Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grid Ortamında Sistem Kurulumu Küme Sistemlerinin Kurulumu ve Hazırlanması Hakan Bayındır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grid Ortamında Sistem Kurulumu Küme Sistemlerinin Kurulumu ve Hazırlanması Hakan Bayındır."— Sunum transkripti:

1 Grid Ortamında Sistem Kurulumu Küme Sistemlerinin Kurulumu ve Hazırlanması Hakan Bayındır

2 Bölüm I Giri ş Grid ortamında yaygın olarak kullanılan i ş letim sistemleri nelerdir? Neden Scientific Linux? Scientific Linux Kurulum Metodları Geleneksel Yöntemler ( İ nteraktif Kurulum) Dezavantajları Geli ş mi ş Yöntemler (Kickstart Kurulum Sistemi) Avantajları

3 Grid Ortamındaki İş letim Sistemleri Günümüzde bir çok grid ortamında RedHat Enterprise Linux (RHEL) uyumlu i ş letim sistemleri kullanılmaktadır. Bu da ğ ıtımların en populeri ş u anda “Scientific Linux” dur. Grid üzerinde Scientific Linux dı ş ında farklı da ğ ıtımlar kullanmak mümkün olmasına ra ğ men, bunların kullanımı önerilmemektedir.

4 Neden Scientific Linux? Tamamen bilimsel kurumlar tarafından (CERN, Fermilab) geli ş tirilen, bilimsel amaçlı bir Linux da ğ ıtımıdır. Ş u anda kullandı ğ ımız orta katman yazılımları (LCG / gLite) bu da ğ ıtım üzerinde çalı ş mak üzere tasarlanmı ş tır. Homojen bir çalı ş ma ortamı sa ğ ladı ğ ı için, sorunlar çabuk farkedilmekte, hızla çözülmektedir. RHEL tabanlı bir da ğ ıtım oldu ğ u için güncel bir i ş letim sistemidir.

5 Scientific Linux Yükleme Yolları Geleneksel Yöntemler Scientific Linux, di ğ er Linux da ğ ıtımları gibi CD üzerinden interaktif olarak kurulabilmektedir. Bu yöntem ile sistemi adım adım konfigüre etmenize olanak sa ğ lar. İ stedi ğ iniz paketleri kurabilir, en ideal konfigürasyona eri ş ebilirsiniz. Bu yöntem birden çok bilgisayara aynı konfigürasyonun kurulması gerekti ğ i durumlarda ise çok zaman kaybına neden olmakta ve pratikli ğ ini yitirmektedir. Bu nedenlerden dolayı RedHat tarafından kickstart sistemi geli ş tirilmi ş tir.

6 Scientific Linux Yükleme Yolları Toplu Kurulum – Genel Bakı ş RedHat Enteprise Linux (RHEL), KickStart (KS) denilen otomatikle ş tirilmi ş kurulum yöntemine sahiptir. RHEL tabanlı bütün da ğ ıtımlar bu özelli ğ i miras almaktadırlar. KickStart, kullanıcının uç bilgisayarlar ile ilgilenmeden bir çok bilgisayara aynı ya da farklı konfigürasyonu hızlı bir ş ekilde kurmasını sa ğ layan, merkezi kontrollü bir kurulum yönetim sistemidir.

7 Scientific Linux Yükleme Yolları Toplu Kurulum – Neden KickStart, tek bir bilgisayar kullanarak yüzlerce bilgisayarı homojen ya da heterojen bir konfigurasyon ile kurabilir, acil durumda yeniden kurabilir veya güncelleyebilir. KickStart ile çalı ş ırken, uç makinelerle hiç bir ş ekilde ilgilenmeniz gerekmez. KickStart ile kurulan sistemler, birden çok i ş letim sistemini destekleyebilir. KickStart ile kurulacak sistemleri en ince ayrıntısına kadar konfigüre edebilir, sistemi kurduktan sonra yeniden ayarlamak ile u ğ ra ş mayabilirsiniz.

8 Scientific Linux Yükleme Yolları Toplu Kurulum – Avantajlar Bütün grid sitelerinde homojen bir konfigürasyon ve çalı ş ma ortamı yaratmak Bütün sitelerde homojen bir ortam oldu ğ u için çıkabilecek sorun sayısının azaltılması ve olası sorunların çözümlerinin standardize edilmesi. Sitelerden her hangi birinde sistemin yeniden yapılandırılmasını gerektiren bir sorun oldu ğ u zaman, bu kurulum ve yapılandırma süresinin minimize edilmesi. Bütün bu i ş lemlerin makine ba ş ına gitmeden yapılabilmesi.

9 Scientific Linux Yükleme Yolları Toplu Kurulum – Yöntem TR-Grid altyapısındaki bütün siteler KickStart sistemi ile kurulup konfigüre edilmektedir. Her sitenin hesaplama elemanında (CE) kurulu olan bir KickStart sistemi, sitenin acil durumda yeniden yapılandırılabilmesi için hazır tutulmaktadır. Her site, daha önceden belirlenmi ş olan standart bir konfigürasyon ile kurulur. Böylece bütün sitelerde homojen bir yapı hakimdir. Bu KickStart sistemini barındıran CE ler de ba ş ka bir kickstart sistemi ile kuruldu ğ u için, bu bilgisayarlar arasında da homojen bir yapı vardır.

10 Bölüm II PXE ile Sistem Kurulumu PXE üzerinden KickStart ile sistem kurulumu için gerekenler. DHCP TFTP NFS PXE Apache Web Sunucusu KickStart dosyası ve RHEL KickStart Kernel PXE üzerinden KickStart ile sistem kurulumu nasıl çalı ş ıyor? KS sisteminin kurulması ve konfigüre edilmesi.

11 DHCP sunucusu, bilgisayarlara IP da ğ ıtmakla ve IP verdi ğ i bilgisayarı TFTP sunucusuna yönlendirmekle yükümlüdür. CE elemanları üzerinde kurulacak DHCP sunucusu sadece grid bilgisayarlarının IP ihtiyaçlarını kar ş ılamak ve kurulum sırasında a ğ ayarlarının yapılması için kullanılmalıdır. Linux sistemerde bu hizmet dhcpd paketi tarafından sa ğ lanmaktadır. KickStart uygulamasında DHCP sunucusu statik IP da ğ ıtmak için kullanılır. Kurulum İ çin Gerekenler DHCP Sunucusu

12 Kurulum İ çin Gerekenler TFTP Sunucusu TFTP (Trivial File Transfer Protocol) sunucusu, kurulumun ba ş laması için gerekli olan ba ş langıç dosyalarını tutar ve bu dosyaları istekte bulunan bilgisayara gönderir. TFTP sunucusu, FTPnin aksine, herhangi bir kullanıcı adı veya ş ifre koruması sa ğ lamaz. Ufak dosyaların istenen bilgisayarlara hızlıca aktarılmasında kullanılır. Scientific Linux'da bu servis tftp-server paketi tarafından sa ğ lanır.

13 Kurulum İ çin Gerekenler NFS Payla ş ımları KickStart, i ş letim sistemini CD, HTTP, FTP ve NFS üzerinden kurabilmektedir. TR-Grid altyapısındaki kickstart yapılandırmaları NFS payla ş ımları üzerinden kurulmaktadırlar. NFS, hızı, esnekli ğ i ve dosya sistemine entegre olabilmesi nedeni ile di ğ er yöntemlerden çok daha avantajlıdır. NFS araçları aynı zamanda bir çok Linux da ğ ıtımında entegre olarak geldi ğ inden dolayı ekstra paket kurulumu gerektirmez ve konfigüre edilmesi oldukça kolaydır.

14 Kurulum İ çin Gerekenler PXE Ortamı Pre eXecution Environment (PXE), Intel tarafından geli ş tirilmi ş olan ve ethernet kartlarından bilgisayarların boot edilmesini sa ğ layan gömülü bir sistemdir. PXE, ileti ş imini oturmu ş protokoller ile yaptı ğ ından dolayı platform ve i ş letim sistemi ba ğ ımsızdır, standartları destekleyen her sunucu ile kullanılabilir. PXE, DHCP ye IP sorgusu yaptıktan sonra DHCP den aldı ğ ı direktifler do ğ rultusunda TFTP sunucusundan aldı ğ ı dosyaları çalı ş tırır ve kontrolü çalı ş an programa bırakır.

15 Kurulum İ çin Gerekenler Apache Web Sunucusu Apache Web sunucusu normalde gerekli bir servis olmamasına ra ğ men, sistem kurulumlarını çok kolayla ş tırdı ğ ından dolayı, kurulum sırasında kullanılması tavsiye edilir. Normalde PXE kurulum metodu, kurulum bittikten sonra kurulum sunucusuna haber vermedi ğ inden dolayı kurulum devamlı olarak ba ş tan ba ş lar. Apache üzerinde çalı ş tırılan ufak bir perl dosyası ile, sunucu üzerindeki PXE konfigürasyonu de ğ i ş tirilerek kurulumun ba ş tan ba ş laması önlenir. Böylece kurulum tamamen otomatik ve “ayarla ve unut” (set & forget) bir yapıya kavu ş ur.

16 Kurulum İ çin Gerekenler Kickstart Dosyası ve RHEL Kickstart Kernel KickStart, otomatik kurulumu tamamlayabilmek için bir adet konfigürasyon dosyasına ve özel bir çekirde ğ e ihtiyaç duyar. Konfigürasyon dosyası sistemin nasıl kurulaca ğ ı ile ilgili bilgileri saklar. KS Kernel, sistemi açmak için gerekli minimum deste ğ i sa ğ layacak ve KickStart kurulumunu destekleyecek ş ekilde derlenmi ş tir ve RHEL ve uyumlu da ğ ıtımlarda da ğ ıtım medyası içerisinde gelmektedir. Bu çekirdek sistemi açtıktan sonra verilen parametrelere göre sistemi konfigüre eder ve istenen adımları gerçekle ş tirir.

17 Sistem Nasıl Çalı ş ıyor? Adım Adım Sistemin Çalı ş ması I Bilgisayar açıldıktan sonra PXE ROM'u yüklenir ve DHCP sunucusu aramaya ba ş lar. DHCP sunucusu bu iste ğ i aldı ğ ı zaman o a ğ kartı için yazılmı ş olan ayarları, TFTP sunucusunu ve alması gereken dosyaların listesini kendisine gönderir. PXE ROM, pxelinux programını çeker ve çalı ş tırır. pxelinux programı, kendi IP adresine ait olan konfigürasyon dosyasını TFTP üzerinden alır. Daha sonra pxelinux konfigürasyon dosyasında belirtilen dosyayı çeker, çalı ş tırır ve kontrolü ona verir.

18 Sistem Nasıl Çalı ş ıyor? Adım Adım Sistemin Çalı ş ması II Pxelinux, RHEL'nin network boot için hazırlanmı ş olan çekirde ğ ini çekip kontrolü ona bıraktıktan sonra bu çekirdek minimal bir Linux i ş letim sistemi ba ş latır. Bu i ş letim sistemi donanımları ayarlar, verilen parametrelere göre KickStart dosyasını çeker, bu dosyada belirtilen kurulum noktasına ba ğ lanır ve sistemi bu kickStart dosyasında belirtildi ğ i gibi kurar. Kurulum sonunda uç sistem, kurulum sunucusu üzerindeki Apache Web sunucusuna ba ğ lanarak kurulumu bitirdi ğ ini bildirir ve sistemi ba ş tan ba ş latır.

19 Sistem Konfigürasyonu DHCP Sunucusu /etc/dhcpd.conf deny unknown-clients; not authoritative; option domain-name-servers 193.140.83.251, 193.140.83.252; option dhcp-max-message-size 2048; use-host-decl-names on; next-server 192.168.1.1; subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { option domain-name "ulakbim.gov.tr"; option broadcast-address 192.168.0.255; option routers 192.168.1.1; allow bootp; allow booting; host egitim-ui {filename "pxelinux.0"; hardware ethernet 00:0A:5E:4C:E4:C3; fixed-address 192.168.1.2;} }

20 Sistem Konfigürasyonu TFTP Sunucusu I Servis, tftp-server paketi tarafından sa ğ lanır ve varsayılan olarak kapalıdır. TFTP sunucusu, varsayılan dizin olarak “/tftpboot” dizinini kullanır. PXE sisteminin boot edece ğ i çekirdek ve ilk RAM sürücüsü görüntüsü (initrd.img) buraya konur. PXE sisteminin konfigürasyon klasörü olan pxelinux.cfg de /tftpboot altında durmaktadır.

21 Sistem Konfigürasyonu TFTP Sunucusu II /etc/inetd.d/tftp service tftp { socket_type = dgram protocol = udp wait = yes user = root server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = -s /tftpboot disable = no per_source = 11 cps = 100 2 flags = Ipv4 }

22 Sistem Konfigürasyonu NFS Payla ş ımları /etc/exports altından ayarlanır. KS sistemi, export edilen klasörün altında “SL” klasörü bulundu ğ unu ve bu klasörün içeri ğ i ile oynanmadı ğ ını varsayar. Bu klasör, kurulum CD lerinde mevcuttur. NFS ile klasör export ederken exportun “read only” olmasına ve sadece eri ş imin olması gereken IP lerin eri ş im hakkının oldu ğ una dikkat edilmelidir. /software/SL.308/installationTree *(ro)

23 Sistem Konfigürasyonu Apache Web Sunucusu /etc/apache2/sites-enabled/default ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ AllowOverride None Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Order allow,deny Allow from all

24 Sistem Konfigürasyonu KickStart Dosyası ve KickStart Kernel I KickStart konfigürasyon dosyası ve KickStart Kernel, bütün kurulum sisteminin belkemi ğ ini olu ş turur. KickStart Kernel, Kurulum medyası üzerinde önceden hazırlanmı ş olarak gelir ve iki dosyadan olu ş ur. “vmlinuz” çekirdek görüntüsü iken, “initrd.img” bu çekirde ğ in ihtiyaç duyaca ğ ı dosyaları barındıran bir dosya sistemi görüntüsüdür. Çekirde ğ in kendisi ve dosya sistemi görüntüsü, TFTP ile aktarılaca ğ ı için bu dosyalar /tftpboot altına konur. Kickstart dosyasının ise NFS ile export etti ğ iniz dizinde durması gerekmektedir.

25 Sistem Konfigürasyonu KickStart Dosyası ve KickStart Kernel II Kickstart dosyası, SL kurulum sisteminin ihtiyaç duyaca ğ ı bütün parametreleri içinde blulunduran, okuması ve yazması kolay bir konfigürasyon dosyasıdır. Kickstart, sistem için hızlı konfigürasyon seçenekleri sunmasına ra ğ men, tekli paket seçimlerine izin verdi ğ i ve sizin yazaca ğ ınız scriptleri çalı ş tırabildi ğ i için, sistemi istedi ğ iniz noktaya kadar özelle ş tirmenize ve otomatik olarak izin vermektedir. Bu dosya ile ilgili ayrıntılı dökümana bu adresden ula ş ılabilir.bu adres

26 Sistem Konfigürasyonu PXE Ortam Konfigürasyonu I PXE, kurulacak sistemin ethernet kartının, DHCP den IP alması ile ba ş layan ve pxelinux programının Linux çekirde ğ ini çekip açmasına kadar var olan ve sistemin açılmasını sa ğ layan bir çalı ş ma ortamıdır. PXE ortamı, uç sistemlerde bir ayar gerektirmemesine ra ğ men, pxelinux sisteminin düzgün çalı ş abilmesi için tftp sunucusu altında belli dizinlerin ve dosyaların bulunması ş arttır.

27 Sistem Konfigürasyonu PXE Ortam Konfigürasyonu II Bu dosyalar: /tftpboot/pxelinux.0 /tftpboot/pxelinux.cfg /tftpboot/pxelinux.cfg/ ş eklindedir. Pxelinux programı, TFTP sunucusunda kendi IP'sinin hexadecimal kar ş ılı ğ ı olan dosyayı arar ve bulamazsa son karakterini dü ş ürür. C10A80001 C10A8000 C10A80 C10A8 gibi.

28 Sistem Konfigürasyonu PXE Ortam Konfigürasyonu III E ğ er bu ş ekilde hiç bir dosya bulunamaz ise en son “0” ve “default” dosyalarına bakılır. Bu ş ekilde olan dosya arama düzeni, farklı IP blokları için farklı KS kurulumlarına izin verir. Hangi IP'nin hangi ayarlarla kuruldu ğ unu unutmamak için bu dosyalara okunaklı isimler verip, bunları IP dosyalarına sembolik olarak ba ğ layabilirsiniz.

29 Sistem Konfigürasyonu PXE Ortam Konfigürasyonu IV pxelinux konfigürasyon dosyası, grub sistem yükleyicisi dosyalarını andıran bir yapıya sahiptir. default linux serial 0 38400 n8 label linux kernel vmlinuz.305 append initrd=initrd.img.305 network ks=nfs:193.255.89.2:/home/sl305/ks.cfg ip=dhcp

30 Bölüm III Kurulum Sonrası Yapılandırma Sistem güncellemeleri Gereksiz sistem servislerinin kapatılması Java kurulumu lam ve postfix paketlerinin kaldırılması Orta katman paket depolarının sisteme eklenmesi DNS ayarlarının kontrol edilmesi NTP servisinin ayarlanması YAIM kurulumu

31 Kurulum Sonrası Yapılandırma Sistem Güncelle ş tirmeleri I Linux, açık kaynak kodlu ve durmadan geli ş tirilen bir i ş letim sistemi oldu ğ undan dolayı, çok fazla sıklıkla güncellenmektedir. Bu güncellemeler performans ve güvenlik sorunlarını çözmekte, sistem kararlılı ğ ını arttırmakta ve yeni donanıma destek vermektedir. Bu nedenlerden dolayı sistemlerin kuruldu ğ u anda güncellenmesi önemlidir. İş letim sisteminin paket depoları sistem kuruldu ğ unda ayarlı olarak gelmektedir.

32 Kurulum Sonrası Yapılandırma Sistem Güncelle ş tirmeleri II İş letim sistemini güncellemek için sırası ile yum update yum -y upgrade yazılmalıdır. İlk komut yeni paket listelerini alacak, ikincisi ise güncellenmesi gereken paketleri güncelleyecektir. Sistemin ilk toplu güncellenmesi yum ile yapıldıktan sonra bundan sonraki güncellemeler apt-get ile yapılabilir.

33 Kurulum Sonrası Yapılandırma Java Kurulumu - I Grid ortamında kullanılan orta katman yazılımlarının bir bölümü Java sanal makinesine ihtiyaç duymaktadır. Bu yazılımlar Java'nın ş u ana kadar en çok test edilmi ş sürümü olan 1.4.2 ile uyumlu olacak ş ekilde geli ş tirilmi ş ve bu sürüm ile test edilmektedirler. Bu nedenden dolayı grid ortamındaki bilgisayarlara Java 1.4.2 kurulmaktadır. Java 1.4.2'nin son sürümünü bu adresden alabilirsiniz. (son kararlı sürüm: jdk1.4.2_13)bu adres

34 Kurulum Sonrası Yapılandırma Java Kurulumu - II Kurulumun daha pratik olması için, rpm.bin uzantılı olan rpm da ğ ıtımını indiriyoruz. İndirdiğimiz paketi uygun bir yere koyduktan sonra chmod a+x j2sdk-1_4_2_13-linux-i586-rpm.bin./j2sdk-1_4_2_13-linux-i586-rpm.bin rpm -ivh j2sdk-1_4_2_13-linux-i586.rpm komutları ile önce çalı ş tırılabilir hale getirip, paketi açıp (bize bir lisans anla ş ması kabul ettirecektir) daha sonra da kuruyoruz.

35 Kurulum Sonrası Yapılandırma Java Kurulumu - III Java paketini kurduktan sonra /etc/profile dosyasının içine java'nın de ğ i ş kenlerini yazarak ve export ederek di ğ er programların java'yı bulabilmeleri sa ğ lanır. export JAVA_LOCATION=/usr/java/j2sdk1.4.2_13 export JAVA_LIBDIR=$JAVA_LOCATION/lib export JNI_LIBDIR=$JAVA_LIBDIR export JVM_LIBDIR=$JAVA_LIBDIR PATH=$JAVA_LOCATION/bin:$PATH

36 Kurulum Sonrası Yapılandırma Lam ve Postfix'in Kaldırılması CE ve WN makinelerine kurulan paketlerin, lam ve postfix paketi ile çakı ş tıkları bilinmektedir. Bu nedenden dolayı CE ve WN uç bilgisayarlarındaki lam ve postfix paketlerinin sistemden kaldırılması tavsite edilmektedir. Paketleri kaldırmak için; rpm -e lam rpm -e postfix komutları kullanılabilir.

37 Kurulum Sonrası Yapılandırma Orta Katman Paket Depolarının Yapılandırılması I Orta katman yazılımları, i ş letim sistemini güncelleyen ve da ğ ıtan ekipten farklı bir ekip tarafından geli ş tirildi ğ i ve güncellendi ğ i için, bu yazılımlar ile ilgili paketler farklı paket depolarında durmaktadırlar. Orta katman yazılımı kurulmadan evvel, bu paket depoları sisteme eklenmelidir. Orta katman yazılımı, paketlerin indirilip güncellenmesi için apt-get paket sistemini kullanır.

38 Kurulum Sonrası Yapılandırma Orta Katman Paket Depolarının Yapılandırılması II apt-get sisteminin paket depoları, /etc/apt/sources.list.d/ dizini altında durmaktadır. Bu dizin altında, 3 adet dosya yaratılmalıdır. Bu dosyalar lcg-ca.list //grid sertifikaları paket deposu lcg.list //lcg ve gLite paket deposu sl.list //scientific linux paket deposu (genelde kurulumla beraber yaratılır)

39 Kurulum Sonrası Yapılandırma Orta Katman Paket Depolarının Yapılandırılması III lcg-ca.list dosyasının içerisinde rpm http://linuxsoft.cern.ch/ LCG-CAs/current production lcg.list dosyasının içerisinde rpm http://glitesoft.cern.ch/EGEE/gLite/APT/R3.0/ rhel30 externals Release3.0 updates sl.list dosyasının içerisinde ise #rpm ftp://ftp.scientificlinux.org//linux/scientific/ 308/i386/apt-rpm os updates contrib rpm ftp://ftp.ulak.net.tr/ScientificLinux 308/i386/apt-rpm os updates contrib Satırlarının bulunması gereklidir.

40 Kurulum Sonrası Yapılandırma Sistem A ğ ve DNS ayarlarının kontrol edilmesi Orta katman yazılımları için a ğ ba ğ lantısının ve makine isimlerinin sa ğ lıklı olması çok büyük önem ta ş ımaktadır. Bu nedenden dolayı bütün makineler, isim.alanadi olarak isimlerini bilmek zorundadırlar. Bilgisayarin kendisini dogru olarak çözebildi ğ ini ve adını do ğ ru olarak yayınladı ğ ını test etmek için hostname -f komutunu kullanabiliriz. E ğ er makineAdi.alanadi.uzanti ş eklinde bir cevap alamıyorsak, gerekli dosyalardan bunun düzeltilerek sistemin yeniden ba ş latılması gerekmektedir.

41 Kurulum Sonrası Yapılandırma NTP Servisi ile Saat Senkronizasyonu I Grid üzerindeki bütün veri transferleri güvenli olması açısından SSL sertifikaları ile ş ifrelenerek yapılmaktadır. SSL sertifikasının en büyük özelliklerinden biri, bir son kullanma tarihinin yanında, bir ilk kullanma tarihi de içermesi; böylece sertifika geçerlili ğ ini ileri bir tarihle sınırlamak yerine bir zaman zarfı içerisine sıkı ş tırmasıdır. Bu nedenden dolayı, grid üzerindeki bütün bilgisayarların saatlerinin senkronize olması gerekmektedir. Bu gereklili ğ i ise NTP servisi üstlenmektedir.

42 Kurulum Sonrası Yapılandırma NTP Servisi ile Saat Senkronizasyonu II NTP servisleri, scientific linux üzerinde ntp paketi ile sa ğ lanmaktadır. Bu paketi kurmak için apt-get install ntp komutumu kullanabilirsiniz. NTP kurulduktan sonra, saati nereden alaca ğ ı ile ilgili konfigürasyonun yapılması gereklidir. Bu konfigürasyon /etc/ntp.conf /etc/ntp/step-tickers dosyaları üzerinden yapılabilir.

43 Kurulum Sonrası Yapılandırma NTP Servisi ile Saat Senkronizasyonu III /etc/ntp.conf dosyasının içerisine restrict 127.0.0.1 restrict 193.140.83.32 mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery server 193.140.83.32 server 127.127.1.0 # local clock fudge 127.127.1.0 stratum 10 /etc/ntp/step-tickers dosyası içerisine ise #saat sunucusunun IP adresi 193.140.83.32 eklenir.

44 Kurulum Sonrası Yapılandırma YAIM Kurulumu YAIM, gLite ve LCG'nin kurulumunda ve konfigürasyonunda yardımcı olan bir scriptler bütünüdür. Sistem yöneticisine dosya ş ablonları, otomatik kurulum sistemleri gibi yardımcı programları sa ğ lar. YAIM'in son sürümünü http://grid-deployment.web.cern.ch/grid- deployment/gis/yaim/ adresinden çekebilirsiniz. YAIM paketinin gün itibari ile son sürümü 3.0.0-34 dür. Paketi indirdikten sonra rpm -ivh ile kurabilirsiniz.

45 Te ş ekkürler


"Grid Ortamında Sistem Kurulumu Küme Sistemlerinin Kurulumu ve Hazırlanması Hakan Bayındır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları