Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluğu ve Tazminat Davalarında Usul Sorunları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluğu ve Tazminat Davalarında Usul Sorunları."— Sunum transkripti:

1 Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluğu ve Tazminat Davalarında Usul Sorunları

2 Farz edelim ki… • İhlalden zarar görenlerin hak arama bilinci • Kanun hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanması • Zararın hesaplanması

3 Zararın Tazminini Talep Ederken Sorumluğun Koşulları Usul Sorunları

4 1. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI

5 Haksız Fiil Sorumluluğu Hukuka Aykırı Fiil ZararKusur İlliyet Bağı

6 Hukuka aykırılık - Anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları - Hakim durumun kötüye kullanılması - Birleşme ve devralmalar … hukuka aykırı ve yasaktır!

7 Zarar • Fiili zarar – “Hammadde için daha yüksek ücret ödedim” • Yoksun kalınan kar – “Daha az sayıda müşteriye ulaşabildim” Müspet Menfi Doğrudan Dolaylı Yansıma

8 Kusur ve İlliyet Bağı • Rekabet Kanunu “kusur olmadan” ihlal edilebilir mi? – 57. maddede kusura atıf yok – Tacir olmanın hükümleri • Kusurun ağırlığı ve tazminat miktarı • İlliyet bağı

9 2. USUL SORUNLARI

10 Tazminat davasında taraflar Kimler menfaat sahibi olabilir? Her kim bu Kanun’a aykırı olan eylem, karar,sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa veya … hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur.

11 A Tavukçuluk A.Ş. Distribütör B Tavukçuluk A.Ş. C Tarımcılık A.Ş. Bayi D Tavukçuluk A.Ş.

12 Toplu dava? • Hak arama maliyetleri – Tüketiciler – KOBİ’ler • Class action X Collective Redress • Türkiye için bir alternatif? – Tüketici dernekleri – İhtiyari dava arkadaşlığı

13 Şikayet Soruşturma Kararı Tefhim Gerekçeli Karar Zararın ve Failin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl Haksız fiil tarihinden itibaren 10 yıl Kararın Kesinleşmesi 1 Yıl 1 Yıl 10 Yıl 10 Yıl “Zararın ve failin öğrenilmesi” Soruşturma re’sen başlatılmışsa? Davacı şikayetçi değilse?

14 Sorun Zararı ve failini öğrenme Zamanaşımı Şikayet? Tefhim? Gerekçeli Karar’ın yayınlanması?

15 Yargıtay’ın Yorumu “Tazminata karar verilebilmesi için öncelikle Rekabet Kurulu tarafından hakim durumun kötüye kullanılmış olduğunun saptanması gerekir. Mahkemece davacı tarafın anılan yasa kapsamında Rekabet Kurumuna başvuruda bulunup bulunmadığının araştırılması, böyle bir müracaat yoksa yapılacak başvurunun, ön mesele olarak sonucunun beklenmesi gerekirken bu husus düşünülmeden karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” Tacir, gerekli tedbirleri almak zorundadır. Olayda hakim durumun kötüye kullanılmasının koşulları da yoktur. Rekabet Kurulu’nun kararıyla da davalının 4054 sayılı Yasaya aykırı bir eyleminin bulunmadığı saptandığından, anılan Kanun’un 58. maddesindeki tazminata hükmedilmesinin koşulları oluşmamış olmasına, olay ikrahı oluşturmadığından 4054 sayılı Yasaya aykırılık dolayısıyla açılan idari davanın sonucunun da beklenmesine yer olmadığından davanın reddine karar vermek gerekir. 1999: Kurul kararı olmalı 2002: İptal davası sonucunun beklenmesi gerekmez 2006: Kurul kararı kesinleşmeli Rekabet Kurulu kararıyla sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülükleri ve bu etkiyi doğuran nitelikteki diğer yükümlülüklerin sözleşme metinlerinin tamamından çıkartılmasına karar verilmiştir. Bu durumda Mahkemece, Rekabet Kurulu kararının kesinleşip kesinleşmediği ve davaya etkisi gözetilerek bir karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

16 Çözüm önerisi • Tazminatın koşulları • Zamanaşımı başlangıcı • Bekletici mesele • Devam eden ihlallerde zamanaşımı – Kurul kararları yol gösterici olmalı Yeknesak yorum!

17 İspat Haksı z Fiil KusurZarar İlliyet Bağı

18 İspat vasıtaları • Uyumlu eylemlerde ispat yükü Rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların varlığı, her türlü delille ispat edilebilir Herkes iddiasını ispatlamakla yükümlüdür Uyumlu eylem içerisinde olmadığını ispat etme yükümlülüğü

19 Deliller • Kurul kararı – Kesinleşmişse – Kesinleşmemişse • Soruşturma dosyası ve ekleri • Rekabet Kurumu’nun bilirkişiliği


"Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluğu ve Tazminat Davalarında Usul Sorunları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları