Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE SİYASAL DURUM ARAŞTIRMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE SİYASAL DURUM ARAŞTIRMASI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE SİYASAL DURUM ARAŞTIRMASI
-CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’ÜN 1 YILI- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN EYLÜL 2008 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Cinnah Caddesi 67/ 18 Çankaya- ANKARA Tel: Fax: e-posta:

2 AMAÇ Bu araştırmanın temel amacı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 1 yıllık görev süresinin halk tarafından nasıl değerlendirildiğini ölçmektir. Ayrıca; diğer gündem konularından; genel olarak parti kapatma ve özel olarak DTP’nin kapatılması, AB’ye üyelik, laiklik ilkesinin tehdit altında olması, TRT’nin Kürtçe yayın hazırlığı, ve bazı önemli kurumlara güven düzeyi araştırılmıştır. Diğer taraftan her ay olduğu gibi bu ayda da hayattan memnuniyet, Türkiye’nin gidişatı, en beğenilen ve güvenilen lider ile siyasi partilerin oy potansiyelleri gibi konular ölçülmeye çalışılmıştır.

3 YÖNTEM Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden “CATI yöntemi“ (telefonla görüşme) kullanılarak uygulanmıştır. Örneklemde belirlenen illerin il merkezleri, ilçeleri ve köylerine ilişkin var olan bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli, online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra, döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.

4 ÖRNEKLEM-1 Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak ve Kırıkkale’yi içeren 30 ilin merkez ilçe/ilçeleri, diğer ilçeler ve köylerinde (kent-kır nüfusu) Ağustos 2008 tarihleri arasında toplam 1251 kişi yapılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,8 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.

5 ÖRNEKLEM-2 İLLER Sayı Yüzde Adana 34 2,7 Ağrı 16 1,3 Ankara 84 6,7
Antalya 45 3,6 Aydın 27 2,2 Balıkesir 32 2,6 Bursa 62 5,0 Denizli 24 1,9 Diyarbakır 25 2,0 Erzurum 18 1,4 Gaziantep 31 2,5 Hatay 49 3,9 İstanbul 211 16,9 İzmir 76 6,1 Kastamonu İLLER Sayı Yüzde Kayseri 41 3,3 Kocaeli 57 4,6 Konya 39 3,1 Malatya 31 2,5 Manisa 55 4,4 Mardin 24 1,9 Mersin 29 2,3 Ordu Samsun 52 4,2 Şanlıurfa 23 1,8 Tekirdağ 30 2,4 Trabzon 25 2,0 Van Zonguldak 20 1,6 Kırıkkale 28 2,2 TOPLAM 1251 100

6 Görüşülen Kişinin İkamet Ettiği Yerleşim Yeri
ÖRNEKLEM-3 Görüşülen Kişinin İkamet Ettiği Yerleşim Yeri Sayı Yüzde Kent-Kır Oranı (%) Merkez (Kent) 614 49,1 68,8 İlçe (Kent) 247 19,7 Köy (Kır) 390 31,2 TOPLAM 1251 100

7 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-1
Hayattan Memnuniyet: Araştırmaya katılanların %58’inin hayatından memnun olduğu, %24,3’ünün ise memnun olmadığı belirlenmiştir. Ağustos 2008’de %48,4 olan memnuniyet oranı bir ay gibi kısa bir sürede %10 civarında bir artış göstermiştir. Bizce, son bir ayda AKP’nin kapatılmaması kararıyla Türkiye’deki siyasi gerginliklerin azalması ve göreli olarak ekonomik ve siyasi istikrarın yakalanması bu kadar yüksek farkın ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biridir. Türkiye Nereye Gidiyor?: Hayattan memnuniyet oranının artmasına paralel olarak halkın %49,1’i Türkiye’nin durumunun iyiye gittiğini düşünmektedir. Türkiye’nin iyiye gitmediğini düşünenlerin oranı ise %45,2’dir. Son bir ayda bariz bir şekilde Türkiye’nin iyiye doğru gittiğini düşünenlerin oranında büyük bir artış (%12) gözlenmiştir. Türkiye’nin gidişatı konusunda önceki aylarda olduğu gibi bu ayki araştırmada da AK Parti’li seçmenlerin diğer tüm partililere göre daha iyimser ve CHP’li seçmenlerin diğer tüm partililere göre daha karamsar oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca, kadınların erkeklere göre, en genç yaş grubunu temsil eden yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre Türkiye’nin gidişatı konusunda daha karamsar oldukları anlaşılmaktadır.

8 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-2
Abdullah Gül mü A. Necdet Sezer mi? Mevcut Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer’in güvenilirlik düzeyleri araştırıldığında, halk nazarında bu iki cumhurbaşkanı arasında büyük bir güven farkı ortaya çıkmaktadır. Halkın %56,4’ü Gül’e daha çok güvendiğini ifade ederken, Sezer’e daha fazla güvendiğini belirtenlerin oranı %21,7’dir. Her ikisine de güvendiğini söyleyenlerin oranı %14,8 ve ikisine de güvenmeyenlerin oranı ise %5,4’dür.

9 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-3
Abdullah Gül’ün Seçilmesi ve Laiklik Kaygısı? Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sürecinde yaşanan laiklik ve rejim ile ilgili kaygılar toplum ve kurumlar olarak bir dizi demokrasi ve hukuk sınavından geçmemize sebebiyet vermiştir. Halkın %52’si o dönemlerde yaşanan bu türden kaygılara katılmadığını belirtirken, laiklik ve rejim ile ilgili kaygılara tamamen veya kısmen katıldığını ifade edenlerin oranı %43,6’dır. Bu sonuç o dönemlerde halkın neredeyse yarı yarıya fikir ayrılığına düştüğünü göstermesi açısından anlamlıdır. O süreçte laiklik ve rejim kaygısı duyanların %18,6’sı bu tür kaygılarının bugün için devam etmediğini, %8’i kısmen devam ettiğini, %73,4’ü ise o kaygılarının hala sürdüğünü belirtmiştir.

10 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-4
Halk ‘Tehlike’nin Farkında mı? Yine 1 yıllık görev sürecinde Cumhurbaşkanı’nın davranış ve kararlarının laikliği tehlikeye soktuğunu düşünenlerin oranı %17,7 iken bu görüşe katılmayanların oranı %78,4 gibi büyük bir rakamdır. Bu sonuç ışığında, laiklik tehdidi ekseninde politika üretmeye çalışan siyasilerin politikalarının halkta pek de rağbet görmediğini söyleyebiliriz. Nitekim CHP’li seçmenlerin de yaklaşık üçte biri 1 yıllık sürede Cumhurbaşkanı’nın davranış ve kararlarının laikliği tehlikeye soktuğu şeklindeki görüşe katılmamaktadır

11 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-5
‘First Lady’nin Başörtüsü? Cumhurbaşkanı’nın eşinin başörtülü olmasını bir sorun olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz şeklindeki soruya halkın %13,7’si evet cevabını verirken, %85,8 gibi yüksek bir oranda katılımcı ‘First Lady’nin başörtüsünün bir sorun oluşturmadığı kanaatindedir. CHP’li seçmenlerin de yarısı (%50,6) cumhurbaşkanı eşinin başörtülü olmasında bir sakınca görmediğini belirtmiştir Herkesin Cumhurbaşkanı Olmak Yoğun tartışmalar ve krizler sonucunda seçilen Gül’ün hedeflediği herkesin cumhurbaşkanı olma hedefine 1 yıl sonunda ne derece ulaşıp ulaşmadığı aynı zamanda O’nun da benimsenip benimsenmediğini göstermesi açısından anlamlıdır. Araştırma sonucuna göre, halkın %19,7’si Cumhurbaşkanı’nın bu hedefine ulaşamadığı düşünürken, %77’lik bir kesim Gül’ün herkesin cumhurbaşkanı olma hedefine tamamen veya kısmen ulaştığı görüşündedir.

12 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-6
Cumhurbaşkanı’nın Tarafsızlığı Tüm siyasi liderler gibi cumhurbaşkanları da tarafsızlık ilkesi açısından yoğun eleştirilere tutulurlar. Bürokrasinin, askeriye ve yargının tepesindeki en önemli ve kritik noktalara yapılan neredeyse tüm atamalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirildiği göz önünde tutulacak olursa, eleştirilerin dozunun da ne kadar yüksek olacağı anlaşılabilir. Katılımcıların %34,4’ü Cumhurbaşkanı’nın icraatlarında taraflı davrandığını söylerken, %60,4 oranında bir kesim bu görüşe katılmamakta ve Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olduğunu belirtmektedir. 12

13 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-7
Cumhurbaşkanı’nın Toplumsal Sorunlara Duyarlılığı Abdullah Gül’ün onlarca yıldır siyasetin içinde olması ve halk tarafından tanınması kendisine siyasi bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantajı kendisi için olumlu şekilde kullanmayı başarmış gözüken A. Gül, halkın %76,3’ü tarafından sosyal konulara duyarlı bir lider olarak algılanmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın Farklı Toplumsal Kesimlerle Kurduğu İlişki Halkın %66,2’si Gül’ün farklı kesimlerle gerektiği kadarıyla ilişki kurabildiğini belirtmiştir. Alevi toplantılarının en büyüğü olan Hacı Bektaş’ı Anma Etkinlikleri’ne katılması, Çankaya Sofrası’na farklı kesimlerden aydın, yazar ve bilim insanlarını davet etmesi halkın büyük bölümü tarafından onaylandığını göstermektedir. 13

14 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-8
Cumhurbaşkanlığı Noterlik Makamı mı? Katılımcıların %30,4’ü Abdullah Gül'ün, Parlamento ve Hükümetten gelen yasa ve kararnameleri yeterince denetlemeden onayladığını ifade ederken, yaklaşık %60 oranında bir kesim ise denetleme ve inceleme işlemlerinim yeterince yapıldığına inandığını belirtmiştir. Rektör Atamaları Son aylarda ataması yapılan veya yapılmayan rektörlerin medyada çıkan haberleri ve mahkemelere başvurmaları Cumhurbaşkanı’nın demokratlığı ve özgürlük yanlısı olup olmadığı gibi tartışmaları gün yüzüne çıkarmıştır. Ayrıca bu atamalar konusunda önceki Cumhurbaşkanı Sezer ile karşılaştırmalar yapılarak kimin daha az/çok demokrat olduğu tartışılmaktadır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün üniversitelere rektör ataması yaparken şimdiye kadar yaptığı tercihleri genel olarak olumlu görenlerin oranı %62,5 iken, atama tercihlerini olumsuz görenlerin oranı %25,5’dir. 14

15 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-9
Erbakan Affı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Necmettin Erbakan'ın kalan cezasını affetmesi başta Ana Muhalefet Partisi olmak üzere çeşitli kesimlerden eleştiriler almıştır. Nitekim bu eleştiriler bu araştırmaya da yansımıştır. Halkın üçte biri (%33,7) bu affı doğru bulmadığını, %54,6’sı ise doğru bulduğunu ifade etmiştir. Ermenistan’a Gitmek mi Zor Gitmemek mi Zor? Türk dış politikasında hassas bir konu olan Ermenistan ile ilişkilerin iyileştirilmesini arzu eden hükümet ve bilhassa Cumhurbaşkanı zor bir karar ile daha karşı karşıya kalmıştır. Milli maç vesilesi ile Ermenistan Devlet Başkanı’ndan davet alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı karar vermekte oldukça zorlanmakta ve kamuoyunun hassasiyetini ölçmeye çalışmaktadır. Halkın bu konudaki kararı ise açık görünmektedir. Halkın %67,4’ü Gül’ün Ermenistan’a gitmesi gerektiğini düşünürken, %22,9 oranında katılımcı Ermenistan kapılarını Cumhurbaşkanı Gül’e kapatmış gözükmektedir. 15

16 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-10
Gül’ün Kişilik ve Liderlik Özellikleri Gül ‘e ilişkin dürüstlük, güvenilirlik, yeterince bilgilendirilme, halkın sorunlarını ve beklentilerini önemseme, Türkiye’yi temsil yeteneği, demokratlık, özgürlükçülük gibi kişilik ve liderlik konularında sorulan tüm sorularda %75 ile %82 oranları arasında olumlu notlar aldığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Görevine Verilen Onay Gerek liderlik gerekse de kişilik özellikleri halk tarafından büyük ölçüde onaylanan Abdullah Gül, halen yürüttüğü cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzı de halkın %77,9’u tarafından onaylanmaktadır. Nitekim bu konuda kendisine 10 üzerinden verilen not ortalaması 7,5’dur. 16

17 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-11
CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Boykotu Abdullah Gül’ün seçildiği ilk günden itibaren CHP tarafından sistemli bir boykota tabii tutulması %80,9 oranında yanlış görülmektedir. Nitekim CHP’li seçmenlerin %55’i kendi partilerinin Cumhurbaşkanı’na uyguladığı boykot konusunda yanlış politika izlediğini düşünmektedir. Halkın yalnızca %12,7’si CHP’nin bu tutumunu doğru bulmaktadır. 17

18 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-12
Parti Kapatma Siyasi partilerin kapatılması son yıllarda Türkiye’nin önemli gündem konularının başında gelmektedir. Parti kapatmalarla ilgili mevcut yasaların aynen muhafaza edilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %17 civarında, siyasi partilerin ancak şiddete başvurduklarında kapatılmaları gerektiğini düşünenlerin oranı %41 civarında iken hiçbir şekilde siyasi partilerin kapatılmaması gerektiğini düşünenlerin oranı ise %37,4’dür. DTP Kapatılmalı mı? AKP’nin kapatılması davasının gölgesinde kalan DTP kapatılma davası da şüphesiz Türk demokrasisi açısından büyük bir sınav niteliğindedir. Daha önce onlarca partileri kapanan DTP’li seçmen ve siyasiler ile Türk halkı için kapatma kararı sürpriz olmasa da, bu dava Avrupa ve dış dünya için önemli sonuçlar doğuracak bir davadır. Halkın %57,6’si DTP’nin kapatılması gerektiğini, %31,2’si ise kapatılmaması gerektiğini düşünmektedir. Laiklik Tehdit Altında mı? Araştırmaya katılanların %34’ü Türkiye’de laikliğin tehdit altında olduğunu, %61,2’si ise böyle bir tehdit algılamadığını ifade etmiştir. 18

19 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-13
TRT’nin Kürtçe Yayın Kanalı Açma Planı? Katılımcıların yarıdan fazlası (%51,8) TRT’nin Kürtçe bir kanal açarak yayın yapmasına olumsuz bakmaktadır. Gerekçe olarak da Kütçe yayın yapan bir kanalın bölücü faaliyetleri artıracağı düşünülmektedir. Kürtçe TV kanalının demokrasiyi güçlendireceğine ve dolayısıyla açılmasına olumlu baktığını ifade edenlerin oranı ise %43,7’dir. Avrupa Birliği’ne Destek Halkın %69,1’inin bugün bir referandum olsa, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımını destekleyeceği anlaşılmaktadır. Önceki araştırmalarımızda görüldüğü gibi bu araştırmada da AK Parti’li ve DTP’li seçmenlerin diğer partililere göre daha yüksek oranda AB taraftarı olduğu görülmektedir. Türkiye’de kapatma davasının AKP lehine sonuçlanması ve Ergenekon davası ile birlikte Avrupa Birliği’ne olan desteğin önemli oranda artarak devam ettiği anlaşılmaktadır. Geçen araştırmadan (Ağustos 2008) bu yana AB’ye olan destekte %3 oranında bir artış gözlenmiştir. Avrupa Birliği’ne karşı olanların oranı ise %23,7’dir. 19

20 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-14
En Çok Beğenilen Siyasetçi Araştırmaya katılanların en çok beğendiği siyasetçi %33,3 ile R.Tayip Erdoğan’dır. Ağustos’ta %24,5 olan bu rakam bir ayda yaklaşık %9 puanlık bir artış göstermiştir. İkinci sırada ise Cumhurbaşkanı (%14,7) gelmektedir. Geçmiş aya göre Gül’e yönelik beğenilirlik oranında kısmi bir artış (%3) vardır. Daha sonra sırasıyla A. Necdet Sezer (%5,1), Demirel (%2,6) gelmektedir. Eski cumhurbaşkanlarından sonra ise Devlet Bahçeli (%2,4) ve ana muhalefet lideri Deniz Baykal (%2,2) gelmektedir. Bu iki muhalefet liderinin beğenilirlik oranlarında geçen aya göre ciddi düşüşler gözlenmiştir. Liderlere Güven Halkın en çok güvendiği siyasi parti lideri Tayyip Erdoğan (%51,9) olarak gözükmektedir. Ana Muhalefet lideri Deniz Baykal ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin güvenilirlik oranı eşit olup %4,2 olduğu tespit edilmiştir. Bir ay önceki araştırmamız (Ağustos 2008) ile karşılaştırdığımızda Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli’ye olan güvenin kısmen azaldığı, Başbakan’a olan güvenin büyük bir oranda arttığı tespit edilmiştir. Bizce, bu sonucun ortaya çıkmasındaki en önemli sebep, AKP’nin kapatılma davasının AKP açısından başarıyla sonuçlanmasının Başbakan’ın krizi başarılı yönettiği biçimindeki genel ve yaygın algılamadır. 20

21 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-15
Bugün Seçim Olsa Bugün seçim olsa kararsızlar ve sandığa tepki gösterenler dağıtılmaksızın halkın %50,9’unun AK Parti’ye, %9,5’inin CHP’ye ve %6,6’sının MHP’ye oy vereceği anlaşılmaktadır. Bir ay önceki araştırmamız ile karşılaştırdığımızda, AK Parti’nin büyük ölçüde (%9) oyunu artırdığını buna karşılık MHP’nin (%1,8) ve CHP’nin (%4,4) oylarında azalma olduğu görülmektedir. 21

22 HAYATTAN MEMNUNİYET VE YAŞAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-1
Yaşadığınız Tüm Şartları Dikkate Aldığınızda Hayatınızdan Ne Kadar Memnunsunuz?

23 HAYATTAN MEMNUNİYET VE YAŞAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-2
Yaşadığınız Tüm Şartları Dikkate Aldığınızda Hayatınızdan Ne Kadar Memnunsunuz? Sorusuna Eylül 2007 ve Eylül 2008 Tarihleri Arasında Yapılan 7 Ayrı Araştırmada Verilen Cevaplar Eylül 2007 Aralık 2007 Nisan 2008 Mayıs 2008 Haziran 2008 Ağustos 2008 Hayatınızdan Ne Kadar memnunsunuz? % Çok Memnunum 12,5 24,3 9,4 7,8 11,7 7,3 9,2 Memnunum 56,6 46,1 41,3 36,8 39,2 41,1 48,8 Ara Toplam 69,1 70,4 50,7 44,6 50,9 48,4 58,0 Ne Memnunum Ne Memnun Değilim - 12,8 12,2 14,8 22,0 19,4 17,7 Memnun Değilim 30,1 16,5 36,5 40,0 25,9 32,2 Fikrim Yok 0,8 0,3 0,7 0,6 1,2 23

24 HAYATTAN MEMNUNİYET VE YAŞAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-3
Genel Olarak Düşündüğünüzde Türkiye İyiye mi Gidiyor Kötüye mi Gidiyor?

25 HAYATTAN MEMNUNİYET VE YAŞAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-4
Genel Olarak Düşündüğünüzde Türkiye İyiye mi Gidiyor Kötüye mi Gidiyor? (Nisan-Mayıs–Haziran-Ağustos-Eylül 2008 Karşılaştırması %) Nisan 2008 Mayıs 2008 Haziran 2008 Ağustos 2008 Eylül 2008 Türkiye İyiye mi Gidiyor Kötüye mi Gidiyor? % İyiye Gidiyor 38,6 31,8 28,6 37,2 49,1 Kötüye Gidiyor 56,9 62,2 66,0 58,2 45,2 Fikrim Yok 4,5 6,0 5,3 4,6 5,7

26 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-1
Şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mi Daha Çok Güveniyorsunuz Yoksa Önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’ e mi Daha Çok Güvenirdiniz?

27 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-2
Şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mi Daha Çok Güveniyorsunuz Yoksa Önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’ e mi Daha Çok Güvenirdiniz? (Aralık Eylül 2008 Karşılaştırması %) Aralık 2007 Eylül 2008 Şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mi Daha Çok Güveniyorsunuz Yoksa Önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e mi daha çok güvenirsiniz? % Abdullah Gül 55,6 56,4 Ahmet Necdet Sezer 29,5 21,7 Her ikisine de güvenirim 10,7 14,8 Hiçbirisine güvenmem 2,0 5,4 Fikrim yok 2,3 1,6

28 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-3
Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Sürecinde Yaşanan Laiklik ve Rejim İle İlgili Kaygılara Katılıyor muydunuz?

29 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-4
Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Sürecinde Yaşanan Laiklik ve Rejim İle İlgili Kaygılara Katılıyor muydunuz? (Aralık Eylül 2008 Karşılaştırması %) Aralık 2007 Eylül 2008 Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Sürecinde Yaşanan Laiklik ve Rejim İle İlgili Kaygılara Katılıyor muydunuz? % Evet kaygılar doğruydu 35,8 26,6 Hayır kaygılar yersizdi 52,8 52,0 Kısmen katılıyordum 7,2 17,0 Fikrim yok 4,2 4,4

30 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-5
Bu Kaygılarınız Halen Devam Ediyor mu? (Cumhurbaşkanı Seçimi Sürecinde Laiklik ve Rejim İle İlgili Kaygı Duyanlara Soruldu)

31 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-6
Bu Kaygılarınız Halen Devam Ediyor mu? (Cumhurbaşkanı Seçimi Sürecinde Laiklik ve Rejim İle İlgili Kaygı Duyanlara Soruldu) (Aralık Eylül 2008 Karşılaştırması %) Aralık 2007 Eylül 2008 Bu Kaygılarınız Halen Devam Ediyor mu? % Evet devam ediyor 67,0 73,4 Hayır devam etmiyor 21,3 18,6 Kısmen devam ediyor 9,0 8,0 Fikrim Yok 2,6 -

32 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-7
Cumhurbaşkanı Olarak Görev Yaptığı Dönemde Abdullah Gül'ün Davranışları ve Kararları Türkiye'de Laikliği Tehlikeye Sokmuş mudur?

33 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-8
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 1 Yıllık Süreçteki Davranışları ve Kararları, Size Göre, Türkiye'de Laiklik ve Rejimle İlgili Kaygılar Oluşturdu mu, Oluşturmadı mı?

34 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-9
Cumhurbaşkanı’nın Eşi’nin Başörtülü Olmasını Bir Sorun Olarak Görüyor musunuz, Görmüyor musunuz?

35 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-10
Bir Yıllık İcraatları Sonunda Abdullah Gül, Sizce, Herkesin Cumhurbaşkanı Olma Hedefine Ulaşabildi mi?

36 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-11
Genel Olarak Düşündüğünüzde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 1 Yıldır Yaptığı İcraatlarda Taraflı mı Tarafsız mı Davrandı?

37 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-12
Size Göre Abdullah Gül, Toplumsal Sorunlara Yeteri Kadar Duyarlı mıdır, Duyarsız mıdır?

38 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-13
Sizce Abdullah Gül, Farklı Toplumsal Kesimlerle Gerektiği Kadar İlişki Kurabilmekte midir?

39 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-14
Sizce Abdullah Gül, Parlamento ve Hükümetten Gelen Yasa ve Kararnameleri Yeterince Denetlemekte midir?

40 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-15
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Üniversitelere Rektör Ataması Yaparken Şimdiye Kadar Yaptığı Tercihleri Genel Olarak Olumlu mu Olumsuz mu Değerlendiriyorsunuz?

41 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-16
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Necmettin Erbakan'ın Kalan Cezasını Affetmesi Hakkında ne Düşünüyorsunuz Doğru mudur, Yanlış mıdır?

42 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-17
Sizce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan Devlet Başkanı’nın Ermenistan’da Oynanacak Olan Ermenistan-Türkiye Milli Maçını Birlikte İzleme Davetini Kabul Edip Gitmeli midir Gitmemeli midir?

43 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İle İlgili Aşağıda Sayılan Görüşlere Katılıp Katılmadığınızı Belirtiniz? (%) Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim Yok Dürüst ve Güvenilir birisidir 82,5 15,8 1,7 Güçlü ve Kararlı bir liderdir 76,5 22,2 1,3 Sorunlar ve meseleler hakkında iyi bilgilenmektedir 71,9 24,0 4,1 İyi bir yöneticidir 78,9 19,7 1,4 Halkın sorunlarını ve beklentilerini önemser 72,7 24,7 2,6 Türkiye’yi başarıyla temsil etmektedir 77,5 21,3 Demokrat ve özgürlükçüdür 75,1 22,9 2,1 Bir Cumhurbaşkanında bulunması gereken kişilik ve liderlik özelliklerine sahiptir 23,4 1,5

44 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.1
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İle İlgili Aşağıda Sayılan Görüşlere Katılıp Katılmadığınızı Belirtiniz? (%) (Aralık Eylül 2008 Karşılaştırması %) Katılıyorum Aralık 2007 Eylül 2008 Katılmıyorum Dürüst ve Güvenilir birisidir 79,8 82,5 14,5 15,8 Güçlü ve Kararlı bir liderdir 72,1 76,5 22,2 Sorunlar ve meseleler hakkında iyi bilgilenmektedir - 71,9 24,0 İyi bir yöneticidir 75,5 78,9 18,4 19,7 Halkın sorunlarını ve beklentilerini önemser 67,8 72,7 22,9 24,7 Türkiye’yi başarıyla temsil etmektedir 73,2 77,5 20,7 21,3 Demokrat ve özgürlükçüdür 68,6 75,1 23,9 Bir Cumhurbaşkanında bulunması gereken kişilik ve liderlik özelliklerine sahiptir 23,4

45 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.2
Dürüst ve Güvenilir Birisidir

46 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.3
Güçlü ve Kararlı Bir Liderdir

47 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.4
Sorunlar ve Meseleler Hakkında İyi Bilgilenmektedir

48 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.5
İyi Bir Yöneticidir

49 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.6
Halkın Sorunlarını ve Beklentilerini Önemser

50 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.7
Türkiye’yi başarıyla temsil etmektedir

51 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.8
Demokrat ve özgürlükçüdür

52 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.9
Bir Cumhurbaşkanında Bulunması Gereken Kişilik ve Liderlik Özelliklerine Sahiptir

53 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-19
Genel Olarak Düşündüğünüzde, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzını Onaylıyor musunuz, Onaylamıyor musunuz?

54 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-20
Genel Olarak Düşündüğünüzde, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzını Onaylıyor musunuz, Onaylamıyor musunuz? (Aralık Haziran Eylül 2008 Karşılaştırması %) Aralık 2007 Haziran 2008 Eylül 2008 Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzını Onaylıyor Musunuz? % Evet Onaylıyorum 73,9 69,6 77,9 Hayır Onaylamıyorum 22,3 27,3 20,8 Fikrim yok 3,8 3,1 1,4

55 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-21
Genel Olarak Düşündüğünüzde, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzına 1 puandan 10 puana Kadar Bir Puan Vermeniz İstense Kaç Puan Verirsiniz? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı görevini yapış biçimine verilen puanların ortalaması : 7,5

56 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-22
Genel Olarak Düşündüğünüzde, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzına 1 puandan 10 puana Kadar Bir Puan Vermeniz İstense Kaç Puan Verirsiniz? (Aralık Haziran Eylül 2008 Karşılaştırması %) Aralık 2007 Haziran 2008 Eylül 2008 Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzına 1 puandan 10 puana kadar Bir Puan Vermeniz İstense Kaç Puan Verirsiniz? % Ortalama 7,7 7,2 7,5

57 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-23
Cumhurbaşkanı Seçildiği Günden Beri CHP Abdullah Gül ile Görüşmemekte ve Çankaya'daki Resmi veya Özel Hiçbir Toplantıya Katılmamaktadır. CHP'nin Bu Politikası Hakkında ne Düşünüyorsunuz?

58 GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-1
Siyasi Partilerin Kapatılması Hakkında ne Düşünüyorsunuz?

59 GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-2 Sizce DTP Kapatılmalı mıdır?

60 GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-3
Sizce Türkiye’de Laiklik İlkesi Tehdit Altında mıdır Değil midir?

61 GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-4
Sizce Türkiye’de Laiklik İlkesi Tehdit Altında mıdır Değil midir? (Mayıs Haziran Mayıs Haziran Eylül 2008 Karşılaştırması%) Mayıs 2007 Haziran 2007 Mayıs 2008 Haziran 2008 Eylül Türkiye’de Laiklik İlkesi Tehdit Altında mıdır, Değil midir? % Evet, laiklik tehdit altındadır 41,8 38,4 33,9 38,2 34,0 Hayır, laiklik tehdit altında değildir 52,9 51,6 56,8 53,4 61,2 Fikrim Yok 5,2 10 9,2 8,3 4,9

62 GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-5
TRT'nin Kürtçe Yayın Yapacak Bir Televizyon Kanalı Açmasını nasıl Karşılıyorsunuz?

63 GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-6
Bugün Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği İçin Halk Oylaması/Referandum Yapılsa Oyunuz Ne Olur?

64 GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-7
Bugün Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği İçin Halk Oylaması/Referandum Yapılsa Oyunuz ne Olur? (Haziran Mayıs Haziran Ağustos Eylül 2008 Karşılaştırması) Bugün Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği İçin Halk Oylaması/Referandum Yapılsa Oyunuz Ne Olur? Haziran 2007 (%) Mayıs 2008 Haziran 2008 Ağustos 2008 Eylül 2008 Evet oyu veririm 55,5 62,0 63,1 66,2 69,1 Hayır oyu veririm 38,3 27,1 29,9 28,0 23,7 Kararsızım - 3,5 Fikrim yok 6,2 10,9 7,0 5,8 3,8

65 GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-8
Yaşayan Türk Siyaset ve Devlet Adamları Arasında En Beğendiğiniz Kişi Kimdir? Sayı Yüzde Recep Tayyip Erdoğan 417 33,3 Abdullah Gül 184 14,7 A.Necdet Sezer 64 5,1 Süleyman Demirel 32 2,6 Devlet Bahçeli 30 2,4 Deniz Baykal 27 2,2 Necmettin Erbakan 15 1,2 Tansu Çiller Abdüllatif Şener 11 0,9 Ali Babacan 7 0,6 Bülent Arınç Ahmet Türk 6 0,5 Diğer 82 6,3 Beğendiğim Lider Yok 271 21,7 Cevap/Fikri Yok 83 6,6 TOPLAM 1251 100

66 GÜNDEM KONULARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-9
Yaşayan Türk Siyaset ve Devlet Adamları Arasında En Beğendiğiniz Kişi Kimdir? (Ağustos 2007 ile Eylül 2008 Arasındaki Araştırmaların Karşılaştırılması %) Yaşayan Türk Siyaset ve Devlet Adamları İçinde En Beğendiğiniz Kişi Kimdir? Ağustos 2007 (%) Eylül 2007 Aralık 2007 Nisan 2008 Mayıs 2008 Haziran 2008 Ağustos 2008 Eylül R.Tayip Erdoğan 37,3 30 33,8 26,5 25,8 24,5 33,3 Abdullah Gül 7,1 16 12,2 12 12,5 13,4 11,7 14,7 Deniz Baykal 2,2 2,6 3,8 4,1 3,2 4,0 4,7 Devlet Bahçeli 2,5 4,8 3,3 1,7 4,5 4,2 2,4 Ahmet Necdet Sezer 4,3 2,7 2,1 3,4 5,1 Süleyman Demirel 1,4 3,6 1,8 2,9 Abdüllatif Şener 1 0,3 0,2 1,2 1,0 1,9 0,9 Necmettin Erbakan 1,6 0,6 1,3 1,5 Kenan Evren 0,4 0,7 1,1 Bülent Arınç Tansu Çiller 0,8 66

67 GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-10
Mevcut Siyasi Parti Liderleri Arasında En Çok Güvendiğiniz Lider Hangisidir? AKP -R.Tayyip Erdoğan 649 51,9 CHP -Deniz Baykal 53 4,2 MHP -Devlet Bahçeli Demokratik Sol Parti - Zeki Sezer 14 1,1 BBP -Muhsin Yazıcıoğlu 12 1,0 DTP -Ahmet Türk 8 0,6 Anavatan Partisi- Erkan Mumcu 4 0,3 DP -Süleyman Soylu 2 0,2 SP -Recai Kutan GP -Cem Uzan HYP- Yaşar Nuri Öztürk Diğer Beğendiğim Lider Yok 327 26,1 CY/FY 121 9,7 TOPLAM 1251 100

68 Bugün Bir Milletvekili Seçimi Yapılsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
SİYASAL DURUM-1 Bugün Bir Milletvekili Seçimi Yapılsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? 68

69 Bugün Bir Milletvekili Seçimi Yapılsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
SİYASAL DURUM-2 Bugün Bir Milletvekili Seçimi Yapılsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? (Aralık 2007-Ocak-Nisan-Mayıs–Haziran–Ağustos-Eylül 2008 Karşılaştırması %) Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? Aralık 2007 Ocak 2008 Nisan 2008 Mayıs 2008 Haziran 2008 Ağustos 2008 Eylül 2008 AKP 51,9 43,9 50,2 44,6 40,4 41,9 50,9 CHP 10 10,4 12,4 12,0 14,4 13,9 9,5 MHP 10,5 6,4 7,2 6,6 7,6 8,4 DTP 0,7 0,8 0,6 0,3 1,0 1,8 2,6 SP - 0,4 1,2 DP 1,4 1,1 1,3 Diğer 4,2 2,7 3,3 3,2 3,0 Kararsızım 10,1 14,2 11,8 13,6 12,5 11,3 Geçersiz oy kullanacağım 4 5,7 2,4 5,3 8,9 7,0 Sandığa gitmeyeceğim 1,7 3,1 3,9 2,5 3,8 2,0 CY/FY 6,9 11,7 9,2 8,2 5,4 69

70 ÖRNEKLEM VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ-1
Sayı Yüzde Cinsiyet Kadın 619 49,5 Erkek 632 50,5 Yaş 18-24 239 19,1 25-34 340 27,2 35-44 286 22,9 45-54 225 18,0 55+ 161 12,9 Eğitim Durumu Okuryazar değil 23 1,8 Sadece okur/yazar 30 2,4 İlkokul mezunu 417 33,3 Ortaokul mezunu 158 12,6 Lise mezunu 409 32,7 Üniversite/yüksek okul mezunu 214 17,1

71 ÖRNEKLEM VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ-2
Meslek İşçi 250 20,0 Memur 73 5,8 Emekli 121 9,7 Ev hanımı 396 31,7 Serbest meslek (Av., muh. vb) 23 1,8 Öğrenci 97 7,8 İşsiz 62 5,0 Küçük ve orta ölçekli ticaret 174 13,9 Sanayi ve büyük ölçekli ticaret 2 0,2 Çiftçi 50 4,0 Diğer 3 Gelir 0 – 500 YTL 150 12,0 501 – 1000 YTL 500 40,0 1001 – 1500 YTL 225 18,0 YTL 140 11,2 2001 – 2500 YTL 49 3,9 2501 YTL ve üstü 120 9,6 Cevap vermedi / bilmiyor 67 5,4 Toplam 1251 100


"TÜRKİYE’DE SİYASAL DURUM ARAŞTIRMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları