Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÜRETİCİ  Üreticiler, güne ş enerjisini dönü ş türüp hücrelerinde tutabilen canlılardır. Bu özellikleri sayesinde kendi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÜRETİCİ  Üreticiler, güne ş enerjisini dönü ş türüp hücrelerinde tutabilen canlılardır. Bu özellikleri sayesinde kendi."— Sunum transkripti:

1

2 CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

3 ÜRETİCİ  Üreticiler, güne ş enerjisini dönü ş türüp hücrelerinde tutabilen canlılardır. Bu özellikleri sayesinde kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Mesela bitkiler biz insanlar gibi veya do ğ adaki di ğ er canlılar gibi besin arayı ş ı içerisine girmezler. Üretici (ototrof) olan bu canlılar inorganik maddelerden fotosentez yaparak, organik madde ve oksijen üretirler. B İ TK İ YAPRAK BAKTER İ

4 TÜKETİCİ Besin üretmeyen ve besinini dı ş arıdan hazır olarak alan canlılara tüketici (heterotrof) denir.Tüketici olan canlı grupları da besin aldıkları kayna ğ a ve besin alma ş ekline göre gruplara ayrılırlar. Besin üretmeyen ve besinini dı ş arıdan hazır olarak alan canlılara tüketici (heterotrof) denir.Tüketici olan canlı grupları da besin aldıkları kayna ğ a ve besin alma ş ekline göre gruplara ayrılırlar. OTOBURLAR ETOBURLAR OTÇULLAR

5 AYRIŞTIRICI  Bir de topra ğ a dü ş en bitki ve hayvan artıklarını çürüterek, topra ğ a karı ş masını sa ğ layan canlılar vardır. Bu canlı grubuna da ayrı ş tırıcılar denir. MANTARLAR BAKTER İ LER MANTARLAR BAKTER İ LER

6 FOTOSENTEZ  Tüm bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler. Bu organik maddeleri, üretmek için gerçekle ş tirdikleri i ş lemede FOTOSENTEZ adı verilir.

7 KLOROFİL  Klorofil bitkilerdeki ye ş il renklenmenin nedenidir.Klorofil bitkilerde fotosentez gerçekle ş tirmek için güne ş ten enerjiyi emer. Bitkiler için klorofil insanlar için kan neyse odur. Bitkilerin büyüme ve soluma gibi birçok metabolizma i ş levlerinde önemlidir.

8 OKSİJENLİ SOLUNUM’UN AŞAMALARI  GL İ KOL İ Z= Oksijensiz ortamda glikozun pirüvikasit üzerinden laktikaside yıkılması olayıdır. Glikoz bu yolla yıkılarak 2 ATP’lik kimyasal enerji olu ş turmaktadır. Glikolizin amacı, organizmaya gerekli kimyasal enerjiyi O2 gerektirmeden ve kısa bir yoldan sa ğ lamaktır  Krebs DÖNGÜSÜ= Krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü veya Sitrik asit döngüsü, canlı hücrelerin besinleri yükseltgeyerek enerji elde etmesini sa ğ layan ve bütün ya ş am biçimlerinde önemli bir yer tutan kimyasal süreçlerin son a ş amasıdır. 1937'de Hans Adolf Krebs tarafından açıklı ğ a kavu ş turulan tepkimelerin hayvan, bitki, mikroorganizma ve mantar gibi birçok hücre türünde olu ş tu ğ u saptanmı ş tır.  ETS(OKS İ TAT İ F FOSFOR İ LASYON)= Glikoliz ve krebs devrinde hazırlanan NADH2 ve FADH2 deki H atomlarına ait elektronlar ETSden geçtikten sonra O2 ile birle ş ir.  Bu sırada ATP üretilir ve sonuçta HO2 molekülleri olu ş ur. Bu devreye Hidrojen yolu reaksiyonları denir. OKS İ JENL İ SOLUNUM G İ L İ KOL İ Z KREBS DÖNGÜSÜ ETS

9 OKSİJENSİZ SOLUNUM’UN AŞAMALARI  GL İ KOL İ Z= Oksijensiz ortamda glikozun pirüvikasit üzerinden laktikaside yıkılması olayıdır. Glikoz bu yolla yıkılarak 2 ATP’lik kimyasal enerji olu ş turmaktadır. Glikolizin amacı, organizmaya gerekli kimyasal enerjiyi O2 gerektirmeden ve kısa bir yoldan sa ğ lamaktır  ALKOL FERMANTASYONU= Etanol fermantasyonu, hücresel solunum için yeterince oksijen olmadı ğ ı zaman, bazı hücreler tarafından yapılan bir fermantasyon biçimidir. oksijen fermantasyonoksijen fermantasyon  Laktik asit fermantasyonu= Laktik asit fermantasyonu, oksijen yoklu ğ unda bazı bakteri ve hayvan hücrelerinde görülen bir fermantasyon biçimidir. oksijenbakterihücrelerindefermantasyonoksijenbakterihücrelerindefermantasyon Oksijensiz solunum G İ L İ KOL İ Z ALKOL FERMANTASYONU LAKT İ K AS İ T FERMANTASYONU

10 MADDE DÖNGÜLER İ  SU DÖNGÜSÜ  KARBON DÖNGÜSÜ  OKSİJEN DÖNGÜSÜ  AZOT DÖNGÜSÜ

11 SU DÖNGÜSÜ Su döngüsü,suyun devamlı olarak yeryüzü ve atmosfer arasında sıvı halden gaz hale ve gazdan sıvı hale dönüşmesi olayıdır. Su döngüsü,suyun devamlı olarak yeryüzü ve atmosfer arasında sıvı halden gaz hale ve gazdan sıvı hale dönüşmesi olayıdır.

12 KARBON DÖNGÜSÜ Karbon doğada hem mineral biçiminde (kömür, elmas, gaz olarak veya suda çözünmüş durumda karbon dioksit olarak) hem organik biçimde bulunur. Canlı varlıkların temel yapı maddesi olan organik karbon, fotosentez süreçleri yoluyla atmosferde veya deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan karbon dioksit gazından yararlanarak üretilir. Karbon doğada hem mineral biçiminde (kömür, elmas, gaz olarak veya suda çözünmüş durumda karbon dioksit olarak) hem organik biçimde bulunur. Canlı varlıkların temel yapı maddesi olan organik karbon, fotosentez süreçleri yoluyla atmosferde veya deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan karbon dioksit gazından yararlanarak üretilir.

13 OKSİJEN DÖNGÜSÜ Oksijen döngüsü de C02 döngüsüne çok benzer. Doğadaki oksijenin bir kısmı atmosferde serbest oksijen molekülleri (02) hâlinde bir kısmı da organik maddeler ve ayrıca C02 H20 gibi bileşiklerin yapısında bulunur.Canlıların yaptıkları oksijenli solunumda dışarıdan 02 alınır. Solunum sonunda dışarıya C02 ve H20 verilir Oksijen döngüsü de C02 döngüsüne çok benzer. Doğadaki oksijenin bir kısmı atmosferde serbest oksijen molekülleri (02) hâlinde bir kısmı da organik maddeler ve ayrıca C02 H20 gibi bileşiklerin yapısında bulunur.Canlıların yaptıkları oksijenli solunumda dışarıdan 02 alınır. Solunum sonunda dışarıya C02 ve H20 verilir

14 AZOT DÖNGÜSÜ Azot canlılar için temel elementlerdendir. Proteinlerin önemli bölümlerini oluşturur, proteinler hücre yapısının temel yapı taşıdır.Önce moleküler azotun (N2) ayrılması gerekir.Moleküler azotun ayrılması ve hidrojen veya oksijenle bağlanması büyük enerji ister. Azot canlılar için temel elementlerdendir. Proteinlerin önemli bölümlerini oluşturur, proteinler hücre yapısının temel yapı taşıdır.Önce moleküler azotun (N2) ayrılması gerekir.Moleküler azotun ayrılması ve hidrojen veya oksijenle bağlanması büyük enerji ister.

15 ATP Yaşamsal faaliyetlerimiz için gerekli olan enerji solunumda açığa çıkar.Açığa çıkan bu enerji ATP(adenozin trifosfat) molekülünde saklanır. Yaşamsal faaliyetlerimiz için gerekli olan enerji solunumda açığa çıkar.Açığa çıkan bu enerji ATP(adenozin trifosfat) molekülünde saklanır.

16 YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI Fosil yakıtlar ve nükleer enerji elde edilen radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır.Bu kaynakların oluşumu ve kullanıldıklarında yenilenmeleri çok uzun sürede (milyonlarca yıl) gerçekleştiği için yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılır. Fosil yakıtlar ve nükleer enerji elde edilen radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır.Bu kaynakların oluşumu ve kullanıldıklarında yenilenmeleri çok uzun sürede (milyonlarca yıl) gerçekleştiği için yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılır.

17 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Hidroelektrik,rüzgar,jeotermal kaynaklar,güneş ve biyokütle yenilenebilir enerji kaynaklarına örneklerdir.Bunların yenilebilir olmaları,kullanıldıkları halde tükenmemelerinden kaynaklanır. Hidroelektrik,rüzgar,jeotermal kaynaklar,güneş ve biyokütle yenilenebilir enerji kaynaklarına örneklerdir.Bunların yenilebilir olmaları,kullanıldıkları halde tükenmemelerinden kaynaklanır.

18 GERİ DÖNÜŞÜM Geri dönüşüm,kullanım dışı kalan atıkların ham madde olarak kullanıp yeniden üretime katılmasıdır. Geri dönüşüm,kullanım dışı kalan atıkların ham madde olarak kullanıp yeniden üretime katılmasıdır.


"CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÜRETİCİ  Üreticiler, güne ş enerjisini dönü ş türüp hücrelerinde tutabilen canlılardır. Bu özellikleri sayesinde kendi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları