Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTB’nin Uzmanlık Derneklerinde Aradığı Koşullara Göre Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTB’nin Uzmanlık Derneklerinde Aradığı Koşullara Göre Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği."— Sunum transkripti:

1 TTB’nin Uzmanlık Derneklerinde Aradığı Koşullara Göre Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği

2 1.Dernek Amacı: Tüzük-Madde 2: Dernek, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon alanını ilgilendiren toplumsal hizmetler, insan gücü eğitimi, idari ve hukuksal düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesi ve geliştirilmesi, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon uzman hekimlerinin mesleki temsili, eğitimi, özlük hakları, şeref ve haysiyetinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Derneğin çalışma konuları ve biçimleri;

3 1.Dernek Amacı-2  1- FTR alanında uygulanan eğitimin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü girişimde bulunmak,  2-Üyelerini ve kamuoyunu FTR konusunda aydınlatmak ve bilgilendirmek için kongre, sempozyum, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek; çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4 1.Dernek Amacı-3  3- Uzman, yan dal uzmanı, uzmanlık öğrencisi ve yan dal uzmanlık öğrencisinin özlük haklarını koruyup, geliştirmek,  4- Amaçları doğrultusunda her türlü idari ve hukuksal girişimde bulunmak; proje üretmek ve gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlamak

5 1.Dernek Amacı-4  5- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında çalışacak sağlık elamanlarının eğitim ve uygulama yapacağı ve gerektiğinde hastaların tedavi veya eğitim görecekleri merkezler kurup, yönetmek  6- Danışmanlık ve poliklinik hizmeti verecek üniteler kurarak ülke genelindeki bu konulardaki planlamalarda yer almak  7- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile ilgili konu ve amaçlarına ulaşabilmek için; taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerine ayni hak elde etmek; sağlık kuruluşları açarak, işletmeler, şirketler, sandık ve vakıflar kurmak,

6 1.Dernek Amacı-5  8- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,  9- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,  10- Diğer dernek, vakıf ve TTK’na göre kurulmuş ticaret şirketlerine, kurucu üye ye da üye olabilmek,  11- Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,  12- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

7 1.Dernek Amacı- 6  13- Yurt dışında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında çalışan derneklerle ilişkiler kurarak tüzüğe uygun amaçları gerçekleştirmek, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı için çaba göstererek uluslar arası faaliyette bulunmak, gerektiğinde Genel Kurul onayı ile gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurt dışında temsilcilik veya şube açmak, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurmak veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmak,  14- Üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak (geziler düzenlemek, sandıklar ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak, vb)

8 2.Etkinlik Alanları: a)Eğitim:  -Uzmanlık Eğitimi  -Sürekli Tıp Eğitimi/Mesleki Gelişim Programları  Aylık düzenli bilimsel toplantı  Kurs  Sempozyum, Kongre (Ulusal, Uluslararası katılımlı veya Uluslararası)  TTB Uzmanlık Kurultayı ve Çalıştay katılımları  Pratisyen hekimlere yönelik toplantılar

9 2.Etkinlik Alanları- 2 b)Sağlık Hizmeti:  Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ile birlikte Genel Sağlık Hizmetleri ve FTR hizmetleri standartlarının saptanması ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler,  TBMM Sağlık Komisyonu ile birlikte Genel Sağlık Hizmetleri ve FTR hizmetleri standartlarının saptanması ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler,  Başbakanlık Özürlüler İdaresi (OZİDA) ile birlikte özürlülere yönelik ulusal politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler,

10 2.Etkinlik Alanları- 3  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile birlikte Özürlülerin Bakım politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler,  Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde her beş yılda bir yapılan kalkınma planı aktivitelerine katılım,  TTB ile birlikte genel sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı ve katılım,  Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte FTR hizmetleri ve ücretlerinin belirlenmesine katılım.

11 2.Etkinlik Alanları- 4 c)Toplum Sağlığı:  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hizmeti sunumuyla karşılanan ve Toplum Sağlığını ilgilendiren her konuda Kanun, Tüzük ve Yönetmelik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ilgili kamu kurumları ile birlikte bu hukuksal düzenlemelerin yapılması veya çeşitli kamu kurumlarının oluşturduğu ancak Toplum Sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü düzenleme için gerekli girişimlerin başlatılması,  Kamunun ve halkımızın Özürlülüğe ve Rehabilitasyona bakışını geliştirmeye yönelik çeşitli aktiviteler,  Kamunun ve halkımızın kas –iskelet sağlığına bakışını geliştirmeye yönelik çeşitli aktiviteler.

12 2.Etkinlik Alanları- 5 d)Araştırma:  Başbakanlık Özürlüler İdaresi ile birlikte toplum temelli rehabilitasyon projesi aktivitesi (Sincan- Ankara),  Sağlık Bakanlığı ile birlikte Standart Tanı ve Tedavi kılavuzu oluşturma çalışmalarına katılım,  Türk Kalp Sağlığı Vakfı ile birlikte Ulusal Kalp Sağlığı Politikaları Oluşturulmasına katılım,  ODTÜ ile birlikte özürlü mimarisine yönelik aktivite;  -ODTÜ Mimarlık Fakültesinde özürlüler ile ilgili öğrenci programı ve işbirliği çalışmaları,

13 2.Etkinlik Alanları- 6  -1 yıl süreyle aylık toplantılar düzenlenmiş,  -ODTÜ öğrencileri ve çalışanları arasında bulunan engellilerle toplantı düzenlenmiş,  -Bir doçent konu ile ilgili uzmanlaşmayı seçmiş ve yurtdışında eğitim almıştır.  -Rektörlük onayı ile öğrenci eğitim programına Bilimsel Araştırma Projesi olarak engelli mimarisi eklenmiştir.  -Mimarlık öğrencilerinin Rehabilitasyon hastanelerine düzenli ziyareti sağlanmıştır  -Proje sınavında misafir katılım sağlanmıştır.

14 2.Etkinlik Alanları- 7 e)Meslek ve Özlük Haklarına Yönelik Etkinlik Alanı e)Meslek ve Özlük Haklarına Yönelik Etkinlik Alanı  Meslektaşlarımızın mesleki ve özlük haklarına yönelik problemlerin çözümü için çeşitli aktiviteler.

15 3.Etkinlik Biçimleri ve Nitelikleri: a) Ulusal ve Uluslararası Kongre:  Alanımızı temsil eden dört dernek ile birlikte 5.Akdeniz Kongresi 2004,  I.Tıbbi Rehabilitasyon Sempozyumu 2006, Ankara,  Alanımızı temsil eden dört dernek ile birlikte 17. Avrupa Hareket Analizi Kongresi,  I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi 2008, Ankara,  Dünya Nörorehabilitasyon Kongresi-WFNR için başvuru yapıldı.

16

17 3.Etkinlik Biçimleri ve Nitelikleri-2 b) Düzenli Periyodik Dergi:  1-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi(Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences)  2- European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine (SCI)

18 3.Etkinlik Biçimleri ve Nitelikleri-3 c)Bilimsel Etkinlikler: 1-Her yıl düzenli olarak FTR hekimlerine yönelik aylık bilimsel eğitim toplantıları; 2-Kongre-Sempozyum  Kasım 2008 I.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi,  Ekim 2008 Nöropatik Ağrı toplantısı  Şubat 2008 III. İzmir Ortopedi ve Travmatoloji ve FTR Günleri Sempozyumu,

19 3.Etkinlik Biçimleri ve Nitelikleri-4  Kasım 2006 I.Tıbbi Rehabilitasyon Sempozyumu,  Ocak 2006 II İzmir Ortopedi ve Travmatoloji ve FTR Günleri Sempozyumu,  Ocak 2004 I.İzmir Ortopedi ve Travmatoloji ve FTR Günleri Sempozyumu,  Eylül 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi FTR ve Balneoloji Günleri Sempozyumu,

20 3.Etkinlik Biçimleri ve Nitelikleri-5  Nisan 2002 Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Romatoid Artrit Tedavisindeki Son Gelişmeler Sempozyumu,  AIDS Hastalarında Romatolojik Problemler- Antalya, 20-Haziran 1998.  Kasım 2001 2.Gaziantep FTR Günleri - Osteoartrit Sempozyumu,  Ekim 2000 RA ve Tedavisi, Malatya,

21 3.Etkinlik Biçimleri ve Nitelikleri-6  Nisan 2000 Van Bel Ağrıları Sempozyumu,  Reaktif Artritler 1 Haziran 1999, Ankara,  Spinal Maniplasyon Kursu 16-19 Mayıs 1998, Ankara  Spastisite ve Tedavisi 4 Mart 1997,Ankara

22 3.Etkinlik Biçimleri ve Nitelikleri-7 3-Pratisyen hekimlere yönelik;  Ankara, Antalya, Erzurum- 2002 / TTB ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte;  Birinci basamak sağlık hizmetlerinde Osteoartrit Tanı ve Tedavisi,  Birinci basamak sağlık hizmetlerinde Bel Ağrıları Tanı ve Tedavisi,  Birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik olarak Bel ve boyun ağrıları Tanı ve Tedavi CD si oluşturularak dağıtılması

23 d)Elektronik Ortam Kullanımı:  e-mail adresi: http//:www.tsprm.org

24 e)Sağlık Hizmeti ile İlgili Etkinlikler  S.B.ile Ulusal Rehabilitasyon Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulması,  S.B. I.Türk Sağlık Eğitimi Şurasına katılım ve komisyon raporu hazırlanması,  ÖZİDA Özürlüler Şurası, I, 2 ve 3’e katılım ve komisyon raporları hazırlanması,  Bakım Eylem Plan Taslağı hakkında yazılı bir rapor sunulması,  SÇEK şurasına katılım ve özürlüler komisyonu raporu hazırlanması,  SHÇEK Özel eğitim ve Rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili kurumlar arası işbirliği toplantılar serisine katılarak yazılı rapor sunulması,

25  DPT sekizinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanmasına katılım ve sağlık alanıyla ilgili komisyonlarda çalışılarak rapor hazırlanması,  Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ve alanımızı temsil eden dört dernekle birlikte Eğitim ve Müfredat ve asistan karnesi hazırlanması ve yan dalların tespiti,  Döner Sermaye katkı payı çalışmaları sırasında Sağlık Bakanlığı’na yazılı rapor bildirilmesi,  Her sene yenilenen Tedavi Uygulama Tebliği için SGK, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile toplantı yapılması ve alanımızla ilgili yazılı görüş bildirilmesi, e)Sağlık Hizmeti ile İlgili Etkinlikler-2

26 e)Sağlık Hizmeti ile İlgili Etkinlikler-3  SGK bünyesinde görev yapan “Değerlendirme Komisyonuna” TTB ve Uzmanlık derneği adına iki üye gönderilmesi,  TTB, SB ve SGK tarafından derneğimize gönderilen, ortezler, protezler ve girişimler gibi alanımızın çeşitli konularında bilimsel görüş raporlarının hazırlanarak sunulması,  Akupunktur yönetmeliği ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığına yazılı görüş bildirilmesi,

27  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon kurumları, Özel ve Resmi Bakımevlerinde uygulanan sağlık hizmetleri ve bu sağlık hizmetini sunan personel hakkında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne yazılı bir rapor sunulması,  Rehabilitasyon ekibi ve bu ekipte çalışan yardımcı sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının Avrupa Birliği ülkelerine uygun hale getirilmesi için Sağlık Bakanlığı Avrupa Dairesi başkanlığı ile toplantı yapılması ve TBMM ve YÖK’e yazılı bir rapor sunulması, e)Sağlık Hizmeti ile İlgili Etkinlikler-4

28 e)Sağlık Hizmeti ile İlgili Etkinlikler-5  Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne Türkiye’de yüzbin nüfus başına yetiştirilmesi gereken FTR’ci sayısı hakkında Avrupa Birliğine Üye ülkelere uygun olacak şekilde bir çalışma raporu sunulması,  KKTC Sağlık Bakanlığı, Meclis Başkanlığı ve Tabipleri Birliğine FTR uzman Hekimi ve Rehabilitasyon ekibindeki diğer sağlık personelinin görev yetki ve sorumluluklarının belirtildiği bir raporun sunulması,  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne FTR uzman hekimliğinin çalışma alanı ile ilgili bir yazılı rapor sunulması,

29 e)Sağlık Hizmeti ile İlgili Etkinlikler-6  Milli Eğitim Bakanlığı’na Özel eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde FTR uzman Hekimi ve Rehabilitasyon ekibindeki diğer sağlık personelinin görev yetki ve sorumluluklarının belirtildiği bilimsel bir raporun sunulması,  Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne Evde Bakım Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili bir yazılı rapor sunulması,  Alanımızda kullanılmaya başlanan ilaçların veya girişimlerin ödeme kapsamına girmesi için veya ödeme dışı bırakılan ilaçlar ve girişimler için Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SGK ve TTB ’ye bilimsel görüş raporlarının sunulması,

30 e)Sağlık Hizmeti ile İlgili Etkinlikler-7  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ekibinin bir üyesi olan ve Üniversitelerin iki yıllık Meslek Yüksek Okullarından mezun olan Fizik Tedavi ve Hidroterapi Teknikerlerinin kamu ve Özel sektörde çalışabilmeleri için gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılmasına yönelik olarak bilimsel bir rapor hazırlanarak TBMM Sağlık Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne sunulması,  Sertifikalı Fizik Tedavi ve Hidroterapi Teknisyenlerinin yetiştirilebilmesi için bir eğitim programı hazırlanarak TBMM Sağlık Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne sunulması,

31 e)Sağlık Hizmeti ile İlgili Etkinlikler- Devam  Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde yenilenen Başhekim maddesinde özel dal hastanelerine özel dal hastane klinik şeflerinin başhekim olabilmesi koşulunun kaldırıldığının görülmesi üzerine; TC Sağlık Bakanlığı ve TTB’ye bilimsel bir görüş yazısının sunulması,  Denizli Devlet Hastanesi’nde kurulan Algoloji ünitesinde FTR uzman hekimi görevlendirilmeksizin FTR alanı cihazları kullanımına izin verilmesi üzerine bu hastane başhekimliğine FTR cihazları kullanımının FTR alanında ihtisas yapmış tabiplerce yapılabileceğine dair bilimsel ve hukuksal gerekçeli bir yazı yazılarak girişimin durdurulması,

32 e)Sağlık Hizmeti ile İlgili Etkinlikler-8  Özel FTR merkezlerine yapılan sevklerle ilgili olarak S.B.Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bir yazı yazılarak bu merkezlere sevklerde izlenecek yöntemlere ait kurallar önerilmesi,  Özel sektörde çalışan hekimlerin temsilcileri ile toplantılar yapılarak karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik açıklama ve bilgilerin sunulması.

33 ÖZİDA,  Üç yıl süreyle haftalık olarak Özürlüler Kanunu çalışmalarına katılım ve komisyon raporları hazırlanması,  2004 -2005 döneminde Özürlülük oranları tespit yönetmeliği çalışmalarına katılım ve Kas-iskelet sistemi hastalıklarında özürlülük oranları bölümünün hazırlanması, Yönetmeliğin 2007 yılında revizyon çalışmalarına katılım ve Yönetmeliğin Kas-iskelet sistemi hastalıklarında özürlülük oranları bölümünün yenilenmesi, f)Mevzuat çalışmaları f)Mevzuat çalışmaları

34 f)Mevzuat çalışmaları-2 Sağlık Bakanlığı  3153 sayılı kanunun revizyon çalışmalarına katılım ve değişiklik ile ilgili raporların hazırlanarak Sağlık Bakanlığına sunulması,  Sağlık meslekleri çatı kanunu ile ilgili raporların hazırlanarak Sağlık Bakanlığına sunulması,  Özel ve Resmi Eğitim ve Rehabilitasyon kurumları yönetmeliği ile ilgili bilimsel raporların hazırlanarak Sağlık Bakanlığına sunulması,

35 f)Mevzuat çalışmaları-3  Ortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan kuruluşlara açılış izni verilmesi, işleyiş ve denetimlerine ilişkin yönetmelik taslağı çalışmalarına katılım ve değişiklik ile ilgili raporların hazırlanarak Sağlık Bakanlığ’ına sunulması,  Kaplıca Yönetmeliği ve revizyonu ile ilgili bilimsel raporların hazırlanarak Sağlık Bakanlığına sunulması, halen devam etmekte olan toplantılara katılım

36 f)Mevzuat çalışmaları-4 SHÇEK ve MEB  Özel ve Resmi Bakımevleri yönetmeliği ile ilgili bilimsel raporların hazırlanarak SHÇEK’e sunulması,  Özel Eğitim Merkezleri yönetmeliği ile ilgili bilimsel raporların hazırlanarak MEB’e sunulması

37  Osteoporoz Panayırı Eylül 1999-Ankara,  FTR ve Hukuksal sorunlarımız toplantısı-Sabih Kanadoglu, 2 Aralık 1999,  Toplum ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 23 Mart 2000, Ankara,  21-23 Kasım 2000 OZİDA, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sakatlar Konfederasyonunun düzenlediği GAP Kalkınma planında Özürlüler toplantısında;” Özürlü Rehabilitasyonu” başlıklı konuşma, g)Toplum Sağlığı ile İlgili Etkinlikler:

38 g)Toplum Sağlığı ile İlgili Etkinlikler-2  Özürlüler günü, 3 Aralık 2004 tarihinde kutlanan Dünya Özürlüler Günü etkinlikleri çerçevesinde Sakatlar Vakfı’nın himayesinde düzenlenen panelde dernek başkanımız Prof. Dr. Oktay ARPACIOĞLU özürlülerin sorunları ve çözüm önerileri başlıklı bir konuşma yapmıştır.  TV 8‘de bir yıl süreyle özürlülük ve hastalıklara yönelik sağlık programlarına katılım (2002),  Bel ağrıları ve osteoartrit ve osteoporoz kılavuzlarının hazırlanarak halka dağıtımı,  Medimagazin, Sabah ve Milliyet gibi gazetelere FTR alanı hizmetleri ile ilgili çeşitli tanıtım yazıları,  Samsun’da yerel bir gazetede FTR hizmetleriyle ilgili olarak çıkan reklam için bilimsel gerekçeli bir uyarı yazısı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilerek bu reklamların durdurulması.

39 h) Meslek ve Özlük Haklarına Yönelik Etkinlik Biçimleri:  Sağlık alanında devlet erkinin çeşitli uygulamalarının insan ve toplum sağlığını tehdit etmesi durumunda karşılaşılan problemlerin yargı sürecine taşınması,  Meslektaşlarımızın mesleki ve özlük haklarına yönelik problemlerin yargı sürecine taşınması,

40 Bu çerçevede açılmış sonuçlanmış veya sürdürülen davalarımız; Bu çerçevede açılmış sonuçlanmış veya sürdürülen davalarımız;  Fizyoterapist yetiştiren yüksek okullar bünyesinde FTR uzman hekimi olmaksızın açılan tedavi bölümlerinde FTR uzman hekimi bulundurulması için 7 adet üniversite rektörlüğüne karşı Danıştay 10.dairesinde dava açılmıştır.  Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel ve Resmi Huzurevleri ve Bakımevleri ile ilgili olarak MEB ve SHÇEK’in çıkardığı 7 adet yönetmeliğe karşı bu merkezlerde FTR uzman hekimi bulundurulması istemiyle Danıştay 10.dairesine dava açılmıştır.

41 Bu çerçevede açılmış sonuçlanmış veya sürdürülen davalarımız-2  Algoloji, Spor Hekimliği ve Geriatri bilim dallarının FTR yan dalı olabilmesi için Danıştay 8. dairesine dava açılmıştır.  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD’de profesörlük kadrosuna başvuran fizyoterapist öğretim üyesinin rektörlüğe karşı açtığı davaya derneğimiz Atatürk üniversitesi rektörlüğü yanında müdahil olarak katılmıştır.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi FTR ABD Başkanlığına ataması yapılan fizyoterapist öğretim üyesinin atama iptali için Van idare mahkemesinde dava açılmıştır.

42 Bu çerçevede açılmış sonuçlanmış veya sürdürülen davalarımız-3  İzmir ilinde faaliyet gösteren Pratisyen Hekim Dr. Osman Çağıran’ın açtığı FTR muayenehanesinin kapatılması sonrasında; bu hekimin T.C. Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı davada Sağlık Bakanlığı tarafında yer alarak davaya müdahil olunmuştur.  Sağlık Bakanlığınca yenilenen kaplıca yönetmeliğinde tanımlanarak; kısa sürede sertifika programından sonra FTR ve hidroklimatoloji uzman hekimiyle aynı haklara sahip olan sertifikalı hekim kavramının iptali için Danıştay ilgili dairesine dava açılmıştır.

43 Bu çerçevede açılmış sonuçlanmış veya sürdürülen davalarımız-4  MEB ’nın 31 Mayıs 2006 tarihinde çıkardığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne karşı Danıştay 10.dairesinde dava açılmıştır.  FTR uygulamaları için üç FTR hekiminden oluşan bir sağlık kurulu kararı gerekliliğini öngören 1 Temmuz 2006 tarihli SSK genelgesine karşı Danıştay 10.dairesinde dava açılmıştır.

44 Bu çerçevede açılmış sonuçlanmış veya sürdürülen davalarımız-5  FTR uygulamalarının fizyoterapistlerle birlikte çalışarak diğer uzmanlık dalları tarafından uygulanmasına izin veren 1 Eylül 2006 tarihli Sağlık Bakanlığı Genelgesi’nin iptali için Danıştay 10.dairesine dava açılmıştır.  Özel Dal merkezlerinde en az iki fizyoterapist çalışması gerekliliğini öngören Kasım 2006 tarihli Sağlık Bakanlığı Genelgesi’ne karşı Danıştay 10.dairesinde dava açılmıştır.  Spor Hekimleri’nin FTR uygulamaları yapabilmek ve karşılığında ücret alabilmek üzere Sağlık Bakanlığına karşı açtığı davaya S.B.yanında müdahil olarak katılınmıştır.

45 4. Seçilme ve Çalışma Şekilleri:  Yönetim kurulları ve çalışma düzeni demokratik ve katılımcı bir şekilde oluşturulmaktadır.  İzmir, Malatya,Trabzon, Erzurum şubelerimiz mevcuttur. Konya, Denizli, Mersin temsilciliklerimiz mevcuttur.  Çalışma grupları: Yönerge ile uyumlu, gönüllülük esasına göre  Bilimsel Çalışma grupları:  Kafa Travması  İnme  Omurilik Yaralanması  Kardiyo-Pulmoner Rehabilitasyon  Nöropatik Ağrı  EMG-Elektrofizyoloji  Özel Hekimlik çalışma grubu

46 4. Seçilme ve Çalışma Şekilleri-2  Dernek yönetim kuruluna ve dernek üyeliğine FTR alanında görev yapan devlet hastaneleri, özel hastaneler ve serbest çalışan uzman hekimlerin katılımı her zaman amaç edinilmiştir. 7 kişilik dernek yönetim kurulumuzda şu anda bir adet özel hastane çalışanı ve bir adet de serbest çalışan hekim görev yapmaktadır.  Bir uzmanlık/meslek derneği olmamız sebebiyle üyelerimiz uzman hekimlerden oluşmakta ancak son 6 ay içindeki asistanlarda üyeliğe kabul edilmektedirler.

47 4. Seçilme ve Çalışma Şekilleri-2  TTB ile Adalet Bakanlığı’nın yaptığı anlaşma sonrasında Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr.Füsun Köseoğlu ve Doç.Dr.Güneş Yavuzer Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında TTB adına Ulusal Adli Bilirkişilik görevini yapmaktadırlar.  Yeterlilik Kurulu-Board kurulma çalışmaları 1999-2000 yıllarında alanımızı temsil eden dört dernekle birlikte başlatılmış.1999-2001 döneminde yönetim kurulu üyemiz olan Doç.Dr.Sevim Orkun ve Rezzan Yorgancıoğlu ve 2001-2003 döneminde yönetim kurulu Başkanımız olan Prof.Dr.Tansu Arasıl ‘ında katıldığı dört kişilik bir komisyon tarafından Board Çalışma Usul ve Esasları oluşturularak FTR alanı Board’u hayata geçirilmiştir.

48 4. Seçilme ve Çalışma Şekilleri-3  Daha önce yönetim kurulu üyemiz olup şu anda Denetim Kurulu üyemiz olan Prof. Dr. Zafer Hasçelik aynı zamanda UEMS Türkiye temsilcimizdir. Dernek Yönetim Kurulu üyemiz olan Doç. Dr.Füsun Köseoğlu aynı zamanda UDKK temsilcimizdir.  Etik komisyon ilk olarak 1999-2001 döneminde kurulmuş ve çalışma usul ve esasları oluşturulmuştur.Daha sonra Derneğimiz Yönetim Kurulunun 04.05.2007 günlü kararı ile derneğimiz bünyesinde bir Etik Kurul oluşturulmuştur. Bu kurulda aşağıda isimleri belirtilen meslektaşlarımız görev yapmaktadırlar.

49 4. Seçilme ve Çalışma Şekilleri-4 Etik Kurul Üyeleri:  Mehmet Beyazova Gazi Üniversitesi  Nesrin BölükbaşıGazi Üniversitesi  Safiye TuncerAnkara Üniversitesi  Ayşe Küçükdeveci Ankara Üniversitesi  Nafiz AkmanÖzel Bayındır Hastanesi  Müfit Akyüz Ankara FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Ferda Aydoğdu Özel Mesa Hastanesi-Dernek Yönetim Kurulu Üyesi  Derneğimiz World Federation for Neurorehabilitation (WFNR) ‘de Türkiye’yi temsil etmektedir.  Dernek yönetim kurulumuz üç yılda bir yenilenmektedir.

50 5.Üyelerin Nitelikleri:  Uzman ve son 6 ayında asistanlar derneğimize üye olabilmektedir..  Toplam 806 onaylı Dernek Üyemiz bulunmaktadır.

51 TEŞEKKÜRLER


"TTB’nin Uzmanlık Derneklerinde Aradığı Koşullara Göre Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları