Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PS İ KOLOJ İ YE G İ R İ Ş 1. Psikoloji tanımı 2  İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PS İ KOLOJ İ YE G İ R İ Ş 1. Psikoloji tanımı 2  İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı."— Sunum transkripti:

1 PS İ KOLOJ İ YE G İ R İ Ş 1

2 Psikoloji tanımı 2  İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı.

3 Davranış ????????  1. Refleks  2. Arızı davranışlar  3. Ö ğ renilmiş davranışlar 3

4 İ nsanı nasıl incelemeliyiz? 4  1800 ve 1900 yüzyıllarda bu soruya değişik cevaplar getirmek üzere akımlar ve okullar ortaya çıktı.  Amaç insan davranışlarının kaynağını ortaya koymaktı ve bunlara psikolojideki ekoller adı verilir.

5 1. Yapısalcılık ( strüktüralizm ) Wundt, Titchener 5  1899 Wilhem Wundt tarafından kuruldu. (psikolojinin kurucusu)  Psikoloji, insanın nasıl davrandığını değil bilinçli olup olmadığını konu edinmelidir.  Bilinç, insanın kendi duygu ve düşüncelerinin ve etrafında olanların farkına varma yeteneğidir.

6 Yapısalcılık ( strüktüralizm ) 6  Psikolojinin amacı insan zihnini oluşturan bilinç öğelerini birleştirmek ve çözümlemektir.  Yapısalcılık aynı zamanda bireylerdeki içsel duyguları, sezişleri hayalleri (imgeleme) ve düşünceleri inceler.  Yöntemleri : İçe bakış (bir kişinin herhangi bir olayda düşündüklerini hissettiklerini karşısındakine anlatmasıdır. )

7 2. Fonksiyonalizm (işlevsellik) 7 Kurucusu: William James – John Dewey  Davranış temelinde nöro-biyolojik sistemin etkileri üzerinde durur.Daha çok hayvanlar üzerinde deneyler yapmışlardır.Beyin korteks (kabuğu) ile ilgili araştırmalar yapmıştır.  Onlara göre Kişilik ve Davranış çevreye uyum sürecidir. Öğrenme, Problem Çözme ve Güdülenme süreçleri önemlidir.  Algılama, düşünme, duygularını ifade ve öğrenme gibi içsel yaşantıların, günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümündeki etkisini ve işlevlerini açıklamaya çalışmıştır. Yöntem : iç gözlem ve gözlem

8 3.Davranışçılık 8 Kurucusu : John B. Watson(kurucu) Pavlov / Thorndike / Skinner / J.locke/ Gutheri Davranış gözlenebilir ve ölçülebilir olmalı Yöntem : Gözlem ve deney Davranışın niçin olduğu değil, nasıl olduğu önemlidir. Uyarıcı Tepki Pekiştirme

9 4. Olgunlaşma Kuramı Gessel  Gelişim biyolojik bir süreçtir ve olgunlaşma tarafından yönlendirilir.  Gessel’e göre çevresel faktörlerin olgunlaşmada önemli bir rolü yoktur.  Gelişim evrensel bir süreçtir ve tüm bireylerde olgunlaşma sonucu ortaya çıkar. 9

10 5.Psikoanalitik/Psikodinamik yaklaşım 10 Kurucusu: Sigmund Freud - Erikson Hipnoz ve psikoanaliz yöntemi kullanılmış Bilinç altı Arzu ve ihtiyaçların bastırılması psikozlara ve nevrozlara neden olur İki temel dürtü vardır. Cinsellik ve saldırganlık Toplumda hoş karşılanmayan dürtüler kaybolmaz bilinç altına itilir.

11 6.Geştalt yaklaşımı 11 Max Wertheimer, Kurt Kofka, Köhler Gestalt bireysel davranışlara bütünsel bakmıştır. Parça bütünden farklıdır (gestalt yaklaşımı)

12 Resimde Hareket var mı ? 12

13 7.Bilişsel yaklaşım  Bilişsel yaklaşımın en önemli temsilcisi Piaget’dir.  Davranışları zihinsel bir süreç olarak ele almıştır.  Biliş, zeka, ilgi, algı, düşünce, kavrama, şema, adaptasyon ve dengelenme kavramları üzerinde durmuştur. 13

14 Bilişsel yaklaşım 14  İkinci önemli isim Bruner dir.  Bruner öğrenmenin sosyal ve kültürel yönlerini de içine alacak şekilde öğrenme teorisi geliştirmiştir. Bilgi alma işleme depolamasıralama Piaget ve Bruner aşağıdaki konularda araştırma yapmıştır.

15 Bilişsel yaklaşım 15  Bruner, ö ğ renmeyi, ö ğ renenin yeni fikir oluşturdu ğ u veya eski bilgilerine yeni kavramlar ekledi ğ i aktif bir süreç olarak görür.  Ö ğ renen; bilgi parçalarını seçer onları de ğ işik durumlara transfer eder,hipotezler oluşturur, kararlar verir ve bütün bunları bilişsel yapı içine yerleştirir.  Vygotsky’ye göre tüm psikolojik süreçler insanlar arasında özellikle çocuk ve yetişkinler arasında paylaşılan sosyal süreçlerle başlar.

16 8. İ nsancıl yaklaşım- Fenomenolojik 16 Rogers, Maslow, Kohlberg İçinde yaşanılan an önemlidir. Her insan biriciktir. Değerli ve benzersizdir. Davranışın temelinde ihtiyaçlar (güdüler) vardır. Benlik tasarımı ve algılama üzerinde durur.

17 Maslovun ihtiyaçlar hiyerarşisi 17 İnsan ihtiyaçları aşağıdan yukarıya doğru beşli bir kademe içinde incelenebilir. 1. Fizyolojik İhtiyaçlar : Yeme, içme, barınma, hayatı devam ettirme. 2. Güvenlik İhtiyaçları : Hastalık, yaşlılık vb. gibi hallerde geleceği garantiye almak 3. Ait Olma ve Sevgi İhtiyaçları: Kendi kendini anlama, şefkat...vb. 4. Değer İhtiyaçları: Prestij, başarı, saygı görme...vb. 5. Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçları: Yapma tamamlama arzusu, kişisel tatmin, kişisel başarı, bilimsel buluşlar.

18 9. Nörobiyolojik Yaklaşım James, Hebb  Davranış çevreye uyum sürecidir.  Çevresel de ğ işiklikler vücutta nörokimyasal olarak etki gösterir. 18

19 10. Ekolojik Sistem Kuramı Bronfenbrenner, Berstein, Barker  Gelişim sürecinde çevre önemlidir.  Bireysel gelişimi anlamak için bireyin ekolojik çevresi ile ilişkilerini anlamak gerekir.  Bronfenbrenner, ekolojik çevreyi 4 alt sistem içerisinde ele alır ve bu sistemlerin karşılıklı etkileşimleri oldu ğ unu ifade eder. 19

20 Ekolojik Sistem Kuramı  1. Mikro Sistem: Ebeveyn, arkadaş, ö ğ retmen, komşu gibi ev, okul, iş çevresi  2. Mezosistem: Sistemlerin kesişimidir. Sistemlerin birbirleriyle ba ğ lantıları  3. Ekzosistem: dolaylı dış çevre. Babanın çalıştı ğ ı işyeri, medya vb.  4. Makrosistem: Geniş kültürel ba ğ lam. Milli kültür, alt kültürler, uluslar arası kültür vb. 20

21 Ça ğ daş psikolojide uzmanlık alanları 21  Deneysel alanlar  Uygulamalı alanlar Psikoloji Deneysel psikoloji Sosyal psikoloji Psikometrik psikoloji Uygulamalı psikoloji

22 Deneysel Alanlar 22  Deneysel psikoloji  Gelişim psikolojisi Çocuk psikolojisi (0-12) Ergen psikolojisi (12-20) Yetişkin psikolojisi(20-+)  Sosyal psikoloji  Fizyolojik psikolojisi (örnek etkinlik)

23 Deneysel psikoloji 23  Deneylerle araştırma yaparak psikolojiye katkı yapmak ister? -öksürük ile sigara içme arasında bir ilişki varmıdır?

24 Gelişimsel psikoloji 24  Kronolojik yaşı ile davranışı arasında bir ilişki var mıdır?  Matematik kavramlarının anlaşılmasında yaşın bir önemi var mıdır?

25 Sosyal psikoloji 25  Di ğ er insanlarla ilişkileri araştırır.  Mesala örnek iki deki Ali bey kalkar kalkmaz sigara yakarak eşinin haklarına saygı göstermemiştir bunun nedenlerini araştırır.

26 Fizyolojik psikoloji 26  Biyolojik süreçlerle davranışın ilişkisini inceler  Sabah kahvaltıda yenilenlerle davranışın herhangi bir ilgisi var mıdır?

27 Uygulamalı Alanlar 27  E ğ itim psikolojisi  Klinik psikoloji  Endüstri psikolojisi  Adli psikolojisi  Spor psikolojisi  Trafik psikolojisi

28 E ğ itim psikolojisi 28  E ğ itimle ilgili araştırmalar yapar?  Ali bey’in kızının daha iyi matematik ö ğ renmesi için gerekenleri araştırmak gibi.

29 Klinik psikoloji 29  Ali beyin eşi ile sorunları var bunların aşılmasında ona nasıl yardımcı olabiliriz  Doktorların bütün uyarmasına ra ğ men yinede sigara içmekten vaz geçmemiş bunun nedenlerini araştırır.

30 Endüstri psikolojisi 30  Hangi işe hangi insanlar uygun çalışmalar yapar?  Ali bey memurlu ğ u severek yapmıyor birde müdürü ile iletişiminde bazı sorunlar var. O işe uygun mu acaba

31 Gelişim psikolojisi ile e ğ itim arasında nasıl bir ilişki var? 31  E ğ itimi kısaca, bireyde meydana getirilen istendik davranış de ğ işikli ğ i diye tanımlaya biliriz.  Bireylerde hedeflene davranışın nasıl kazandıraca ğ ı ile ilgilenir.  Birey nasıl ö ğ renir?  Ö ğ renmeye etki eden bireysel faktörler nelerdir? Gibi sorulara cevap vermek için psikoloji bilimin bulgularından yararlanır.

32 Gelişim psikolojisi nedir? 32  İ nsanın do ğ umdan ölümüne kadar, tüm yaşamı boyunca gözlemlenen biyolojik ve psikolojik de ğ işikliklerini inceleyen psikolojinin alt dalıdır.  Bireylerin yaşam dönemlerinde geçirdikleri gelişim özelliklerini inceler.  Bebeklik-çocukluk-ergenlik-gençlik-yetişkinlik- yaşlılık

33 33  E ğ itim ve gelişim tanımlarından anlaşılaca ğ ı gibi e ğ itimcinin e ğ itece ğ i bireylerin gelişim dönemleri ile ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir.  E Ğİ T İ M DÖNEMLER İ  0-2 Erken çocukluk  3-6 Okul öncesi  7-11 ilkö ğ retim birinci kademe  12-14 ilkö ğ retim ikinci kademe(erinlik)  15-18 ortaö ğ retim kademesi (ergenlik)

34 34

35 Psikolojide araştırma yöntemleri 35 1.Betimsel yöntem 1.1. Do ğ al Gözlem 1.2. Sistematik Gözlem 1.3. Testler 1.4. Anket 1.5. Görüşme (Mülâkat) 1.6. Olay (Vak'a) İ ncelemesi

36 Psikolojide araştırma yöntemleri 36 2.DENEYSEL YÖNTEM  Araştırmacı Ba ğ ımsız De ğ işkeni De ğ iştirir  Araştırmacı Bu De ğ iştirmenin Ba ğ ımlı De ğ işkene Etkisini Gözlemler  Araştırmacı De ğ işkenleri Kontrol Eder

37 Deneysel yöntemle Betimsel yöntem arasında ne fark var? 37  Betimsel yöntemde araştırmacı var olan duruma müdahale etmez.  Deneysel yöntemde araştırmacı laboratuar ortamında çalışır ve araştırılan durumu kendisi kurar

38 Psikolojide araştırma yöntemleri 38 3.KORELASYON YÖNTEM İ Korelasyon yöntemi ile çevrede kendiliklerinden varolan ve yine kendiliklerinden de ğ işik de ğ erler alan de ğ işkenler incelenir. Genel olarak, herhangi iki de ğ işken arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için bu yöntem kullanılır. Örne ğ in zekâ ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi ö ğ renmek istersek, bu inceleme korelasyon yöntemi ile yapılır.

39 B İ LG İ LER İ YORUMLAMA 39  Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım, bilgiler toplandıktan sonra yorumlanması gereklidir. Aksi halde toplanan bilgiler kullanılamaz, işe yaramaz.  Psikologlar sonuçları de ğ erlendirmek için istatistiksel yöntemler geliştirmişlerdir. Toplanan bilgiler, betimsel ve vardamsal istatistik yoluyla çözümlenebilir.

40 İ statiksel yöntemler 40  Betimsel İ statistik Gözlemlenen bilgileri yorumlamak için yaptı ğ ımız bir işlemdir.  Vardamsal İ statistik Örneklem de ğ erlerinden evren de ğ erlerini kestirmeye çalışma.


"PS İ KOLOJ İ YE G İ R İ Ş 1. Psikoloji tanımı 2  İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları