Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJE TANITIM TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJE TANITIM TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJE TANITIM TOPLANTISI

2 BAYRAKLI OKAP PROJE BAŞVURU SAHİBİNİN ADI:
BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN ADI: BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ PROJENİN UYGULANACAĞI YER: BAYRAKLI

3 PROJENİN TANIMI İlçemiz sınırlarında yer alan resmî, özel,okul öncesi,
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders programlarının yanında eğitim - öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamaya konulan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması ve bir veri tabanında değerlendirilmesi yapılarak okullarda gelişim yönünde değişimlerin sağlanması.

4 BAYRAKLI OKAP PROJENİN SÜRESİ: 1+3 YIL (1 YIL PİLOT +3 YIL)
PROJE ORTAKLARI: BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM OKULLAR BAYRAKLI KAYMAKAMLIĞI BAYRAKLI BELEDİYESİ BAYRAKLI RAM BAYRAKLI HEM BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

5 BAYRAKLI OKAP AMAÇLAR: Okullardaki eğitim niteliğini arttırmak
Okullarda sürdürülebilir gelişim stratejilerinin oluşturulmasını sağlamak

6 BAYRAKLI OKAP Projeli eğitim kültürü oluşturmak
Araştıran, sorgulayan, çözüm üreten, analitik düşünen bireyler yetiştirmek

7 BAYRAKLI OKAP BAYRAKLI OKAP
Okulları etkinlik ve projeler kapsamında harekete geçirmek Okulların misyon, vizyon ve stratejik planlarıyla uyumlu daha çok faaliyetler yapmasını sağlamak

8 BAYRAKLI OKAP Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen tüm bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin veri tabanına işlenip, sonuçların değerlendirilmesini sağlamak

9 BAYRAKLI OKAP Çalışanların bilgi birikimini arttırarak yaptıkları faaliyetleri ödüllendirmek Çalışanlar arasında sinerji yaratarak ekip bilincini geliştirmek Okul çevre işbirliğini geliştirmek

10 PROJENİN HEDEFİ: BAYRAKLI OKAP
Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların yapılacak olan mevcut durum analizi sonucu elde edilen verilerin bilimsel, sosyal, kültürel , sanatsal ve sportif faaliyetler alanında kademeli olarak üç yılda %60 arttırılması (1.yıl:%10, 2.yıl:%20, 3. yıl:%30)

11 BAYRAKLI OKAP BEKLENEN SONUÇLAR
Okullarda sosyal, kültürel, akademik gelişme desteklendi, böylece eğitimin niteliği arttırıldı Okullarda kurum kültürü, aidiyet duyguları geliştirildi. Eğitim heyecanı canlandırıldı. Stabil okul modelleri yerine dinamik, gelişim yönünde değişen, yenilikçi okul ortamları oluşturuldu. Okulların çevreye etkisinin arttırılmasıyla daha bilinçli velilerle desteklenen mutlu öğrenci profilleri oluşturuldu.

12 BEKLENEN SONUÇLAR Kültürel değerlerimizin korunarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuldu. İzlenilebilir ve değerlendirilen bir gelişim sağlandı. Okul ortaklıkları sağlanarak bölgeler arası koordinasyon ve fırsat eşitliği sağlandı. Sağlık,temizlik ve hijyene önem veren okullar oluşturuldu. Ekip bilinci oluşturuldu, yaratılan sinerjiyle okulların gelişimine katkıda bulunuldu. Sivil Toplum kuruluşlarının eğitim öğretime katkısı sağlandı. Kardeş okul kampanyalarıyla şehirçi, şehirler arası okul etkileşimi güçlendi.

13 Projenin, Milli Eğitimin temel amaçları ve öncelikleri ile ilgisi
BAYRAKLI OKAP GEREKÇELENDİRME Projenin, Milli Eğitimin temel amaçları ve öncelikleri ile ilgisi 1) 05/01/1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 52. Maddesi, (2) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 62. Maddesi,  (3) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesinin 5. Maddesi, (4)TKY uygulaması ödül yönergesi (5) 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2’ nci maddesi

14 (6) 06/01/2006 tarih ve 9972 sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ve 6. Maddeleri, (7) 25/06/2010 tarih ve 4194 sayılı Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimi Yönergesinin 6. ve 7. Maddeleri (8) 07/09/2013 tarih sayılı Orta Öğretim Kurumları yönetmeliği  (9)13/1/2005 tarih sayılı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (10)21/7/2012 tarih sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

15 BAYRAKLI OKAP PROJE FAALİYETLERİ
Projemiz 10 ana bileşenden oluşmaktadır. 1.Proje Üst Kurulunun Oluşturulması 2.Proje ile ilgili kaynak doküman oluşturulması 3. Okullarda proje ekiplerinin oluşturulması 4. Hedef konularda mevcut durum analizlerinin yapılması. 5. Proje ekiplerine hazırlayıcı ve teknik eğitimlerin verilmesi.

16 PROJE FAALİYETLERİ 6.Web sayfası hazırlanması,
7.İzleme değerlendirme ve ara değerlendirme çalışmalarının yapılması 8.Görsel ve yazılı dökümanların çoğaltılıp dağıtılması, 9.Sivil toplum kuruluşları,tüm paydaşlar ve basın-medya mensuplarına proje ile ilgili bilgi verilmesi 10.Dönem sonlarında periyodik olarak ödül törenlerinin yapılması

17 BAYRAKLI OKAP PROJE ÜST KURULU Proje Koordinatörü:
Hasan KAPSIZ(Bayraklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü) Proje Yürütme Kurulu: Serap YILDIZ TURAN (Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü) Cesim ZEYDAN (Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sodak Ortaokulu Müdürü) Özlem AKSU (Sıdıka Dilek Üstün Anaokulu Müdürü) Saniye Kuleli (Çamkıran Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) Ayça ŞENER (Çamkıran Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) Gamze TANAYDIN YILDIRIM (Ali Osman Konakçı MTAL İngilizce Öğretmeni)

18 BAYRAKLI OKAP Proje sürecinde proje üst kurulunun yapacağı çalışmalar iş paketlerinin oluşturulmasıyla gerçekleştirilecektir.

19 BAYRAKLI OKAP İŞ PAKETLERİ
İŞ PAKETİ 1: Temaların belirlenmesi, mevcut durum analizlerinin oluşturulması. İŞ PAKETİ 2: Değerlendirme kriterlerinin oluşturulması İŞ PAKETİ 3: Proje metninin hazırlanması İŞ PAKETİ 4: Proje veri tabanının, web sitesinin oluşturulması İŞ PAKETİ 5: Proje ile ilgili belge, bilgi ve dökümanların hazırlanması

20 BAYRAKLI OKAP İŞ PAKETİ 6: Proje yürütme el kitapçığının hazırlanması
İŞ PAKETİ 7: Proje ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının planlanması ve yürütülmesi İŞ PAKETİ 8: Projenin izleme değerlendirme faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi İŞ PAKETİ 9: Proje final çıktılarının derlenmesi ve final raporunun hazırlanması İŞ PAKETİ 10: Proje ödül töreni ve proje çıktılarının sergilenmesi

21 BAYRAKLI OKAP ÇALIŞMA TAKVİMİ X 1.PROJE EKİBİNİN OLUŞTURULMASI
FAALİYET AY 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 UYGULAMA BİRİMİ 1.PROJE EKİBİNİN OLUŞTURULMASI X PROJE EKİBİ 2.OKULLARDA PROJE EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI 3.HEDEF KONULARDA MEVCUT DURUM ANALİZLERİNİN YAPILMASI 4.PROJE İLE İLGİLİ KAYNAK DOKÜMAN OLUŞTURULMASI 5.PROJE VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI 6.PROJE EKİPLERİNE HAZIRLAYICI VE TEKNİK EĞİTİMLERİN VERİLMESİ 7.WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI 8.İZLEME-DEĞERLENDİRME VE ARA DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI 9.GÖRSEL VE YAZILI DÖKÜMANLARIN ÇOĞALTILIP DAĞITILMASI 10.ÖDÜL TÖRENİNİN YAPILMASI

22 BAYRAKLI OKAP DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İlkokul,Ortaokul, Lise Akademik Durum puan çizelgeleri İlkokul,Ortaokul, Lise Çalışan Personel Faaliyet Durum Puan Çizelgeleri İlkokul,Ortaokul, Lise Sosyal Sorumluluk Durum Puan Çizelgelerinden oluşmaktadır.

23 BAYRAKLI OKAP DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan çizelgesi örneği Bayraklı OKAP Lise Akademik Durum Puan Çizelgesi 0-5 6-10 11-15 16-20 20 ve üzeri 1- E-okul kayıtlarına göre öğrenci başına düşen özürlü devamsızlık ortalaması 5 Puan 4 Puan 3 Puan 2 Puan 1 Puan 2- E-okul kayıtlarına göre öğrenci başına düşen özürsüz devamsızlık ortalaması 85-100 70-84 55-69 45-54 0-44 3- E-okul kayıtlarına göre öğrenci okul başarı ortalaması %80-%100 %60-%79 %40-%59 %20-%39 %0-%19 4- Okul disiplin cezaları bir önceki yıla göre düşüş sağlama yüzdesi 5- Okul bünyesinde açılan kurslar Açılan her kurs için 2 Puan ( Kurs açılma onay yazısı eklenecektir) 6-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (4 Yıllık Üniversite) 7-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (2 Yıllık Üniversite) 8-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (4 Yıllık Üniversite) 9-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (2 Yıllık Üniversite) 10- Okul bünyesinde açılan veli yetiştirme kursları 1.lik 2.lik 3.lük Diğer(Mansiyon,Jüri özel ödülü vs.) 11- Yapılan yarışma ve sınavlarda dereceye giren öğrenciler

24 BAYRAKLI OKAP MEVCUT DURUM ANALİZİ
Bayraklı Okul Eğitim Kalitesinin Arttırılması Projesi Mevcut Durum Analizi İlkokul, Ortaokul, Lise Akademik Yapı İlkokul, Ortaokul, Lise Sosyal Kültürel Faaliyetler İlkokul, Ortaokul, Lise İnsan Kaynakları İlkokul, Ortaokul, Lise Sosyal Sorumluluk başlıklarından oluşmaktadır.


"BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJE TANITIM TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları