Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ

2 KAMU İHALE KANUNU Kamu harcaması yapılmasına yönelik olarak
Mal alımları Hizmet alımları Yapım işleri

3 2886 Sayılı Kanun Kamuya gelir sağlanmasına yönelik olarak Satım
Kiraya verme Trampa Mülkiyetten gayri ayni hak tesisi

4 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri (Ziraat Bankası ve Vakıfbank) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

5 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkeleri
Saydamlık Rekabet Eşit Muamele Güvenirlik Gizlilik Kamuoyu Denetimi İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması Kaynakların Verimli Kullanılması

6 4734 Sayılı Kanun’un 5. Ve 62. Maddelerine Göre İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar
Aralarında kabul edilebilir, doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez Temel ihale usulü, açık ihale usulüdür ÇED raporu, ödeneği ve uygulama projesi olmadan ihaleye çıkılamaz

7 Proje maliyetinin % 10’u oranında başlangıç yılı ödeneği ayrılır ve daha sonraki yıllar için planlanmış ödenek dilimleri azaltılamaz İhaleler zamanında yapılır, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde olan işlerde ihale yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılır Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamaz İhale dokumanı hazırlanmadan ilan yapılamaz

8 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler
Kapsamdaki kuruluşlar genişletilmiştir Sadece kamu harcamasına konu olan işler kapsama alınmıştır İhale komisyonunun görev kapsamı genişletilmiştir Yerli isteklilere ve yerli mala avantajlar getirilmiştir Tahmini bedel uygulaması kaldırılarak, yerine yaklaşık maliyet uygulaması getirilmiştir İhaleye katılımda yeterlik kriterleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir

9 Müteahhitlik karnesi uygulamadan kaldırılmıştır
İhalelerde şeffaflık ve tarafsızlığın sağlanabilmesi için ihalelere katılamayacak olanlar belirlenmiştir Avrupa Birliği mevzuatına uygun ilan süreleri getirilmiştir İhale usulleri uluslararası mevzuata uygun bir biçimde üç ana başlık halinde düzenlenmiştir 4964 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile doğrudan temin, bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

10 İdarelerin istediği firmayı davet ederek ihale yapma imkanı ortadan kaldırılmıştır
İhale öncesinde ihale dokümanında açıklama yapılması ve zeyilname düzenlenmesi imkanı getirilmiştir. İdarelerce alınan teminat mektuplarının süreli olduğu, haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konamayacağı hüküm altına alınmıştır İhale süreci ve sonucunun şeffaflığı ve güvenirliği ilkesi uygulamaya geçirilmiştir

11 Yaklaşık maliyete göre aşırı düşük kalan tekliflerin nedenlerinin sorgulanması sağlanmıştır
İhale komisyonuna ihaleyi iptal yetkisi verilmiştir Fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılması esası getirilmiştir

12 Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekliyi davet olanağı getirilmiştir
Bütün ihalelerin sözleşmeye bağlanma zorunluluğu getirilmiştir İhale sonucunun ilanı zorunluluğu getirilmiştir Danışmanlık hizmet ihalelerine ilişkin özel düzenlemeler getirilmiştir

13 Şikayet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile, Kanun kapsamında yapılan ihalelerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya uğrayacağını iddia eden bütün aday, istekli veya istekli olabileceklerin yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunmasına imkân tanınmıştır.

14 İlgili düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ

15 İhale süreci İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil gerekmeyen hallerde taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci ifade eder. Bu sürecin dışında kalan işlemlere yönelik veya sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayet başvuruları, idarece veya Kamu İhale Kurumu tarafından incelenemez.

16 İdari başvuru yolları 1.İdareye Şikayet; ihale süreci içindeki işlem veya eylemlerle ilgili olarak, aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurulardır. 2. Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurular 2.1 İtirazen Şikayet; İhale süreci içinde idareye yapılan başvuru üzerine alınan kararlara karşı idareye şikayet yoluna başvuran veya diğer aday ve istekli veya istekli olabilecekler tarafından, süresi içinde karar alınmaması halinde ise idareye şikayet yoluna başvuran tarafından Kuruma yapılan şikayet başvurularıdır. 2.2 İddiaların İncelenmesi; İdarelerce yapılan ihalelerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarıyla ihale süreci içinde idareye şikayet yoluna başvuramayacak olanlar tarafından doğrudan Kuruma yapılan başvurulardır.

17 Şikayet öncesi çözüm yolları
A-Zeyilname ve açıklama yapılması 1- Zeyilname düzenlenmesi 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını veya işin istenildiği şekilde gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde ihtiyacın giderilmesinde gecikmelere neden olunmaması için idarelere, dokümanda değişiklik yapılması için zeyilname düzenleme imkanı getirilmiştir. Zeyilname son teklif verme gününden en az 10 gün önce yapılır, bu değişiklikler yüzünden ek süreye ihtiyaç duyulursa bir defa olmak kaydıyla ihale tarihi en fazla 20 gün ertelenebilir.

18 2.Açıklama yapılması Ayrıca Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrasına göre istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususları idareden yazılı olarak sorabilirler. Bu açıklama son teklif verme gününden 20 gün öncesine kadar talep edilebilir.

19 B-Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi üzerine açıklama istenilmesi
Kanunun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde idare, talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

20 İDAREYE ŞİKAYET Şikayet başvurusu; İhale süreci içindeki işlem veya eylemlerle ilgili olarak, aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından ihaleyi yapan idareye yazılı olarak yapılan başvurulardır. Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler; Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler, İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi, İstekli olabilecekler, İhale konusu alanda faaliyette bulunan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarını satın almış gerçek veya tüzel kişiler,

21 Aday, istekli veya istekli olabileceklerin şikayet başvurusunda bulunabilmeleri için;
-Sözleşme imzalanmamış olmalı ve ihale süreci içinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren (15) gün geçmemiş olmalı, -İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin 4734 sayılı Yasa ve ilgili mevzuata aykırı olması, -Bu aykırılık nedeniyle yukarıda belirtilenlerin hak ve menfaatinin olumsuz yönde etkilenmesi, -Belirtilenlerin şikayet konusu ile maddi veya hukuki bir ilişkisinin bulunması veya mevzuata aykırı işlem veya eylemin iptalinde menfaatinin bulunması gerekir. Dernek, sendika, meslek kuruluşları gibi sivil toplum kuruluşları üyelerinin çıkarlarını korumak için ihale sürecine ilişkin işlem veya eylemlerle ilgili olarak şikayet yoluna başvuruda bulunamazlar

22 Şikayet dilekçelerinde bulunması gereken unsurlar
1- Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi 2- Başvuru konusu ihale 3- İhale kayıt numarası 4- İhaleyi yapan idare ve adresi 5- Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi 6- Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konular, sebepleri ve dayandığı deliller (Bu bölümde, şikayet nedenleri açıklanarak hukuksal dayanaklar ve kanıtları gösterilir.) 7- Ekler (Şikayet konusu ile ilgili bilgi ve belgeler eklenir.) 8- Başvuru tarihi ile şikayetçi veya vekilin/temsilcinin ad-soyad ve imzası.

23 Dilekçelerin verileceği yerler
1) ihaleyi yapan idareye, 2) Şikayetçinin ikametgahı yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına, verilir.   Yukarıda belirtilen yerler dışındaki idari birimlere başvuru yapılması halinde başvuruların bu birimler tarafından muhatap (ihaleyi yapan) idareye gönderilmesi zorunludur. Başvurana, başvuru tarih ve sayısını gösterir alındı belgesi verilmeli. Şikayet başvurularının karara bağlanması sürecinde yapılacak bildirimlere ilişkin giderler ihaleyi yapan idare tarafından karşılanır

24 Dilekçelerin İdarece incelenmesi
Başvuruların idareye veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılması, dilekçelerde başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi, başvuruya konu ihale, ihaleyi yapan idare ve adresi, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterilmesi gerekmektedir.

25 Başvuru dilekçelerine adına başvuru yapılan tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair tüzel kişiliği temsile yetkili olanları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgeler ile bu kişi yada kişilerin imza sirkülerinin noter onaylı suretleri eklenmelidir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların vekalet verdikleri gerçek kişi başvuru sahiplerinin noter onaylı vekaletnameleri ile imza beyannamelerini, avukatların aslının aynı olduğu beyanı ile imzalı ve baro pulu yapıştırılmış vekaletnamelerini başvuru dilekçeleri ekinde vermeleri gerekmektedir.

26 Avukatlar tarafından Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde de bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır. Ayrıca, ihale dokümanı satın alındığı veya ihaleye teklif verildiğine ilişkin belgeler de şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine eklenir.

27 Ortak girişimlerde, pilot ortak yada koordinatör ortak veya bunların yetki verdiği kişiler tarafından şikayet başvurusunda bulunulabileceği gibi, ortak girişimi oluşturan tüm ortaklar tarafından birlikte başvuruda bulunulabilir.

28 Bir ihaleye ilişkin olarak, birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulabilecektir. Ancak, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle veya aynı ihaleye yönelik olarak birden fazla istekli tarafından aynı dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulamaz. Bu nedenle dilekçelerde bir başka ihaleden söz edilmesi durumunda, şikayetin hangi ihaleye ilişkin olduğu ve hangi konunun şikayet edildiği açıkça gösterilmelidir.

29 Şikayet başvurularında bağlantı
Kural olarak idareye ulaşan her bir şikayetin ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Ancak, aynı ihale sürecine ilişkin olarak, birden fazla şikayetçi tarafından yapılan başvurular ile bu başvurulardan biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyecek olması durumunda idarece bağlantı kararı ile birlikte şikayetlerin birleştirilmesine de karar verilebilir. Bağlantı ve şikayetlerin birleştirilerek incelenmesine karar verilmesi halinde, bu karar şikayetçilere bildirilir

30 Başvuru süresi İhale süreci içerisinde şikayete yol açan durumların farkına varıldığı veyahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş (15) gündür. Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatile rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün bitimine kadar uzar. İhale dokümanlarına veya ilanlara karşı yapılacak şikayet başvurularında süre, dokümanın satın alındığı günü izleyen günden itibaren başlar. Ancak, KİK tarafından dokümana yönelik şikayetlerin en geç teklif verilinceye kadar yapılabileceği kabul edilmektedir 4734/41/2. fıkra uyarınca açıklama istenilmesi halinde, şikayet süresi açıklama talebine verilen cevabın tebliğinden itibaren başlar.

31 İdareye şikayet başvurusu süresi
İhale süreci içerisinde şikayete yol açan durumların farkına varıldığı veyahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş (15) gündür.

32 Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu süresi
İdareye yapılan şikayet başvurusu hakkında verilen karar tarihini izleyen veya şikayet başvurusundan itibaren otuz (30) gün içinde bir karar verilememesi halinde şikayet tarihinden sonraki otuz (30) günlük sürenin bitimini izleyen günden itibaren onbeş (15) gündür.

33 İdarece verilen ivedilik ve kamu yararı kararına karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru süresi Şikayet başvurusunda bulunulması ihale işlemlerini kendiliğinden durduracağından, şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihale işlemlerine devam edilebilmesi için, ihale komisyonunca ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeni ile ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiğine dair gerekçeli olarak karar alınması ve bu kararın ihale yetkilisince onaylanması ayrıca bu karar ve onayın sözleşme imzalanmadan en az 7 gün önce şikayetçiye ulaşacak şekilde bildirilmesi zorunludur.

34 Belirtilen yönteme göre alınan ve bildirilen karara karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren kuruma itirazen şikayet süresi üç (3) gündür. İhale dokümanlarına veya ilanlara karşı yapılacak şikayet başvurularında süre, dokümanın satın alındığı veya ilanı izleyen günden itibaren başlar.

35 Tebliğ ve bildirimlerde sürenin başlangıcı
Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatile rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün bitimine kadar uzar.

36 Şikayet Başvurusu Üzerine İdarece Yapılacak İnceleme
İhalelere ilişkin olarak adaylar, istekli veya istekli olabilecekler tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye başvurulması gerekmektedir. İdare, sözleşme imzalanmamışsa ve tebliğ, ilan , bildirim veya şikayete yol açan durumun/durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen on beş (15) gün içinde başvuruda bulunulmuşsa, şikayeti dikkate almak zorundadır.

37 İhale İşlemlerinin durması ve ihale sürecinin devamı kararı
İdareye yapılan şikayet başvurusu kendiliğinden ihale işlemlerinin yürütülmesini durdurur. Ancak İhale komisyonunca ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine dair verilen kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde ihale yetkilisi tarafından gerekçeli olarak ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararı verilebilir. İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisi, bizzat veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre inceleme yaptırabilir.

38 İhale komisyonunca ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine dair verilen kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde ihale yetkilisi tarafından gerekçeli olarak ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararı verilebilir. İdarece ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabilmesi için 4734 sayılı Kanunun 41, 42, 43 ve 55 inci maddelerinde belirtilen usul ve sürelere uyulması zorunludur. Belirtilen yönteme göre alınan ve bildirilen karara karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren Kuruma itirazen şikayet süresi üç (3) gündür

39 Usulüne uygun olarak, idarece kamu yararı ve ivedilik bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edileceğine ilişkin karar alınmadan sözleşme imzalanmışsa veya ivedilik ve kamu yararı usulüne olarak uygun olarak alınmakla birlikte bu karar usulüne uygun olarak bildirilmeden sözleşme imzalanmışsa ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır. İvedilik ve kamu yararı verilerek ihale işlemlerine devam edileceği kararı verilmezse, şikayet üzerine verilen kararın tebliğinden itibaren 15 gün geçmeden sözleşme imzalanamaz.

40 İdarenin Kararı İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayet başvurusunun yapıldığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde şikayetle ilgili olarak; a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlemin belirlenmesi, b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali, c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı, kararlarından birini verebilir.

41 Kararlarda bulunacak hususlar:
Şikayet başvurusu üzerine idarece verilecek nihai kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir: a) İhale kayıt numarası b) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı c) Başvuruya konu ihale, d) Başvuran ve tebliğe esas adresi, e) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,

42 f) İleri sürülen iddiaların, olayların ve dayandığı hukuki dayanaklarının özeti,
g) İddiaların ve olayların değerlendirmesi, h) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu, ı) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici önlemler ve bu düzeltici önlemlerle ihale sürecine devam edilip edilemeyeceği, İhale Yetkilisinin adı-soyadı ve imzası Şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa, idare, alınması gereken düzeltici işlemleri belirtir.

43 Kararın tebliği ve yapılacak işlemler
Şikayet üzerine verilen nihai kararlar, karar tarihinden itibaren 7 gün içinde, ihaleye katılan bütün aday ve isteklilere bildirilir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse kararın gerektirdiği eylem ve işlemler idare tarafından yerine getirilir.

44 2- KAMU İHALE KURUMUNA BAŞVURU
2.1 İtirazen şikayet başvurusu; İhalelere ilişkin olarak, aday, istekli veya istekli olabilecekler (yapım müteahhidi, tedarikçi hizmet sunucusu) tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, şikayet başvurusu üzerine idarece verilen kararın uygun bulunmaması halinde karar tarihini izleyen 15 gün içinde veya şikayet başvuru tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde idarece şikayet hakkında bir karar alınamaması durumunda ve sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurulardır.

45 İtirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekler
İhale süreci içinde idareye yapılan başvuru üzerine alınan kararlara karşı veya süresi içinde idarece bir karar alınmaması durumunda; - idareye şikayet yoluna başvuranlar, - İdarece verilen kararın bütün aday ve isteklilere bildirimi üzerine alınan kararın uygulanmasından etkilenecek olan ve şikayet yoluna başvurmayan aday ve istekli veya istekli olabilecekler, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet yoluna başvurabilirler.

46 İtirazen Şikayet dilekçelerinde bulunması gereken unsurlar
1- Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi 2- Başvuru konusu ihale 3- İhale kayıt numarası 4- İhaleyi yapan idare ve adresi 5- idareye yapılan şikayet tarihi ile bildirilmişse kararın bildirim tarihi 6- Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi 7- Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konular, sebepleri ve dayandığı deliller (Bu bölümde, şikayet nedenleri açıklanarak hukuksal dayanaklar ve kanıtları gösterilir.) 8- Ekler (Şikayet konusu ile ilgili bilgi ve belgeler eklenir.) 9- Başvuru tarihi ile şikayetçi veya vekilin/temsilcinin ad-soyad ve imzası.

47 İtirazen şikayet dilekçesine eklenecek belgeler
1- Temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri:  - Avukat aracılığı ile başvurulması halinde vekaletname (vekaletnameye baro pulunun eklenmesi zorunlu) 2- Şikayet sahibinin başvuru ehliyetine haiz olduğuna dair belgeler, (Adayların ön yeterlik başvurusunda bulunmuş, isteklilerin teklifini sunmuş, istekli olabileceklerin ise ihale dokümanını satın almış olmaları ve buna ilişkin belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesi zorunludur.) 3- Şikayet konusu ile ilgili varsa diğer bilgi ve belgeler. 4- Şikayet üzerine idarece verilen kararın bir örneği 5- 256 YTL. (1 Şubat 2006 tarihinden tarihine kadar geçerli olan tutar) başvuru bedelinin Kamu İhale Kurumunun hesabına yatırıldığına dair makbuz

48 Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi
İhalelere ilişkin olarak aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, şikayet sonucu idarece verilen kararın bildirimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün veya şikayet dilekçesinin idareye verilmesini izleyen otuz (30) günlük süre içinde idarece bir karar verilmemesi halinde, bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde, Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. Şikayet sunulduktan sonra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeni ile ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiğine dair gerekçeli olarak alınan kararın şikayetçiye bildirilmesi halinde, bu karara karşı bildirim tarihini izleyen günden itibaren üç (3) gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

49 KİK tarafından yapılan inceleme
Yapılan bütün başvurular ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda; a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında olmadığı tespit edilirse başvurunun görev yönünden reddine, b) İtiraz edenin ehliyetli olmadığı tespit edilirse başvurunun ehliyet yönünden reddine, c) İtirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine, d) Süresi içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine, e) Başvuru konusu ihale işleminin daha önce Kurul tarafından iptal edilmiş olması halinde karar verilmesine yer olmadığına, f) Şikayet başvurusundan vazgeçilmesi halinde karar verilmesine yer olmadığına, g) Belirtilen durumlar dışında Kurumun inceleme imkanı bulunmayan diğer başvurularda başvurunun reddine, karar verilir.  Belirtilen ön inceleme konuları yönünden bir aykırılık bulunmuyorsa esas incelemeye geçilir.

50 İhale işlemlerinin yürütülmesi
Ön İnceleme Raporunun görüşüldüğü toplantıda Kurul tarafından, başvuruya konu ihalenin incelenen kısmının veya idarece verilen kararın açıkça hukuka aykırı olması veya karar gereklerinin yerine getirilmesi ve ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, kesin kararın verilmesine kadar, itirazen incelenen karar gereklerinin yerine getirilmesi veya devam eden ihale sürecinin durdurulmasına karar verilebilir.

51 İhale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; karar tarihinden itibaren idarece bütün ihale işlemleri durdurulur. İhale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalanamaz. Ön inceleme sırasında sözleşmenin imzalandığı tespit edilirse ihale sürecinin durdurulması kararı verilmez.

52 İhale yetkilisince verilen ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki karara yönelik itiraz Kurum tarafından beş gün içinde sonuçlandırılıp idareye ve şikayette bulunana bildirilir.

53 İtirazen şikayet başvuruları üzerine Kurum tarafından yapılan incelemede şikayetçi tarafından ileri sürülen nedenlere bağlı olarak şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi yapılır.  İdareye başvuru sırasında ileri sürülmeyen nedenler KİK’e itirazen şikayet sırasında ileri sürülmüşse bu nedenler değerlendirilmez. Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda tarafların ve gerekli görülecek diğer ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. Nihai kararın başvuruyu izleyen 45 gün içinde verilmesi gerekmektedir.

54 Aynı idare tarafından yapılan ve aynı ihaleye yönelik olarak Kuruma birden fazla itirazen şikayet başvurusu olması durumunda; 1- İtirazen şikayet başvuruları arasında bağlantı bulunduğunun şikayet başvurularından birisi hakkında karar verildikten sonra tespit edilmesi veyahut Kuruma ulaşması hallerinde, ilk verilen nihai karar doğrultusunda sonuçlandırılır. 2- İtirazen şikayet başvuruları arasındaki bağlantının inceleme sırasında tespit edilmesi halinde, Kurul tarafından, başvurular arasında bağlantının varlığına ve başvuruların birleştirilerek incelenmesine karar verilir.

55 Kurul tarafından verilecek kararlar
1) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem kararı, 2) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali kararı, 3) Şikâyetin uygun bulunmaması nedeniyle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı kararı, Ayrıca Kurul gerekli gördüğü takdirde tespit edilen aykırılıklarla ilgili olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere belirleyeceği idarelerin bilgilendirilmesine ve/veya Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verebilir.

56 İtirazen şikayet süreci sonunda verilen kararların tebliği ve kararların sonuçları
Kurul tarafından ihale sürecine ilişkin olarak itirazen şikayet süreci sonunda verilen kararlar, karar tarihinden itibaren 5 gün içinde taraflara bildirilir ayrıca Resmi Gazetede yayımlanır. İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemleri, ivedilikle yerine getirmek zorundadır. İhale onayı ve bu onay öncesi işlemlerin birinin iptali halinde, idarece karar gerekleri yerine getirilerek, gerekiyorsa ihale onayı alınıp yeniden ihale sürecine başlanır.  İhale onayından sonraki işlemlerden birinin iptali halinde ihale sürecinin yeniden başlatılması gerekmez. İptal edilen işlem ile bu işlemden sonra tesis edilen diğer işlemler tesis tarihleri itibariyle ve tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılarak karar gereklerine uygun biçimde ihale sürecine devam edilir.

57 2.2 İddiaların incelenmesi
1) Başkanlık istemi; 2) İhale süreci içinde idareye şikayet yoluna başvuramayacak olanlar tarafından, ihale sürecine yönelik iddialarla Kuruma yapılan başvurular, 2) Kuruma yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine yapılan ön inceleme sonucunda Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararı, üzerine Kurumca yapılan incelemedir

58 Kabul koşulları 1) Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi, 2) Başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması 3) Aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması 4) İhale süreci tamamlanmış ve aynı konuda bir şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olmamışsa; iddiaların niteliği ve konusuna göre, yapılacak idari denetimden elde edilecek kamu yararının ihale edilen işin sürdürülüp tamamlanmasıyla sağlanacak yarardan daha yüksek olması.

59 İddiaların incelenmesi usulü
İdareden, ihalenin konusu, ihale sürecinin bulunduğu aşama, şikayet başvurusunun olup olmadığı, verilen teklifler ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif hakkında yazılı bilgi istenir. Başvuruya konu ihalede, idarece şikayet hakkında bir irade beyanında bulunulmuşsa inceleme doğrudan Kurumca yapılır. Diğer halde, dilekçe ve ekleri idareye gönderilir, iddialar hakkında idarece alınan karar incelenerek nihai karar verilir.

60 İddiaların incelenmesi sonucu Kurul tarafından verilecek kararlar
a) İddiaların yerinde bulunmadığı, b) İnceleme sonucunda iddialar yerinde bulunmuş ise mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ilgili idareye ve/veya Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi, kararlarından biri verilir

61 3- KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
a) Kararın açıklanmasının istenilmesi veya aykırılığın giderilmesi; idareler veya Kurulca verilen kararlar yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Talep uygun görülürse verilecek karar taraflara tebliğ olunur. b) Karardaki yanlışlıkların düzeltilmesi; Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaların sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıkların düzeltilmesi istenebilir. Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse, düzeltme, bildirime çıkarılan tüm kararlar istenerek bu kararların altına yazılmak suretiyle yapılır. Kurul kararlarının yeniden incelenmesi amacıyla itiraz mümkün değildir.

62 4-YARGISAL İNCELEME Kurulun, düzenleyici işlemlerine karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da, itirazen şikayet süreci ile ilgili verdiği kararlara karşı ilk derece mahkemesi olarak Ankara İdare Mahkemesinde, dava açılabilir.

63 İHALE DIŞI KALACAKLAR 10.madde
İflas eden ve tasfiye halinde olanlar Sosyal güvenlik prim borcu olanlar Vergi borcu olanlar İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetinden dolayı hüküm giyenler İhaleyi yapan idareye yaptığı iş sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği bu idare tarafından ispat edilenler Kayıtlı bulunduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilenler Eksik, sahte veya yanıltıcı bilgi, belge verenler 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği ihaleye katılanlar 17 nci madde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar

64 10/ son fıkra gereği istenen belgeler ve düzenleyecek makamlar
(a), (b) ve (g) bendine ilişkin olarak isteklinin kayıtlı olduğu oda tarafından, (c) bendi isteklinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, (d) bendi isteklinin mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesi tarafından, (e) bendi, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından, düzenlenmesi gerekir. (f) ihaleyi yapan idarece ispat edilmesi gerekir.

65 İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Yasaklı olanlar, 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan mahkum olanlar Hileli iflas edenler İdarenin ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmakla görevli olanlar, Yukarıda belirtilenlerin eşleri ve yakın akrabaları, Bunların ortakları ile şirketleri, İhale konusunda danışmanlık hizmeti sunanlar, İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan vakıf, dernek gibi kuruluşların şirketleri, Bu maddeye aykırı davrananların geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve 17. madde uyarınca yasaklanması gerekir

66 YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
Hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, rüşvet vb. gibi yollarla fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek Rekabeti veya ihale kararını etkileyebilecek davranışlarda bulunmak Sahte belge kullanmak, teşebbüs etmek, Alternatif teklif verebilme halleri hariç birden fazla teklif vermek 11.maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde katılanlar

67 YASAKLAMA 17. Maddeyi ihlal edenler 1 yıldan 2 yıla kadar
Sözleşme imzalamayanlar 6 aydan 1 yıla kadar Yasaklanırlar Yasaklama kararı: İhaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından 45 gün içinde verilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır

68 Tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde ortakların tamamı sermaye şirketi olması halinde yarısından fazlasına sahip olan ortakları, ve bu ortakların diğer ortaklardaki sermayelerinin yarısından fazlasına sahip olduğu diğer ortaklıklarda yasaklanır. Yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar yasaklama kararı yayınlanıncaya kadar, o ihaleye ve aynı idarenin diğer ihalelerine de iştirak ettirilmez

69 Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda yasak ve ceza hükümleri uygulanmaz
45 günlük süre içinde yasaklama kararının verilmesi zorunludur. Yasaklı firmaya ait ürün başka istekliler tarafından sunulabilir. İhale sürecinde yasak fiil ve davranışlarda bulananların daha sonra tespit edilmeleri halinde sözleşme feshedilir.

70 17. maddede sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar Türk Ceza Kanunu’na göre ayrıca ceza kovuşturması yapılır Ceza davası açılanlara ilişkin bilgilerin Kuruma ulaştığı tarihte listeye işlenir, dava açılanlar bu tarihten itibaren kamu ihalelerine katılamazlar Kamu görevlileri hakkında disiplin cezası verilir, ceza kovuşturması yapılır ve varsa zarar tazmin ettirilir. 5. ve 62. maddeleri ihlal edenler 60. Madde uyarınca cezalandırılırlar. Kamu görevlileri ve danışmanlık hizmeti sunanlar tarafından, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerinin teknik ve mali yönlerine ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve belgeler açıklanamaz ve başkalarının yararına kullanamazlar.

71 4735 sayılı Kanunda yer alan ceza ve yasaklamaya ilişkin hükümler
Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını ve sözleşmelerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, kamu taahhütlerinde sorumluluğunu yerine getirmeyen yükleniciler ve idare görevlileri hakkında cezai yaptırımlar etkinleştirilmiştir Kamu yapılarının fen ve sanat kurallarına uygun ve sağlam bir şekilde yapılmasını sağlamak, denetim eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilecek can kaybı ve hasarların oluşmaması için gerekli tedbirleri almak ve buna rağmen herhangi bir hasar oluşması durumunda da devletin zararını önlemek amacıyla yapım ve denetim sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır


"ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları