Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ HOŞGELDİNİZ 18 KASIM 2005 - ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ HOŞGELDİNİZ 18 KASIM 2005 - ANKARA."— Sunum transkripti:

1 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
HOŞGELDİNİZ 18 KASIM ANKARA

2 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
SUNU PLANI: MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER, - Gelirler, - Giderler, - Gelir ve giderlerde vergisel boyut, - İktisadi işletmelerin durumu, MUHASEBE SİSTEMİ, - Hesap dönemi, - Hesap planı ve yasal dayanakları, - Mali tablolar, - Bütçe uygulamaları, DENETİM İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER, - Denetimin yasal dayanakları, - Denetim raporları, - Denetim standartları, 18 KASIM ANKARA

3 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
OSB’nin Gelirleri, (4562 S.K. Md.12.) Müteşebbis heyete katılan kurum ve kuruluşların verdikleri iştirak payları. Arsa tahsisi yapılan veya satışı yapılan ve OSB`de faaliyet gösterecek olan ve gösteren katılımcıların ödedikleri aidatlar ile arsa ve alt yapı katılım payları ve hizmet karşılıkları. OSB alt yapı ve sosyal tesislerin ihalesi için hazırlanan dosyaların satış bedelleri ile bölge içinde kurulacak olan işletmelerin projelerinin tasdik ve vize bedelleri. Yönetim aidatları. ./.. 18 KASIM ANKARA

4 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
.... Su, elektrik, doğalgaz, sosyal tesis, arıtma ve benzeri işletme gelirleri ile iştirak gelirleri. Arsa satışından sağlanan gelirler. Bağışlar. Bölge ortak mülklerinin kira ve hizmet gelirleri. Banka faizleri. Gecikme cezaları. ilan ve reklam gelirleri. Diğer gelirler. 18 KASIM ANKARA

5 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
Giderler, OSB Mevzuatında giderlerin detaylarına inilmemekle birlikte, gerek kuruluş amaç ve tanımı, gerekse 5442 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunundaki (Md. 7/25) muafiyet sınırları dikkate alınarak, OSB’lerin kuruluş amaçlarına, faaliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun olmayan giderlerin OSB Bütçesinden karşılanması mümkün görülmemektedir. 18 KASIM ANKARA

6 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
Gelir ve giderlerde vergisel boyut, 4562 S.K. 21. maddesi “OSB tüzel kişiliği, bu kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmüne amirdir. Ancak; bu hüküm, kendi kanunlarında belirtilmedikçe özel kanunlarla düzenlenen muafiyet ve istisnaların geçerli olmayacağı hükme bağlanan bazı vergi ve harçlara uygulanamamaktadır. (Örnek: KDV, KV,Emlak V.) 18 KASIM ANKARA

7 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
Kurumlar Vergisi: OSB’ler 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7/25 maddesi çerçevesinde Kurumlar Vergisi mükellefi değildir. Katma Değer Vergisi: OSB’lerin, 3065 sayılı KDV Kanunu (17/4-k) maddesinde belirtilen “Arsa Teslimleri” dışında KDV mükellefiyetleri bulunmaktadır. 18 KASIM ANKARA

8 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
3065 Sayılı KDV Kanunundan (Md.9) dayanak alan 30, 91 ve 95 seri no.lu KDV Tebliğleri gereğince, OSB’lerin sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapma yükümlülükleri bulunmaktadır. 18 KASIM ANKARA

9 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
KDV tevkifatına tabi teslim ve hizmetler: - Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, - Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, - Özel güvenlik hizmetleri, - Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, - Her türlü yemek servisi, - Danışmanlık ve denetim hizmetleri, 18 KASIM ANKARA

10 KDV Tevkifat Oranları:
YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ KDV Tevkifat Oranları: A) Yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetlerde 1/3, B) Reklam verme ve araç kiralama işlemlerinde %18. 18 KASIM ANKARA

11 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
DAMGA VERGİSİ: OSB Kanunu Md. 21. ’deki muafiyet, Damga Vergisi yönünden de OSB’lere yansımaktadır. Ancak, OSB’lere tanınan muafiyet damga vergisine tabi işlemlere muhatap olan OSB’ler dışındaki gerçek ve tüzel kişileri kapsamamaktadır. (Örnek: İhale ve hizmet sözleşmeleri) 18 KASIM ANKARA

12 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
EMLAK VERGİSİ: 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 22. maddesi “Bina ve Arazi Verileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu Kanuna eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir” hükmüne amirdir. Bu sebeple, 4562 S.K. 21. Madde muafiyeti EMLAK VERGİSİ yönünden uygulanamamaktadır. Ancak, OSB ve OSB’lerde yatırım yapacaklar, 1319 Sayılı Kanunun: - (5/f) maddesindeki 5 yıl süreli BİNA, - (15/d) maddesindeki (sanayici lehine tescil edilinceye kadar) ARAZİ, vergisi geçici muafiyetinden faydalanabilmektedirler 18 KASIM ANKARA

13 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
HARÇLAR: 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun “Kısımlar Arasındaki Müşterek Hükümler” başlıklı 10. Kısmının “Genel Muaflıklar ve İstisnalar-Özel Kanunlardaki Hükümler” başlıklı 123. maddesindeki “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz” hükmü ve 4562 S.K. 21. maddesi hükmü birlikte düşünüldüğünde: OSB’lerin YARGI, NOTER, TAPU KADOSTRO, TRAFİK VE 492 SAYILI KANUNDA SAYILAN DİĞER HARÇLARDAN MUAF OLMASI GEREKMEKTEDİR. 18 KASIM ANKARA

14 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
DİĞER BELEDİYE VERGİLERİ: 4562 S.K. Md. 21.’e göre OSB Tüzel Kişilikleri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergi ve harçlardan muaftır. Ancak; bu muafiyet OSB’lerde faaliyet gösteren yatırımcıları kapsamamaktadır. 18 KASIM ANKARA

15 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
İKTİSADİ İŞLETMELER: OSB Tüzel Kişilikleri, 4562 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. Ancak,bu muafiyet OSB Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde kurulan İKTİSADİ İŞLETMELER ile OSB’lerde yatırım yapan sanayicileri kapsamamaktadır. 18 KASIM ANKARA

16 MUHASEBE SİSTEMİ, - Hesap dönemi,
YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ MUHASEBE SİSTEMİ, - Hesap dönemi, - Hesap planı ve yasal dayanakları, - Mali tablolar, - Bütçe uygulamaları, 18 KASIM ANKARA

17 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
HESAP DÖNEMİ: OSB’lerin hesap dönemi ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, gerek kanunda, gerekse Yönetmelikte YILLIK DENETİM ifadesi geçtiğinden ve YMM denetiminin müteakip yılın OCAK ayında yapılacağı belirtildiğinden OSB’lerin hesap döneminin TAKVİM YILI olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sebeple, tasdiki zorunlu defterlerin TTK 67 ve 69. maddeleri uyarınca her yıl ARALIK AYI SONUNA KADAR tasdik ettirilmesi ve 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi şarttır. 18 KASIM ANKARA

18 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
HESAP PLANI: OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 159. maddesinde defter ve belgelerin TEK DÜZEN HESAP SİSTEMİ ile tutulacağı belirtilmektedir. 18 KASIM ANKARA

19 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
MALİ TABLOLAR: OSB’nin, yıllık faaliyet raporu ile birlikte bütçe, kesin hesap ve bilançosunu hazırlamak OSB Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır. (OSB Uygulama Yönetmeliği Md. 22/ç) 18 KASIM ANKARA

20 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
BÜTÇE UYGULAMALARI: OSB Kanun ve Uygulama Yönetmeliği; müteaddit hükümlerinde, OSB faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin BÜTÇELENMESİ’ni ve denetimlerin de bütçeler esas alınarak yapılmasını öngörmektedir. Bütçe uygulamalarında konsolidasyona esas bir standart bulunmamaktadır. Bu çalışmanın acilen yapılması büyük faydalar sağlamaktadır. 18 KASIM ANKARA

21 - Denetimin yasal dayanakları,
YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ DENETİM İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER: - Denetimin yasal dayanakları, - Denetim raporları ve standartları, 18 KASIM ANKARA

22 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
4562 sayılı OSB Kanunu’nun 9, 23 ve 24. maddeleri denetim esaslarını belirlemektedir. 4562 S.K. Md.9 “Denetim kurulu bütçenin sarf ve uygulamasını denetlemek, yılda bir defa genel denetleme raporu ve en az üç ayda bir de ara rapor düzenleyerek müteşebbis heyete sunmakla görevlidir.” hükmüne amirdir . Bu hüküm OSB Uygulama Yönetmeliği’nin müteaddit maddelerinde de yer almaktadır. 18 KASIM ANKARA

23 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
4562 sayılı OSB Kanunu’nun “Bakanlığın Yetkileri” başlıklı 23. maddesi; “Bakanlık gerekli gördüğü hallerde veya şikayet üzerine OSB`lerin her türlü hesap ve işlemlerini denetlemeye ve tedbirleri almaya yetkilidir.” hükmüne amirdir 18 KASIM ANKARA

24 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
4562 Sayılı OSB Kanunu’nun 24. maddesi: “OSB`nin her türlü hesap ve işlemleri OSB yönetimince yıllık olarak, müteakip yılın ocak ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman yeminli mali müşavir, düzenlediği denetim raporunu OSB yönetimine ve Bakanlığa eş zamanlı olarak verir.” hükmüne amirdir. 18 KASIM ANKARA

25 YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ
DENETİM RAPORLARI ve STANDARTLARI: OSB Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde, Denetim Kurulu ve YMM tarafından yapılan denetimler sonucu düzenlenecek raporların kapsam ve şekli konusunda bir standart bulunmamaktadır. Bu hususların Bakanlık veya OSBÜK tarafından bir yönerge ile standarda bağlanması, uygulama ve hazırlanan raporları değerlendirmede birlik sağlaması bakımından önem taşımaktadır. 18 KASIM ANKARA

26 ÖZYILMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU YMM NAMIK ÖZYILMAZ
18 KASIM ANKARA

27 ÖZYILMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU
Özyılmaz Yeminli Mali Müşavirlik Bürosu Eylül / 2001 yılında Ankara'da kuruldu. Büro Yeminli Mali Müşavir Namık ÖZYILMAZ ve uzman 4 personeli ile birlikte hizmet vermektedir. Büronun kurucusu Yeminli Mali Müşavir Namık ÖZYILMAZ 1959 yılında Aydın İli Ortaklar Kasabasında doğdu.1980 yılında Kütahya Eğitim Enstitüsü sınıf öğretmenliği bölümünden , 1984 yılında Anadolu Üniversitesi Afyon Maliye Muhasebe Yüksek Okulundan mezun oldu Yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında ilkokul sınıf öğretmeni ve idareci olarak görev yaptı yılları arasında Maliye Bakanlığı Ankara Defterdarlığı bünyesinde Vergi Denetmeni , idareci ve eğitimci olarak görevlerde bulundu. 1998 Yılında kamu görevinden ayrıldı ve yıllarında Ankara'da özel sektörde yer alan bir grup şirketinde iç denetçi olarak çalıştı. Ayrıca yıllarında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında denetçi olarak görev aldı. 18 KASIM ANKARA

28 ÖZYILMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU
2001 Yılından itibaren ; Yeterlilik Mesleki eğitim ve bilgi Dürüstlük Güvenilirlik ve tarafsızlık Sır saklama Sorumluluk Sosyal sorumluluk İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk Meslektaşlara karşı sorumluluk Bağımsızlık Haksız rekabette bulunmamak, gibi Genel Mesleki Standartlara sahip ve bu standartlardan ödün vermeden tasdik danışmanlık, KDV iadesi , İş mevzuatı vb. konularda hizmet sunmaya devam etmektedir. 18 KASIM ANKARA

29 ÖZYILMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU
İLETİŞİM Adres : Dr. Mediha Eldem sok. 81 /29 Çankaya / ANKARA Tel : – Fax : Web : 18 KASIM ANKARA

30 TEŞEKKÜRLER YMM Namık Özyılmaz
YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ TEŞEKKÜRLER YMM Namık Özyılmaz 18 KASIM ANKARA


"YMM NAMIK ÖZYILMAZ OSB’LERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ HOŞGELDİNİZ 18 KASIM 2005 - ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları