Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSB’lerin Vergi Sorunlarına SMM ve OSBÜK Genel Sekreteri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSB’lerin Vergi Sorunlarına SMM ve OSBÜK Genel Sekreteri"— Sunum transkripti:

1 OSB’lerin Vergi Sorunlarına SMM ve OSBÜK Genel Sekreteri
Genel Bakış SMM ve OSBÜK Genel Sekreteri Ali YÜKSEL ( )

2 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Ülkemizde ilk OSB 1962 yılında kurulmuştur. Şu anda Tüzel Kişilik kazanmış OSB sayısı 263’ü bulmuştur. OSB’lerin fiziki durumu; - Üretime geçmiş 148 adet, - Altyapı inşaatı devam eden 40 adet, - Plan-Proje aşamasında 50 adet, - Yer seçimi aşamasında 25 adet, OSB’lerin dağılımı; - Karma OSB 222 adet, - İhtisas OSB 39 adet, - Özel OSB 2 adet, SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

3 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
İLK YASAL MEVZUAT DÜZENLEMESİ SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

4 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
OSB’ler, tarihine kadar yasal mevzuattan yoksun,Müteşebbis Teşekkülü oluşturan kurumların vesayeti altında kurulmuş, büyümüş ve faaliyet göstermiştir. Söz konusu yasal boşluğun kısmen de olsa giderilebilmesi amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen çeşitli fonların yönetim esaslarını belirleyen sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “FONLAR YÖNETMELİĞİ”nin (*) “Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat İnşaatı ve İşletme Giderleri” başlıklı bölümünün OSB’lerin kuruluş ve kredilendirme esasları belirlenerek OSB’ler TÜZEL KİŞİLİK kazanamamış olmasına rağmen kısmen de olsa bir mevzuata sahip olmuşlardır. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

5 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Fonlar Yönetmeliğine göre kurulan OSB’lerin Tüzel Kişiliği olmadığından gayrimenkul, taşıt araçları v.s. gibi varlıklarının tescil işlemleri, Müteşebbis Heyette bulunan İl Özel İdaresi, Belediye veya Oda adına yapılmakta ve bu durum yapılan harcamaları gider göstermekte, alım satım işlemlerinde büyük sıkıntılara sebep olmakta idi. Bu arada OSB’lerin hiç biri Tüzel Kişiliği olmaması sebebiyle Kurumlar Vergisi mükellefi değildi. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

6 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
OSB’LER KURUMLAR VERGİSİ İLE TANIŞIYOR SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

7 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
İşler böyle sürüp giderken Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren BURSA OSB’de 1994 yılında Maliye Bakanlığı Müfettişleri gelerek hesapları incelemeye başladılar. Uzun süren incelemeler sonucu OSB’ler Kurumlar Vergisine tabi, tabi değil tartışmaları sürerken Maliye Bakanlığı tarafından Bursa OSB’ye geriye dönük 5 yıl için çok büyük meblağda Kurumlar Vergisi ve gecikme cezasını tahakkuk ettirerek ödenmek üzere tebliğ ettiler. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

8 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
OSB’LERE İLK VERGİ MUAFİYETİ SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

9 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Doğal olarak konu Sanayi Bakanlığı’na ve TBMM’ne intikal ettirildi. Buralarda da yapılan uzun tartışmalar sonucu OSB’lerin KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMAMASI gerektiğine karar verilerek yasal düzenlemeye gidildi ve bazı bölgelerde meydana gelen depremlerden zarar görenlere kolaylık sağlayan tarih ve 4264 sayılı Kanuna eklenen 2. madde ile(*) KVK Kanunun Muafiyetler başlıklı 7. maddesine 25. bend eklenerek Tüzel Kişiliği olmamasına rağmen OSB’lere Kurumlar Vergisi Muafiyeti getirilmiş oldu. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

10 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
NİHAYET 4562 SAYILI OSB KANUNU GELİYOR !!! SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

11 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Kurumlar Vergisi muafiyeti olmasına rağmen OSB’lerin yasal düzenlemeden ve tüzel kişilikten yoksun olmasından son derece rahatsız olan OSB’ler, zaman zaman bir araya gelerek kurulan her yeni Hükümete ve değişen her Bakana bir OSB Kanun Taslağı sunup yasal düzenleme talep etmişlerdir. Bu durum 1999 yılına kadar bu şekilde devam etmiştir. Nihayet tarihinde 1999 yılında Kurulu tarafından kabul edilen OSB Kanun Tasarısı TBMM’ne sunulmuştur.(*) Bu gün burada konumuz gereği tasarı ve Kanunun 21 nci maddesi üzerinde duracağız. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

12 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
OSB Kanun Tasarısının “Muafiyet” Başlıklı 21 nci maddesi Hükümet tarafından “OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” şeklinde sunulmuş, Plan Bütçe Komisyonunda aynen kabul edilmiş ve Sanayi Komisyonunda 2 nci bend olarak “Atıksu arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atıksu bedeli alınmaz” hükmü eklenmiş ve TBMM’de de aynen kabul edilerek yasalaşmıştır. Bu hükümden Biz OSB Mensuplarının çıkarttığı anlam “OSB’LERİN (Kurumlar Vergisi Dahil) HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM VE HARÇTAN MUAF OLMASI” şeklindedir. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

13 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
YORUM FARKI ? SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

14 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Ancak Maliye Bakanları Uzmanları bu hüküm kapsamındaki “İŞLEMLERDE” sözcüğünü ön plana çıkararak sözleşme imzalamak gibi belge bazında yapılan işleri kast ederek SON DERECE DAR BİR ANLAM yüklemeye çalışmaktadırlar. Gerçek anlama ulaşmak amacıyla TBMM’ne sunulan kanun taslağın “Genel Gerekçe” ve “Madde Gerekçeleri” ne bakmamız gerekmektedir. Muafiyet Başlıklı 21 nci madde ile ilgili “Genel Gerekçeler” bölümünde “Ayrıca, iştirakçi kuruluşların bundan böyle bölge işlemlerini kendi adlarına yürütmelerindeki güçlükler giderilmekte; getirilen muafiyet ve istisnalarla bölge oluşumlarına teşvik sağlanmaktadır.” ifadesi yer almaktadır.(*) SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

15 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Yine “Madde Gerekçeleri” bölümünün 21 nci madde ile ilgili açıklamasına baktığımızda “Madde 21- OSB’nin kuruluşunu teşvik amacıyla vergi resim ve harç muafiyeti getirmektedir.” hükmü mevcuttur.(*) Bu iki gerekçeyi ve OSB’ler için özel kanun niteliği taşıyan yasa hükmünü birlikte düşündüğümüzde OSB’lerin yalnızca yaptığı işlemleri değil, her türlü faaliyetinin (Kurumlar Vergisi dahil) her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Üzülerek belirteyim ki; bu güne kadar Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bu konuda fikir birliği sağlanamamıştır. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

16 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Bu konuda Maliye Bakanlığı Uzmanları Kurumlar Vergisi Kanunu’na 1997 yılında eklenen 7/25 Maddesi hükmünde (*) bahsi geçen görev ve hizmetler dışındaki faaliyetleri bu hüküm sebebiyle vergi dışı kabul etmekte, 4562 sayılı Kanunun 21. maddesindeki hükmü ANCAK İŞLEMLER ÜZERİNDEN ALINAN VERGİ VE HARÇLARIN MUAFİYETİNİ KAPSAR şekkinde düşünmektedirler. Oysa 1997 yılında OSB’lere tüzel kişilik kazandıracak yasal düzenleme olmadığından OSB’ler ancak böyle tanımlanabildiğinden bazı görevlerden bahsedilmiştir. Buna karşılık 4562 sayılı Kanunun 21 nci madde gerekçeleri “OSB’LERİN (Kurumlar Vergisi Dahil) HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM VE HARÇTAN MUAF OLMASI” sonucunu açıkça belirtmektedir. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

17 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA DA YORUM FARKI DEVAM EDİYOR! SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

18 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
13/06/2006 tarihinde TBMM’de kabul edilen (Yeni) 5520 sayılı Kanun olarak yeniden düzenlenen (Yeni) Kurumlar Vergisi Kanunu görüşülürken, OSBÜK olarak “Artık OSB’lerin kanunu ve tüzel kişiliği var, 1997 yılındaki tanımdan vaz geçerek kanunun “Muafiyetler” başlıklı maddesine “4562 sayılı OSB Kanunun göre kurulan OSB’ler.” yazılmasının yeterli olacağını talep etmemize rağmen eski hükümde ısrar edilmiş ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa da aynı hüküm(*) getirilerek yasalaştırıldığından dolayı yorum farkının devamı ettirilmiştir. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

19 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
OSB’LERİN KİRA, REKLAM VE BENZERİ GELİRLERİ SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

20 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Söz konusu yorum farkı sebebiyle Maliye Bakanlığı yetkilileri OSB’lerin bazı faaliyetleri için KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ TESİS ETMEKTEDİRLER. OSB’ler de her defasında Yargıya gitmekte ve Vergi Mahkemeleri OSB Yöneticilerine hak vererek söz konusu mükellefiyetleri durdurmakta ve kaldırmaktadır. Bir OSB’nin Bölge girişine tesis ettiği reklam panolarından aldığı reklam bedelleri sebebiyle Maliye Bakanlığı “İktisadi İşletme” oluştuğunu ileri sürerek vergi mükellefiyeti tesis etmiş ancak Yargı bunu da red etmiş ve Mahkemenin kararı Yüksek Yargı (Danıştay) tarafından da onaylanmıştır.(*) SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

21 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
2015 YILI SONRASI OSB ‘LERDE KİRA GELİRLERİ … SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

22 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Bize göre OSB’lerin 4562 sayılı Kanunun 12/h maddesi gereğince tahsil ettiği kira gelirleri de 21. madde kapsamında vergiden muaf olan gelirlerdir. Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi Maliye Bakanlığı OSB’lerin yalnızca KVK Madde (4/n) de bahsi geçen; Altyapı hazırlığı ve arsa temini, Elektrik temin ve dağıtımı, Doğal gaz ve buhar temin ve dağıtımı, Su temin ve dağıtımı, faaliyetlerini muafiyet kapsamında düşünmekte, ilgili kanundaki “… GİBİ ORTAK İHTİYAÇLARIN…” ifadesini yok saymaktadır. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

23 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Buna karşılık KVK’na 4/6/ sayılı kanunla eklenen Geçici 2. Maddesinin; “1/1/ /12/2015 tarihleri arasında; Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar, dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.“ hükmü (*) ile OSB’lere tarihine kadar STOPAJ yapılarak kira geliri elde edilmesine müsaade edilmiş, tarihi itibariyle OSB’lerin kira gelirleri iktisadi işletme sayılarak Kurumlar Vergisine tabi tutulması hedeflenmiştir. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

24 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
KATMA DEĞER VERGİSİ SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

25 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
OSB’ler işletme faaliyetleri sebebiyle KDV Mükellefidir. Ancak, 3065 sayılı OSB Kanunu’nun “Diğer İstisnalar” başlıklı (17/k) bendi ile “Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri” KDV’den istisna tutulmuştur. Aynı Kanunun 18. maddesi ile İSTİSNADAN VAZGEÇME hakkı tanınmıştır. Bu talepten 3 yıl dolmadan geri dönülemeyeceği ve yazılı başvuru yapılmaması halinde talebin 3 yıllık süre ile otomatik olarak yenileceği de kanun hükmüdür. Tabii ki, her mükellef gibi OSB’lerde KDV Stopajına tabi ödemelerden gerekli kesintiyi yaparak Vergi dairesine ödemeleri gerekmektedir. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

26 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
492 SAYILI HARÇLAR KANUNU SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

27 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Dokuz ayrı başlık altında ödenecek harçları düzenleyen kanun gereği harç ödemekle yükümlü kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında (4562 Sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince) OSB Tüzel Kişiliklerinin bulunmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu husus tapu kadastro işlemlerinde uygulanmasına rağmen, yargı, noter, trafik gibi işlemlerde uygulanamamaktadır. Buna rağmen “Tapu Harçları” başlıklı 59. maddeye sayılı kanunla eklenen (n) bendi ile “Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri.” özel olarak harçtan muaf tutulmuştur. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

28 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
TAPU VE KADASTRO DÖNER SERMAYE ÜCRETLERİ SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

29 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Tapu ve Kadastro Müdürlükleri özellikle imar planı uygulamalarında ve diğer kadastro hizmetlerinde OSB’lerden Döner Sermaye Ücreti talep etmektedir. Bu talep, tarih ve 4736 sayılı Kanun gereğince talep edilmektedir. Bu kanunun (1/d) bendi istisnaların Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edileceği hükmüne amirdir. Bu konuda okul,cami (I hastane,spor tesisleri, sağlık ocağı, karakol, hükümet binası gibi kamu hizmetleri ile TSK’ne ait tesislerle, Türkiye Kızılay Derneği ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Tabi Afetlere maruz kalanlara verilen hizmetlere Bakanlar Kurulu Kararı ile muafiyet tanınmıştır. OSB’ler kadastro hizmetleri için Döner Sermaye Ücreti ödemeye devam edeceklerdir. (*) SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

30 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
EMLAK VERGİSİ SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

31 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
1319 sayılı sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile OSB’lere bazı muafiyetler tanınmıştır. Bina Vergisi, “Geçici Muaflıklar” başlıklı (5/f) maddesi; “Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” hükmüne amirdir. Arazi Vergisi, “Geçici Muaflıklar” başlıklı (15/d) maddesi; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar).” hükmüne amirdir. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

32 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Geçici olarak muaflıktan istifade için; arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takip eden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. OSB Tüzel Kişilikleri; VUK 72. maddeye tarihinde eklenen bir hüküm gereğince arsa ve arazilerin emlak vergisine esas asgari beyan değerlerini tespit eden Takdir Komisyonlarına katılarak kendi arazi ve arsaları için söz sahibi olmaları sağlanmıştır. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

33 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI HARÇLARI SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

34 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
4562 sayılı Kanunun (4/7) maddesinde tarih ve 5807 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile RUHSATLARIN OSB TARAFINDAN VERİLMESİ, HARÇLARIN İLGİLİ BELEDİYE VEYA İL ÖZEL İDARESİNE ÖDENMESİ yasalaşmıştır. Buna bağlı olarak İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik yeniden düzenlenmiş ve OSB’ler YETKİLİ İDARE olarak tanımlanmıştır. Bu konuda temennimiz; 4562 sayılı Kanunun (4/7) maddesindeki “İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.” hükmünün yürürlükten kaldırılmasıdır. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

35 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

36 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda OSB Tüzel Kişiliği veya katılımcılarına yönelik özel bir muafiyet hükmü mevcut değildir. Ancak, her türlü harcın alınacak muhataplarının “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde bulunması” şartına bağlanmıştır. Buna karşılık OSB’ler 5302 sayılı kanun (6/son) ile İl Özel İdaresi, 5216 sayılı kanun (7/son) ile Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı kanun ((14/son) ile Belediyelerin görev ve yetki alanı dışında bırakılmıştır. Bu sebeple, OSB Tüzel Kişilikleri ve katılımcılarının 2462 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince elektrik tüketim vergisi dahil HİÇ BİR HARÇ ÖDEMEMESİ GEREKLİDİR. Bu konuda örnek bir Mahkeme Kararı mevcut olup(*) Yüksek Mahkemenin onayı beklenmektedir. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

37 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

38 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44/1. Maddesi; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir” hükmüne(*) amirdir. OSB’ler ve katılımcıları Çevre Temizlik Vergisi ile muhatap olurlarsa yukarıda bahsi geçen “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan….” hükmü dikkate alınarak değerlendirmeleri gereklidir. Bu husustaki kapsamlı bilgileri; programımıza katılan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın İlker ARIKAN Beyin açıklamalarında bulabileceğimizi ümit ediyoruz. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

39 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
DAMGA VERGİSİ SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

40 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
488 sayılı Kanun gereğince çok geniş bir alanda ödenen Damga Vergisi hayatımızın ayrılmaz bir parçası halindedir. Ancak, konuya OSB’ler açısından baktığımızda durum biraz farklıdır. Burada da OSB’ler için özel kanun statüsünde olan 4562 sayılı Kanunun 21.maddesi ile tanınan muafiyet karşımıza çıkmakta ve OSB’leri yakından ilgilendirmektedir. Çünkü; OSB Tüzel kişiliği bizatihi Damga Vergisinden muaf, ancak 24/2. madde gereğince MUAF OLAN TARAFIN VERGİSİNİN SÖZLEŞMELERE MUHATAP OLANLAR TARAFINDAN ÖDENMESİ gibi hassas bir konu vardır. Bu konudaki detaylı açıklamaların II. oturumda Maliye Bakanlığı Harçlar Müdürü Sn. İsmail KILINÇARSLAN tarafından yapılacağını beklemekteyiz. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

41 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
TRT KATKI PAYI SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

42 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
OSBÜK’ ün kuruluş yılından beri birinci derece gündemini oluşturan ve çözüm bulunabilir ümidiyle uğruna 4 adet OSB Enerji Zirvesi düzenlenen 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu’nun 4/c maddesi gereğince %2 oranında ödenen TRT payının önüne geçilememiştir. Söz konusu girişimler sonucu sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu, OSB’lerin TRT payını elektrik alış faturası ile ödemesi yeterli görülerek, ödediği pay ile sattığı enerji üzerinden topladığı pay arasındaki farkı beyanname ile ödeme yapmasının önüne geçilebilmiştir. Temennimiz; TRT’nin yeni kaynaklar bularak sanayicinin üzerindeki yükün kaldırılmasıdır. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

43 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
%1 KOSGEB PAYI SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

44 OSB’lerin Vergi Sorunlarına Genel Bakış
Adı vergi değil ama OSB’lerin yaptığı ödemelerden birisi de KOSGEB payıdır. Bu ödeme; 3624 sayılı KOSGEB Kanunu’nun “Gelirler” başlıklı 24/h maddesindeki “Organize sanayi bölgeleri müteşebbis heyetlerince yapılan arsa satış hasılatlarının yüzde 1'i oranında ayrılacak pay” hükmü gereğince OSB’lerin ARSA SATIŞ HASILATININ %1’i ORANINDA yapılan bir ödemedir. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA

45 SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL-18.03.2011 ANTALYA
TEŞEKKÜRLER.. SMM ve OSBÜK GENEL SEKRETERİ ALİ YÜKSEL ANTALYA


"OSB’lerin Vergi Sorunlarına SMM ve OSBÜK Genel Sekreteri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları