Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REKABET HUKUKU. İ NCELENECEK BAŞLIKLAR Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar (m. 4) Muafiyet (m. 5) Hakim Durumun Kötüye Kullanılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REKABET HUKUKU. İ NCELENECEK BAŞLIKLAR Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar (m. 4) Muafiyet (m. 5) Hakim Durumun Kötüye Kullanılması."— Sunum transkripti:

1 REKABET HUKUKU

2 İ NCELENECEK BAŞLIKLAR Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar (m. 4) Muafiyet (m. 5) Hakim Durumun Kötüye Kullanılması (m. 6) Birleşme veya Devralma (m. 7) Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları (m. 56) 230

3 TEMEL KAVRAMLAR YATAY-D İ KEY ANLAŞMA B İ L İ NMEL İ D İ R. REKABET İ Y İ B İ R ŞEYD İ R. P İ YASADA GELECEK BEL İ RS İ Z OLMALIDIR. İ ŞLETME-Ş İ RKET AYNI ANLAMDA KULLANILAB İ L İ R. İ ŞLETME B İ RL İĞİ TÜZEL K İ Ş İ L İĞİ OLMAK ZORUNDA DE Ğİ LD İ R. ÇO Ğ U İ HLAL ESASINDA B İ R TÜR ANLAŞMADIR. 3 30

4 1) REKABET İ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR (m. 4) Belirli bir mal veya hizmet piyasasında do ğ rudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi do ğ uran yahut do ğ urabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. 430

5 ANLAŞMA Anlaşma, tarafların bir şekilde kendilerini ba ğ lı hissettikleri ‘herşey’dir. Genellikle gizli yapılır. Yazılı veya sözlü, her türlü uyuşma, anlaşmadır. Rekabeti engelleme amacı, tarafların ‘iradelerine’ yansımalıdır. 530

6 UYUMLU DAVRANIŞ İ şletmeler arasında somut bir anlaşma ispatlanamıyor, ancak davranışları pratik işbirli ğ i sa ğ lıyorsa uyumlu davranış var sayılır. İ şletmeler arasında irade açıklaması yoktur. Ama görülen bir ba ğ lantı* vardır. Bilinçli Paralellik*: Anlaşma yok; ama bir bilinçli hareket (bilgi akışı) var ve bununla taraflar rekabeti engelliyorlar. (f bendi) 630

7 İ ŞLETME B İ RL İĞİ KARARLARI İ şletme birli ğ i = Teşebbüs birli ğ i Birliklerin alaca ğ ı kararlar da rekabeti sınırlama amacı taşıyorlarsa yasaktır. ‘Anlaşma’ nın birlik çatısı altında yapılmasıdır. Örnek: RK, MMO üyesi 51 mühendisin aralarında yaptı ğ ı anlaşmayı …. Kanunla kurulmuş teşebbüs birliklerinin özel durumları olabilir.* 730

8 TESP İ T RK üç aşamalı bir de ğ erlendirme yapar.* Potansiyel olarak rekabeti engelleme ihtimali varsa somutluk aramaz. Kast şartı yoktur. Kamu yararı, meşruiyet sa ğ layabilir.** Ekonomik yarar sonucu şart de ğ ildir. İ çeri ğ e bakar, şekle de ğ il (Özel okullar kararı) 830

9 REKABET İ SINIRLAYICI ANLAŞMA ÖRNEKLER İ F İ YAT TESP İ T İ Kurul, AYGAZ’ı maliyetin altında düşük fiyat tespitini, rakiplerini Pazar dışına atma amacı oldu ğ u için cezalandırmıştır. Yatay Max Fiyat Tespiti (Kömürcüler) Haklı fiyat tespiti (51 mühendis) Katalog fiyat tespiti (B İ MAŞ kararı) 930

10 ÜRET İ M İ N SINIRLANMASI İ şletmelerin anlaşarak, arzı düşürüp fiyatları yükseltmeleri rekabeti bozucudur. PAZAR PAYLAŞMA Co ğ rafi Pazar ve müşteri paylaşma taahhüdü rekabeti engeller.* Alınan ürünün nasıl kullanılaca ğ ına dair sınırlama da Pazar paylaşma etkisi do ğ urabilir. 1030

11 G İ R İ ŞLER İ N ENGELLENMES İ * AYRIMCILIK EK YÜKÜMLÜLÜK YÜKLEMEK Liman AŞ-Densay AŞ kararı D İ KEY ANLAŞMALAR Tek elden da ğ ıtım, co ğ rafi Pazar ve müşteri paylaşma, yeniden satış fiyatlarının tespiti gibi sınırlamaları içerirler. DA Ğ ITIM ANLAŞMALARI ACENTEL İ K ANLAŞMALARI KONS İ NYE SATIŞ FASON ANLAŞMALARI B İ LG İ DE Ğİ Ş İ M İ 1130

12 2) MUAF İ YET Kurul, aşa ğ ıda belirtilen şartların tamamının varlı ğ ı halinde teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının 4 üncü madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebilir. (m. 5) 1230

13 Muafiyet Şartları Yararlı Olma Tüketicinin Yararı İ lgili Pazarın Önemli Bir Bölümünde Rekabetin Ortadan Kalkmaması Rekabetin Zorunlu Olandan Fazla Sınırlanmaması 1330

14 Muafiyet Türleri Bireysel Muafiyet Grup Muafiyeti (Tebli ğ ler) I. Dikey Anlaşmalara İ lişkin Tebli ğ II. Motorlu Taşıtlar Sektörü Özel Tebli ğ i III. Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İ lişkin Tebli ğ IV. Sigorta Sektörüne İ lişkin Grup Muafiyeti Tebli ğ i V. Araştırma Geliştirme Anlaşmaları Grup Muafiyeti Tebli ğ i 1430

15 MUAF İ YET KARARI (Bireysel) 1. Bildirim 2. Muafiyet Başvurusun İ ncelenme Süresi 3. Muafiyet Süresi 4. Muafiyetin Şarta veya Yükümlülü ğ e Ba ğ lanması 5. Muafiyetin Geri Alınması (m. 13) 1530

16 MUAF İ YET KARARININ SONUCU Muafiyetin en önemli sonucu ilgililerin yasal belirlilik ve güvenlik içinde olmasıdır. Muafiyet verilen bir anlaşma hakkında para cezası uygulanmaz. Muafiyet devam etti ğ i sürece bu anlaşmaya dayanarak yapılan her türlü hukuki işlem geçerlidir. İ leride geçmişe yönelik olarak geçersiz kılma ihtimali olmadı ğ ı için ilgililer kendilerini hukuken güvenli hissedeceklerdir. 1630

17 GRUP MUAF İ YET İ TEBL İĞ LER İ Dikey Anlaşmalara İ lişkin Tebli ğ Motorlu Taşıtlar Sektörü Özel Tebli ğ i Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İ lişkin Tebli ğ Sigorta Sektörü Özel Tebli ğ i Araştırma Geliştirme Anlaşmaları Grup Muafiyeti Tebli ğ i Uzmanlaşma Anlaşmalarına ilişkin Grup Muafiyeti Tebli ğ i 1730

18 3) HAK İ M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapaca ğ ı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır. (m. 6) Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:* 1830

19 UYGULANMA ŞARTLARI İ şletme pazarda hakim durumda olmalıdır. Hakim durumda olmak de ğ il kötüye kullanmak yasaktır. Ekonomik bir GÜÇ olmalı. Ba ğ ımsız davranabilmeli Sürekli olmalı. 1930

20 ‘HAK İ ML İ K’ İ N NASIL SAPTANACA Ğ I RK, %78 Pazar payına sahip Tüpraşı hakim saymıştır. Yine %75 Pazar payı ile endüstriyel dondurma pazarında Unilever hakim durumdadır. Önemli olan rakiplerine göre olan nispi büyüklüktür. 6. madde gere ğ i başkaları ile yapılan anlaşmalarla da hakimlik var olmuş olabilir. 2030

21 Gazlı alkolsüz içecekler pazarında %60 Coca Cola, %30 Pepsi, %10 di ğ er firmalar bulundu ğ u halde Pepsi’nin Pazar gücü üzerinde yaptı ğ ı önemli ölçüde baskı yüzünden CocaCola hakim durumda de ğ ildir.(2000) Yine Güral Grubu %72-85 Pazar payına ra ğ men, ithalatın artması ve gümrüksüz ucuz ürünler sebebiyle müşterilerin ithal malları tercih etmesi Güral’ın hakim durumda olmasını engellemiştir. (2001) 2130

22 KÖTÜYE KULLANMALARIN TASN İ F İ * 1) Girişleri engelleme ve rakipleri zor durumda bırakma BBD ve YAYSAT-B İ RYAY Kararı (Akşam Gazetesi ile sözl. İ ptal etmeleri) Futbol yayınlarını alan teşebbüsün bunu açık kanallara çok yüksek fiyata satması kanalların faaliyetlerini zorlaştırma olaca ğ ı için kötüye kullanma teşkil eder. 2230

23 2) Mal vermeyi kesme Uzun süreden beri mal vermenin haklı sebep olmadan birden kesilmesi durumu 3) Tekelden temin yükümlülü ğ ü koymak 4) Haksız ticari koşullar koymak 5) Ayrımcılık Esenler Garajı’ın işleten Büyük İ stanbul Otobüs İ şletmesi AŞ.’nin giriş çıkış ücretlerini kurulan bir şirkete üye olanlara %10 indirim yapacak şekilde belirlemesi kötüye kullanmadır. 2330

24 6) İ ndirim sistemleri Bir malın alınmasında yapaca ğ ı indirimi, başka bir malını alması şartına ba ğ lamak kötüye kullanmadır. 7) Ek yükümlülük koymak Alıcının almak istemedi ğ i ürünleri hakim durumda oldu ğ u için di ğ er ürünlerin yanında almaya zorlamak 8) Zorunlu unsurun verilmemesi 9) Fiyatlar yoluyla kötüye kullanma 2430

25 4) B İ RLEŞME VE DEV İ RLER Bir ya da birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu do ğ uracak şekilde birleşmeleri … (m. 7) 2530

26 EKONOM İ K YO Ğ UNLAŞMA İ şletmelerin hakim duruma veya tekel durumuna gelmeleri yasaklanmamış, bunun birleşme veya devirle gerçekleşerek rekabeti engelleyecek hale gelmesi yasaklanmıştır. Birleşme yatay ve dikey şekilde olabilir. Malvarlı ğ ı, ortaklı ğ ın, yönetim hakkının devri, grup içi birleşmeler, ortaklar arası hisse devri gibi yollarla ekonomik yo ğ unlaşma gerçekleşebilir. 2630

27 UYGULAMASI Rekabet Kurulundan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında Tebli ğ gere ğ i bazı kıstaslar* belirtilerek yo ğ unlaşma kontrol altına almıştır. İ lgililer Kurula başvurur ve red alırlarsa bu birleşme-devrin gerçekleşmesi mümkün de ğ ildir. Kurul uygun gördü ğ ü işlemlere menfi tespit belgesi verebilmektedir. 2730

28 5)REKABET İ N SINIRLANMASININ ÖZEL HUKUK ALANINDA SONUÇLARI Bu Kanunun 4 üncü maddesine aykırı olan her türlü anlaşma ile teşebbüs birlikleri kararı geçersizdir. Bu anlaşmalardan ve kararlardan do ğ an edimlerin ifası istenemez. Daha önce yerine getirilmiş edimlerin geçersizli ğ i nedeniyle geri istenmesi halinde tarafların iade borcu Borçlar Kanununun 63 ve 64*(ESK İ ) üncü maddelerine tabidir. (m. 56) 2830

29 AYRI AYRI DE Ğ ERLEND İ RME 1) Yasaklanan anlaşma ve kararlar (m. 56) 2) Bireysel muafiyet almış anlaşmalar Muafiyet almış anlaşmalar hukuken geçerli hale gelir. Süreli verilmiş olabilir. Ayrıca ileride geri alınması da sözkonusu olabilir. 3) Grup muafiyetinden yararlanan anlaşmalar Muafiyet tebli ğ ine uygun yapılan anlaşma ve kararlar otomatikman hukuka uygun hale gelir, geçerlidir. 2930

30 4) Menfi tespit belgesi verilen anlaşmalar Bu belge, bir anlaşma veya kararın 4, 6, ve 7. maddelere aykırı olmadı ğ ını tespit eder. Böyle bir belge alan anlaşmalar yapıldıkları andan itibaren geçerlidirler. 5) Yasak kapsamına giren birleşme ve devirler Ön izne tabi oldu ğ u için, izin verilmeyen birleşmeler yapılmamış sayılır, yok hükmündedir. (geçersizlik-butlan de ğ il) 30

31 6) Hakim durumun kötüye kullanılmasında geçersizlik Kötüye kullanma teşkil eden bir anlaşma geçersizlik müeyyidesiyle malul iken, bu durum her zaman adil sonuçlar vermeyebilir. Örne ğ in ek yükümlülükler yükleyen bir anlaşmayı imzalamış zayıf taraf sözleşmenin geçersiz olması durumunda ma ğ duriyeti artacaktır. Bunun yerine kötüye kullanma sayılan ek yükümlülükleri geçersiz sayarak kısmi butlan yolun seçmelidir. 3130

32 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER (Arş. Gör. Nevfel AKKAŞO Ğ LU) 3230


"REKABET HUKUKU. İ NCELENECEK BAŞLIKLAR Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar (m. 4) Muafiyet (m. 5) Hakim Durumun Kötüye Kullanılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları