Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Daire Başkanı Bütçe ve Performans Müdürlüğü Strateji Planlama Müdürlüğü Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Daire Başkanı Bütçe ve Performans Müdürlüğü Strateji Planlama Müdürlüğü Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1

2 Daire Başkanı Bütçe ve Performans Müdürlüğü Strateji Planlama Müdürlüğü Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü

3 Başkanlığımız; 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 2 Şef, 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 1 İstatistikçi, 8 Memur olmak üzere toplam 16 personel ile hizmet vermektedir.

4 Başkanlığımız; Üniversitemiz Rektörlük Binasının 1. katında faaliyet göstermekte olup, 8 ofiste hizmet vermektedir. Başkanlığımızda 17 adet bilgisayar, 8 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 2 adet tarayıcı, 1 adet projeksiyon cihazı, 2 adet fax bulunmaktadır. 15 adet bilgisayarımız 2009 yılı öncesinde alınmış olup, performans olarak ihtiyacı karşılamamaktadır.

5  5018 Sayılı Kanun 60. Maddesi  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

6  Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu  Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu  Bütçenin hazırlanması  Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu  Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması  Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi  Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi  Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili  Ön malî kontrol işlemleri  Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması  Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi

7  Bütçe kesin hesabının hazırlanması  Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması  İdare faaliyet raporunun hazırlanması  Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması  Malî istatistiklerin hazırlanarak ilgili mercilere gönderilmesi  Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi  Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü  İç kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri

8

9  Performans programı çalışmalarında kullanılacak bilgi, belge ve cetveller ilgili harcama birimlerinden toplanarak 5018 sayılı Kanun ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’te yer alan hususlar dikkate alınarak. Üniversitemizin 2014 yılı Performans Programları oluşturulmuş ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmuştur.

10 Üniversitemizin 2014 yılı bütçesi ve yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında; - orta vadeli program, - orta vadeli malî plan, - idarenin stratejik planı, - bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, - yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınarak harcama birimleri bütçe teklifleri ve yatırımcı birimler yatırım programı konsolide edilmiş ve Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir.

11  Üniversitemizin bütçe ayrıntılı finansman programı yılı bütçe kanunu ve uygulama genelgeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen AFP harcama birimleri düzeyinde dağıtımı yapılmıştır.

12  Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler 2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyinde birimlere dağılımı yapılarak Üniversitemiz Senatosuna sunulmuş ve senatoda kabul edilen bütçe dağılımı, e-bütçe sisteminde onaylanarak Maliye Bakanlığına bildirilmiştir.  Yılı içerisinde bütçe aktarma ve ekleme işlemleri e-bütçe sistemi ile say2000i sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir.  2013 yılında harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurum düzeyinde 38 adet, birim düzeyinde 37 adet olmak üzere toplam 75 adet bütçe ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.  2013 yılında Likit karşılığı 13.858.501,00 TL, Gelir Fazlası karşılığı 1.215.800,00 TL, Yedek Ödenekten 9.900.000,00 TL ödenek eklenmiştir.  2013 yılında harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurum düzeyinde 29 adet, birim düzeyinde 37 adet olmak üzere toplam 66 adet bütçe aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu aktarma işlemlerinden 5 adedini Maliye Bakanlığı sonuçlandırmıştır.  Gerçekleştirilen işlemler Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir.

13  Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler 2014 yılı Ocak ayının ilk haftasında ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyinde birimlere dağılımı yapılarak Üniversitemiz Senatosuna sunulmuş ve senatoda kabul edilen bütçe dağılımı, e-bütçe sisteminde onaylanarak Maliye Bakanlığına bildirilmiştir.  Yılı içerisinde bütçe aktarma ve ekleme işlemleri e-bütçe sistemi ile say2000i sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir.  2014 yılında harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurum düzeyinde 14 adet, birim düzeyinde 14 adet olmak üzere toplam 28 adet bütçe ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.  2014 yılında Likit karşılığı 16.686.000,00 TL, Bağış ve Yardım karşılığı olarak 134.123,00 TL ödenek eklenmiştir.  2014 yılında harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurum düzeyinde 1 adet, birim düzeyinde 5 adet olmak üzere toplam 6 adet bütçe aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.  Gerçekleştirilen işlemler Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir.

14  2013 yılında harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurum düzeyinde 2 adet, birim düzeyinde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet AFP revize işlemi gerçekleştirilmiştir.  2014 yılında harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda birim düzeyinde 1 adet AFP revize işlemi gerçekleştirilmiştir.

15  2013 yılında 328 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 83 adet Tenkis Belgesi düzenlenmiştir.  2014 yılında 156 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 4 adet Tenkis Belgesi düzenlenmiştir.

16  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi ve Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Üniversitemiz 2012 yılı ve 2013 yılı Kesin Hesapları çıkarılarak ilgili makamlara sunulmuştur.

17  2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Haziran sonu itibariyle hazırlanarak Web sitemizde yayınlanmış ve ilgili makamlara sunulmuştur.

18  2013 yılında 3’er aylık dönemler itibariyle Üniversitemiz Bütçesinin gerçekleşme raporu hazırlanarak web sayfasında ilan edilmiştir.

19  Yılı içerisinde birimlerden alınan bilgi belgeler doğrultusunda 3 aylık dönemler halinde Üniversitemiz yatırım gerçekleşme raporu hazırlanmakta ve Kalkınma Bakanlığına, GAP İdaresi Başkanlığına ve Adıyaman Valiliğine gönderilmektedir.  2012 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu Mart 2013 ayı sonunda hazırlanmış ve Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.  2013 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu Mart 2014 ayı sonunda hazırlanmış ve Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

20  5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, konsolide edilerek üniversitemizin 2012 yılı idare faaliyet raporu hazırlanmıştır.  2013 yılı idare faaliyet raporu hazırlıkları tamamlanma aşamasında olup, tasarımı yapılarak kamu oyu ile paylaşılacaktır.

21  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu maddesi ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz Muhasebe Hizmetleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün say2000i sistemi üzerinden yürütülmektedir.  Harcama birimleri tarafından yapılan mal-hizmet ve yapım işlerine ait harcamaların hak sahiplerine ödenmesi sağlanmaktadır. - 2013 yılı içerisinde say2000i sistemi üzerinden 8.780 adet işlemi gerçekleştirilerek Sayıştay Denetimine hazır bir şekilde arşivlenmiştir. - 2014 yılı içerisinde say2000i sistemi üzerinden 3.616 adet işlemi gerçekleştirilerek Sayıştay Denetimine hazır bir şekilde arşivlenmiştir.

22  BAP Birimi tarafından yürütülen projeler  Farabi Projesi (Dış İlişkiler Birimi)  Mevlana Projesi (Dış İlişkiler Birimi)  ERASMUS Projesi (Dış İlişkiler Birimi)  Leonardo Da Vinci Projesi (Teknoloji Fakültesi)  TUBİTAK Projeleri (5 adet)  SODES Projeler (S.K.S.- Gölbaşı M.Y.O.)  2 adet İKA Projesi  Gençlik Spor Bak. Projesi (S.K.S.) Bütçe dışı projelerin muhasebe hizmetleri yürütülmüştür.

23  Maaş İş ve İşlemleri - Üniversitemiz personelinin maaşa esas bilgileri her ay güncellenerek maaş ödemeleri yapılmaktadır. Harcama birimlerine ait maaş tutarları Başkanlığımız tarafından birimlerin maaş hesaplarına aktarılmakta, maaş alanların listesi son yapılan düzenlemeyle sistem tarafından Muhasebat Genel Müdürlüğü üzerinden İş Bankası genel merkezine ulaştırılmaktadır.  Ek ders işlemleri - Ek Ders ödemeleri kapsamında, Üniversitemizin 17 biriminin 1. Öğretim, 9 birimin de 2. öğretim ek ders ödeme işlemleri yapılmaktadır.  Promosyon işlemleri - İş Bankası ile yapılan protokol kapsamında 2013 yılında 1.039 personelimize kişi başına 1.000 TL, 2014 yılında 93 personelimize kısıtlı maaş promosyonu ödemesi yapılmıştır.  Ay sonuna işlemlerine ilişkin bilgiler - Her ay yapılan harcamalara ait bütçe ve muhasebe bilgileri, ay sonu işlemleri kapsamında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmektedir

24  2013 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda taşınır işlemleri ile ilgili 960 adet, 2014 yılında 425 adet muhasebe işlemi yapılmıştır.  2012 ve 2013 yılları Taşınır Kesin Hesabı çıkarılarak ilgili kuruluşlara teslim edilmiştir.  Harcama birimlerimizin ambar adı, adresi, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin isimleri Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir.  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinden Kefalet Kanunu kapsamında kesilmesi gereken kesintiler takip edilerek Kefalet Sandığına bildirilmiştir.

25 Üniversitemiz adına 2013 yılında toplam 111.855.243,73 TL tahakkuk gerçekleştirilmiş olup, bunun 93.066.158,78 TL’sinin net tahsilatı gerçekleşmiştir. 18.401.362,25 TL tahakkuk ise tahsil edilmek üzere 2014 yılına devretmiştir. Tahsil edilen tutarın 82.336.377,55 TL’si Hazine Yardımı, 10.729.781,23 TL’si öz gelirdir.

26  Harcama Birimleri tarafından yapılan ödemelerden emanet hesaplara alınan - Vergi Kesintileri, - Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri, - Kefalet Sandığı Kesintileri, - Sendika Aidat Kesintileri, - İcra Kesintileri, - Nafaka Kesintileri Muhasebe birimimiz tarafından ilgili idareler nezdinde takip edilmektedir.

27  Başkanlığımızca, Harcama birimlerine malî konularda verilen danışmanlık hizmeti kapsamında 2013 yılında aşağıdaki eğitimler verilmiştir. Eğitimin KonusuKatılımcılarTarihi Bilimsel Etkinliklere Katılım Yönergesi Akademik Birim Sekreterleri Ocak 2013 Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi ile Harcama Yönetim Sistemi Uygulamalı Eğitimi Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Tahakkuk personeli MAYIS 2013 Performans Programı Hazırlama Sunumu Tüm Birimler (İdari Pers)HAZİRAN 2013 Bütçe Hazırlama SunumuTüm Birimler (İdari Pers)HAZİRAN 2013

28  2013 yılında Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesi hazırlanmış ve senatoya sunulmuştur. Senatonun bilgisine sunulan yönerge Şubat ayında yürürlüğe girmiştir. 2013 yılı içerisinde 16 adet, 2014 yılında 12 adet dosyanın ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir.

29  Üniversitemiz teşkilatında gerçekleşen değişiklikler (Yeni açılan birimler, kapatılan birimler, birimlerin isim değişiklikleri vb) birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda Başbakanlık Devlet Teşkilatı Veri Tabanında sürekli güncellenmektedir. - 2013 yılı içerisinde 9 adet işlem gerçekleştirilmiştir. - 2014 yılı içerisinde 7 adet işlem gerçekleştirilmiştir.  Birimimiz web sayfası sürekli güncellenmekte ve mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler birimimiz sayfasında yayınlanmaktadır.  Harcama birimlerimiz tarafından kullanılan (KBS) Kamu Harcama Bilişim Sistemi (HYS, TKYS, KPHYS), SGB.net Sisteminde meydana gelen sorunlar ilgili makamlara bildirilerek sorunun çözümü sağlanmaktadır.

30 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlıkları  13.02.2014 tarihinde çıkarılan İç Genelge ile çalışmalar başlatılmıştır.  19.02.2014 tarih ve 3135 sayılı onay ile Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur.  Stratejik planlama ekibi ile 11.03.2014, 18.03.2014, 20.03.2014, 25.03.2014, 26.03.2014 tarihlerinde 5 adet toplantı yapılmıştır.  Bu toplantılar sonucunda taslak stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir.  Birim stratejik planı hazırlayacak personellere 02.04.2014 tarihinde bilgilendirme sunumu yapılmıştır.  İç ve dış paydaş anketleri hazırlanmış ve sonuçları toplanmış ve konsolide edilmektedir.  Üniversitemiz tüm birimleri, birim stratejik plan hazırlama çalışmaları devam etmektedir.  Birim Stratejik Planları konsolide edilerek Üniversitemiz Stratejik Planı hazırlanacaktır.

31

32

33

34 KODUÖDENEK TÜRÜ 2013 KBÖ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA GERÇ. (%) 01PERSONEL GİDERLERİ35.015.00042.130.00041.594.35299 02 SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ 5.008.0006.077.0006.007.60899 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.294.00014.690.66713.740.25594 05CARİ TRANSFERLER1.066.000 780.19773 06SERMAYE GİDERLERİ25.533.00039.155.10427.719.41770 GENEL TOPLAM77.916.000103.118.77189.841.82988

35

36

37  Temizlik hizmeti kapsamında 95 kişi çalıştırılmış ve 2.066.096,00 TL gider gerçekleşmiştir. Temizlik hizmeti gideri öğrenci başına 133, kapalı alan m2 başına temizlik 14 TL olarak gerçekleşmiştir.  Güvenlik hizmeti kapsamında 120 kişi çalıştırılmış ve 2.647.314,00 TL gider gerçekleşmiştir. Güvenlik hizmeti giderleri öğrenci başına 170, kapalı alan m2 başına 18 TL olarak gerçekleşmiştir.  Diğer personel hizmet alımı kapsamında 30 kişi çalıştırılmış ve 536.311,00 TL gider gerçekleşmiştir.  Personel servis ve taşıt kiralama işlerinde 3 adet binek otomobil, 5 adet personel servis aracı kiralanmış ve gideri 308.122,00 TL olmuştur.  Yılı bütçesinde 1.öğretim ek ders gideri 1.208.749,00 TL, 2. öğretim ek ders gideri 1.980.328,00 TL, Enstitüler ek ders gideri 303.916,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

38  Yakacak alımlarımda 474.418,00 TL gider gerçekleşmiş olup, kapalı alanlarda m2 başına düşen yakacak gideri 3 TL olarak gerçekleşmiştir.  Elektrik alımlarımda 2.063.367,00 TL gider gerçekleşmiş olup, kapalı alanlarda m2 başına düşen elektrik gideri 14 TL olarak gerçekleşmiştir..  Su alımlarımda 169.761,00 TL gider gerçekleşmiş olup, kapalı alanlarda m2 başına düşen su gideri 1,13 TL olarak gerçekleşmiştir.  Yiyecek alımlarında 1.802.534,00 TL gider gerçekleşmiştir. Öğrenci başına yemek hizmeti gideri 116 TL olarak gerçekleşmiştir.  Yurt içi geçici görev yolluk ödemeleri kapsamında 564 adet görevlendirme için 330.810,00 TL ödeme yapılmıştır.  Yurt içi sürekli görev yolluk ödemeleri kapsamında 49 adet görevlendirme için 146.840,00 TL ödeme yapılmıştır.  Yurt dışı geçici görev yolluk ödemeleri kapsamında 31 adet görevlendirme için 143.852,00 TL ödeme yapılmıştır.

39  Üniversitemiz yılı bütçesinde;  Kurslara katılım giderleri kapsamında 23.513,00 TL gider gerçekleşmiştir.  Araçlarımız için 234.882,00 TL akaryakıt alımı yapılmıştır.  Binalarımızın küçük bakım ve onarım giderlerinde 149.730,00 TL harcama yapılmıştır.  Makine, teçhizat alımı ve bunların küçük bakım, onarımı için 491,316,00 TL harcama yapılmıştır.  Makine, teçhizatlarımızın büyük onarımları için 182.036,00 TL harcama yapılmıştır.  Haberleşme giderleri için 92.913,00 TL harcama yapılmıştır.

40

41

42

43 BİRİMTERTİPKBÖTOPLAM ÖDENEKHARCAMAKALANGERÇ. Adıyaman Üniversitesi77.916.000,00103.118.771,4389.841.82913.276.94287 200Sağlık Bilimleri Enstitüsü42.000,0051.000,0048.391,542.608,4695 230Tıp Fakültesi6.479.000,008.500.000,008.058.836,82441.163,1895 234Diş Hekimliği Fakültesi9.000,001.820.500,001.659.248,49161.251,5191 276Sağlık Yüksekokulu1.508.000,001.279.500,001.266.573,1412.926,8699 300Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu722.000,00767.913,83759.696,088.217,7599 330Uygulama ve Araştırma Hastanesi375.000,005.448.000,005.435.985,6212.014,38100 400Fen Bilimleri Enstitüsü280.000,00277.000,00268.919,648.080,3697 432Fen-Edebiyat Fakültesi7.598.000,006.338.768,276.198.105,08140.663,1998 443Mühendislik Fakültesi439.000,001.477.200,001.469.749,357.450,6599 452Teknoloji Fakültesi233.000,00266.000,00264.509,111.490,8999 501Kahta Meslek Yüksekokulu2.638.000,002.691.500,002.653.384,5638.115,4499 604Sosyal Bilimler Enstitüsü250.000,00324.500,00307.934,6216.565,3895 631Eğitim Fakültesi4.905.000,005.272.560,225.188.771,9983.788,2398 643İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2.060.000,002.774.000,002.577.017,30196.982,7093 647Güzel Sanatlar Fakültesi233.000,00234.000,00232.096,331.903,6799 666İslami İlimler Fakültesi82.000,00609.000,00585.208,3723.791,6396 672Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu11.000,00361.000,00355.956,345.043,6699 677Devlet Konservatuvarı355.000,00425.500,00422.336,213.163,7999 681 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 597.000,00696.000,00692.551,343.448,66100 683Yabancı Diller Yüksekokulu20.000,002.500,002.277,70222,3091 700Meslek Yüksekokulu3.831.000,003.847.500,003.694.089,67153.410,3396 701Besni Meslek Yüksekokulu2.131.000,001.994.300,001.922.148,5472.151,4696 702Gölbaşı Meslek Yüksekokulu1.654.000,001.616.000,001.547.257,2768.742,7396

44 BİRİMTERTİPKBÖTOPLAM ÖDENEKHARCAMAKALANGERÇ. Adıyaman Üniversitesi77.916.000,00103.118.771,4389.623.526,8113.495.244,6287 901Özel Kalem (Rektörlük)1.856.000,004.169.329,114.126.504,6042.824,5199 902Özel Kalem (Genel Sekreterlik)2.049.000,001.413.060,001.386.919,8826.140,1298 904İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı9.261.000,0010.755.000,0010.065.700,51689.299,4994 905Personel Daire Başkanlığı1.159.000,001.235.000,001.137.216,3497.783,6692 906 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 354.000,00600.200,00370.476,69229.723,3162 907Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı3.664.000,003.602.000,003.382.857,73219.142,2794 908Bilgi İşlem Daire Başkanlığı819.000,002.000.000,001.939.829,2560.170,7597 909Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı21.047.000,0030.991.640,0020.387.857,2210.603.782,7866 910Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı486.000,00360.500,00344.505,3415.994,6696 911Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı490.000,00600.000,00561.568,7938.431,2194 912Hukuk Müşavirliği279.000,00317.800,00309.045,358.754,6597

45

46

47 KODUÖDENEK TÜRÜ 2011 2012 2013 YIL SONU ÖDENEK HARCAMA GERÇ. (%) YIL SONU ÖDENEK HARCAMA GERÇ. (%) TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇ.(%) 01 PERSONEL GİDERLERİ 25.051.65624.361.2189732.173.50131.378.4539842.130.00041.594.35299 02 SGK'DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.593.0003.457.866964.533.0004.421.586986.077.0006.007.60899 03 MAL/HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.092.4097.335.5258111.816.69411.086.1289414.690.66713.722.61393 05 CARİ TRANSFERLER 1.170.0001.156.857991.012.000904.088891.066.000780.19773 06 SERMAYE GİDERLERİ 44.301.50035.580.3408061.302.50047.256.4487739.155.10427.532.37870 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.000.000 100 GENEL TOPLAM86.208.56574.891.80687110.837.69695.046.70386103.118.77189.637.15087

48 KODUÖDENEK TÜRÜ 2011201220132014 MAYIS HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ 10.484.85412.290.66417.379.48822.960.282 02 SGK'NA DEVLET PRİMİ GİD. 1.512.5881.707.2392.543.3573.407.987 03 MAL/HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.145.1042.928.1094.605.6725.060.884 05CARİ TRANSFERLER 210.929649.836826.095 06 SERMAYE GİDERLERİ 1.275.4282.250.27512.700.0696.378.694 GENEL TOPLAM15.417.97319.387.21637.878.42138.633.942

49  Döner Sermaye Araştırma Projeleri Payı olarak 2013 yılında 3.044.487,14 TL, 2014 yılında 1.377.737,00 TL hesaplarımıza aktarılmıştır.  2013 yılında aktarılan tutarın tamamı bütçeye ödenek kaydedilmiş ve BAP birimine tahsis edilmiştir.

50  Bilgi işlem ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde mali işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi  Bütçe ve muhasebe kayıtlarının e-bütçe, KBS, ve say2000i sistemlerinde tutulması  Teknoloji sayesinde bilgi kaynaklarına (Mevzuat, Kanun, Yönetmelik vs.) ulaşabilme olanağının artması.

51  Paydaş birimlerde nitelikli tahakkuk personeli sayısının yetersizliği ve temin zorluğu.  Mevzuatın sık sık revize edilmesi.  Harcama Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, İhale Komisyon Üyelerinin mevzuattaki bilgilerinin yetersizliği ve ilgisizliği.

52  Hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi,  İdari personelin birim yöneticilerince bilgi ve yeteneğine uygun işlerde çalıştırılması ve yetiştirilmelerinin sağlanması,  İdari personel planlaması yapılırken sürece birim yöneticilerinin katılımının sağlanması,  Birim yöneticilerinin, personelin gelişim durumu ile ilgili periyodik olarak üst yönetimi bilgilendirmesinin sağlanması,  Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin mali konulara gerekli hassasiyeti göstermeleri,  Harcama birimlerinin planlama yaparken, ihtiyacın öncelik sırası, bütçe imkanlarını göz önünde bulundurmaları,  Harcama yetkililerinin bütçe kullanımları ile ilgili periyodik olarak üst yönetimi bilgilendirmeleri,

53


"Daire Başkanı Bütçe ve Performans Müdürlüğü Strateji Planlama Müdürlüğü Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları