Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluğu ve

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluğu ve"— Sunum transkripti:

1 Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluğu ve
Tazminat Davalarında Usul Sorunları hİlal utku

2 Farz edelim ki… İhlalden zarar görenlerin hak arama bilinci
Kanun hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanması Zararın hesaplanması

3 Zararın Tazminini Talep Ederken
Sorumluğun Koşulları Usul Sorunları

4 1. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI

5 Haksız Fiil Sorumluluğu
Hukuka Aykırı Fiil Zarar Kusur İlliyet Bağı

6 Hukuka aykırılık - Anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları
Hakim durumun kötüye kullanılması Birleşme ve devralmalar … hukuka aykırı ve yasaktır!

7 Zarar Fiili zarar Yoksun kalınan kar
“Hammadde için daha yüksek ücret ödedim” Yoksun kalınan kar “Daha az sayıda müşteriye ulaşabildim” Doğrudan Menfi Müspet Dolaylı Yansıma

8 Kusur ve İlliyet Bağı Rekabet Kanunu “kusur olmadan” ihlal edilebilir mi? 57. maddede kusura atıf yok Tacir olmanın hükümleri Kusurun ağırlığı ve tazminat miktarı İlliyet bağı

9 2. USUL SORUNLARI

10 Tazminat davasında taraflar
Kimler menfaat sahibi olabilir? Her kim bu Kanun’a aykırı olan eylem, karar,sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa veya … hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur.

11 C Tarımcılık A.Ş. D Tavukçuluk A.Ş. A Tavukçuluk A.Ş. B Tavukçuluk A.Ş. Distribütör Bayi

12 Toplu dava? Hak arama maliyetleri Class action X Collective Redress
Tüketiciler KOBİ’ler Class action X Collective Redress Türkiye için bir alternatif? Tüketici dernekleri İhtiyari dava arkadaşlığı

13 10 Yıl 1 Yıl Soruşturma re’sen başlatılmışsa?
“Zararın ve failin öğrenilmesi” Kararın Kesinleşmesi Soruşturma Kararı Gerekçeli Karar Şikayet Tefhim Soruşturma re’sen başlatılmışsa? Davacı şikayetçi değilse? Zararın ve Failin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl Haksız fiil tarihinden itibaren 10 yıl

14 Sorun Şikayet? Tefhim? Gerekçeli Karar’ın yayınlanması?
Zararı ve failini öğrenme Zamanaşımı Şikayet? Tefhim? Gerekçeli Karar’ın yayınlanması?

15 Yargıtay’ın Yorumu 1999: Kurul kararı olmalı
“Tazminata karar verilebilmesi için öncelikle Rekabet Kurulu tarafından hakim durumun kötüye kullanılmış olduğunun saptanması gerekir. Mahkemece davacı tarafın anılan yasa kapsamında Rekabet Kurumuna başvuruda bulunup bulunmadığının araştırılması, böyle bir müracaat yoksa yapılacak başvurunun, ön mesele olarak sonucunun beklenmesi gerekirken bu husus düşünülmeden karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” 1999: Kurul kararı olmalı Tacir, gerekli tedbirleri almak zorundadır. Olayda hakim durumun kötüye kullanılmasının koşulları da yoktur. Rekabet Kurulu’nun kararıyla da davalının 4054 sayılı Yasaya aykırı bir eyleminin bulunmadığı saptandığından, anılan Kanun’un 58. maddesindeki tazminata hükmedilmesinin koşulları oluşmamış olmasına, olay ikrahı oluşturmadığından 4054 sayılı Yasaya aykırılık dolayısıyla açılan idari davanın sonucunun da beklenmesine yer olmadığından davanın reddine karar vermek gerekir. 2002: İptal davası sonucunun beklenmesi gerekmez Rekabet Kurulu kararıyla sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülükleri ve bu etkiyi doğuran nitelikteki diğer yükümlülüklerin sözleşme metinlerinin tamamından çıkartılmasına karar verilmiştir. Bu durumda Mahkemece, Rekabet Kurulu kararının kesinleşip kesinleşmediği ve davaya etkisi gözetilerek bir karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir. 2006: Kurul kararı kesinleşmeli

16 Çözüm önerisi Tazminatın koşulları Zamanaşımı başlangıcı
Bekletici mesele Devam eden ihlallerde zamanaşımı Kurul kararları yol gösterici olmalı Yeknesak yorum!

17 İspat Haksız Fiil Kusur Zarar İlliyet Bağı

18 İspat vasıtaları Uyumlu eylemlerde ispat yükü
Rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların varlığı, her türlü delille ispat edilebilir Uyumlu eylemlerde ispat yükü Herkes iddiasını ispatlamakla yükümlüdür Uyumlu eylem içerisinde olmadığını ispat etme yükümlülüğü

19 Deliller Kurul kararı Soruşturma dosyası ve ekleri
Kesinleşmişse Kesinleşmemişse Soruşturma dosyası ve ekleri Rekabet Kurumu’nun bilirkişiliği


"Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluğu ve" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları