Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf 4. Ünite pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf 4. Ünite pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1

2 1 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf 4. Ünite pedagojiformasyon.com

3 2 12.4. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar / Konular 1. Tasavvufî Düşüncenin Oluşumu 2. Tasavvufî Düşüncede Allah- Varlık İlişkisi 3. Tasavvufî Düşüncenin Ahlaki Boyutu 4. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar 4.1.Yesevîlik 4.2. Kâdirilik 4.3. Nakşibendilik 4.4. Mevlevîlik 4.5. Alevîlik-Bektaşîlik 4.5. 1. Cem ve Cemevi 4.5. 2. Cemin Yapılışı 4.5. 3. Semah 4.5. 4. Musahiplik 4.5. 5. Dua ve Gülbenkler 4.5. 6. Muharrem Ayı ve Aşure 5. Nusayrilik 6. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü Okuma Metni: Dört Kapı Kırk Makam

4 3 12.4. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar / Kazanımlar 1. İslam düşüncesinde çeşitli tasavvufî yorumların ortaya çıkış nedenlerini açıklar. 2. Allah varlık ilişkisini Yaradan-yaratılan ilişkisi çerçevesinde açıklar. 3. Tasavvufi düşüncede ahlakın yerini ve önemini kavrar. 4. Yesevîlik, Mevlevîlik, Nakşibendilik, Kadirilik ve Alevilik-Bektaşiliğin tasavvufî bir oluşum olduğunu fark eder. 5. Cem’in yapılışını ve çeşitlerini tanır. 6. Semah, musahiplik ve gülbenk kavramlarını açıklar. 7. Muharrem ayı ve aşurenin toplumumuzdaki önemini fark eder. 8. Nusayriliği tanır. 9. Birlikte yaşama ve hoşgörü bilincini kazanır ve bununla ilgili tasavvuf anlayışından örnekler verir. 10. İslam düşüncesindeki farklı yorumların dinde zenginlik ve çoğulculuk olduğunu kavrar.

5 4 Üniteye Hazırlık 1.Dinin farklı yorumları hakkında en sağlıklı yaklaşım nasıl olmalıdır? Geçen sene öğrendikleriniz ışığında yorumlayınız. 2.Tasavvuf edebiyatı, tasavvufi şiir, tasavvuf müziği ifadeleri size ne hatırlatıyor? Bu konularda ana tema nedir? 3.İçtenliğe önem verilmeden, şeklen doğru kılınan bir namaz ile samimiyetle kılınan bir namaz arasında bir fark var mıdır? Açıklayınız.

6 5 1. Tasavvufî Düşüncenin Oluşumu İslam tarihinde tasavvuf anlayışının Hz. Muhammed döneminde ve onun ashabı arasında başladığı anlaşılmaktadır.

7 6 Medine’deki Mescid-i Nebi içinde okul olarak kullanılan bir bölüm vardı. Bu bölüme “suffa” denirdi. Daha çok çocuk ve gençlerden oluşan ve burada eğitim görenlere de “ashab-ı suffa” denirdi.

8 Hz. Muhammed Sade bir hayat yaşamıştır Maddi servete değer vermemiştir Kazancını Allah yolunda harcamıştır

9 1. Tasavvufî Düşüncenin Oluşumu Tasavvufi düşüncenin en önemli özelliği arınmayı ve ibadetleri samimiyetle yapmayı hedeflemesidir. Fıkhi Yorum: Namaz, tekbirle başlayan selamla biten fiiller ve sözlerden oluşan bir ibadettir. Tasavvufi Yorum: Namaz, kul ile Allah arasında gerçekleşen manevi bir iletişimdir. Tasavvufi yorum namazın sadece şekline değil aynı zamanda içtenlikle kılınmasına da önem verir. İki yorum arasında ki farkı açıklayın ız.

10 9 Soru: İnsanın amacı cennete gitmek mi, yoksa Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak mı olmalıdır? BANA SENİ GEREK SENİ Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Ben yanarım dün ü günü bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni

11 Tasavvufi Düşüncenin Ana Konuları Züht ve Takva Dünya malına düşkün olmama Allah’a karşı sorumlulukların bilincinde olmak, dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp emirlerini yerine getirmek.  Gösterişe önem vermemek  Kanaatkarlık  Fedakarlık  Diğerkamlık  Yüksek ahlaka sahip olmak(Erdem/Fazile t)

12 İlk Dönem Temsilciler Tasavvufi düşünceye felsefi boyut kazandıran temsilciler  Ebu Zer Gifari  Ebu Musa Eş’ari  Selman Farisi  Abdullah b. Mesut  Huzeyfe b. Yeman  Ebu’d-Derda  Bayezidi Bestami  Cüneydi Bağdadi  Hallac  İbn Arabi  Ahmet Yesevi  Mevlana  Hacı Bektaş Veli  Yunus Emre TASAVVUFİ YORUMUN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

13 Tasavvuf, ibadete ısrarla devam etmek, Allah’a yönelmek, dünyanın süs ve aldatıcılığından yüz çevirmek, halkın sevdiği ve rağbet ettiği zevk, mal, servet ve şöhrete rağbet etmemektir. Tasavvuf Nedir?

14 Tasavvuf, nefis savaşında olgunlaşmak ve pişmektir. (Hacı Bektaş Veli) Tasavvuf Nedir?

15 2. Tasavvufî Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi Allah – Varlık ilişkisi düşünce tarihinde en fazla tartışılan konulardan biridir.

16 15 Kur’an’da Allah-Varlık İlişkisi 1. Allah tüm varlıkları mükemmel bir düzen içinde yaratmıştır. “Göklerin ve yerin yaratıcısı O'dur: bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece “Ol!” der -ve o (şey hemen) oluverir.” (Bakara 117)

17 Kur’an’da Allah-Varlık İlişkisi 2. Allah bütün varlığın yegane sahibi ve yöneticisidir. “Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır ve Allah'tan başka sizi koruyacak ve yardım edecek hiç kimse yoktur?” (Bakara 107)

18 Kur’an’da Allah-Varlık İlişkisi 3. Tüm varlıklar hem Allah’ın bilgi ve gücüne işaret eder, hem de insana hizmet eder. O’nun dışındaki tüm varlıklar geçicidir. “Göklerde ve yerde var olan her şey yok olup gitmeye mahkumdur. Ama kudret ve ihtişam sahibi olan Rabbinizin Zâtı sonsuza dek kalıcıdır.” (Rahman 26-27)

19 İnsanı kendi varlığı hakkında bilinçlendirmek ardından onu bulunması gereken makama yükselterek Allah’ı daha iyi tanımasını sağlamak. Tasavvufun Gayesi

20 Mevlana Ve Ney Ney vatanı olan kamışlıktan ayrıldığı için inler. İnsanın asıl vatanı da cennettir. Dünyada gurbettedir. Ölünce vatanına kavuşacaktır.

21 20 İslam İnanç İbadet Ahlak Güzel huy ve davranışlar 3. Tasavvufî Düşüncenin Ahlâkî Boyutu

22 21 İslam Ahlakı Kur’an Hz. Muhammed “İman etmedikce cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız.” (Hadis) “GERÇEK ŞU Kİ, Allah'ı ve Ahiret Günü'nü [korku ve umutla bekleyen] ve O'nu her daim anan kimseler için Allah'ın Elçisi güzel bir örnek teşkil eder.” (Ahzab 21) - a dayanır- İn davranışlarına dayanır

23 İslam’a Göre Olgun İnsan Allah’ın koyduğu sınırları aşmayan Kendisine verilen emaneti koruyan Büyüklük taslamayan Kötülüğün her türlüsünden uzak duran Verdiği sözü yerine getiren İyiyi ve doğruyu yapıp tavsiye eden Yoksullara kol kanat geren Özü sözü bir olan Tüm canlılara güzel davranan

24 23 Bu dünyaya kanmayalım, fanidir aldanmayalım Bir iken ayrılmayalım, gel dosta gidelim gönül, Biz bu cihandan göçelim, ol dost iline uçalım Arzu hevadan geçelim gel dosta gidelim gönül Yunus Emre Tasavvufi düşünce açısından yorumlayınız.

25 Tasavvufi düşüncenin bazı temel ilkeleri 1.Seyrüsüluk: 2.Riyazet Ve Mücahede 3.Tövbe 4.Sabır Ve Sebat 5.Cömertlik 6.Doğruluk

26 Müslümanlar İslam tarihi boyunca farklı tasavvufi anlayışlar geliştirmişlerdir. Bu tasavvufi akımlardan bazıları Anadolu’daki Müslümanlar arasında daha etkili olmuştur. Bunlar; Yesevilik, Alevilik-Bektaşilik ve Mevleviliktir. Her tasavvuf anlayışının insanlara yol gösteren aydınlatan bir lideri vardır. Tasavvuf anlayışlarının bu liderlerine mürşid denir. 4. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar

27 4. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar Kültürümüzde Etkili Olan Tasavvufi Yorumlar Yesevilik Kadiril ik Nakşibendi lik Mevlevilik Alevilik- Bekteşilik

28 27 Türk tasavvuf geleneğinin öncüsü olan Hoca Ahmet Yesevi, bugünkü Kazakistan’ın Çimkent şehri yakınlarında doğmuştur. 1167 tarihinde vefat etmiştir. Pir-i Türkistan lakabıyla Orta Asya ve Anadolu Türkleri arasında etkili olmuştur. 4.1. Yesevîlik

29 28 Temel ilkeleri; alçakgönüllülük, samimiyet, sadelik ve fedakarlıktır. 4.1. Yesevîlik

30 29 Hoca Ahmet Yesevi’nin en belirgin yönü, İslam’ı tasavvufi bir yaklaşımla Türk boylarının anlayabilecekleri basit bir dille ifade etmesidir. 4.1. Yesevîlik

31 30 Onun ‘Divan-ı Hikmet’i özellikle Özbekler, Kırgızlar ve Volga Türkleri arasında elden ele dolaşmıştır. "Kafir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma. Çünkü kalbi kırmak Allah Teâlayı kırmaktır. Gönlü kırık zavallı garip birini görsen, yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı ol." 4.1. Yesevîlik

32 31  Yesevilik düşüncesinde erdeme erişmek aşk ve sevgi ile mümkündür.  Aşk ve sevgi ile erdemli olmak isteyen kişi; benlikten vazgeçmeli kanaatkar olup diğer insanları düşünmeli ümitsizliğe kapılmamalı faydasız şeylere zaman harcamamalı yalan söylememeli insanların kalbini kırmamalıdır. 4.1. Yesevîlik

33 4.2. Kadirilik Abdülkâdir Geylânî (Öl. 1160) İran ve Bağdat’ta Yaşamıştır. Kurucusu Anadolu’da Eşrefoğlu Rumî (Öl. 1470) aracılığıyla yayılmıştır.

34 4.2. Kadirilik Haramdan sakınmak Hizmeti güzelleştirmek İlkeleri Nimete saygı göstermek İlim öğrenmek Allah’ı sıkça zikretmek

35 4.3. Nakşibendilik Bahâuddin Nakşibend (öl. 1389) Buhara ve Semerkant’ta yaşamıştır. Kurucusu Türkistan, Anadolu ve Hindistan çevresine yayılmıştır.

36 Dinin emirlerine bağlı kalmak Tasavvuf yoluyla nefsin kötü isteklerini temizlemek Sevgiyle Allah’a yaklaşmak Bilgi ve marifetle Allah’a ulaşmak 4.3. Nakşibendilik İlkeleri

37 4.4. Mevlevîlik Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi’nin tasavvuf anlayışına dayanır. Hayatını, ‘Hamdım, piştim, yandım!’ sözleri ile özetleyen Mevlana, 1273 tarihinde vefat etmiştir.

38 37 İnsanlar arasında ırk ve millet ayırımı gözetmeksizin herkesi İslam’ın barışına çağıran hoşgörüsü, farklı din ve mezhepten birçok insanın etkilenmesini sağlamıştır.

39 38 Mevlana’da görülen Allah aşkı imrenilecek boyuttadır ve bugün bile dünya insanlarını etkilemektedir.

40 Mevlevilik düşüncesinin yaşatıldığı yerlere Mevlevihane denir.

41 Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde yaptıkları ayine sema denir.

42

43 MEVLANA’nın yedi öğüdü

44 Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol...

45 Şefkat ve merhamette güneş gibi ol...

46 Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol...

47 Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol...

48 Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol...

49 Hoşgörülükte deniz gibi ol...

50 49 Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mevlana

51 4.5. Alevîlik-Bektaşîlik Bektaşilik düşüncesinin kurucusu Hacı Bektaş Veli’dir.

52 51 4.5. Alevîlik-Bektaşîlik Anadolu’ya göç eden Türklerin siyasi istikrara kavuşmasında, ekonomik olarak güçlenmesinde, birlik ve beraberliği sağlayan manevi bağların gelişmesinde Hacı Bektaş Veli’nin önemli katkıları olmuştur.

53 52 Hacı Bektaş Dergahı

54 Alevilik-Bektaşilik düşüncesinde “Makalat” isimli eserin çok önemli bir yeri vardır. “Dört Kapı Kırk Makam” Prensibi Kul Allah’a kırk makamla ulaşır ve dost olur.  Onu şeriat içinde  Onu marifet içinde  Onu tarikat içinde  Onu hakikat içindedir. Bunlar birbirini tamamlar, biri olmazsa diğeri eksik kalır.

55 Alevilik-Bektaşilikle İlgili Bazı Kavramlar  Deyiş  Nefes  Üç sünnet yedi farz  Muharrem orucu  Mürebbi  Musahip  Pir  Dede  Talip  Semah  Düvaz (On iki imamın övüldüğü nefes)  imam  Cem  Rehber  Gözcü  Çerağcı  Saka-ibriktar  Sofracı  Kurbancı  Semahcı  Peyik(Cemi duyuran)  İznikçi (Düzeni sağlayan)  On iki hizmet

56 Alevilik-Bektaşilikte Üç Sünnet Yedi farz Üç Sünnet 1.Hakkı zikretmek 2.Kalpte düşmanlığa yer vermemek 3.Yola teslim olmak Yedi Farz 1.Sırrını izhar etmemek 2.Gördüğünü örtmek 3.Özür ile niyaz eylemek 4.Mürebbi hakkını gözetmek 5.Musahip hakkını gözetmek 6.Tövbe almak 7.Taç giyip özünü üstada teslim etmek

57 “Tanrı’nın gönderdiği kitabı bilmeyen, Tanrı’yı nasıl bilebilir? İnsanlar doğuştan bilgi sahibi olsalardı Tanrı peygamberlere kitap gndermezdi. Kitapsız pir şeytandır.” (Hacı Bektaş Veli)

58 4.5.1. Cem ve Cemevi

59 Cem Ve Semah

60 59 4.5.2. Cemin Yapılışı

61 4.5.3. Semah Semah: Alevilik bektaşilik düşüncesinde müzik eşliğinde yapılan ayin.

62 Musahiplik, Alevilik- Bektaşilik düşüncesind e sohbet ve arkadaşlık yapmak anlamındadır. 4.5.4. Müsahiplik

63 4.5.5. Dua ve Gülbenkler Allah’a sığınma, yalvarma ve O’ndan af dilemektir. Dua = Gülbenk Cemlerde dua bir kişi tarafından okunur ve cemaat “Allah Allah” diyerek duaya katılır.

64 Muharrem ayında Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesinin matemi için on iki gün oruç tutulur. Muharrem orucunun tamamlandığı on ikinci akşamı cem ayini yapılır. 4.5.6. Muharrem Ayı ve Aşure

65 5. Nusayrilik İbn Nusayr en-Nemirî (Öl. 883) Kurucusu Suriye, Lübnan, Hatay, Adana ve Mersin dolaylarında yayılmıştır. Anadolu aleviliğinden farklı olduklarını ifade eder ve kendileri için Alevi-Nusayri ifadesini kullanırlar.

66 65 5. Nusayrilik Dinin temeli Kur’an ve Sünnettir. Hz. Ali ve Ehli Beyt sevgisi ön planda olmalıdır. Hz. Muhammed’den sonra Hz. Ali halife olmalıydı. İlkeleri

67 5. Nusayrilik Gadir Hum, Feraş, Mübahale Bayramı Gadir Hum Hz. Muhammed, veda haccından dönerken Gadir Hum denilen yerde kendisinden sonra Hz. Ali’nin halife olmasını vasiyet etmiştir. Önemli gün ve bayramlar

68 6. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü İnsanların farklı din ve inançlara sahip olması birlikte, barış içinde yaşamalarına engel değildir.

69 68 Birlikte barış içinde yaşamak hoşgörü ve karşılıklı saygıyla mümkündür.

70 İnsanlar arasındaki farklılıklar Allah’ın insana sunduğu bir özgürlük, ve toplumsal bir zenginlik olarak değerlendirilmelidir. Tasavvufi oluşumlar, İslam düşünce hayatına bir zenginlik katarak farklılıkların çatışmadan birbiriyle uyum içinde bir arada yaşamasına katkı sağlamıştır.

71 İslam, birlikte yaşamayı kolaylaştırmak ve toplumsal barışı tesis etmek için;  Ahlaki yozlaşmayı,  Adaletsizliği,  Böbürlenmeyi,  Bozgunculuk yapmayı,  Başkasının arkasından konuşmayı,  Yetim ve yoksulun hakkını yemeyi yasaklar.


"1 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf 4. Ünite pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları