Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ.Ü. HASTANELERİ 2. ÇALIŞTAYI STRATEJİK PLANI 16-17.Şubat.2013 ENEZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ.Ü. HASTANELERİ 2. ÇALIŞTAYI STRATEJİK PLANI 16-17.Şubat.2013 ENEZ."— Sunum transkripti:

1 İ.Ü. HASTANELERİ 2. ÇALIŞTAYI STRATEJİK PLANI 16-17.Şubat.2013 ENEZ

2 SORUN 1HİZMET ÜRETİMİ YETERSİZ AMAÇ 1.Hizmet üretimini arttırmak HEDEFLER 1.İlk 3 ay içinde kurumda üretilen hizmetin % 10 oranında arttırılması 2.Gelir gider negatifliğin yeni ciro üzerinden % 20 azaltılması 3.İlk 3 ay içinde kayıt altına alınmayan ve hatalı kayıt altına alınan hizmet üretimleri düzeylerinin tespit edilmesi 4.İ.Ü. Hastaneleri Yönergesinin yürürlüğe sokulması 5.Biyomedikal ve destek hizmetlerin reorganizasyonu 6.Etkin insan kaynakları yönetimi ve iş analizlerinin yapılması FAALİYETLER 1.Gelir potansiyeli en yüksek olan gerçekleştirilebilir faaliyetler saptanacak 2.Aylık (bir saati geçmeyen ve mesai saati sonunda) Anabilim Dalı Akademik Genel Kurul Bilgilendirme Toplantıları yapılacak 3.Anabilim dallarına samimi ziyaretler yapılarak Anabilim dalı özelinde, kendi faaliyet planlarını belirlemeleri önerilecek 4.Anabilim Dallarına Gelir gider danışmanlığı yapacak uzmanların görevlendirilmesi sağlanacak 5.Hemşire yetersizliğinin, üretimi ciddi boyutta etkilediği Anabilim Dallarında sayı arttırılacak 6.AD’na standartlaştırılmış gelir gider-maliyet durumlarının aylık olarak bildirilmesi ve izlenmesi sağlanacak 7.AD’nın gelir gider dengesi ve performansına göre ek ödeme verimlilik kat sayısının kullanılması sağlanacak

3 SORUN 1HİZMET ÜRETİMİ YETERSİZ AMAÇ 1.Hizmet üretimini arttırmak FAALİYETLER 8.Üç kişilik kör kontrol grubu oluşturup 1 hafta gözlem yapıp aksaklıkların tespit edilecek 9.Kaynakların etkin kullanımı için İSHOP’a geçilecek 10.Üniversitemiz İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ilgili uzmanlarından oluşacak bir komisyon yönetimi ve denetiminde iş analizinin tamamlanacak 11.Laboratuvarların birleştirilerek, ortak personel kullanımı sağlanacak PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.Gerçekleştirilen gelir düzeyi yüksek hizmet miktarı 2.Azaltılan negatiflik oranı 3.Belirlenen uzman (danışman) sayısı ve görüşme sayısı 4.Gerçekleştirilen akademik toplantı sayısı 5.Anabilim dalı özelinde gerçekleştirilen toplantı sayısı 6.Aylık gelir-gider raporu 7.Kurumsal verimlilik katsayısının Yönetim Kurulu onayı ile tanımlanması 8.İ.Ü. Hastaneleri Yönergesinin yürürlük tarihi 9.İSHOP kullanımına geçen birim/kişi sayısı 10.Yapılan iş analizi sayısı 11.Laboratuvar sayısı, personel sayısı, personel başına tetkik sayısı

4 SORUN 1HİZMET ÜRETİMİ YETERSİZ AMAÇ2. Üretilen Hizmetlerin tümünü kaydetmek HEDEFLER 1.İlk bir ay içinde hizmetlerin % 95’inin kaydedilmesini sağlamak FAALİYETLER 1.Veri girişi ile ilgili sistemde problemleri belirlenecek 2.Kayıt işlemlerinden sorumlu personeli belirlenecek PERFORMANS GÖSTERGESİ 1.Kaydedilen hizmet oranı 2.Kaydedilen hizmetin Anabilim Dallarına göre dağılımı 3.Görevlendirilen personel sayısı 4.Sistemde yapılan iyileştirmeler

5 SORUN 2 KURUMSAL GELİR DÜŞÜKLÜĞÜ AMAÇ 1.Kurum gelirlerini artırmak HEDEFLER 1.İlk 3 ay içinde Anabilim Dalları bazında üretilen hizmetlerin maliyetlerinin SGK fiyatlarınca karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi 2.İlk 3 ay içinde Anabilim Dallarının SUT Uygulamaları kapsamında bilgilendirilmelerinin sağlanması FAALİYETLER 1.Gelir idaresi süreç yönetimi her AD’da SUT eğitimi yapacak 2.SABİF’in düzenleyeceği SGK yetkililerinin katılacağı SUT eğitimi yapılacak 3.Poliklinik hizmetlerinde limit aşımına uğrayan vakalar dikkatle değerlendirilecek ve öğretim üyesinin imzası istenecek ve tıbbi gerekçe yazılacak 4.Limit aşımı olan vakaların eğer endikasyonu varsa yatırılarak tetkiki teşvik edilecek 5.Hastalardan fark alınacak istisnai işlemlerin listeleri AD’na bildirilecek 6.SGK tarafında ödenmeyen ve SUT listesinden çıkarılan işlemlerin listesi AD’na bildirilecek 7.Hastadan alınacak ücretlerin tahsiline ait iş akışları ve görevlendirmeler belirlenecek 8.AD’da ortalama yatış süreleri değerlendirilerek bu sürelerin kısaltılması için alınması gereken tedbirleri bildirmeleri istenecek. PERFORMANS GÖSTERGESİ 1.Eğitilen kişi sayısı 2.Anabilim Dalı gelir-gider raporları 3.Anabilim Dalı poliklinik hizmetlerinde limit aşımına uğrayan vaka oranı 4.Anabilim Dalının ücretli hizmet sayısı ve toplam geliri 5.Anabilim Dalı ortalama yatış süresi

6 SORUN 3 ÖĞRETİM ÜYELERİNİN HİZMETE KATKILARININ BİREYSEL FARKLILIĞI AMAÇ1.Öğretim Üyelerinin hizmete katkısını artırmak HEDEFLER 1.İlk 3 ay içerisinde dahili branşlarda öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve zamanda belirli sayıda hasta bakılmasının sağlanması 2.İlk 3 ay içerisinde girişim ve ameliyat yapan Öğretim Üyelerinin işlem sayısını artırmak FAALİYETLER 1.Öğretim üyesinin baktığı hasta için kalite ve performans çarpanı kullanılması 2.B puan Listesinde karşılığı bulunan hizmetlerin hizmeti gerçekleştiren hekim adına kayıt altına alınmasının sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ 1.Öğretim Üyelerinin muayene sayısı 2.Öğretim Üyelerinin girişim sayısı 3.Öğretim Üyelerinin ameliyat sayısı

7 SORUN 4 ÇALIŞANLARDA KURUM KÜLTÜRÜ VE AİDİYET DUYGUSUNDA YETERSİZLİK, MOTİVASYON DÜŞÜKLÜĞÜ AMAÇ1.Çalışanların kuruma aidiyet duygusu ve motivasyonu yükseltmek HEDEFLER 1.İlk 3 ay içinde kuruma aidiyet ve motivasyon düzeylerinin belirlenmesi 2.Performansın “geminin sizin tarafı batıyor” şeklinde algılanmasının giderilmesi FAALİYETLER 1.Aylık bilgilendirme toplantılarının yapılması (Akademik Genel Kurulu Toplantıları ) 2.Anabilim Dalı düzeyinde tüm çalışanların katılımıyla iyileştirme ve inovasyon toplantılarının yapılması 3.Katılımcılarının kendi ek katkılarını belirleme ve önermelerine fırsat verilmesi 4.Anabilim Dallarında yaşanan sorun ve arızaların yönetim tarafından hızlı geri dönüş ve çözüm üretilmesi 5.Topyekun seferberlik ilan edilmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ 1.Kurum çalışanlarının aidiyet ve motivasyon düzeyleri 2.Kurum kültürü algısı düzeyi 3.İyileştirme ve inovasyon toplantı sayısı 4.Çalışanların ek katkılarının oranı /düzeyi 5.Sorunların çözüm süresi ve sonucu

8 TEŞEKKÜRLER….


"İ.Ü. HASTANELERİ 2. ÇALIŞTAYI STRATEJİK PLANI 16-17.Şubat.2013 ENEZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları