Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Kurtman ERSANLI Eğitim Psikolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Kurtman ERSANLI Eğitim Psikolojisi."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Kurtman ERSANLI Eğitim Psikolojisi

2 “İnsanın ömrü kendini öğrenmeye çalışmakla geçer; en zor iş ise, kendini öğrenmektir”

3 Farkın nedenlerini arar ve başka türlü farklılıkların nasıl yaratabileceğini araştırır. Değişmeyen ve gelişmeyen, tek düze olan hiçbir şey, bilimin konusu olmaz. Bilim, farkın peşindedir. Bilim o şeyi sadece tanımlar ve bırakır.

4 Felsefe, gerçeği tümüyle ele alıp inceleyen ve bunun sonucunda ulaşılan bilgileri yorumlayan ve sistemleştiren bir uğraşı alanıdır. Bilimlerin anası felsefe, Bilimlerin babası matematiktir.

5 Felsefe akıl yürütme, analoji ve diyalektik yollarla bilgiye ulaşmaya çalışır. Bilim deney ve gözlem gibi yöntemlerden yararlanarak herkes tarafından kanıtlanabilir sonuçlara ulaşmaya çalışır.

6 Her organizma varlığını sürdürebilmek ve bulunduğu koşullara uyum sağlayabilmek için çeşitli eylemlerde bulunur. Organizmanın sinir sistemi geliştiği ve merkezileştiği ölçüde psikolojiye konu olabilecek davranışlarda bulunabilir.

7 UYARICIGÜDÜ DÜRTÜ MOTİVDAVRANIŞ

8 Doğuştan Gelen Davranışlar: Sonradan kazanılan Davranışlar DAVRANIŞ Geçici Davranışlar İçgüdüsel davranışlar Refleksler Alkol, ilaç, hastalık etkisi ile oluşan davranışlar Öğrenme ürünü olan davranışlar İstendik Davranışlar İstenmedik Davranışlar Planlı eğitimin ürünü olan davranışlar Uygun olmayan koşullarda kazanılan ve eğitimin hatalı ürünü olan davranışlar

9 Davranış, içten ve dıştan gelen uyarımlar sonucu organizmanın bozulan dengesini yeniden kurmak amacıyla yaptığı tepkilerin tümüdür. Psikoloj, organizmanın uyum sürecini kendine özgü yöntem ve tekniklerle inceleyen, vardığı sonuçlara dayalı olarak ilke ve kurallar koyan sosyal ve pozitif bir bilimdir.

10 Sinir sistemi gelişmiş ve merkezileşmiş, dış etkileri ayırt edebilen organizmaların tepkilerini inceler. Davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelenmesidir. Bir davranış bilimidir.

11 Wilhelm Wundt Wundt, Psikolojiyi alanında deneyi benimseyerek, onu bir laboratuar bilimi durumuna getirmiştir. Psikolojiyi “bilinçliliğin ya da bilinç verilerinin bilimi” olarak tanımlamıştır.

12 Yapısalcılık (Structualism) Ekolü: Edward Brodford Titchner Psikolojinin konusunun: bilinci meydana getiren birimlerin yapısıdır. Psikolojinin yöntemi: içebakıştır. Psikolojinin amacı: bilincin yapısını çözümleyerek iç yaşayışı anlamaktır.

13 İşlevcilik (Fonksiyonalism) Ekolü William James, John Dewey ve James Rowlad Angel Psikolojinin konusu, bilinci oluşturan birimlerin görevlerini inceleyerek, düşünme, anlama ve tepkinin nasıl oluştuğunu açıklayarak ilke ve kurallara varmaktır. Psikolojiye bugünkü anlamda biyoloji ve psikolojisi arasında bir yer vermişlerdir.

14 Davranışçı (Behaviorisim) Ekol John Broadus Watson, Edward L. Thorndike, Max Mayer, İvan Petroviç Pavlov ve Skinner, John Locke ve Edwin Ray Gutheri Psikoloji, ölçülen deneylerle anlaşılabilen, gözlenip incelenebilen davranışları incelemelidir. Psikolojiyi gözlenebilir davranışların bilimi olarak tanımlayan davranışçılar, davranışın nedenlerini değil, nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışmışlardır. Davranış: uyarcı–tepki

15 Psikanaliz Ekol Sigmund Freud İnsan doğuştan saldırgan ve cinsel güdülerinin eğilimi doğrultusunda davranan bir varlıktır. Davranışları, birey toplum çatışmasının bir ürünüdür. Yöntemi, serbest çağrışım

16 Adler, bireyin tutum ve davranışlarının gerisinde “ ve başarı sağlama” gibi güdülerin bulunduğunu belirterek bireysel psikolojinin ve sosyal psikolojinin temellerini atmıştır Davranışlarımızın temelinde Ferud’ün belirttiği gibi cinsiyet, Adler’in iddia ettiği gibi aşağılık ya da üstünlük duyguları bulanabilir. Jung, Kişisel bilinçaltının yanında “kollektif bilinçaltının” da varlığını benimser. Bu duygular, ayrı ayrı şeylerdir. Birincisinde ilgiler, aşk ve sevgi üzerinde, diğerinde ise, bireyin kendi üzerinde toplanır.

17 Bütüncü (Gestalt) Ekol Max Wertheimer, Kurt Koffka, Kurt Levin, Wolfgang Köhler Ekolün felsefesi insanı, çevresiyle anlam kazanan ve çevresindekilere anlam katan bir varlık; davranışı ise, ilişkilere ve karşılıklı etkileşime dayalı olarak açıklamayı benimsemektedir.

18 Bütün kendini oluşturan elemanlarının toplamı değildir, ondan ayrı ve başkadır. Davranışı çözümleyerek elemanlarına ayırma yerine; bütün olarak anlamaya ve değerlendirmeye çalışan bu ekol, bütünün parçalarına hâkim olduğunu iddia etmiştir Bütüncül yaklaşımın özü: Yaşantı elemanlarına bölünemez. Yaşantıyı incelerken; yaşantıyı oluşturan elemanların birbirleri ile ilişkileri ve karşılıklı etkileşimleri dikkate alınır. Bütüncül yaklaşım, psikolojinin konu alanına, gözlenebilen davranışlarımızın yanında, algılama, hatırlama, duygulanma ve düşünme gibi içsel nitelikteki zihinsel süreçleri de dahil ederek bilişsel bir yaklaşım sergilemişledir.

19 Gayeci (Hormik)Ekol Mc Dougall’dir Bu ekolün temel felsefesi insanı, doğuştan nasıl davranacağı yönünde programlanmış bir içgüdüler yumağı olarak nitelendirirken, davranışı da zamanı geldiğinde kendiliğinden ortaya çıkan eylemler olarak kabul etmektedir. Bu ekole göre psikoloji, insan davranışlarını yöneldikleri hedeflere göre değerlendirmelidir. Her davranışın kökeninde temel bir içgüdü vardır. İçgüdü, doğuştan getirilen, değişmeyen ve gelişmeyen, türün gen havuzlarına mal olmuş, zamanı geldiğinde kendiliğinden ortaya çıkan tek düzenli tepkilerdir. Bu tanıma göre, insan davranışlarını içgüdü ile açıklayamayız.

20 Günümüz Psikolojisi Carl Rogers, Abraham Maslow Hümanist psikolojinin temsilcileri, Psikoanalitikçilerin, insanın saldırgan ve doyumsuz bir varlık olduğu görüşüne karşı çıkarak, insanın doğasının iyilik temelleri üzerine kurulduğu görüşünü ileri sürdüler. Özellikle insanın doğasının iyi olduğu, iyiyi ve doğruyu yakalama eğilimiyle dünyaya geldiği yönündeki anlayışların da benimsenmesiyle psikoloji, günümüzdeki konumuna gelmiştir.

21 PSİKOLOJİ Deneysel Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Fizyolojik Psikoloji Karşılaştırmalı Psikoloji Toplum karşında bireyin davranışlarını inceleyenler Bireyin gelişimine katkıda bulunanlar 1.Sosyal Psikolojisi 2.Endüstriyel Psikoloji 3.Yönetim Psikolojisi 4.Adalet Psikolojisi 5.Din Psikolojisi 1.Eğitim Psikolojisi a.Gelişim Psikolojisi b.Öğrenme Psikolojisi 2. Klinik Psikolojisi 3. Danışmalık Psikolojisi Psikoloji ve Alt Bilim Dalları


"HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Kurtman ERSANLI Eğitim Psikolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları