Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 7. Ünite

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 7. Ünite"— Sunum transkripti:

1 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 7. Ünite
İslamiyet ve Türkler pedagojiformasyon.com

2 9.7. Ünite: İslamiyet ve Türkler / Konular
1. Türklerin Müslüman Oluşu 2. Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler 2.1. Ebû Hanife 2.2. Maturidî 2.3. Şafiî 2.4. Eş’arî 2.5. Ahmet Yesevî 2.6. Ahî Evran 2.7. Hacı Bektaş Veli 2.8. Mevlânâ 2.9. Yunus Emre 2.10. Hacı Bayram Veli 3. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları

3 9.7. Ünite: İslamiyet ve Türkler / Kazanımlar
1. Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 2. Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkin olan tarihî şahsiyetleri tanır. 3. Türk bilginlerinin İslam medeniyetine katkılarını örneklerle açıklar. 4. Türklerin İslam medeniyetine katkılarını irdeler.

4 1. Türklerin Müslüman Oluşu
Türkler müslüman olmadan önce; Budizm, Zerdüştlük, Maniheizm ve Hristiyanlık dinleriyle tanışmışlardır. Türklerin en önemli inancı “Göktanrı” inancıdır. Göktanrı inancı tek tanrı inancına dayanır. Göktanrı inancının peygamberi ve kutsal kitabı yoktur.

5 Göktanrı İnancı Gök Tanrı Türk Tanrısıdır ve Mili bir Tanrı olarak kabul edilmiştir. O, Yüce nitelikleri olan Hayat veren Yaratan Öldüren İradesine göre hükmeden Yardım eden Cezalandıran İnsanlara bilgi veren Yol gösteren bir ulu varlıktır.

6 Göktanrı İnancı Göktanrı inancında “kam” veya “şaman” denilen rahipler dini törenleri yönetirdi.

7 Kötü ruhları kovduğuna inanılan bir şaman

8

9 Göktanrı inancının Tevhid inancına benzemesi
Türklerin İslam’ı Kabul Etmesinde Etki Eden Etkenler İslam’ın evrensel nitelikleri Sevgi, Hoşgörü… İslam’ın Türklerin mizacına uygun olması Göktanrı inancının Tevhid inancına benzemesi Tek Tanrı, Ahiret, Cennet, Cehennem, Melek, Şeytan, Ruh, Ruhun ölmezliği

10 İslam’ın Türkler Arasında Yayılması
Fetihler Tacirler Dervişler Türkler

11 nlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler
2. Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler Ebû Hanife Mâturidi Ahmet Yesevî Hacı Bektaş Velî Yunus Emre Bayram Velî Mevlânâ Ahî Evran Eş’arî Şafiî Türklerde İslam A Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler nlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler

12 2. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler
2.1. Ebu Hanife Azamiye Camii Bağdat/Irak

13 2.1. Ebu Hanife ( İmam Azam) / 699-766
Asıl adı Numan bin Sabittir. Türkler arasında en yaygın mezhep olan Hanefi mezhebinin kurucusudur. İslam dünyasında İmam A’zam (büyük imam) olarak tanınır. İslam’ı Kur’an ve sünnetin ışığında aklın ilkeleriyle yorumlamıştır. Geçimini ticaret yaparak sağlamıştır.

14 “Yüce Allah, Peygamberini tefrika ve Müslümanları birbiriyle savaşmak için değil, ayrılığı gidermek ve Müslümanlar arasındaki sevgiyi ve hoşgörüyü çoğaltmak için bir rahmet olarak gönderdi.” (Ebu Hanife) Soru: Yukarıdaki sözüne göre Ebu Hanife’nin İslam’ı nasıl anlayıp yorumladığını açıklayınız.

15 2.2. Maturidi / Asıl adı Ebu Mansur Muhammed bin el-Maturidi’dir. İtikadi mezheplerden biri olan Maturidi mezhebinin kurucusudur. Akla ve hoşgörüye dayanan dini anlama ve yorumlama biçimi Türklerin din anlayışına etki etmiştir.

16 İnsan aklıyla Allah’ı bilebilir.
2.2. Maturidi / İnsan aklıyla Allah’ı bilebilir. İnsan ancak gücünün yettiklerinden sorumludur. İman taklide değil araştırmaya dayanmalıdır. İyi ve kötü temel özellikleriyle akılla bilinebilir.

17 İmam Maturidi’nin Türbesi

18 2.3. Şafii / Asıl adı Muhammed b. İdris’tir. Filistin’de doğmuş, Mısır’da vefat etmiştir. Mısır’a yerleştikten sonra, toplumsal ve kültürel farklılıklar fikirlerinin bazılarının değişmesine sebep olmuştur. Dini anlayış ve yorumunda sünnete bağlılığının önemli etkisi vardır.

19 İmam Şafii’nin Türbesi
İmam Şafii’nin görüşleri Mısır, Suriye, Hicaz, Kuzey Afrika’nın bazı bölgeleri ile Anadolu ve Horasan gibi bölgelerde yaygındır. İmam Şafii’nin Türbesi

20 İmam Şafii Diyor ki: İlim öğrenmek nafile namaz kılmaktan iyidir.
Akıllı kişi, hayır ile şerri birbirinden ayırt edendir. Sadık dost, arkadaşının üzüntüsüne ve sevincine ortak olandır. Yüksek meziyetli insanlar kendilerinde üstünlük görmeyenlerdir.

21 2.4. Eş’ari / 874 senesinde Basra'da doğdu, 936 senesinde Bağdât'ta vefât etti. Türklerin İslamiyet anlayışı üzerinde önemli etkileri olan Eş’ari’nin görüşleri, Hindistan’dan Endülüs’e kadar uzanan bir coğrafyada yaşayan Müslüman tarafından benimsenmiştir.

22 2.5. Hoca Ahmet Yesevî Türk tasavvuf geleneğinin öncüsü olan Hoca Ahmet Yesevi, bugünkü Kazakistan’ın Çimkent şehri yakınlarında doğmuştur tarihinde vefat etmiştir. Pir-i Türkistan lakabıyla Orta Asya ve Anadolu Türkleri arasında etkili olmuştur.

23 alçakgönüllülük, samimiyet, sadelik ve fedakarlıktır.
Yesevîlik Düşüncesi Temel ilkeleri; alçakgönüllülük, samimiyet, sadelik ve fedakarlıktır.

24 Yesevîlik Düşüncesi Hoca Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet
Ümmet olsan, gariplere uyar ol. Ayet ve hadisi her kim dese, duyar ol. Rızık nasip, her ne verse, tok gözlü ol.

25 Ahi kardeş anlamına gelir.
2.6. Ahi Evran Anadolu’da Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran, Asya’dan Anadolu’ya gelip yerleşen 13. yüzyıl tasavvuf bilginlerinden biridir. Ahi kardeş anlamına gelir.

26 Ahilik Haftasında 'Şet kuşatma' Töreni

27 Ahilik; Ahi Evran tarafından kurulmuş bir meslek örgütüdür.
Ticaret ve meslek ahlakını koruyup yaymayı amaçlamıştır. Anadoluya göç eden Türklerin yerli esnaf karşısında tutunmalarını sağlamıştır. Çırak, kalfa ve ustaların hem mesleki hem de dini eğitimleriyle ilgilenmiştir.

28 Kırşehir Ahi Evran Camii

29 Bacıyan-ı Rum: Ahi Evran’ın eşi Fatma Ana’nın kurduğu dünyanın ilk kadın teşkilatıdır. Anadolu’daki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamıştır.

30 Bektaşilik düşüncesinin kurucusu Hacı Bektaş Veli’dir.
“Gelin canlar, bir olalım!”

31 Hacı Bektaş Dergahı

32 Hacı Bektaş Veli’nin “Makalat” isimli eserin çok önemlidir
Hacı Bektaş, "İncinsen de incitme." ve "Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen önce kendisi iyi olmalıdır." diyerek bencilliği, büyüklenmeyi, gurur, hırs ve hoşgörüsüzlüğü ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

33 Allah ile gönül arasında perde yoktur.
Hacı Bektaş Diyor Ki: Allah ile gönül arasında perde yoktur. Çalışmadan geçinenler bizden değildir Nefsine, hiddetine, eline, beline, diline sahip ol. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. İncinsen de incitme.

34 2.8. Mevlana Mevlana Celaleddin-i Rumi, 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. 1273 ylında vefat etmiştir.

35 Mevlana Celaleddin Rumi’nin eseri
Mesnevi

36 İnsanlar arasında ırk ve millet ayırımı gözetmeksizin herkesi İslam’ın barışına çağıran hoşgörüsü, farklı din ve mezhepten birçok insanın etkilenmesini sağlamıştır.

37 Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde yaptıkları ayine sema denir.

38 Yaklaşık olarak 1240 yılında doğmuş, 1320 yılında vefat etmiştir.
2.9. Yunus Emre Yaklaşık olarak 1240 yılında doğmuş, 1320 yılında vefat etmiştir.

39 YUNUS EMRE DİYOR Kİ: Gelin tanış olalım, İşin kolayın tutalım. Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz.

40 2.10. Hacı Bayram Veli 1352 yılında Ankara’da doğmuş, 1430 yılında vefat etmiştir. İslamiyetin Anadolu'da yayılmasına önemli katkılar sağlamıştır.

41 3.Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
Türkler, bilim, sanat, edebiyat, felsefe ve mimari alanında İslam medeniyetinin gelişmesine öncülük yaptılar.

42 Türk-İslam Edebiyatının ilk örnekleri
Yusuf Has Hacib: Kutadgu Bilig

43 Türk-İslam Edebiyatının ilk örnekleri
Kaşgarlı Mahmud: Divan-ü Lügati't-Türk

44 Musiki Üstadı ve Bestekarlarımız
Buhurizade Mustafa Itri Efendi

45 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
4/9/2017


"Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 7. Ünite" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları