Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. DEĞİŞKENLER Değişkenlerin kullanım ve tanımlanma şekli, o dilde program yapmayı ve programların anlaşılırlığını etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. DEĞİŞKENLER Değişkenlerin kullanım ve tanımlanma şekli, o dilde program yapmayı ve programların anlaşılırlığını etkileyen önemli faktörlerden biridir."— Sunum transkripti:

1 3. DEĞİŞKENLER Değişkenlerin kullanım ve tanımlanma şekli, o dilde program yapmayı ve programların anlaşılırlığını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Değişkenler program içinde yer alan geçici veri alanlarını temsil ederler. Değişkenin tanımlanması hafızada ayrılacak hafıza miktarının belirli olmasını sağlar. Değişkenlerin mutlaka bir adı ve tipi vardır. Bir değişken kullanılmadan önce tanımlanır. Bu tanımlama değişken kapsamına göre yapılır. VB’de değişkenleri kullanmadan önce tanımlama mecburiyeti programcının seçimine bırakılmıştır.

2 Değişken adlandırılmasıyla ilişkin kurallar: Bir harf ile başlamalıdır. Nokta içermezler. 255 karekterden fazla olmazlar. ( Kontrol adları, form adları, class ve modül adları 40 karekteri geçmez) Bir Visual Basic deyimi adlandırmada kullanılmaz. Kapsama alanı içinde tek olmalıdır. Dim Değişken As VeriTipi Tanımlama : Tam Sayı Ondalıklı Sayı Tarih Karakter Mantıksal

3 VERİ TİPLERİ Integer Long Single Double Currency Date String Boolean Byte Variant Örnek: Eğer değişkene bir değer atanmazsa değişkenin içeriği sıfır veya “ ” olur. Private Sub Form_Load() End Sub Dim Ad As String Dim Maas As Currency Dim D_tarihi As Date Dim Adres As String Dim Sira As Integer

4 Integer Visual Basic’te tam sayı değişkenler için veri tipidir. Aralık : –32768 ile +32767. Bellekte 2 byte yer kaplarlar. Private Sub Form_Load() Dim A As Integer, B As Integer, C As Integer, Maas As Integer Oran% = 100 A = 100 B = Oran*A C = B + A – 1000 Maas= 32767 End Sub Örnek: DefInt veya degişken sonuna % karakteri ile Veri tanımlama:

5 Long Visual Basic’te daha büyük tam sayı değişkenler için veri tipidir. Aralık : -2,147,483,648 ile +2,147,483,647. 4 byte yer kaplarlar. Private Sub Form_Load() Dim a As Long a=50000 b&=600000 c& = (b /a) * 10000 End Sub Örnek: DefLng veya degişken sonuna & karakteri ile Veri tanımlama:

6 Single Tam sayı olmayan sayılar bir veri tipidir. Kayan-noktalı sayı olarak isimlendirilir. 7 haneye kadar hassastır. Daha sonrası yuvarlatılır. Negatif sayılar için aralık: -3.402823E38 ile –1.401298E-45. Pozitif sayılar için aralık: 1.401298E-45 ile 3.402823E38. 4 byte yer kaplarlar. Private Sub Form_Load() Dim pi As Single pi=3.1415 alan!=pi*2.25*2.25 End Sub Örnek: DefSng veya degişken sonuna ! karakteri ile Veri tanımlama:

7 Double En büyük sayısal degerin veri tipidir. 16 haneye kadar hassastır. Negatif sayılar için aralık: -1.797693134862232E308 -4.94065645841247E-324 Pozitif sayılar için aralık : 4.94065645841247E-324 1.797693134862232E308 Hafızada 8 byte yer kaplarlar. Private Sub Form_Load() Dim a1 As Double, b1 As Double, c1 As Double a1=50000 b1=600000 c1=340.56 End Sub DefDbl veya degişken sonuna # karakteri ile Veri tanımlama: Örnek:

8 Currency Sayısal tipdeki veriler için tanımlanmış özel bir veri tipidir. 4 hane ondalık kısmı olmak üzere toplam 19 haneden oluşur. Aralık: -922,337,203,685,477.5808 ile 922,337,203,685,477.5807. 8 byte yer kaplarlar. Örnek: DefCur veya degişken sonuna @ karakteri ile Veri tanımlama: Private Sub Form_Load() Dim Maas As Currency, Borc As Currency Maas = 500000000 Borc = 68000000 Zayi@ = 340000.56 End Sub

9 Date Tarih türündeki veriler için tanımlanmış bir veri tipidir. Aralık: 1 Ocak 100 ile 31 Aralık 9999. 8 byte yer kaplarlar. Örnek: DefDate Veri tanımlama: Private Sub Form_Load() Dim Dogum_tarihi As Date, Evlenme_Tarihi As Date Dogum_tarihi =#Dec,9,1977# Evlenme_Tarihi=#May,15,1998# End Sub

10 String Metin türü veriler için tanımlanmış bir veri tipidir. 16 bitlik versiyonda 0 ile 65538 arasında, 32 bitlik versiyonda ise 0 ile 2,000,000,000 arasında karakter alabilir. 2 byte yer kaplarlar. Örnek: Veri tanımlama: Private Sub Form_Load() Dim adı As String, soyadı As String adı =”,Ali” soyadı = ”Soylu” tc_kimlik_no$="13239700672" End Sub DefStr veya degişken sonuna $ karakteri ile Dim degisken as string*sınır ile tanımlanırsa karakter sayısı sınırlandırılabilir.

11 Boolean Mantısal veriler için tanımlanmış bir veri tipidir. İki seçenekten birisini alabilir. Bunlar True (-1) veya False (0) degerleridir. 2 byte yer kaplarlar. Örnek: DefBool Veri tanımlama: Private Sub Form_Load() Dim Durum As Boolean Durum = True End Sub

12 Byte 1 byte’lık işaretsiz tamsayı tipidir. 0-255 arasında değer alabilir. Veri tanımlama: DefByte Byte, Integer ve Long tipindeki değişkenlere ondalık sayı atanırsa, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır. Dim i As Integer i=4.3 ‘ i=4 olarak atanır. i=4.5 ‘ i=5 olarak atanır. i=4.6 ‘ i=5 olarak atanır. Örnek:

13 Variant Değişken tanımlarken veri tipi verilmemişse Variant ele alınır. Variant tip değişkenler daha önce anlatılan tiplerden herhangi biri gibi işlem görebilir ve programın çalışması esnasında tipi değişebilir. Veri tanımlama: DefVar a=5 ’ Integer a=a+450234 ‘ Long a=5.7 ‘ Single a=“abc” ‘ String Örnek:

14 Değişken Kapsamı Değişkenler kapsam bakımından genelde üçe ayrılırlar: Genel (global) seviye, Modül (module) seviye ve Yerel (procedure) seviye değişkenler. Global değişkenler programın bütün yordamları (procedure) tarafından kullanılabilirken, yerel değişkenler sadece tanımlandıkları yordamda (procedure) kullanılırlar. Buna göre değişken kapsamı şu şekilde arttırılabilir: Procedure level, Module level, Global level. Değişken Bildirimi Visual Basic kodu iki yönteme göre çalışır. Implicit: Değişken bildirimi gerekli değil. Explicit: Değişken bildirimi gerekli. General-Declerations’ a Option Explicit yazılmalıdır.

15 Procedure (Yordam) Level Bu değişkenler sadece tanımlandıkları fonksiyon veya alt program içinde kullanılırlar. Dim veya Static deyimi ile tanımlanır. Bu değişkenler ilgili formun/modülün General-Declarations kısmında tanımlanırlar ve ilgili formun/modülün tüm prosedürlerinde kullanılabilirler. Dim veya Private deyimi ile tanımlanabilirler. Module Level Dim ad As String Static numara As Integer Örnek:

16 Bir değişkenin projedeki tüm modüllerde/formlarda kullanılabilmesi için ilgili değişken Public deyimi ile tanımlanır. Bu tür değişkenler General Declarations bölümünde tanımlanmalıdır. Global Level Public pi As Single Örnek: Statik Değişkenler Yerel (local) olarak tanımlanan değişkenler tanımlandığı alt program veya fonksiyon çalışması bittikten sonra bellekten atılır. İlgili prosedür ikinci kez çalıştığında yerel değişkenler eski değerlerinden değil baştan (string ise “ “, sayı ise 0’dan) başlar. Yerel olarak tanımlanan bir değişkenin değerinin tanımlandığı alt program veya fonksiyonun çalışması bittikten sonra da değerinin korunması isteniyorsa Dim yerine Static deyimi kullanılır.

17 Private Sub Command1_Click() Dim x x=x+1 msgbox (“bu komut düğmesi” & x & “defa tıklandı”) End Sub Bir komut düğmesinin kaç defa tıklandığını bulmak için aşağıdaki tanımlamaları inceleyelim. Örnek: Private Sub Command1_Click() Static x x=x+1 msgbox (“bu komut düğmesi” & x & “defa tıklandı”) End Sub

18 Örnek: Privated Sub Command1_Click() x = 5 y = “BIL1002” End Sub Örnek: Private Sub Command1_Click() Dim x As Integer, y As String x = 5 y = “BIL1002” End Sub (General Declarations)  Option Explicit Tanımlama gerekli ! Tanımlama gerekli değil !

19 Modül1 Public Toplam Dim X Procedure 1 Dim A Toplam, Sonuc, X, A değişkenlerine ulaşılabilir. Y, B, C, D değişkenlerine ulaşılamaz. Procedure 2 Dim B Toplam, Sonuc, X, B değişkenlerine ulaşılabilir. Y, A, C, D değişkenlerine ulaşılamaz. Modül2 Public Sonuc Dim Y Procedure 3 Dim C Toplam, Sonuc, Y, C değişkenlerine ulaşılabilir. X, A, B, D değişkenlerine ulaşılamaz. Procedure 4 Dim D Toplam, Sonuc, Y, D değişkenlerine ulaşılabilir. X, A, B, C değişkenlerine ulaşılamaz. VB projesinde A, B, C, D, X ve Y değişkenleri için tanımlamalar. Örnek:

20 Veri Tipi Değiştirme İşlemleri Bir tipteki bir değerin başka bir veri tipine çevrilmesi gerektiğind VB tarafından sağlanan standard fonksiyonlar kullanılır. Cint(değişken) : integer tipine dönüştürür. Clng(değişken) : long tipine dönüştürür. Csng(değişken) : single tipine dönüştürür. Cdbl(değişken) : double tipine dönüştürür. Ccur(değişken) : currency tipine dönüştürür. Cdate(değişken): date tipine dönüştürür. Cbyte(değişken): byte tipine dönüştürür. Cvar(değişken) : variant tipine dönüştürür. Cbool(değişken): boolean tipine dönüştürür. Isnumeric(değişken) Verilen değişkenin içeriğinin bir sayı olup olmadığı kontrol edilir. Eğer sayı ise geri dönen değer True (-1) olur.

21 SABİTLER Sabitler, sahip oldukları değerler ile kullanılan bilgi tanımlamalarıdır. Özellikle belli (bilinen) değerlerin kullanımını sağlar. Kodlamayı ve kodun okunabilirliğini kolaylaştırır. Sabitlerin değeri bir sayı ya da karakter olabileceği gibi bir ifade de olabilir. Sabitlerin kapsamı da değişken kapsamı kurallarına benzer. Const pi = 3.141559 Const a = “Tork“ Const b = “Nm“ Private Sub Form_Activate() Print a, b, pi End Sub Örnek: Const adı Tanımlama:

22 ARİTMETİK İŞLEMLER VB’te kullanılan aritmetik işlemler ve matemetiksel işaretler şunlardır. Toplama+ Çıkarma- Çarpma* Bölme/ Tamsayı bölme\ Bölmede kalanmod Üs alma^ Karakök almasqr()

23 Toplama ve çıkarma işlemi Toplama ve çıkarma işlemi iki basit matematiksel işlemdir. Toplama işleminde sayıların toplanma sırası önemli değildir. Ancak çıkarma işleminde işlemler soldan sağa doğrudur Sonuc = 20+12 Sonuc = 20-12 Örnek: Önce ikinci sayı birinci sayıdan çıkarılır. Ardından kalandan üçünçü sayı çıkarılır. (Sonuç=3) Sonuc = 20+12+5 Sonuc = 20-12-5 String verilerin toplanması İki karekter bilgi + veya & operatörü ile birleştirilebilir. Örnek: Sonuc = “Visual” + “ ”+ “Basic” Sonuc = “Visual” & “ ”& “Basic” Sonuc = “Visual Basic”

24 Çarpma, Bölme ve Tamsayı Bölme İşlemleri Çarpma işlemi toplama işlemi gibi düzdür. Sayılar sırasıyla birbiri ile çarpılarak sonuç elde edilir. Sonuc = 20*12 Örnek: Bölme işleminde ise birinci sayının ikinci sayıya bölünmesiyle elde edilir. Sonuc = 20/12 Örnek: Sonuc = 1.66 Tamsayı bölme işleminde bölüm sonucunun tamsayı kısmı döndürülür. Sonuc = 20\12 Örnek: Sonuc = 1 Sonuc = 240

25 Üs ve Mod İşlemi Bir sayının üs alma işlemi için ^ operatörü kullanılır. Örnek: Sonuc = 3 ^ 2 Sonuc = 10 ^ 0 Sonuc = 10 ^ -2 Sonuc = 9 Sonuc = 1 Sonuc = 0.01 Mod işlemi bölme işleminde kalanı verir. Sonuc = 11 mod 3 Örnek: Sonuc =2

26 Aritmetik Operatörlerde İşlem Önceliği Aritmetik ifadelerde öncelik parantez içindeki ifadededir. Parantez kullanılmıyorsa operatörlerin öncelikleri aşağıdaki gibidir 1. Üs alma 2. Negatif 3. Çarpma ve bölme 4. Tamsayı bölme 5. Mod işlemi 6. Toplama ve çıkarma

27 Karşılaştırma operatörleri Bu operatörler ile verilen ifadeler arasında karşılaştırmalar yapılır. 1.= operatörü (eşit) 2. operatörü (eşit değil) 3.>, >= operatörü (büyük, büyük eşit) 4.<, <= operatörü (küçük, küçük eşit) A=12: B=45 Sonuc = (A=B) Sonuc=False C=23: D=23 Sonuc = (C=D) Sonuc=True Örnek:

28 Mantıksal Operatörler 1. Aritmetik operatörler ^, *, /, \, mod, +,-, & 2. Karşılaştırma operatörleri =, <>,, = 3. Mantıksal operatörler not, and, or, xor VB Operatörlerinde İşlem Önceliği 1. AND (VE) Örnek : if a>50 and b>70 then 2. OR (VEYA) Örnek : if a>50 or b>70 then 3. NOT (DEĞİL) Örnek : if not a=50 then 4. XOR (AYNI İSE 0 FARKLI İSE 1 YAP) Örnek : Print 11001101 xor 00110000 ’11111101


"3. DEĞİŞKENLER Değişkenlerin kullanım ve tanımlanma şekli, o dilde program yapmayı ve programların anlaşılırlığını etkileyen önemli faktörlerden biridir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları