak Gösterme 04.04.201518HÜSEY İ N ÖZEL

19 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL19 1. Konu Seçimi BAŞLARKEN: En zor bölüm, başlamaktır. E ğ er elinizin altında açık seçik bulunan bir konu olsaydı, şaşırtıcı olurdu. Başlarken bunun zor bir süreç oldu ğ unu unutmayın. KONU ALANI: Sizi ilgilendiren bir konu alanını, olasılıkla bilgi sahibi oldu ğ unuz ve daha fazlasını ö ğ renmek istedi ğ iniz bir alanı seçin. Örnek: Klasik iktisatta faiz oranı ODAKLANIN: Konuyu daraltın. Bu sonuçta bir Ödev/Tez; yaşamınız boyunca sürdürece ğ iniz cilt cilt kitap de ğ il. Örnek: Adam Smith’de faiz yasaları

20 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL20 1. Konu Seçimi SORULAR: Odaklandı ğ nız konuya ilişkin olarak, birer cümleyle dile getirebilece ğ iniz sorular ortaya atmaya çalışın. Bunlar sizin problemati ğ inizi tanımlamanızı kolaylaştırcaktır. Örnek: Adam Smith’in serbest piyasa görüşleri ile faiz yasaları nasıl ba ğ daşır?  Faiz yasalarının gerekçeleri nelerdir?  Bu konuda Adam Smith’in düşünceleri nelerdir?  Bu düşüncelerin ne gibi etkileri olmuştur?

21 1. Konu Seçimi ARAŞTIRMA:  Bu konuda daha önce yapılmış araştırmalar hangileridir?  Bu araştırmaların, sizin sordu ğ unuz sorulara verdi ğ i yanıtlar nelerdir?  Bu sorular ya da yanıtlar sizinkilerden farklı mıdır? Örnek: Adam Smith’e göre algı sapmaları faiz oranlarını nasıl etkiler? H İ POTEZ: Araştırmaya dayanarak, sizin sorularınıza nasıl bir yanıt verilebilir? Bu sizin kanıtlamaya yönedi ğ iniz hipotezdir. Bu hipotez öze ilişkin olmalıdır. “Adam Smith’de faiz yasaları” gibi genel bir başlık yerine Smith’in görüşlerinde ilginç ya da yararlı olan nedir sorusuna verilen yanıt sizin hipoteziniz olacaktır. Örnek: Adam Smith, piyasaların bilgi eksikli ğ i yüzünden iyi işlememesine çare olarak faiz yasalarını savunmuştur. 04.04.201521HÜSEY İ N ÖZEL

22 1. Konu Seçimi BAŞLIK: ortaya attı ğ ınız iddia bir başlı ğ ı ortaya çıkarmalıdır. Başlık, bilgi verici, basit ve teknik jargondan uzak olmalıdır. Örnek: Piyasa Başarısızlıkları ve Adam Smith’in Faiz Yasaları üzerine Düşünceleri Ödev/Tez ÖNER İ S İ : sorununuzu ve hipotezinizi kısa (bir sayfalık) bir yazıya dönüştürün. Kısaca argümanınızın aşamalarını ve bu argümanı destekleyecek veriler ya da kanıtları ortaya koyun. Bu ileride, sizin tezinizin girişi olabilir. 04.04.201522HÜSEY İ N ÖZEL

23 2. Araştırma Kaynakları Kütüphane : Kitap, dergi, databases. Internet: ◦ Genel iktisat Linkleri  Dr. T’s Econlinks econlinks.comeconlinks.com  WebEc www.helsinki.fi/WebEcwww.helsinki.fi/WebEc  AEAweb www.aeaweb.orgwww.aeaweb.org  ECONbase www.elsevier.com/locate/econbasewww.elsevier.com/locate/econbase  Archives of Papers and books ◦ EconLit (on-line bibliography) www.econlit.orgwww.econlit.org ◦ Social Sciences Citation Index: webofscience.com ◦ Social Science Research Network www.ssrn.comwww.ssrn.com ◦ EconWPA (working paper archive) econwpa.wustl.edueconwpa.wustl.edu ◦ JSTOR (on-line journal archive) www.jstor.orgwww.jstor.org ◦ Library of Economics and Liberty www.econlib.orgwww.econlib.org ◦ Research Papers in Economics: http://repec.org/http://repec.org/ ◦ Kamu Kaynakları ◦ Öteki Siteler  Economic Time Series www.economagic.com  World Bank econ.worldbank.org ◦ Genel Arama Motorları  www.yahoo.com; www.google.com; www.webcrawler.com; www.hotbot.com; www.altavista.digital.comernet www.yahoo.comwww.google.comwww.webcrawler.comwww.hotbot.com www.altavista.digital.comernet 04.04.201523HÜSEY İ N ÖZEL

24 3. Argüman Oluşturma Yapı: Bir Ödev/Tez, bir argüman (mantıksal bir açıklama, bir savunma ve merkezi bir iddianın temellendirilmesi) olarak kurulmalıdır. Tezinizi okuyan için önemli olan sizin verdi ğ iniz emekten (zaman, kaynak vs.) çok malzemelerinizi tutarlı bir bütün olarak ortaya koyup koymamanızdır. 04.04.201524HÜSEY İ N ÖZEL

25 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL25 3. Argüman Oluşturma Argümanlar: “Argüman” ille de bir düşünceyi, karşısındakinin kafasına vura vura anlatmak de ğ ildir; daha çok yeni bir düşünce ortaya koymak için bir ölçüde kuşkucu bir meslekdaşınızı ikna etmek için girişti ğ iniz bir tür karşılıklı konuşma gibi olmalıdır. Bu konuşmayı monolog olmaktan çıkarmak, yani karşıdakinin anlamadı ğ ı, itiraz etti ğ i ya da karşı çıktı ğ ı noktaları dikkate almak gereklidir.

26 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL26 3. Argüman Oluşturma Argümanın Unsurları: İ ddia: Ortaya attı ğ ınız ve savunmaya çalıştı ğ ınız açık bir ifade. Destek: İ ddianıza destek sa ğ layan kanıtlar ya da düşünsel temeller.  Kanıtlar açık seçik olarak ortaya konmalı.  Neden bu kanıtların geçerli/gerekli oldu ğ u açıklanmalı Kullandı ğ ınız kanıtlar ikna edici olmalı.  Bunların do ğ rulu ğ u ve gerçekli ğ i kontrol edilmeli.  Kaynakların alındı ğ ı otoritelerin güvenirlik derecesine dikkat edilmeli (örne ğ in birincil, ikincil kaynaklar; bilimsel eserler ile gazete yazıları vs.).

27 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL27 Argümanın Unsurları: Olası itirazlar: Argümanınıza yönelik olası itirazları öngörebilirseniz onları da yanıtlayabilirsiniz.  Bilgili bir okurun (tezinizi okuyan herkes) düşünce/iddialarınıza ilişkin olarak ortaya atabilece ğ i itirazları düşünün ve bunların neden potansiyel olarak tezinize zarar veremeyece ğ ini açıklayın.  Yaptı ğ ınız genellemelere ilişkin karşı örnekler bulmaya çalışın. Bu tür örneklerin neden zararlı olmadı ğ ını açıklayın.  Bu tür karşı düşünce ya da örneklerin aranması, sizi iddianızı daha sa ğ lam temellere oturtmaya yöneltecektir.  Bütün bunlara ra ğ men potansiyel bir argümanı yanıtlayamıyorsanız, bunu gözardı etmek yerine açıkça kabul edin; öbür türlü size daha fazla zararı dokunur. 3. Argüman Oluşturma

28 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL28 3. Argüman Oluşturma Argümanın Unsurları: Sınırlar: İddianızın geçerli olduğu koşulları ve durumları ortaya koymalı, bu sınırların nereden kaynaklandığını göstermelisiniz. Pek çok iddia, kapsam bakımından genel değildir; belirli durum ya da koşullara uygundur; ya da belirli sınırlar içinde geçerlidir.  “Genellikle”, “muhtemelen”, ve “-bilir” türü sözcük ve ekler, iddialarınızı sınırlamakta yararlı olabilir. Ancak bunları çok fazla kullanmayın (o zaman hiçbir iddianız kalmayabilir); çok az da kullanmayın.  İktisatta nedenler ve etkiler karmaşık ve içiçe geçmiştir. Bunlar ancak tamamlayıcı olay ya da koşullarla birlikte anlam kazanır. Bu koşul ve olayları açıkça ortaya koyun. Neden-etki bağıntılarınızı ortaya koyarken karmaşıklıkların farkında olduğunuzu gösterin.

29 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL29 Argümanınızı oluşturur ya da sunarken, onu olabildi ğ ince “görselleştirmeye” çalışın. Bunun da en iyi yolu, bir sınıflama belirlemek ve bu sınıflama temelinde argümanınız ı tablolaştırmak ya da şekille ifade etmektir. Bu hem sizin düşüncelerinizi yöntemli bir biçimde geliştirmenizi, hem de okuyanların düşüncelerinizi daha kolay izlemesini sa ğ lar. 3. Argüman Oluşturma: Sınıflama

30 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL30 SENKRON İ KD İ YAKRON İ K D İ NAM İ K/ EVR İ MC İ ANAL İ Z ÇERÇEVES İ Statik Karşılaştırmalı Statik Dinamik DENGE KAVRAYIŞI Statik Denge (“Dinlenme” Durumu) “Kayan Denge” “Geçici Denge” Yapısal De ğ işme Yoklu ğ u YÖNTEMMekanik Organik/Evrimsel DE Ğİ ŞMEN İ N KAYNA Ğ I Sistem Dışı (“Kaydırma” De ğ işkenleri) İ çsel/Yapısal (“Yaratıcı Yıkım”) DÜZENGörünmez El/ ( İ stikrarlı) Görünmez El ( İ stikrarsız) “Evrimsel El) Kaybolan (Dissipative) ( İ stikrarsız) 3. Argüman Oluşturma: Sınıflama Örnek: Üç “Koordinasyon” Çerçevesi

31 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL31 3. Argüman Oluşturma: Sınıflama Yine de, unutmayınız ki, her sınıflama, ister istemez bir ölçüde keyfidir; Bu yüzden, sınıflamada kullandığınız ölçütleri oluştururken, benimsediğiniz genel “vizyonun” farkında olun.

32 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL32 “Belirli bir Çin Ansiklopedisi”ne göre Hayvanların Sınıflanması: (Borges) a) İ mparatora ait olan, b)Mumyalanmış, c)Evcil, d)Domuz kanı emen, e)Deniz kızları, f)Efsanevi, g)Sokak köpekleri, h)Mevcut sınıflandırmada yer alanlar, i)Öfkeli, j)Sayısız, k)Çok ince deve kılı fırça ile resmi yapılanlar, l)Ve saire, m)Su testisini az önce kırmış olanlar, n)Sineklere yakından uzaktan benzemeyenler 3. Argüman Oluşturma: Sınıflama

33 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL33 3. Argüman Oluşturma SINIFLAMA KURALLARI 1. Eşitlik Kuralı: Sınıflama işleminden elde edilen kümelerin toplamı, sınıflaması yapılan terime (bütüne) eşit olmalı (dışarıda kalan olmamalı): Canlılar, “bitkiler” ve “hayvanlar” biçiminde sınıflanmalı; 2. Girişik Olmama Kuralı: Sınıflaması yapılan terimi oluşturan kümelerin, birbirinin içine girmemesi gerekir. “Uzaylılar da insandır” (C. Yılmaz).

34 4. Akıl Yürütme Biçimleri Bilgi Edinme Biçimleri: A. Tecrübi (Deneye Dayalı) Bilgi: Duyu deneyleri ile elde edilen bilgi: Örnek: “Bütün kuzgunlar siyahtır” Empirisizm: Bilgimizin asıl kayna ğ ı duyu deneyleridir. B. Akli (Akılyürütmeye Dayalı) Bilgi: Belirli ilkelerden başlayarak akıl yürütme sonucu elde edilen bilgi. Örnek: Euclid Geometrisi (10 aksiyom üzerine temellenmiştir). Rasyonalizm: Bilgimizin asıl kayna ğ ı, akılyürütme sonucunda elde edilir. 04.04.201534HÜSEY İ N ÖZEL

35 4. Akıl Yürütme Biçimleri Mantık Kuralları: A = A (Özdeşlik) 1. A ≠ - A (Farklılık) 2. Ya A, ya da – A; ikisi birden olamaz (Üçüncü halin olanaksızlığı) 04.04.201535HÜSEY İ N ÖZEL

36 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL36 4. Akıl Yürütme Biçimleri Önerme Biçimleri: 1. Analitik (A priori) Önermeler: Öznesi yüklem tarafından içerilen önermeler. Bunlar ya tanım gere ğ i, ya da kabul gere ğ i do ğ rudurlar: Örnek: “Bütün bekarlar evli de ğ ildir”. 2. Sentetik (A posteriori) Önermeler: Öznesi yükleminde içerilmeyen önermelerdir; dünyaya ilişkin yeni şeyler söylerler. Örnek: “Bütün bekarlar evlenmek ister”. Empirisistler bilgimizde sentetik önermelerin önemli oldu ğ unu söylerler; rasyonalistler buna karşı çıkarlar.

37 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL37 4. Akıl Yürütme Biçimleri Tümevarım: Tikel önermelerden genel önermelere geçiş. Örnek: “Bütün kuzgunlar siyahtır” önermesine ulaşabilmek için, tek tek kuzgunların renklerine bakılır. gördüğüm ilk kuzgun siyah. gördüğüm ikinci kuzgun siyah. gördüğüm üçüncü kuzgn siyah..... gördüğümüz bütün kuzgunlar siyah. O halde, Bütün kuzgunlar siyah

38 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL38 4. Akıl Yürütme Biçimleri 2. Tümdengelim: Genel önermelerden tikel önermelerin türetilmesi. Örnek: Bütün insanlar rasyoneldir Hüseyin Özel de insandır; o halde H. Özel de rasyoneldir.

39 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL39 4. Akıl Yürütme Biçimleri J. S. Mill’in Tümevarım Kanonları: 1.Anlaşma Yöntemi (The Method of Agreement): “Eğer incelenen olgunun iki ya da daha fazla örneği (instance) yalnızca tek bir ortak koşula (circumstance) sahipseler, tüm örneklerin üzerinde anlaşma halinde olduğu bu tek koşul, olgunun nedenidir (ya da sonucudur). ÖrnekBaşlangıç koşullarıOlay 1. A B E Fa b c 2. A C Da c d 3. A B C Ea f g O halde, A, a’nın nedenidir.

40 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL40 4. Akıl Yürütme Biçimleri J. S. Mill’in Tümevarım Kanonları: 2. Farklılık Yöntemi (The Method of Difference): “Eğer, incelenen görüngünün içerisinde, yalnızca bir tane koşul dışında bütün koşullarda bir örnek gerçekleşiyor ve bir başkası gerçekleşmiyorsa, iki örneğin farklılaştığı bu tek koşul, olgunun sonucu ya da nedeni, ya da nedenin ayrılmaz bir parçasıdır.” ÖrnekBaşlangıç koşullarıOlay 1. A B Ca 2.B C - O halde, A, a’nın nedeninin zorunlu bir parçasıdır.

41 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL41 4. Akıl Yürütme Biçimleri J. S. Mill’in Tümevarım Kanonları: 3. Kalanlar Yöntemi (The Method of Residues): “Daha önceki tümevarımlar yoluyla, belirli önkoşulların sonucu olduğu bilinen bölümleri bütün olgulardan çıkardığımızda, olgunun geri kalan bölümleri, geri kalan önkoşulların sonucu olacaktır.” ÖrnekBaşlangıç koşullarıOlay 1. A B Ca b c 2. B, b’nin nedenidir; 3. C, c’nin nedenidir; O halde, A, a’nın nedenidir.

42 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL42 4. Akıl Yürütme Biçimleri J. S. Mill’in Tümevarım Kanonları: 4. Birlikte Değişme Yöntemi (The Method of Concomitant Variations): “Bir başka olgu belirli bir yönde değiştiği zaman, herhangi bir biçimde değişen olgu, bu öbür olgunun nedeni ya da sonucudur, ya da bu olguyla bir nedensellik ilişkisi youluyla bağlantılıdır.” ÖrnekBaşlangıç koşullarıOlay 1. A ↑ B Ca ↑b 2. A º B C a º b 3. A ↓B C a ↓ b O halde, A, a’nın nedenidir.

43 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL43 4. Akıl Yürütme Biçimleri Örnek: Geçen akşam ailecek gittiğimiz yemekte güzel zaman geçirdik, ancak dönüşte eşim ve benim midemiz bozuldu. Benim durumum daha kötüydü. İki oğlumuzun hiçbir şeyi yoktu. O zaman bu durumu nasıl ele almalıyız? Bizler yemekte, çorba, salata ve tavuk yedik; çocuklar ise çorba salata ve et yediler. Hepimiz ayran içtik. Ayranın zehirlenmeye neden olmadığını da biliyoruz Ben daha çok yediğimden benim durumum da daha kötüydü. Bu durumda, sorun yalnız ikimizde olduğundan, ikimizin yediği bir şey neden olarak görünüyor. O da tavuk olmalı.

44 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL44 4. Akıl Yürütme Biçimleri Tümevarım Biçimleri: 1. Tümevarımsal Genellleme: Bir örneklem hakkındaki bir öncülden yı ğ ın hakkındaki bir sonuca ilerlemektedir. Örnek: Bir örneklemin Q kadarlık bölümü, A özelli ğ ine sahiptir; O halde Yı ğ ının Q kadarlık bölümü, A özelli ğ ine sahiptir. 2. İ statistiksel Kıyas (Tasım): Bir genellemeden bir birey hakkında sonuç çıkarmaktır. Örnek: Yı ğ ın P’nin Q kadarlık bölümü A özelli ğ ine sahiptir. Birey I, yı ğ ın P’nin bir üyesidir. O halde, Birey I’nın A özelli ğ ine sahip olma olasılı ğ ı Q’dur.

45 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL45 4. Akıl Yürütme Biçimleri 3. Basit Tümevarım: Bir örneklem grubu hakkındaki bir öncülden, bir başka birey için sonuç çıkarmaktır. Örnek: Yı ğ ın dan gelen bilinen örneklerin Q kadarı, A özelli ğ ine sahiptir. Birey I bu yı ğ ının bir başka üyesidir. O halde, I bireyinin A özelli ğ ine sahip olma olasılı ğ ı Q’dur. Bu özellik, genelleme ile istatistiksel kıyasın karışımıdır; genellemenin sonucu, aynı zamanda istatistiksel kıyasın ilk öncülüdür. 4. Benzeşimden (Analoji) Argüman: Bir tümevarımsal benzeşim, iki şey arasındaki bilinen benzerliklerden yola çıkarak bu iki şeyde bulunan bir başka özelli ğ e ilişkin sonuç çıkarır. Örnek: P, Q’ya benzemektedir. P’de A özelli ğ i vardır. O halde, Q’da A özelli ğ i vardır.

46 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL46 4. Akıl Yürütme Biçimleri 5. Nedensel Çıkarım: Bir etkinin ortaya çıkış koşullarına dayanarak bu koşullarla etki arasında nedensellik ba ğ ıntısı kurmaktır. David Hume’a göre nedensellik: “Her A olayı oldu ğ unda ardından B olayı geliyorsa, bu iki olay arasında nedensellik ilişkisi var demektir.” 6. Öndeyi (Prediction): Geçmişteki bir örneklemden gelece ğ e yönelik bir sonuç çıkarmaktır. Örnek: Grup G’nin gözlenen üyelerinin Q oranında A özelli ğ i vardır. O halde, Grubun öteki üyeleri gelecekte gözlendi ğ inde, bunların da A özelli ğ ine sahip olma olasılıkları Q kadardır.

47 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL47 4. Akıl Yürütme Biçimleri Tümdengelim Yöntemleri: Kıyas (Tasım – Syllogism): Bir ana öncül ve bir ikincil öncülden yola çıkarak bir sonuca varmaktır: Ana öncül: Bütün M’ler P’dir. Ara öncül: bütün S’ler M’dir. Sonuç: Bütün S’ler P’dir. Örnek: Bütün insanlar ölümlüdür. Socrates bir insandır. O halde, Socrates de ölümlüdür. Ya da, Bütün ölümlü şeyler ölür. Bütün insanlar ölümlüdür. O halde, Bütün insanlar ölür.

48 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL48 4. Akıl Yürütme Biçimleri Tümdengelimsel Mantık: Tümdengelimsel mantıkta tümdengelimin geçerlili ğ i, öncül ya da sonucun do ğ rulu ğ unu gerektirmez. Örnek: Bütün ateş soluyan tavşanlar Mars’ta yaşar. Bütün insanlar ateş soluyan tavşanlardır. O halde, Bütün insanlar Mars’ta yaşar. Bu argüman geçerli olsa da, anlamlı de ğ ildir. dolayısıyla tümdengelimin anlamlı olması için, geçerli olması ve öncülün do ğ ru olması gerekir.

49 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL49 4. Akıl Yürütme Biçimleri “Pozitivizm”in On Kuralı i.Dünya hakkındaki bilgi savları, yalnızca duyulara dayanarak gerekçelendirilebilir. ii.Duyularla bilinebilen her şey, başka türlü olabilirdi. iii.Bilişsel bakımdan anlamlı her önerme ya analitik, ya da sentetik önermelerdir;ikisi birden olamaz. iv.Yadsımaya açık nitelikte olan sentetik önermeler, a priori olarak bilinemez. v.Analitik önermelerin olgusal içeriği yoktur. vi.Analitik önermeler teamüllere (convention) dayanarak doğru kabul edilirler. vii.Bilinen bir nedensel yasa, yeterince iyi bir biçimde doğrulanmış bir deneysel (empirical) hipotezdir. viii.Bir teorinin başarısı, öndeyilerinin başarısıdır. ix.Değer yargılarının bilimlerde yeri yoktur. x.Bilimler yöntemlerine göre değil, konularına göre birbirlerinden ayrılırlar.

50 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL50 4. Akıl Yürütme Biçimleri Bilimin Yöntemi: Hipotetiko – Dedüktif Yöntem 1. Önce verileri toplayın ( bilinmeyenler, açıklanamayan ya da yeni şeyler hakkında); 2. Bu gözlemleri açıklayabilecek bir açıklama geliştirin. 3. Bu açıklamadan tümdengelim yoluyla bir öndeyi oluşturun 4. Bu öndeyiyi doğrulamaya çalışın (tümevarım yoluyla), 5. Doğrulama sözkonusu ise, 3. aşamaya gidip yeni öndeyiler üretin. Doğrulama yoksa, hipoteziniz yanlışlanmıştır. 2. Aşamaya gidin. Yani, bilim yapısı gereği tümdengelimseldir (teori ve öndeyi süreci), ilerleyişi bakımından da tümevarımsaldır (sınama, doğrulama aşaması).

51 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL51 4. Akıl Yürütme Biçimleri Bilimsel Açıklama: Dedüktif – Nomolojik Model Başlangıç koşullarını tanımlayan doğru önermeler }Explanan Genel Yasalar __________________________________________ Açıklanacak deneysel görüngünün betimlenmesiExplanandum Çizgi, mantıksal tümdengelimi temsil etmektedir. Yani, “Açıklanan açıklayanın mantıksal bir sonucu olmalı; başka deyişle, açıklayanda verilen bilgilerden mantıksal olarak türetilebilmeli, çünkü aksi halde açıklayan açıklama için uygun bir temel oluşturmayacaktır.”

52 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL52 4. Akıl Yürütme Biçimleri Akılyürütme Hataları 1.Tümevarım Problemi: “Şimdiye kadar gördüğümüz bütün kuğuların beyaz olması, bundan sonra göreceğimiz bütün kuğuların da beyaz olacağını gerektirmez. Ek kanıtlar her zaman gereklidir. 2. Yanlış öncüllerden sonuç çıkarma: bkz. “Bütün ateş soluyan tavşanlar Mars’ta yaşar”.

53 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL53 4. Akıl Yürütme Biçimleri Akıl Yürütme Hataları 3. Yanılma (öncül yerine sonucu doğrulama): Eğer A doğruysa, B de doğrudur. B doğrudur; O halde A da doğrudur. Örnek: Ahmet bilim adamı ise titizdir. Ahmet titizdir, O halde Ahmet bilim adamıdır. 4. “Parça Bütün Yanılması” (Fallacy of Composition) Tekil düzeyde geçerli olan bir argüman, toplu düzeyde de geçerli olmak zorunda değildir.” Örnek: Keynes’in Tasarruf paradoksu (tek tek bireyler için tasarruf, servet ve gelir artışı demektir; ancak bütün bireyler tasarruf yaparsa milli gelir düşer).

54 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL54 4. Akıl Yürütme Biçimleri 5. “Bundan sonra, o halde bu nedenle” (Post hoc, ergo propter hoc) : A olayı B’den sonra ortaya çıkıyorsa, ille de B, A’nın nedeni olmak zorunda değildir. Örnek: Memur maaşlarının artışının ardından içki tüketimi artıyorsa, içki tüketimi artışını memur maaşlarına bağlamak. 4. “Benzeşim Yoluyla Akılyürütme”: İki şeyin belirli bakımlardan birbirine benziyor olması bütün bakımlardan da benzeyeceği anlamına gelmez. Örnek: “Toplumlar da insana benzer” yaklaşımı, insan organlarının toplumsal karşılığının aranması sonucunu verebilir.

55 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL55 4. Akıl Yürütme Biçimleri 6. “Otoriteye Başvurma” : Düşüncenizi temellendirmek için seçtiğiniz otoriteler yeterince “güvenilir” olmayabilir. 7. İsteğe Bağlı Düşünme (“Wishfull thinking”): ‘Öyle olmasını istemeniz, öyle olmasını gerektirmez. 8. “Kişiye yönelik akılyürütme” (ad hominem): Karşıdakinin beğenmediğiniz özelliklerini onun düşüncelerini çürütmek için kullanma. 9. Çevrimsel Akıl Yürütme (Circular Reasoning):  “Para arzı ile nominal gelir arasında nedensellik ilişkisi vardır.”  “Para nasıl tanımlanır?”  “Nominal gelir ile en yüksek korelasyon ilişkisine sahip varlıklar paradır”.

56 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL56 5. Yazma Stili: Okuyucular  Tezinizi yazarken dilbilgisi kuralları ile noktamalama işaretlerine dikkat edin.  Okuyanlara tezinizi ilginç biçimde sunmalısınız. Sorunu açık seçik biçimde ortaya koymalısınız.  Argümanlarınızı mantıksal aşamalar halinde ortaya koyun. Atlamalar, ya da sıçramalardan kaçının.  Elinizdeki kanıtları öne çıkarmaya çalışın. Yalnızca argümanı güçlendirecek kanıtları kullanın.  Okuyucunuzu, uzun uzun açıklamalarla, gereksiz tartışmalar ve tablo, şekil vs. ile sıkmayın. Sonuç olarak: açıklık, mantıklılık, cesaret, konuyla ilgili olmak, uygun dilbilgisi, anlamlı noktalama ve okuyucuyu e ğ lendirmek...

57 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL57 5. Yazma Stili: Tezin Formatı Başlangıç Sayfası: Tezin Başlı ğ ı, Yazarı, Hazırlama Yılı Teşekkür Sayfası: Size yardımcı olanlara teşekkür (isterseniz). Abstract: Hipotezinizi ve kanıtlarınızı, insanları tezinizi okumaya yöneltecek biçimde, kısaca (200 sözcü ğ ü aşmadan) sunmak. İ çindekiler: Tezinizin yapısının zihinsel resmini sunar. Giriş: Tezinizin başlangıcıdır; olabildi ğ ince açık ve zorlayıcı (düşünmeye yöneltici) biçimde yazmaya çalışın. Ana Metin: iddialarınız için kanıtları sunaca ğ ınız, artalanı oluşturaca ğ ınız, ilgili çalışmaları özetleyece ğ iniz, argümanlarınızı geliştirece ğ iniz yer. Ana metni kısa, açıklayıcı başlıklarla bölüm ve altbölümlere ayırın. Aşırı dipnot kullanmaktan kaçının. Tezle do ğ rudan ilgili olmayan ama sizin için önemli olan düşünce, tablo vs. için Apendiks kullanın. Sonuç: İ ddianızı yeniden dile getirece ğ iniz, argümanınızı savunaca ğ ınız bölüm.

58 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL58 Tezlerde genellikle üç ana bölüm (ve bunlara karşılık gelen genellik düzeyleri) bulunur: 1.Bölüm, sorunun tanımlandı ğ ı bu sorunun biçimlendi ğ i problemati ğ in (vizyonun, anlayışın vs.) açıklanmasının verildi ğ i yerdir; ayrıca bu soruna ilişkin farklı bakış açılarının varlı ğ ı en genel düzeyde tartışılır. Buradaki tartışma genel terimlerle ve daha somut düzeyde yapılır. 2.Bölümde bu sorunu ele alan başka teoriler vs. dikkate alınarak bunların de ğ erlendirmesi yapılır; genellik düzeyi biraz daha azaltılıp spesifik noktalar öne çıkarılır. 3.Bölüm, sizin asıl katkınızın gerçekleştirilece ğ i yerdir. Tezin belki de en spesifik tartışmaları burada yapılır. Sizin sözkonusu sorunu nasıl ele aldı ğ ınızı ve bu ele alış biçiminin neden en iyisi oldu ğ unu tartışmanız beklenir. 5. Yazma Stili: Genellik Düzeyi

59 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL59 1. İ statistiksel/Ekonometrik Tezler: İ lk bölümde somut durum ele alınarak tezin sorunu tanımlanır; ayrıca tezin sorununa ilişkin bir literatür taraması yapılması beklenir; 2. bölümde bu ele alınan yaklaşımlar temelinde modelin nasıl tanımlanması gerekti ğ i ve yapılan ampirik araştırmalarda ne tür modeller kullanıldı ğ ı gösterilerek hangi modelin seçilece ğ i belirlenir ya da yeni bir modelin kurulması gerekiyorsa bu modelin kurulması (gerekçeleriyle) gerçekleştirilir; 3. Bölümde belirlenen model tahmin edilerek sorunlar varsa giderilmeye çalışılır ve bu sonuçların neden ötekilerden daha iyi (ya da farklı) oldu ğ u ortaya konur. 5. Yazma Stili: Genellik Düzeyi

60 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL60 2. Derlemeler (Surveys): İ lk bölümde tezin sorunu ve neden bu soruna ilişkin çalışmalara bakılması gerekti ğ i açıklanır. Ele alınacak teori/yaklaşımların hangileri oldu ğ u, hangi ölçütlere göre seçildi ğ i, karşılaştırma standartlarının ne oldu ğ u tartışılır; 2. bölümde, literatürde varolan de ğ işik yaklaşımların incelenmesi gerçekleştirilir; buradaki en önemli nokta, bu yaklaşımlar aralarındaki ilişki ve farkların açıkça ortaya konmasıdır. 3. Bölüm, genel de ğ erlendirme ve sizin kendi düşüncelerinizi öne çıkardı ğ ınız bölümdür. Burada ele alınan teori/yaklaşımların genel bir sınıflaması ve de ğ erlendirmesi yapıldıktan sonra başlangıçta tanımlanan soruna yanıt verme bakımından üstünlükleri/eksiklikleri tartışılarak sizin kendi anlayışınız ya da senteziniz ortaya konur. 5. Yazma Stili: Soyutlama Düzeyi

61 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL61 3. Somut Analiz ve Politika Önerileri: İ lk bölümde, somut analiz yapılarak tezin sorunu ortaya konur; bu sorundan yola çıkarak genel çerçeve çizilir; 2. bölümde, soruna yönelik olarak gerçekleştirilen uygulamalar ile literatürde varolan de ğ işik yaklaşımların incelenmesi gerçekleştirilir. 3. Bölümde, genel de ğ erlendirme sizin önerileriniz ve bu önerilerin yaşama geçmesi için gerekli düzenlemelerin ve dönüşümlerin neler olaca ğ ı ortaya konur. 5. Yazma Stili: Soyutlama Düzeyi

62 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL62 5. Yazma Stili SINIFLAMA YÖNTEMLER İ ( İ Ç İ NDEK İ LER) I.YÖNTEM: I. A. 1. A) (1) i) II. YÖNTEM: 1. (ya da I) 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1.

63 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL63 Atıf Biçimleri: 1. Metin içinde: “Ancak bu uzun dönem bugünü anlamak için yanıltıcı bir rehberdir. Uzun dönemde hepimiz ölmüş olaca ğ ız.” (Keynes 1923: 80) Tezin Kaynakçasında: Keynes, John Maynard (1923) A Tract on Monetary Reform London:Macmillan. 2. Dipnotta: (metin içinde aynı alıntı varsa), “Ancak bu uzun dönem bugünü anlamak için yanıltıcı bir rehberdir. Uzun dönemde hepimiz ölmüş olacağız.”* Dipnot: * Keynes, John Maynard (1923) A Tract on Monetary Reform London:Macmillan, s.80. 6. Kaynaklar: Atıf Verme

64 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL64 6. Kaynaklar: Atıf Verme “Görünmez el”, insandaki, çıkar dürtüsünden kaynaklanan değiş tokuşa yönelik olan doğal eğilime, çıkar dürtüsüne dayanmaktadır. Smith’in ünlü deyişiyle, “yemeğimizi kasabın, biracının ya da fırıncının merhametine değil, onların kendi çıkarlarını gözetmelerine borçluyuz. Onların insanlığından değil, kendilerini sevmelerine sesleniriz; onların gereksinimlerinden değil, elde edecekleri avantajdan sözederiz”. [i] B [i] 1. Alıntı üç satırdan az ise metin içinde göstermek gerekir....“Görünmez el”, insandaki, çıkar dürtüsünden kaynaklanan de ğ iş tokuşa yönelik olan do ğ al e ğ ilime, çıkar dürtüsüne dayanmaktadır. Smith’in ünlü deyişiyle, “yeme ğ imizi kasabın, biracının ya da fırıncının merhametine de ğ il, onların kendi çıkarlarını gözetmelerine borçluyuz. Onların insanlı ğ ından de ğ il, kendilerini sevmelerine sesleniriz; onların gereksinimlerinden de ğ il, elde edecekleri avantajdan sözederiz” (Smith 1776: 18). Böyle bir bakış açısı, toplumsal düzenin sadece insanlar arasındaki “duygudaşlı ğ ın” ötesinde, tümüyle de ğ iş tokuşa dayanan ilişkilerin ve bunların sonucunda ortaya çıkan toplumsal işbölümünün bir sonucu oldu ğ u anlamına gelmektedir. Kaynakçada: Smith, A. (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. E. Cannan (ed.), New York: Modern Library Edition, 1937.

65 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL65 2.Alıntı üç satırdan fazla ise blok alıntı biçiminde göstermek gerekir: Piyasa sisteminin işleyebilmesi için, iki tarafın da birbirini anlaması, karşısındakine güvenmesi gereklidir; tıpkı David Hume’un söyledi ğ i gibi: Senin tahılın bugün olgunlaştı; benimki de yarın olgunlaşacak. Bugün benim sana yardım etmem, yarın da senin bana yardım etmen ikimiz için de karlı. Sana karşı nazik olmak de ğ il amacım; senin de bana karşı olmadı ğ ını biliyorum. Bu yüzden senin hesabına acı çekecek de ğ ilim; senin için, bir karşılık bekleyerek eme ğ imi ortaya koysaydım, düşkırıklı ğ ına u ğ rayaca ğ ımı biliyorum, dolayısıyla senden bana minnet duymanı boşuna bekleyece ğ imi de. O yüzden seni kendi eme ğ inle başbaşa bırakıyorum. Sen de bana karşı aynı biçimde davranıyorsun. Mevsimler de ğ işiyor; her ikimiz de birbirimizden karşılıklı güven ve emniyet bekledi ğ imizden ürünümüzü kaybediyoruz. (Aktaran: Putnam 1994: 5-6). Smith’e dönersek, “görünmez el”in, ya da piyasa mekanizmasının kendisinin, “düzen sorununu”, dışarıdan herhangi bir müdahale ya da otorite olmadan çözebildi ğ i görülecektir. 6. Atıflar ve Kaynak Gösterme

66 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL66 6. Kaynak Gösterme Sistemi: 1 American Economic Review (http://www.aeaweb.org/sample_references.pdf)http://www.aeaweb.org/sample_references.pdf Makaleler: Yazar soyadı, İ lk adı. Yıl. “Makalenin Başlı ğ ı.” Dergi Adı, cilt no, sayı no, sayfa no. Örnek: Acemoglu, Daron. 2002. “Technical Change, Inequality, and the Labor Market.” Journal of Economic Literature, 40(1): 7–72. Kitaplar A) Tek Yazar Yazar soyadı, İ lk adı. Yıl. Kitabın Başlı ğ ı. Basım Yeri: Yayıncı. Örnek: Friedman, Thomas L. 2005. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. New York: Farrar, Straus and Giroux. B) İ ki Yazar Örnek: Helpman, Elhanan, and Paul Krugman. 1985. Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy. Cambridge, MA: MIT Press. Yayınlanmamış Makaleler Örnek: Ausubel, Lawrence M. 1997. “An Efficient Ascending-Bid Auction for Multiple Objects.” University of Maryland Faculty Working Paper 97–06. Web Siteleri Web Site Adı. Erişim Yılı. Yayıncı/Şirket. URL (erişim tarihi). Örnek: Factiva. 2006. Dow Jones Reuters Business Interactive LLC. www.factiva.com (erişim tarihi 5 Mayıs, 2008).

67 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL67 6. Kaynak Gösterme Sistemi: 2 10. Yazılarda verilecek dipnotları, yazının sonuna kaynakçadan önce eklenmelidir. 11. Kaynaklara göndermeler, metnin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır: yazar(lar)ın soyadı, kayna ğ ın yılı, sayfa numaraları. Karşılaşılabilecek farklı durumlar şöyle örneklenebilir: ��.ifade edilmiştir (Alkin, 1982). ��..belirtilmiştir (Alkin, 1982: 210-215)...........Griffin (1970a: 15-20) ileri sürmektedir. (Gupta vd., 1982: 286-287). (Einstein ve Amir, 2003: 399-432; Dornbusch, 1980: 19-23). Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar, kaynakçada belirtilmeli; gönderme yapılmayan kaynaklar, kaynakçaya konmamalıdır. Kaynaklar, ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır. Dergi ve derlemelerdeki makalelerin sayfa numaraları kesinlikle belirtilmelidir. Kaynakçada, aşa ğ ıdaki örneklenen biçim kurallarına uyulmalıdır: Kitaplar: Kenen, P.B. (1989) The International Economy, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc. Dergiler: Langeheine, B. and U. Weinstock (1985) “Graduate Integration”, Journal of Common Market Studies, 23(3), 185-97. Derlemeler: Krugman, P. (1995) “The Move Toward Free Trade Zones”, in P. King (ed.), International Economics and International Economic Policy: A Reader, New York: McGraw-Hill, Inc., 163-82. Di ğ er Kaynaklar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2001) 2002 Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel Gelişmeler, Basın Duyurusu, 2 Ocak, Ankara. http://www.tcmb.gov.tr/http://www.tcmb.gov.tr/ Hacettepe Üniversitesi İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi Dergisi Yazım Kurallarından

68 http://hmbs/yazim_kurallari.pdf 6. Kaynak Gösterme Sistemi: 2

69 6. Kaynak Gösterme Latince Kısaltmalar Ibid.: Aynı yer (aynı sayfa); ibid., s. İnfra.: Bundan sonraki bölümlere bakınız.(İngilizcede ff.) Supra.: Bundan önceki bölümlere bakınız. Passim.: Çalışmanın bütününe bakınız. Op. Cit.: Aynı kaynağa 2. atıf yapılırken araya başka kaynak girerse kullanılır. Loc. cit.: Aynı yazarın atıf yapılan birden fazla kitabı varsa; atıf yapılan en sonuncusunu gösterir. Et al.: ve diğerleri.

70 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL70 6. Kaynaklar Kaynak Göstermede dikkat edilecek hususlar: 1.Kaynak göstermedeki amacınız, argümanınızı desteklemektir. Kaynaklarınızı açıkça göstermeniz sizi daha az orijinal kılmaz. Tam tersine, sizin dürüst bir araştırmacı oldu ğ unuzu gösterir. O yüzden intihal (aşırma) yapmayın. 2.Bir kayna ğ ı çok fazla kullanmayın. Bir kaynaktan do ğ rudan alıntı yapmak yerine argümanı özetleyerek sunmak daha iyi olur. Unutmayın amacınız kendi argümanınızı desteklemek, yoksa onun yerine ötekini koymak de ğ il.

71 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL71 6. Kaynaklar Kaynak Göstermede dikkat edilecek hususlar: 3. Kaynak malzemelerin metinde ayırdedilmesini sa ğ layın. Sizin sözünüzün bitip ötekinin başladı ğ ı yeri açıkça gösterin. Özet veriyorsanız da kimin düşüncesinin hangisi oldu ğ unu açıkça gösterin. 4.Kaynaklarınızı kendi argümanınızla ilişkilendirin. Okuyucunun sizin kayna ğ ınızın düşüncelerinin sizin iddianızı destekledi ğ ine ikna edin.

72 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL72 Kaynak Göstermede dikkat edilecek hususlar: 4. Kaynaktan aldı ğ ınız düşüncenin ya da argümanın anlamını çarpıtmayın. Alıntıları, ba ğ lam dışında kullanmayın. 5. Atıf vermenin anlamı, kayna ğ ınızı göstermekle sınırlıdır. Okuyucunun ayrıca e ğ er isterse düşünceyi kendisinin de o kaynaktan bulabilmesini sa ğ lar. O yüzden örne ğ in kitabın tümü yerine, sözü geçen düşüncenin kitaptaki tam yerini gösterin. 6.Bir kayna ğ a atıf vermenin birden çok yolu vardır; hangisini kullandı ğ ınız farketmez. Ancak tutarlı olun ve verdi ğ iniz atıf okuyucunun do ğ ru kayna ğ a ve yere ulaşmasını sa ğ lasın.. 6. Kaynaklar

73 Sonsöz Tezi yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar 04.04.201573HÜSEY İ N ÖZEL

74 Tezi Yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar  Raporunuzun/tezinizin amacını ya da “problemati ğ ini” ve kapsamını açık bir biçimde belirtin. Ödev/Tez yazmanın en önemli (ve en zor) kısmı, kapsamını belirlemek ve sınırlarını çizebilmektir. Bu bakımdan her zaman raporun kapsamı (genişli ğ i) ile derinli ğ i arasında bir seçim yapmak zorunda oldu ğ unuzu unutmayın. Rapor, ne çok genel, ne de anlamsız derecede yüzeysel olmalıdır. Bu yüzden, olabildi ğ ince spesifik olun. 04.04.201574HÜSEY İ N ÖZEL

75 Tezi Yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar  Tezinizi başlangıçta tanımladı ğ nız problematik çerçevesinde ve belirli spesifik temalar ya da sorunlar etrafında organize edin; böylece yazdıklarınız kapsam bakımından sınırlı, ancak daha yüksek bilgi içeri ğ ine sahip olacaktır. 04.04.201575HÜSEY İ N ÖZEL

76 Tezi Yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar  Tezlerinizde, ele aldı ğ ınız konuya ilişkin belirli bir bakış açısına sahip oldu ğ unuzu ve bu konuyla ilgili sorunlardan haberdar oldu ğ unuzu gösterin. Tezde savunulan bakış açısı ve önermeler, sizin bu konudaki düşüncelerinizi açıkça ortaya koymalıdır. Her zaman kendi bakış açısınızı açıkça gösterin ve raporda bu bakış açısına sadık kalın. 04.04.201576HÜSEY İ N ÖZEL

77 Tezi Yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar:  Teziniz, kabul edilebilir (mantık kuralları bakımından) bir akıl yürütmeye dayanmalıdır. Bu yüzden, Rapordaki ifade, yorum ya da önermelerinizin anlamına dikkat edin; mantık kurallarına ba ğ lı kalın (örne ğ in başlangıç önerme ya da varsayımlarının içermedi ğ i bir sonuca ulaşmaya kalkmayın). 04.04.201577HÜSEY İ N ÖZEL

78 Tezi Yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar  Ayrıca, tezinizi yazarken her zaman şunu düşünün: E ğ er raporunuzun sa ğ layaca ğ ı bir yarar yoksa (düşünce, bilgi, yorum vs.) neden insanlar onu okusun ki? Unutmayın ki insanların vakitleri de en az sizinkiler kadar de ğ erlidir; o yüzden aynı paragrafı yalnızca bir kez okurlar. İ lk paragraftan itibaren de onları sıkmak istemeyiz. 04.04.201578HÜSEY İ N ÖZEL

79 Tezi Yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar  Tezde kullandığınız kaynakları ve sayfa numaralarını mutlaka belirtin (hem yazının içinde, hem de sonuna eklenecek bibliyografyada).  Başkalarından aldığınız düşüncelerin sahiplerini ve yerlerini zikretmemek, intihal (aşırma) anlamına gelir ki, bilgisizlikten kaynaklanıyor olsa bile, akademik dünyada bu bir suçtur. 04.04.201579HÜSEY İ N ÖZEL

80 Tezi Yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar  Bir tezde eleştirilecek üç temel nokta vardır:  Başlangıç varsayımları ya da kabulleri;  “So what” sorusunun ve yanıtının açıkça ortaya konmaması,  Kullanılan destek, kanıt ve verilerin geçerliliği;  Ayrıca, düşüncelerinizi organize etme (“tezin omurgası” ve sunma biçiminiz de tezinizin başarısında önemli bir yer tutar. 04.04.201580HÜSEY İ N ÖZEL

81 Kıssadan Hisse:  İ yi bir Ödev/Tez, herşeyden önce sizin yaratıcılı ğ ınıza ba ğ lıdır; yaratıcılı ğ ınızı kısıtlamayın ve kendinizi ortaya koyun.  Sorununuzu ve tartışmanızı açık seçik ortaya koyun; argümanlarınızı farklı anlamlara çekilmeyi en aza indirecek biçimde yazın (“Occam’ın Usturası”).  Tezinizdeki tartışmaların soyutlama ve genellik düzeylerini birbirine karıştırmadan sunun.  Unutmayın; iyi bir Ödev/Tez yazmanın tek kuralı vardır: yazmak, yazmak, yine yazmak.... 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL81

82 Teşekkürler.... Soru, yorum ve düşünceleriniz için, ozel@hacettepe.edu.tr 04.04.2015HÜSEY İ N ÖZEL82


"Ödev/Makale/Tez Yazma Teknikleri Prof. Dr. Hüseyin Özel 04.04.20151HÜSEY İ N ÖZEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları