Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

18 KASIM 2005 - ANKARA YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "18 KASIM 2005 - ANKARA YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ."— Sunum transkripti:

1 18 KASIM 2005 - ANKARA YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

2 18 KASIM 2005 - ANKARA SUNU PLANI:  MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER, - Gelirler, - Gelirler, - Giderler, - Giderler, - Gelir ve giderlerde vergisel boyut, - Gelir ve giderlerde vergisel boyut, - İktisadi işletmelerin durumu, - İktisadi işletmelerin durumu,  MUHASEBE SİSTEMİ, - Hesap dönemi, - Hesap dönemi, - Hesap planı ve yasal dayanakları, - Hesap planı ve yasal dayanakları, - Mali tablolar, - Mali tablolar, - Bütçe uygulamaları, - Bütçe uygulamaları,  DENETİM İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER, - Denetimin yasal dayanakları, - Denetimin yasal dayanakları, - Denetim raporları, - Denetim raporları, - Denetim standartları, - Denetim standartları, YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

3 18 KASIM 2005 - ANKARA MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER, - OSB’nin Gelirleri, 4562 S.K. Md.12.) - OSB’nin Gelirleri, (4562 S.K. Md.12.)  Müteşebbis heyete katılan kurum ve kuruluşların verdikleri iştirak payları.  Arsa tahsisi yapılan veya satışı yapılan ve OSB`de faaliyet gösterecek olan ve gösteren katılımcıların ödedikleri aidatlar ile arsa ve alt yapı katılım payları ve hizmet karşılıkları.  OSB alt yapı ve sosyal tesislerin ihalesi için hazırlanan dosyaların satış bedelleri ile bölge içinde kurulacak olan işletmelerin projelerinin tasdik ve vize bedelleri.  Yönetim aidatları../.. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

4 18 KASIM 2005 - ANKARA........  Su, elektrik, doğalgaz, sosyal tesis, arıtma ve benzeri işletme gelirleri ile iştirak gelirleri.  Arsa satışından sağlanan gelirler.  Bağışlar.  Bölge ortak mülklerinin kira ve hizmet gelirleri.  Banka faizleri.  Gecikme cezaları.  ilan ve reklam gelirleri.  Diğer gelirler. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

5 18 KASIM 2005 - ANKARA YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ -Giderler, OSB Mevzuatında giderlerin detaylarına inilmemekle birlikte, gerek kuruluş amaç ve tanımı, gerekse 5442 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunundaki (Md. 7/25) muafiyet sınırları dikkate alınarak, OSB’lerin kuruluş amaçlarına, faaliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun olmayan giderlerin OSB Bütçesinden karşılanması mümkün görülmemektedir.

6 18 KASIM 2005 - ANKARA - Gelir ve giderlerde vergisel boyut, 4562 S.K. 21. maddesi “ OSB tüzel kişiliği, bu kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmüne amirdir. Ancak; bu hüküm, kendi kanunlarında belirtilmedikçe özel kanunlarla düzenlenen muafiyet ve istisnaların geçerli olmayacağı hükme bağlanan bazı vergi ve harçlara uygulanamamaktadır. (Örnek: KDV, KV,Emlak V.) YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

7 18 KASIM 2005 - ANKARA Kurumlar Vergisi: OSB’ler 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7/25 maddesi çerçevesinde Kurumlar Vergisi mükellefi değildir. Katma Değer Vergisi: OSB’lerin, 3065 sayılı KDV Kanunu (17/4-k) maddesinde belirtilen “Arsa Teslimleri” dışında KDV mükellefiyetleri bulunmaktadır. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

8 18 KASIM 2005 - ANKARA 3065 Sayılı KDV Kanunundan (Md.9) dayanak alan 30, 91 ve 95 seri no.lu KDV Tebliğleri gereğince, OSB’lerin sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapma yükümlülükleri bulunmaktadır. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

9 18 KASIM 2005 - ANKARA KDV tevkifatına tabi teslim ve hizmetler: - Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, - Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, - Özel güvenlik hizmetleri, - Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, - Her türlü yemek servisi, - Danışmanlık ve denetim hizmetleri, YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

10 18 KASIM 2005 - ANKARA KDV Tevkifat Oranları: A) Yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetlerde 1/3, B) Reklam verme ve araç kiralama işlemlerinde %18. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

11 18 KASIM 2005 - ANKARA DAMGA VERGİSİ: OSB Kanunu Md. 21. ’deki muafiyet, Damga Vergisi yönünden de OSB’lere yansımaktadır. Ancak, OSB’lere tanınan muafiyet damga vergisine tabi işlemlere muhatap olan OSB’ler dışındaki gerçek ve tüzel kişileri kapsamamaktadır. (Örnek: İhale ve hizmet sözleşmeleri) DAMGA VERGİSİ: OSB Kanunu Md. 21. ’deki muafiyet, Damga Vergisi yönünden de OSB’lere yansımaktadır. Ancak, OSB’lere tanınan muafiyet damga vergisine tabi işlemlere muhatap olan OSB’ler dışındaki gerçek ve tüzel kişileri kapsamamaktadır. (Örnek: İhale ve hizmet sözleşmeleri) YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

12 18 KASIM 2005 - ANKARA EMLAK VERGİSİ: 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 22. maddesi “Bina ve Arazi Verileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu Kanuna eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir” hükmüne amirdir. Bu sebeple, 4562 S.K. 21. Madde muafiyeti EMLAK VERGİSİ yönünden uygulanamamaktadır. Ancak, OSB ve OSB’lerde yatırım yapacaklar, 1319 Sayılı Kanunun: - (5/f) maddesindeki 5 yıl süreli BİNA, - (15/d) maddesindeki (sanayici lehine tescil edilinceye kadar) ARAZİ, edilinceye kadar) ARAZİ, vergisi geçici muafiyetinden faydalanabilmektedirler YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

13 18 KASIM 2005 - ANKARA HARÇLAR: 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun “Kısımlar Arasındaki Müşterek Hükümler” başlıklı 10. Kısmının “Genel Muaflıklar ve İstisnalar-Özel Kanunlardaki Hükümler” başlıklı 123. maddesindeki “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz” hükmü ve 4562 S.K. 21. maddesi hükmü birlikte düşünüldüğünde: OSB’lerin YARGI, NOTER, TAPU KADOSTRO, TRAFİK VE 492 SAYILI KANUNDA SAYILAN DİĞER HARÇLARDAN MUAF OLMASI GEREKMEKTEDİR. HARÇLAR: 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun “Kısımlar Arasındaki Müşterek Hükümler” başlıklı 10. Kısmının “Genel Muaflıklar ve İstisnalar-Özel Kanunlardaki Hükümler” başlıklı 123. maddesindeki “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz” hükmü ve 4562 S.K. 21. maddesi hükmü birlikte düşünüldüğünde: OSB’lerin YARGI, NOTER, TAPU KADOSTRO, TRAFİK VE 492 SAYILI KANUNDA SAYILAN DİĞER HARÇLARDAN MUAF OLMASI GEREKMEKTEDİR. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

14 18 KASIM 2005 - ANKARA DİĞER BELEDİYE VERGİLERİ : 4562 S.K. Md. 21.’e göre OSB Tüzel Kişilikleri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergi ve harçlardan muaftır. DİĞER BELEDİYE VERGİLERİ : 4562 S.K. Md. 21.’e göre OSB Tüzel Kişilikleri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergi ve harçlardan muaftır. Ancak; bu muafiyet OSB’lerde faaliyet gösteren yatırımcıları kapsamamaktadır. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

15 18 KASIM 2005 - ANKARA İKTİSADİ İŞLETMELER: OSB Tüzel Kişilikleri, 4562 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. Ancak,bu muafiyet OSB Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde kurulan İKTİSADİ İŞLETMELER ile OSB’lerde yatırım yapan sanayicileri kapsamamaktadır. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

16 18 KASIM 2005 - ANKARA MUHASEBE SİSTEMİ, MUHASEBE SİSTEMİ, - Hesap dönemi, - Hesap planı ve yasal dayanakları, dayanakları, - Mali tablolar, - Bütçe uygulamaları, YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

17 18 KASIM 2005 - ANKARA OSB’lerin hesap dönemi ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, gerek kanunda, gerekse Yönetmelikte YILLIK DENETİM ifadesi geçtiğinden ve YMM denetiminin müteakip yılın OCAK ayında yapılacağı belirtildiğinden OSB’lerin hesap döneminin TAKVİM YILI olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. HESAP DÖNEMİ: OSB’lerin hesap dönemi ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, gerek kanunda, gerekse Yönetmelikte YILLIK DENETİM ifadesi geçtiğinden ve YMM denetiminin müteakip yılın OCAK ayında yapılacağı belirtildiğinden OSB’lerin hesap döneminin TAKVİM YILI olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sebeple, tasdiki zorunlu defterlerin TTK 67 ve 69. maddeleri uyarınca her yıl ARALIK AYI SONUNA KADAR tasdik ettirilmesi ve 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi şarttır. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

18 18 KASIM 2005 - ANKARA OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 159. maddesinde defter ve belgelerin TEK DÜZEN HESAP SİSTEMİ ile tutulacağı belirtilmektedir. HESAP PLANI: OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 159. maddesinde defter ve belgelerin TEK DÜZEN HESAP SİSTEMİ ile tutulacağı belirtilmektedir. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

19 18 KASIM 2005 - ANKARA MALİ TABLOLAR: OSB’nin, yıllık faaliyet raporu ile birlikte bütçe, kesin hesap ve bilançosunu hazırlamak OSB Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır. (OSB Uygulama Yönetmeliği Md. 22/ç) YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

20 18 KASIM 2005 - ANKARA BÜTÇE UYGULAMALARI: OSB Kanun ve Uygulama Yönetmeliği; müteaddit hükümlerinde, OSB faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin BÜTÇELENMESİ’ni ve denetimlerin de bütçeler esas alınarak yapılmasını öngörmektedir. Bütçe uygulamalarında konsolidasyona esas bir standart bulunmamaktadır. Bu çalışmanın acilen yapılması büyük faydalar sağlamaktadır. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

21 18 KASIM 2005 - ANKARA DENETİM İLE İLGİLİ DENETİM İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER: YÜKÜMLÜLÜKLER: - Denetimin yasal dayanakları, - Denetimin yasal dayanakları, - Denetim raporları ve standartları, YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

22 18 KASIM 2005 - ANKARA 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 9, 23 ve 24. maddeleri denetim esaslarını belirlemektedir. “ Denetim kurulu bütçenin sarf ve uygulamasını denetlemek, yılda bir defa genel denetleme raporu ve en az üç ayda bir de ara rapor düzenleyerek müteşebbis heyete sunmakla görevlidir.” 4562 S.K. Md.9 “ Denetim kurulu bütçenin sarf ve uygulamasını denetlemek, yılda bir defa genel denetleme raporu ve en az üç ayda bir de ara rapor düzenleyerek müteşebbis heyete sunmakla görevlidir.” hükmüne amirdir. Bu hüküm OSB Uygulama Yönetmeliği’nin müteaddit maddelerinde de yer almaktadır. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

23 18 KASIM 2005 - ANKARA “ Bakanlık gerekli gördüğü hallerde veya şikayet üzerine OSB`lerin her türlü hesap ve işlemlerini denetlemeye ve tedbirleri almaya yetkilidir. ” 4562 sayılı OSB Kanunu’nun “Bakanlığın Yetkileri” başlıklı 23. maddesi; “ Bakanlık gerekli gördüğü hallerde veya şikayet üzerine OSB`lerin her türlü hesap ve işlemlerini denetlemeye ve tedbirleri almaya yetkilidir. ” hükmüne amirdir YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

24 18 KASIM 2005 - ANKARA 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun 24. maddesi: “OSB`nin her türlü hesap ve işlemleri OSB yönetimince yıllık olarak, müteakip yılın ocak ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman yeminli mali müşavir, düzenlediği denetim raporunu OSB yönetimine ve Bakanlığa eş zamanlı olarak verir.” hükmüne amirdir. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

25 18 KASIM 2005 - ANKARA DENETİM RAPORLARI ve STANDARTLARI: OSB Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde, Denetim Kurulu ve YMM tarafından yapılan denetimler sonucu düzenlenecek raporların kapsam ve şekli konusunda bir standart bulunmamaktadır. Bu hususların Bakanlık veya OSBÜK tarafından bir yönerge ile standarda bağlanması, uygulama ve hazırlanan raporları değerlendirmede birlik sağlaması bakımından önem taşımaktadır. YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ

26 18 KASIM 2005 - ANKARA ÖZYILMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU YMM NAMIK ÖZYILMAZ

27 18 KASIM 2005 - ANKARA ÖZYILMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU Özyılmaz Yeminli Mali Müşavirlik Bürosu Eylül / 2001 yılında Ankara'da kuruldu. Büro Yeminli Mali Müşavir Namık ÖZYILMAZ ve uzman 4 personeli ile birlikte hizmet vermektedir. Büronun kurucusu Yeminli Mali Müşavir Namık ÖZYILMAZ 1959 yılında Aydın İli Ortaklar Kasabasında doğdu.1980 yılında Kütahya Eğitim Enstitüsü sınıf öğretmenliği bölümünden, 1984 yılında Anadolu Üniversitesi Afyon Maliye Muhasebe Yüksek Okulundan mezun oldu. 1981 - 1989 Yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında ilkokul sınıf öğretmeni ve idareci olarak görev yaptı.1989 - 1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı Ankara Defterdarlığı bünyesinde Vergi Denetmeni, idareci ve eğitimci olarak görevlerde bulundu. 1998 Yılında kamu görevinden ayrıldı ve 1998 - 2001 yıllarında Ankara'da özel sektörde yer alan bir grup şirketinde iç denetçi olarak çalıştı. Ayrıca 2000 - 2001 yıllarında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında denetçi olarak görev aldı.

28 18 KASIM 2005 - ANKARA ÖZYILMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU 2001 Yılından itibaren ; Yeterlilik Mesleki eğitim ve bilgi Dürüstlük Güvenilirlik ve tarafsızlık Sır saklama Sorumluluk Sosyal sorumluluk İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk Meslektaşlara karşı sorumluluk Bağımsızlık Haksız rekabette bulunmamak, gibi Genel Mesleki Standartlara sahip ve bu standartlardan ödün vermeden tasdik danışmanlık, KDV iadesi, İş mevzuatı vb. konularda hizmet sunmaya devam etmektedir.

29 18 KASIM 2005 - ANKARA ÖZYILMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU İLETİŞİM Adres : Dr. Mediha Eldem sok. 81 /29 Çankaya / ANKARA Tel : 0312 419 69 26 – 419 69 71 Fax : 0312 419 69 57 e-mail : namikozyilmaz@ozyilmazymm.com.tr. Web : www.ozyilmazymm.com.tr.

30 18 KASIM 2005 - ANKARA TEŞEKKÜRLER YMM Namık Özyılmaz YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ


"18 KASIM 2005 - ANKARA YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LER İ N MAL İ YÜKÜMLÜLÜKLER İ, MUHASEBE ve DENET İ M S İ STEMLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları