Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İslamiyet ve Türkler Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 7. Ünite pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İslamiyet ve Türkler Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 7. Ünite pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 1 İslamiyet ve Türkler Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 7. Ünite pedagojiformasyon.com

2 9.7. Ünite: İslamiyet ve Türkler / Konular 1. Türklerin Müslüman Oluşu 2. Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler 2.1. Ebû Hanife 2.2. Maturidî 2.3. Şafiî 2.4. Eş’arî 2.5. Ahmet Yesevî 2.6. Ahî Evran 2.7. Hacı Bektaş Veli 2.8. Mevlânâ 2.9. Yunus Emre Hacı Bayram Veli 3. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları

3 Ünite: İslamiyet ve Türkler / Kazanımlar 1. Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 2. Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkin olan tarihî şahsiyetleri tanır. 3. Türk bilginlerinin İslam medeniyetine katkılarını örneklerle açıklar. 4. Türklerin İslam medeniyetine katkılarını irdeler.

4 4 1. Türklerin Müslüman Oluşu Türkler müslüman olmadan önce; Budizm, Zerdüştlük, Maniheizm ve Hristiyanlık dinleriyle tanışmışlardır. Türklerin en önemli inancı “Göktanrı” inancıdır. Göktanrı inancı tek tanrı inancına dayanır. Göktanrı inancının peygamberi ve kutsal kitabı yoktur.

5 5 Göktanrı İnancı Gök Tanrı Türk Tanrısıdır ve Mili bir Tanrı olarak kabul edilmiştir. O, Yüce nitelikleri olan Hayat veren Yaratan Öldüren İradesine göre hükmeden Yardım eden Cezalandıran İnsanlara bilgi veren Yol gösteren bir ulu varlıktır.

6 6 Göktanrı İnancı Göktanrı inancında “kam” veya “şaman” denilen rahipler dini törenleri yönetirdi.

7 7 Kötü ruhları kovduğuna inanılan bir şaman

8 8

9 9 Türklerin İslam’ı Kabul Etmesinde Etki Eden Etkenler İslam’ın evrensel nitelikleri Sevgi, Hoşgörü… İslam’ın Türklerin mizacına uygun olması Göktanrı inancının Tevhid inancına benzemesi Tek Tanrı, Ahiret, Cennet, Cehennem, Melek, Şeytan, Ruh, Ruhun ölmezliği

10 10 İslam’ın Türkler Arasında Yayılması FetihlerTacirlerDervişler Türkler

11 11 Ebû Hanife Mâturidi Ahmet Yesevî Hacı Bektaş Velî Yunus Emre Hacı Bayram Velî Mevlânâ Ahî Evran Eş’arî Şafiî 2. Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler Türklerde İslam A Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler nlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler

12 12 2. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler 2.1. Ebu Hanife Azamiye Camii Bağdat/Irak

13 13  Asıl adı Numan bin Sabittir.  Türkler arasında en yaygın mezhep olan Hanefi mezhebinin kurucusudur.  İslam dünyasında İmam A’zam (büyük imam) olarak tanınır.  İslam’ı Kur’an ve sünnetin ışığında aklın ilkeleriyle yorumlamıştır.  Geçimini ticaret yaparak sağlamıştır Ebu Hanife ( İmam Azam) /

14 14 “Yüce Allah, Peygamberini tefrika ve Müslümanları birbiriyle savaşmak için değil, ayrılığı gidermek ve Müslümanlar arasındaki sevgiyi ve hoşgörüyü çoğaltmak için bir rahmet olarak gönderdi.” (Ebu Hanife) Soru: Yukarıdaki sözüne göre Ebu Hanife’nin İslam’ı nasıl anlayıp yorumladığını açıklayınız.

15 15  Asıl adı Ebu Mansur Muhammed bin el-Maturidi’dir.  İtikadi mezheplerden biri olan Maturidi mezhebinin kurucusudur.  Akla ve hoşgörüye dayanan dini anlama ve yorumlama biçimi Türklerin din anlayışına etki etmiştir Maturidi /

16 16  İnsan aklıyla Allah’ı bilebilir.  İnsan ancak gücünün yettiklerinden sorumludur.  İman taklide değil araştırmaya dayanmalıdır.  İyi ve kötü temel özellikleriyle akılla bilinebilir Maturidi /

17 17 İmam Maturidi’nin Türbesi

18 18  Asıl adı Muhammed b. İdris’tir. Filistin’de doğmuş, Mısır’da vefat etmiştir.  Mısır’a yerleştikten sonra, toplumsal ve kültürel farklılıklar fikirlerinin bazılarının değişmesine sebep olmuştur.  Dini anlayış ve yorumunda sünnete bağlılığının önemli etkisi vardır Şafii /

19 19 İmam Şafii’nin görüşleri Mısır, Suriye, Hicaz, Kuzey Afrika’nın bazı bölgeleri ile Anadolu ve Horasan gibi bölgelerde yaygındır. İmam Şafii’nin Türbesi

20 20 İmam Şafii Diyor ki: İlim öğrenmek nafile namaz kılmaktan iyidir. Akıllı kişi, hayır ile şerri birbirinden ayırt edendir. Sadık dost, arkadaşının üzüntüsüne ve sevincine ortak olandır. Yüksek meziyetli insanlar kendilerinde üstünlük görmeyenlerdir.

21 senesinde Basra'da doğdu, 936 senesinde Bağdât'ta vefât etti. Türklerin İslamiyet anlayışı üzerinde önemli etkileri olan Eş’ari’nin görüşleri, Hindistan’dan Endülüs’e kadar uzanan bir coğrafyada yaşayan Müslüman tarafından benimsenmiştir Eş’ari /

22 22 Türk tasavvuf geleneğinin öncüsü olan Hoca Ahmet Yesevi, bugünkü Kazakistan’ın Çimkent şehri yakınlarında doğmuştur tarihinde vefat etmiştir. Pir-i Türkistan lakabıyla Orta Asya ve Anadolu Türkleri arasında etkili olmuştur Hoca Ahmet Yesevî

23 23 Temel ilkeleri; alçakgönüllülük, samimiyet, sadelik ve fedakarlıktır. Yesevîlik Düşüncesi

24 24 Hoca Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet Ümmet olsan, gariplere uyar ol. Ayet ve hadisi her kim dese, duyar ol. Rızık nasip, her ne verse, tok gözlü ol. Yesevîlik Düşüncesi

25 Ahi Evran Anadolu’da Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran, Asya’dan Anadolu’ya gelip yerleşen 13. yüzyıl tasavvuf bilginlerinden biridir. Ahi kardeş anlamına gelir.

26 26 Ahilik Haftasında 'Şet kuşatma' Töreni

27 27 Ahilik; 1.Ahi Evran tarafından kurulmuş bir meslek örgütüdür. 2.Ticaret ve meslek ahlakını koruyup yaymayı amaçlamıştır. 3.Anadoluya göç eden Türklerin yerli esnaf karşısında tutunmalarını sağlamıştır. 4.Çırak, kalfa ve ustaların hem mesleki hem de dini eğitimleriyle ilgilenmiştir.

28 Kırşehir Ahi Evran Camii

29 Bacıyan-ı Rum: Ahi Evran’ın eşi Fatma Ana’nın kurduğu dünyanın ilk kadın teşkilatıdır. Anadolu’daki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamıştır.

30 2.7. Hacı Bektaş Veli Bektaşilik düşüncesinin kurucusu Hacı Bektaş Veli’dir. “Gelin canlar, bir olalım!”

31 31 Hacı Bektaş Dergahı

32 Hacı Bektaş Veli’nin “Makalat” isimli eserin çok önemlidir Hacı Bektaş, "İncinsen de incitme." ve "Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen önce kendisi iyi olmalıdır." diyerek bencilliği, büyüklenmeyi, gurur, hırs ve hoşgörüsüzlüğü ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

33 Hacı Bektaş Diyor Ki: Allah ile gönül arasında perde yoktur. Çalışmadan geçinenler bizden değildir Nefsine, hiddetine, eline, beline, diline sahip ol. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. İncinsen de incitme.

34 34 Mevlana Celaleddin-i Rumi, 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir ylında vefat etmiştir Mevlana

35 Mevlana Mevlana Celaleddin Rumi’nin eseri Mesnevi

36 36 İnsanlar arasında ırk ve millet ayırımı gözetmeksizin herkesi İslam’ın barışına çağıran hoşgörüsü, farklı din ve mezhepten birçok insanın etkilenmesini sağlamıştır.

37 37 Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde yaptıkları ayine sema denir.

38 2.9. Yunus Emre Yaklaşık olarak 1240 yılında doğmuş, 1320 yılında vefat etmiştir.

39 YUNUS EMRE DİYOR Kİ: Gelin tanış olalım, İşin kolayın tutalım. Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz.

40 2.10. Hacı Bayram Veli 1352 yılında Ankara’da doğmuş, 1430 yılında vefat etmiştir. İslamiyetin Anadolu'da yayılmasına önemli katkılar sağlamıştır.

41 3.Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları Türkler, bilim, sanat, edebiyat, felsefe ve mimari alanında İslam medeniyetinin gelişmesine öncülük yaptılar.

42 42 Edebiyat Yusuf Has Hacib: Kutadgu Bilig Türk-İslam Edebiyatının ilk örnekleri

43 Kaşgarlı Mahmud: Divan-ü Lügati't-Türk Edebiyat Türk-İslam Edebiyatının ilk örnekleri

44 Musiki Üstadı ve Bestekarları mız Buhurizade Mustafa Itri Efendi

45 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM 4/2/2015


"1 İslamiyet ve Türkler Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 7. Ünite pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları