Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI TORBA KANUNU YAPILAN DÜZENLEMELER Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI TORBA KANUNU YAPILAN DÜZENLEMELER Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş."— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI TORBA KANUNU YAPILAN DÜZENLEMELER Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

2 KANUN’UN GETiRDiĞi KOLAYLIKLAR NELERDiR? Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

3 K ANUNUN G ETIRDIĞI K OLAYLıKLAR Tahsilatın Hızlandırılmasına (Ödemelerin Kolaylaştırılmasına) İlişkin Hükümler Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Hükümler Stok Beyanı ve Bilanço Düzeltilmesine İlişkin Hükümler SGK’ya Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Alacaklara İlişkin Hükümler Varlık Barışı 5811 sayılı Kanun Hakkında Düzenleme Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

4 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Kesinleşmiş alacakların ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

5 2. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı. Katma değer vergisinde artırım. Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

6 3. STOK BEYANI VE BİLANÇO DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

7 Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. Dava safhasında bulunan veya dava açma süresi sona ermemiş idari para cezalarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 4. SGK’YA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

8 4. SGK’YA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER (DEVAM) Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarlarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. Sosyal güvenlik borç yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin hükümler. Sigortalılık süreleri durdurulanların ihya prim borçlarına ilişkin hükümler. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

9 5. V ARLıK B ARıŞı 5811 SAYıLı K ANUN H AKKıNDA D ÜZENLEME Varlıklarını süresi içinde Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeyenler, Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanların, Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenler Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

10 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

11 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Hangi Borçlar Af Kapsamındadır? Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

12 ALACAKLI İDAREALACAK TÜRÜ Maliye Bakanlığı Vergiler, Vergi Cezaları, gecikme zammı ve gecikme faizleri Gümrük Müsteşarlığı Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zamları İl özel idareleri Harç ve katılma payı alacakları Belediyeler (Büyükşehir belediyeleri dahil) Vergi, tarifeden doğan ücret ve su bedeli alacakları Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları Büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idareleri Su ve atık su bedeli TEDAŞ TEDAŞ'a ve TEDAŞ'ın ortak olduğu dağıtım şirketlerinin elektrik alacakları YURT-KUR Öğrenim ve katkı kredisi alacakları TRT Elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretleri KOSGEB Desteklerden kaynaklanan alacaklar TOBB TOBB'un ve bu birliğe bağlı odaların aidatları Organize San. Bölgeleri Elektrik, su, doğalgaz ve yönetim aidatları

13 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Kanundan yararlanmak için ne zaman, nasıl ve nereye başvurulacak? Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde, borçlu olunan vergi daireleri, belediyeler ve gümrük idarelerine başvurulacaktır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

14 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Hangi tarihe kadar ödenmemiş, hangi vergileri kapsamaktadır? Kanun kapsamına giren alacaklar; 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden ve kesinleşen alacakları kapsıyor. Söz konusu tarih sosyal güvenlik kurumu alacakları için 2010 Kasım ve önceki aylar için geçerli. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

15 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Ödenmeyen vergilerin ne kadarı af edilecek, ne kadarı ödenecek? 31.12.2010 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar ödenmeyen vergilerin gecikme zamları silinecek, bunun yerine geçen süreler için TEFE/ÜFE oranında gecikme zammı ilave edilip taksitlendirilerek ödenecektir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

16 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER 26/1/2008 vadeli 2.500,-TL gelir (stp) vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.050,11 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 4.550,11 TL dir. Ödenecek Gelir (Stopaj) Ver 2.500,00 TEFE/ÜFE 619,06 Toplam 3.119,06 Vazgeçilen Gecikme Zammı 2.050,11 Toplam 2.050,11 Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

17 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Yeni ödeme planındaki vadeler (taksitler) nasıl belirlenecek? Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

18 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Yeni ödeme planındaki vadeler (taksitler) nasıl belirlenecek? YAPILACAK ÖDEMENĠN TAKSİT VE KATSAYI HESABI 1) 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için 1,05 2) 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,07 3) 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 1,10 4) 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit)için 1,15 Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

19 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde ne olur? Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

20 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Taksitler, kredi kartı kullanılarak ödenebilir mi? Kredi kartı ile ödeme yapmak mümkün. Yapılan düzenlemede bankaların, borçluların kredi kartı ile ödedikleri taksit tutarlarını idareye taksit aylarında tahsilat kabul edilmek suretiyle aktarması ve borçlu hesaplarına ise taksit ayında yansıtması öngörülüyor. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

21 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Taksitler, vergi iade alacağından mahsup edilebilir mi? Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular, bu alacaklarının kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir. Mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

22 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergiler ne olacak? Kanunun yayımlandığı tarihte incelemesi devam eden, kesinleşmemiş veya mahkemesi devam eden mükellefler, davalarından vazgeçerler ise vergi asıllarının %50’si silinecek, kalan kısım af kapsamına girecek. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

23 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Ocak/2008 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucu mükellef adına 80.000,-TL katma değer vergisi tarh edilmiş ve 80.000,-TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Ödenecek KDV 40.000,00 TEFE/ÜFE 8.926,12 Toplam 48.926,12 Vazgeçilen KDV 40.000,00 Vergi ziyaı 80.000,00 Gecikme Faizi/Zammı 76.659,68 Toplam 196.659,68 Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

24 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Kesinleşmemiş veya incelemesi devam eden vergiler ne olacak? 6111 sayılı Kanunun matrah artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edileceğini öngördüğünden; bu madde hükümden yararlanmak için başvuru süresi, söz konusu işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak düzenlenmiştir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

25 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Kesinleşmemiş veya incelemesi devam eden vergiler için bu kanundan yararlanma nasıl olacak? Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. İlgili madde hükmüne göre yapılandırılan tutarı ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

26 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanname verilebilecek mi? 31.12.2010 tarihinden önceki dönemleri kapsayacak şekilde verilmesi gerektiği halde verilmemiş (maliye, belediye, gümrük idareleri) beyannamelerin, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen iki ay içerisinde pişmanlıkla verilmesi halinde tahakkuk eden vergiler bu kanun kapsamında değerlendirilir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

27 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER 01.01.2011 tarihinden sonra tahakkuk ettiği halde ödenmemiş vergiler af kapsamına girer mi? Düzenleme, 31.12.2010 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş vergileri kapsamaktadır. Ancak, 2010 ve önceki yıllara ilişkin olup kanunun yayımlandığı tarihe kadar beyan edilmemiş ve iki ay içerisinde pişmanlıkla beyan edilen vergilerin tahakkuku 2011 yılında olsa bile bu kanun kapsamında değerlendirilir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

28 1. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA (ÖDEMELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER 2010 yılına ilişkin tahakkuk edip ödenmemiş geçici vergiler af kapsamına girer mi? Düzenleme, 2010 yılında tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle bu madde hükmünden yararlanılır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

29 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

30 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Matrah/Vergi Artırımı Kapsamına Hangi Vergiler Giriyor? Yıllık gelir vergisi Kurumlar vergisi Katma değer vergisi Ücret stopajları Serbest meslek stopajları Kira stopajları Yıllara sari inşaat işlerinde istihkak (hak ediş) bedelleri Çiftçilerden satın alınan zirai mahsullere ilişkin stopaj Esnaf muaflığından doğan stopajlar Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

31 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Matrah/vergi artırımı için son başvuru tarihi nedir? Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler, Kanun’un yayım tarihi olan 25/02/2011 tarihini takip eden ikinci ayın sonu olan 02/05/2011 tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvurarak artırımda bulunabileceklerdir. Başvuru yazılı yapılmazsa, matrah artırımı amacına ilişkin olsa dahi, hesapladıkları vergilerini vergi dairesine yatırmaları, bu mükelleflerin haktan yararlanmaları sonucunu doğurmayacaktır. Öte yandan, kanun kapsamındaki yıllarda değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlar, matrah artırımında bulundukları yıl ve dönemlerde hangi vergi dairesinin mükellefi iseler, o vergi dairesine yazılı başvuru yapacaklardır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

32 G ELIR VE K URUMLAR VERGISI M ATRAH A RTıRıMı Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

33 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri hangi yıllar için matrah artırabilir, sonucu ne olur ? Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri tarafından 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında belirtilen oranlarda bildirimde bulunmaları halinde ilgili yıllar incelemede bulunulmayacaktır ilave tarhiyat yapılmayacaktır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

34 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri hangi vergi türleri için matrah artırabilir ? Gelir/kurumlar vergisi, Katma değer vergisi, Gelir/kurumlar (stopaj) vergisi Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

35 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Matrah artırımından, sahte fatura düzenleyenler veya kullananlar yararlanabilecek mi? 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, bu Kanun hükümlerinden yararlanamazlar. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

36 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Matrah artırımı sonucu ödenecek vergi gider yazılabilir veya indirim konusu yapılabilir mi? Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez. KDV yönünden İndirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

37 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Matrah artırımı yapılan dönemlerde süresinde verilmeyen beyannamelere ceza uygulanır mı? Mükelleflerin, bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle 213 sayılı Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

38 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Ödenecek Vergi Oranı (%) Beyannamesi & Vergisini Aksatmayanlara 20063019.110,002015 20072520.650,002015 20082022.440,002015 20091524.460,002015

39 GELİR (BİLANÇO) SERBEST MESLEK MATRAH ARTIRIMI Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU (BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR ) & SERBEST MESLEK ERBABI Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Ödenecek Vergi Oranı (%) Beyannamesi & Vergisini Aksatmayanlara 2006309.550,002015 20072510.320,002015 20082011.220,002015 20091512.230,002015

40 İŞLETME DEFTERİ TUTANLAR MATRAH ARTIRIMI Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU İŞLETME DEFTERİ TUTANLAR Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Ödenecek Vergi Oranı (%) Beyannamesi & Vergisini Aksatmayanlara 2006306.370,002015 2007256.880,002015 2008207.480,002015 2009158.150,002015

41 GELİR VERGISI BASIT USUL VERGI MATRAH ARTIRIMI Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. BASİT USUL VERGİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Ödenecek Vergi Oranı (%) Beyannamesi & Vergisini Aksatmayanlara 200630955,002015 2007251.032,002015 2008201.122,002015 2009151.223,002015

42 KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN MATRAH ARTIRIMI Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. GAYRIMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER (KİRA GELİRİ) YIL ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) ÖDENECEK VERGİ ORANI (%) 20061.910,0020 20072.064,0020 20082.244,0020 20092.446,0020

43 GELİRİ YUKARIDAKİ TABLODA BULUNMAYANLARIN MATRAH ARTIRIMI Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. DİĞER GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIMI (İşletme Hesabına Göre Defter Tutanlara Uygulanan Matrahla Aynısı) Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Ödenecek Vergi Oranı (%) Beyannamesi & Vergisini Aksatmayanlara 200630 6.370,002015 2007256.880,002015 2008207.480,002015 2009158.150,002015

44 ÜCRET YÖNÜNDEN MATRAH ARTIRIMI Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU (ÜCRET YÖNÜNDEN) Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Artırıma İlişkin Diğer Açıklamalar 20065 Muhtasar Beyannamede Yer Alan Ücret Ödemelerine İlişkin Tutarların Yıllık Toplamı İlgili yılda beyanname en az bir beyanname verilmiş olması halinde bir yıla iblağ edilerek hiç beyanname verilmemiş olması halinde aylık prim hizmet belgeleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda, aylık prim hizmet belgesinin olmaması halinde ise en az iki asgari ücret 20074 20083 20092

45 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Zararla kapatılan dönemlere matrah artırımı bulunursa geçmiş yıl zararları mahsup edilebilir mi? Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların % 50’si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

46 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Mükellefiyet Kayıtları Olup da Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Zarar Beyan Etmiş veya Hiç Beyanname Vermemiş Olan Mükellefler ile Faaliyette Bulunduğu veya Gelir Elde Ettiği Halde Mükellefiyet Tesis Ettirmemiş Olan Kurumların Matrah Artırımı nasıl olacaktır? Kurumlar Vergisi asgari artırım miktarından az olmamak üzere, matrah beyanında bulunmaları şartıyla, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

47 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 15 Nisan 2006 tarihinde işe başlayan ve bilanço esasına göre defter tutan bir gelir vergisi mükellefinin 2006 yılı için matrah ve vergi artırımda bulunmak istemesi halinde, bu kıst dönem için dikkate alacağı asgari matrah nasıl hesaplanacaktır? [(9.550/12) x 9=] 7.162,50 TL'den az olamayacaktır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

48 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Özel hesap dönemine sahip mükellefler matrah artırımını nasıl olacaktır? Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, ilgili özel hesap dönemlerinin kapandığı yıl itibarıyla matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Örneğin 1/6/2008 - 31/5/2009 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2009 takvim yılı için belirlenen matrah artırım oranlarını veya asgari matrah tutarlarını dikkate almak suretiyle matrah artırımı hükümlerinden yararlanabilecektir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

49 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Yıllara sari inşaat işlerinde matrah artırımı nasıl olacak? Mükellefler 2006 ila 2009 yılları arasında her bir yıl için; istihkak ödemelerinin gayrisafi tutarı üzerinden % 1 oranında hesaplayacakları ilave vergiyi ödeyerek yararlanabilecekler. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

50 K ATMA D EGER V ERGISI MATRAH A RTıRıMı Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

51 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Katma Değer Vergisi mükellefleri hangi yıllar için matrah artırabilir, sonucu ne olur? 2006, 2007, 2008 ve 2009 Yıllarına İlişkin her bir yıl ayrı ayrı ele alınmak koşuluyla 6111 sayılı yasada yer alan oranlarda KDV artırımı yapılması ve söz konusu vergiyi ödemeyi kabul etmeleri halinde ilgili yıllara ilişkin KDV inceleme ve tarhiyat yapılmayacağı hüküm altına alınmaktadır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

52 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Katma Değer Vergisi mükelleflerinden matrah artıranlar hiç incelenmeyecek mi? İncelenmeyecek; Ancak Artırımda bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırımda bulunulan dönemler için “Sonraki Dönemlere Devreden KDV ” varsa bu yönden inceleme yapılabilecek. Bu dönemler için tarhiyat önerilemeyecek, elde edilen bulgular artırımda bulunulmayan dönemlerdeki tarhiyatlar için kullanılabilecektir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

53 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Katma Değer Vergisi mükelleflerinden matrah artıranlar ve iade hakkı doğuran işlemi olan hiç incelenmeyecek mi? İncelenecek; Artırımda bulunulan dönemler için iade hakkı doğuran işlemlerden ya da ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade ve terkin taleplerine ilişkin olarak vergi incelemesi yapılabilecektir. İnceleme sonunda artırımda bulunulan dönemler için terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere tarhiyat yapılabilecektir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

54 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Tecil-Terkin, Kısmi tevkifat, Sorumlu sıfatıyla verilen KDV, Özel hesap dönemine tabi mükellefler için uygulama nasıl olacaktır? Tecil edilen KDV hesaplamada dikkate alınmayacak Satıcılar sadece kendileri tarafından beyan edilen kısım hesaplamaya dahil edilecektir. Alıcılarda hesaplamalarda yıllık toplama dahil etmeyeceklerdir. Özel hesap hesaplamayı ilgili takvim yılı bazında yapacaklardır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

55 2.MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Katma değer vergisi yönünden hiç beyanname vermeyen mükellefler matrah artırımı yapılabilir mi? Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla, artırılan matrah üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu maddeden yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

56 KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI TABLOSU Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Artırıma Esas Alınacak Tutar 20063 İlgili Yıllarda Hesaplanan K.D.V. 20072,5 20082 20091,5

57 3. STOK BEYANI VE BİLANÇO DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

58 3. STOK BEYANI VE BİLANÇO DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Stok, demirbaş teçhizat ve demirbaşa ilişkin düzenlemenin mahiyeti nedir? Torba yasanın vergi mükelleflerine getirdiği bir başka olanak ta stok beyanı. Bu kapsamda mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar yer almakta. Şöyle ki; kayıtlarda Yer almayan ancak işletmede var olan emtia, demirbaş, teçhizat, makineler ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan emtia ile ilgili olarak düzeltme yapılabilecek. İşletmede mevcut olanlar için KDV yükümlülüğü indirimli olarak yerine getirilecektir (%18 KDV ye tabi olanlar için %10 diğerleri için KDV oranının yarısı dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır). Kayıtlarda olduğu halde işletmede olmayan mallarla ilgili vergi yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmesi koşulu ile düzeltme yapılabilecektir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

59 3. STOK BEYANI VE BİLANÇO DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Stok affı için ne zamana kadar, nereye başvurulur, vergisi ne zaman ödenir ? Mükellefler, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirir. Çıkan vergi ise, beyanname verme süresi içinde ödenir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

60 3. STOK BEYANI VE BİLANÇO DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Stok beyanı ÖTV Kapsamındaki Mallar için ise ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi nasıl olacaktır? Mükellefler, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV ’yi belirtilen beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri halinde, bu mallar bakımından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün uygulanmaması öngörülmüştür. Bu şekilde beyan edilerek ödenen ÖTV için vergi cezası kesilmeyecektir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

61 TİCARİ MAL (SATIŞA ARZ EDİLEN EMTİA) Defter Kayıtlarında İşletmede Vergilemeye Esas Tutar Ödenecek KDV (%) Ödenen KDV İndirimi (1 No.lu KDV Beyannamesi) (2 No.lu KDV Beyannamesi) YokMevcutRayiç Bedel %18 KDV oranına tabi mallar için %10 diğerleri için KDV oranının %50’si 2 No.lu KDV ile ödenen KDV 1 No.lu KDV Beyannamesind e İndirim Konusu Yapılabilir MevcutYokMaliyet+Kar Tüm Vergisel Yükümlülükler Yerine Getirilir (Fatura Düzenlenir). ---------------- MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR Defter Kayıtlarında İşletmede Vergilemeye Esas Tutar Ödenecek KDV (%) Ödenen KDV İndirimi (2 No.lu KDV Beyannamesi) YokMevcutRayiç Bedel %18 KDV oranına tabi mallar için %10 diğerleri için KDV oranının %50’si Beyan edilen ve Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılamaz

62 3. STOK BEYANI VE BİLANÇO DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Kasa fazlası ve Ortaklarda alacaklarla ilgili düzenleme nedir? 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların çektikleri paralar veya belgeleyemedikleri giderler nedeniyle ortaklar cari hesabında biriken veya kasada kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların 31.12.2010 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır). Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacak. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

63 KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTİLMESİ Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. KASA VEYA ORTAKLAR CARİ HESABI TÜRÜ DEFTER KAYITLARI İŞLETMEDEKİ MEVCUDİYETİ VERGİLENDİRMEYE ESAS TUTAR Ödenecek Vergi Oranı (%) Kasa Hesabı (100) VarYokKayıtlı Tutar3 Ortaklar Cari (131) Fiktif Değerler Sonucu Oluşan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar - Ortaklara Borçlar 3

64 5. V ARLıK B ARıŞı 5811 SAYıLı K ANUN H AKKıNDA D ÜZENLEME Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

65 5. V ARLıK B ARıŞı 5811 SAYıLı K ANUN H AKKıNDA D ÜZENLEME Varlık barışı 5811 sayılı kanun ile ilgili yapılan hatalar nelerdir? Varlıklarını süresi içinde Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmemeleri, Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce süresi içinde sermaye artırımında bulunmamaları, Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle tarh edilen vergileri vadesinde ödememeleridir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

66 5. V ARLıK B ARıŞı 5811 SAYıLı K ANUN H AKKıNDA D ÜZENLEME Varlıklarını süresi içinde Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeyenler ne yapmalıdır? Bu kanununu yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, bildirim veya beyana konu olan yurt dışında bulunan varlıklardan Türkiye’ye getirmeleri veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeleri sonucu ve 5811 sayılı kanundan faydalanabilir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

67 5. V ARLıK B ARıŞı 5811 SAYıLı K ANUN H AKKıNDA D ÜZENLEME Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlar ne yapmalıdır? Bu kanununu yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyana konu yurt içinde bulunan varlıkları nedeniyle sermaye artırımında bulunmaları halinde, 5811 sayılı Kanunda yer alan diğer şartları da taşımaları kaydıyla 5811 sayılı varlık barışı kanunundan faydalanabilir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

68 5. V ARLıK B ARıŞı 5811 SAYıLı K ANUN H AKKıNDA D ÜZENLEME Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenler ne yapmalıdır? 5811 sayılı kanuna göre bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlerden; daha önce ödemede bulunanlar ile vergi aslı ve bu Kanuna göre hesaplanacak tutarı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödeyenler ve 5811 sayılı kanundan faydalanabilir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.

69 Katılımınızdan Dolayı Teşekkür Ederiz …


"6111 SAYILI TORBA KANUNU YAPILAN DÜZENLEMELER Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları