Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARİNKOM TTO BEBKA Destekleri. ARİNKOM TTOBEBKA Destekleri Kalkınma Ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARİNKOM TTO BEBKA Destekleri. ARİNKOM TTOBEBKA Destekleri Kalkınma Ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip."— Sunum transkripti:

1 ARİNKOM TTO BEBKA Destekleri

2 ARİNKOM TTOBEBKA Destekleri Kalkınma Ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir.

3 ARİNKOM TTOBEBKA Destekleri Ajansın sağlayabileceği mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır

4 ARİNKOM TTO

5 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOProje Teklif Çağrısı Proje Teklif Çağrısı Nedir? Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

6 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOProje Teklif Çağrısı Program ve Proje Bütçesi Ne Kadardır? Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulmalıdır.

7 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOProje Teklif Çağrısı Nasıl Başvurulur? Proje teklif çağrısına döneminde başvuru şekli ve şartları, Ajansın internet sitesinde ayrıntılı olarak yayınlanır. Kimler Başvurabilir? Her teklif çağrısı için özel olarak belirlenecek kriterleri ve “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ndeki uygunluk şartlarını sağlayan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, birlikler, kooperatifler ve kar amacı güden işletmeler başvuruda bulunabilir

8 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOProje Teklif Çağrısı Hangi Tür Faaliyetlere Destek Sağlanabilir? Bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler. Bölge planı ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklığı geliştiren projeler

9 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOProje Teklif Çağrısı Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü strateji ve plan çalışması, araştırma, inceleme ve çalışmalar. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler.

10 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOProje Teklif Çağrısı Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmayı sağlayan ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler. Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

11 ARİNKOM TTO

12 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTODoğrudan Faaliyet Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği Nedir? Ajansın, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verdiği desteklerdir.

13 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTODoğrudan Faaliyet Desteği Kimler Başvurabilir? Yerel yönetimler Üniversiteler Diğer kamu kurum ve kuruluşları Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları Sivil toplum kuruluşları Organize sanayi bölgeleri Küçük sanayi siteleri Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri Birlikler ve kooperatifler Bu sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

14 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTODoğrudan Faaliyet Desteği Nasıl Başvurulur? Destek Miktarı Nedir? Bu tür desteklerde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz. Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek miktarı, her yıl ilgili ihale mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katını geçemez. Ayrıca yapılacak ön ödeme miktarı, destek tutarının yüzde seksenini aşamaz. Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenen formata uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir faaliyet teklifi, genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

15 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTODoğrudan Faaliyet Desteği Hangi konularda Doğrudan Faaliyet Desteği alınabilir? Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,

16 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTODoğrudan Faaliyet Desteği Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine, Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetler.

17 ARİNKOM TTO

18 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOTeknik Destek Teknik Destek nedir? Teknik Destek; ajansın, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere sağladığı destek türüdür.

19 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOTeknik Destek Kimler Başvurabilir? Yerel yönetimler Kamu kurum ve kuruluşları Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Teknoparklar Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Endüstri Bölgeleri İş Geliştirme Merkezleri Birlik ve Kooperatifler Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

20 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOTeknik Destek Nasıl Başvurulur? Ajanstan teknik destek alabilecek kurum ve kuruluşlar ile teknik desteğe ilişkin şartlar ve başvuru şekli Ajans internet sitesinde duyurulur ve ikişer aylık dönemler halinde başvurular kabul edilir. Teknik destek başvuruları kabul dönemini takiben 10 gün içerisinde üç kişilik bir komisyon marifetiyle değerlendirilir. Komisyon raporunun Genel Sekreter tarafından onaylanmasının ardından, desteklenecek projeler Ajans internet sitesinde duyurulur. Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanabilir.

21 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOTeknik Destek Destek Miktarı Nedir? Teknik Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibine doğrudan bir mali destek sağlanmaz. Talep edilen Teknik Destek, Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanır. Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda azami destek tutarı 15.000 TL’dir. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır.

22 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOTeknik Destek Destek Süresi Ne Kadardır? Teknik destek faaliyetleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip bir ay içerisinde tamamlanır. Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde bir ay içinde tamamlanamayan teknik destek faaliyetlerinin uygulama süresi; Ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak, Genel Sekreter tarafından en fazla bir ay uzatılabilir.

23 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOTeknik Destek Hangi Faaliyetlere Destek Sağlanabilir? Ajans, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile başvuru sahibi olarak sayılan diğer kurum ve kuruluşların yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabilir. Not: Ajanstan teknik destek talebinde bulunabilecek kuruluşlar, teknik desteğin kapsamı, başvuru koşulları ile değerlendirme kriterleri, ajans tarafından belirlenir ve ajansın internet sitesinde duyurulur.

24 ARİNKOM TTO

25 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOGüdümlü Proje Güdümlü proje nedir? Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

26 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOGüdümlü Proje Kimler, Nasıl Başvurabilir? Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir. Destek Miktarı Nedir? Ajans güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla yüzde yetmiş beşi oranında mali destek sağlayabilir. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır.

27 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOGüdümlü Proje Hangi Faaliyetlere Destek Sağlanamaz? Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri, Kamu yatırım programında yer alan projeler,

28 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOGüdümlü Proje Hangi Faaliyetlere Destek Sağlanamaz? Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu projeler, Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler.

29 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOKAYS Proje Girişi Sağ üst köşede bulunan “ KAYS GİRİŞ” butonuna tıklayarak, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne erişebilirsiniz.

30 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOKAYS Proje Girişi KAYS Sistemine giriş için size verilen Kullanıcı Adı ve Parola ile giriş yapabilirsiniz.


"ARİNKOM TTO BEBKA Destekleri. ARİNKOM TTOBEBKA Destekleri Kalkınma Ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları