Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRUSELLOZ Dr. Can Murat BEKER. TANIM 4Brucella bakterilerince oluşturulur, 4Akut başlangıçlı; yüksek ateş, splenomegali, gece terlemesi, eklem ağrısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRUSELLOZ Dr. Can Murat BEKER. TANIM 4Brucella bakterilerince oluşturulur, 4Akut başlangıçlı; yüksek ateş, splenomegali, gece terlemesi, eklem ağrısı."— Sunum transkripti:

1 BRUSELLOZ Dr. Can Murat BEKER

2 TANIM 4Brucella bakterilerince oluşturulur, 4Akut başlangıçlı; yüksek ateş, splenomegali, gece terlemesi, eklem ağrısı ile özel, 4Sinsi başlangıçlı; romatizmal ve psikiyatrik hastalıkları taklit edebilir, 4Atipik belirti ve bulgularla seyreden kronik hastalığa kadar değişebilen çeşitlilikte klinik tablolara yol açabilen bir hastalıktır.

3 SİNONİMLER å Malta Humması å Akdeniz Humması å Cebelitarık Humması å Ondülan Ateş (Dalgalı Humma) å Koyun Hastalığı å Mal Hastalığı

4 TARİHÇE 1854 Kırım Savaşı’nda ilk olgu 1885 Malta, David Bruce, izolasyon 1897 Wright, Agglütinasyon Testi 1905 Zammit, keçiden, B.melitensis 1895 Bang, sığırdan, B.abortus 1914 Traum, domuzdan, B.suis

5 1953 Koyundan, B.ovis 1957 Ratdan, B.neatomae 1966 Carmichael, köpekten, B.canis I. Dünya Savaşı’nda Abdülkadir Noyan, ülkemizdeki ilk bruselloz olgusu. TARİHÇE

6 ETİYOLOJİ 20.6 µm eninde, 1.5 µm boyunda 2Gram negatif kokobasiller 2Hareketsiz; “Braunien Hareket’’ 2Sporsuz, kapsülsüz, aerop 2İntrasellüler üreyen ve böylece organizmanın koruyucu etkinliklerinden kaçınabilen bakterilerdir.

7 GRAM BOYAMA

8 BRUCELLA TÜRLERİ VE REZERVUARLARI TÜR REZERVUAR B. melitensisKeçi, koyun, sığır B. abortusSığır, at B. suisDomuz, sığır B. canisKöpek B. neatomaeÇöl faresi B. ovisKoç (epididimit) B. rangiferiRen geyiği B. marisDeniz memelisi

9 ANTİJENİK YAPILARI v Somatik A ve M, yüzeyel L zarf antijeni v B. melitensis’te M>A v B. abortus ve B. suis’te M { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2906650/slides/slide_9.jpg", "name": "ANTİJENİK YAPILARI v Somatik A ve M, yüzeyel L zarf antijeni v B.", "description": "melitensis’te M>A v B. abortus ve B. suis’te M

10 SEROLOJİK ÇAPRAZ ANTİJENİSİTE E.coli O 116 ve O 157 ý E.coli O 116 ve O 157 ý Francisella tularensis ý Salmonella O 30 ý Stenotrophomonas maltophilia ý Vibrio cholera O 1 ý Yersinia enterocolitica O 9

11 DİRENÇLİLİKLERİ  Isı ve pastörizasyona oldukça duyarlı olup; 60 0 C’de 10, %0.1 fenolde 15 dk’da tahrip olurlar.  Normal mide asidi mikroorganizmayı öldürür.  Tulum peyniri, kaşar peyniri ve yoğurt hastalığı bulaştırmaz.

12  Ahır tozunda 6 hafta,  Suda ve toprakta 10 hafta,  Gübrede 2 yıl,  Buzdolabındaki keçi peynirinde 6 ay,  Hayvan fetüsünde 75 gün,  Dondurmada 30 gün, DİRENÇLİLİKLERİ

13  Tuzsuz krema yağında, buzdolabında 142 gün,  Tereyağında 4 ay,  %10 tuzlu salamura peynirde 45 gün,  %17 tuzluda 1 ay, oda ısısındaki peynirde 2 ay canlılığını korur. DİRENÇLİLİKLERİ

14 EPİDEMİYOLOJİ  Tüm dünyada yaygın; 500 bin olgu/yıl  Akdeniz ülkeleri, Arabistan Körfezi, Asya’nın güneyi (Hindistan), Meksika, Orta ve Güney Amerika’da sık görülür.  Japonya, Uruguay ile bazı Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinde tamamen eradike edildiği bildirilmektedir.

15 İNSANLARA BULAŞMA İnfekte hayvan dokuları, kanı veya lenfasının, bütünlüğü bozulmuş deri veya konjonktivaya direkt teması, Kontamine et veya süt-süt ürünlerinin sindirim yolu ile alınması, İnfeksiyöz aerosollerin inhalasyonu. Seksüel yol?

16 TÜRKİYE’DE YILLARA GÖRE BRUSELLOZ YILLAR OLGU SAYISI ÖLÜM 1970-1980 909 3 1981-1990 17920 8 1991 4658 4 1992 6197 - 1993 6795 2 1994 8363 - 1995 8184 9

17 TÜRKİYE’DE BRUSELLOZ Hayvanlar arasında oldukça yaygındır; Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa yöreleri. Kırsal kesimlerde B.melitensis, büyük şehirlerde B.abortus infeksiyonu sıktır. B.suis infeksiyonu bildirilmemiştir.

18 Her yaşta (en sık 15-35 yaşlarda) ve her iki cinste eşit oranda görülür. En çok bulaş; çiğ sütten yapılan peynir ve krema yağlarla olur (yaz mevsiminde). Seropozitiflik % 2-6’dır. TÜRKİYE’DE BRUSELLOZ

19 3. Lenfatiklerde ilk üreme 2. İntrasellüler yaşam ve bakteriyemi 4.Hematojenyayılım ile karaciğer, K.İ., dalak v.d. lenfatik dokulara yayılım 1. GALT’tan giriş 5. Endotoksemi PATOGENEZ

20 İNTRASELLÜLER YAŞAM MEKANİZMALARI Bakteriler, fagolizozom füzyonunu engeller ve fagosite edilmelerine rağmen lizozomal enzimler ile ortadan kaldırılamazlar. Bakteriler lizozomal enzimlere dirençlidir.

21 Bakteriler adenin ve 5’-guanozin monofosfat üreterek, nötrofillerin H 2 O 2 oluşturmasını önler ve ayrıca SOD enzimleri sayesinde reaktif oksijen metabolitlerini uzaklaştırarak oksidatif mekanizmalara direnç gösterirler. İNTRASELLÜLER YAŞAM MEKANİZMALARI

22 BAĞIŞIKLIK Bağışıklıkta temel mekanizma hücreseldir; humoral immunitenin yeri oldukça sınırlıdır. Bakteri lizisi ile klinikten sorumlu olan endotoksemi gerçekleşir. Öldürülemeyen bakteriler granülomlar ile sınırlandırılmaya çalışılır. Otoantikorlar ve immun kompleksler de bulguların bir kısmından sorumludur

23 KLİNİK TABLOLAR Asemptomatik (Ambulan) infeksiyon, Akut (Tipik-Klasik form) infeksiyon, Subakut (Ondülan) infeksiyon, Kronik infeksiyon.

24 ASEMPTOMATİK İNFEKSİYON Hayvanlarla sık temasta bulunan yüksek risk gruplarında fazla görülür. Serolojik taramalarla ortaya çıkarılabilir. Hastalık tablosu/yakınma yoktur. Kişi bakteriyi taşır ve immunite baskılanınca diğer klinik formlara ilerleyebilir.

25 AKUT İNFEKSİYON Belirtiler öğleden sonraları başlar. Akşamları üşüme-titreme ile yükselen ateş, sabaha doğru bol terleme ile düşer. Ondülan Ateş. Gezici eklem-kas ağrı ve tutulumu gözlenebilir. Orşit, menenjit gibi çoklu sistem tutulumu görülebilir.

26 FİZİK MUAYENE BULGULARI Solukluk, halsizlik, ateş yüksekliği. 1/2 splenomegali, 2/3 hepatomegali. 1/5 olguda servikal/inguinal LAP. Hidrartroz, artrit bulguları belirlenebilir. Özellikle sakroileit bulunur. Kilo kaybı belirlenebilir.

27 SUBAKUT İNFEKSİYON Pekçok klinik tabloyu taklit eder, tanısal yanılgı? Subfebril ateş görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık. İnfluenza benzeri klinik tablolar. Tekrarlı ateşli periyodlar. Asemptomatik veya akut infeksiyona, bazen de kronik forma ilerleyebilir.

28 KRONİK İNFEKSİYON  İnfeksiyonun bir yıldan fazla sürmesidir.  Uygun tedavi edilmemiş, özellikle >40 yaş olgularda ve/veya fokal tutulumlarda sıktır.  1/5 olguda akut/aktif infeksiyon anamnez ve delili yoktur.

29  Psikiyatrik/romatolojik hastalıkları anımsatan tablolar görülebilir.  Kronik Yorgunluk Sendromu, depresyon, artralji ile gelebilir.  Siklik episklerit ve üveit ile hekime başvurabilir. KRONİK İNFEKSİYON

30 LABORATUVAR BULGULARI 1. Rutin Tetkikler a) Periferik kan tetkiki b) İdrar tetkiki 2. Spesifik Tetkikler a) Spesifik izolasyon b) Serolojik testler 3. Allerji Testleri 4. Biyokimyasal Testler 5. Radyolojik Tetkikler

31 SPESİFİK TETKİKLER Spesifik İzolasyon: –Hemokültür (%70-90), –Kemikiliği kültürü (>%90), –İdrar, periton, plevra sıvı kültürleri. Serolojik Testler: –Wright tüp agglütinasyon –Rose-Bengal lam agglütinasyonu –Spot test (lam agglütinasyonu) –Süt-halka testi –Spesifik antikorlar (EIA, KBR, RIA)

32 İDENTİFİKASYON Tür%10CO 2 ThioninB.fuksinK.viyolePironin B.melitensisGerekmezÜrerÜrerÜrerÜrer B.abortusGerekirÜremezÜrerÜrerÜrer B.suisGerekmezÜrerÜremezÜremezÜremez

33 BOYA İNHİBİSYON TESTLERİ

34 ROSE-BENGAL TESTİ

35 AKUT BRUSELLOZ SEROLOJİSİ

36 REKÜRRENS SEROLOJİSİ

37 SÜT-HALKA TESTİ

38 KOMPLİKASYONLAR  Osteoartiküler (%20-30) Sakroileit (%45), Periferal artrit (%40), Spondilit (%7).  Genitoüriner (%2-40) Epididimo-orşit (%10)  Nörobruselloz (%1-2)  Endokardit (%1)  Gastrointestinal (%1)  Cilt (%5)

39 SAKROİLEİT

40 ARTRİT

41 EPİDİDİMO-ORŞİT

42 DERİ DÖKÜNTÜLERİ

43 KARACİĞER ABSESİ

44 PEDRO-PONS BELİRTİSİ

45 PAPAĞAN GAGASI GÖRÜNÜMÜ

46 AYIRICI TANI a Tüberküloz a Malarya a Kollajen doku hastalıkları a Lenfomalar a Tifo a İnfektif endokardit

47 TEDAVİDE ÖNEMLİ FAKTÖRLER Etkenin intrasellüler üreme özelliği: Antibiyotikler makrofaj içine girebilmeli ve bakterisid olmalıdır. Kombine antibiyotik kullanımının gerekliliği: Tedavide başarısızlık ve antibiyotiğe karşı direnç gelişimi söz konusu olabilir.

48 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (1981) TETRASİKLİN 2 gr/gün, PO, dört eşit dozda, 6 hafta STREPTOMİSİN 1 gr/gün, İM, tek doz, 21 gün

49 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (1986) RİFAMPİSİN Sabah aç olarak, 600-900 mg/gün, PO DOKSİSİKLİN 200 mg/gün, PO, iki eşit dozda 6 HAFTA (42 GÜN) SÜREYLE

50 TEDAVİDE ÖZEL DURUMLAR Çocuk yaş grubu Osteoartiküler tutulum Nörobruselloz Endokardit Gebelik Hayvan aşıları ile temas edenler Relapslar ve kronik olgular

51 ÇOCUKLARDA TEDAVİ (<8 YAŞ) KO-TRİMOKSAZOL 10-12 mg/kg/gün trimetoprim 50-60 mg/kg/gün sulfametoksazol İki eşit dozda, PO RİFAMPİSİN 15-20 mg/kg/gün, PO, iki eşit dozda 600 mg/gün’ü aşmayacak şekilde 6 HAFTA (42 GÜN) SÜRE İLE

52 ÇOCUKLARDA TEDAVİ (<8 YAŞ) KO-TRİMOKSAZOL, 3 hafta 10-12 mg/kg/gün trimetoprim 50-60 mg/kg/gün sulfametoksazol GENTAMİSİN, 5 gün 5 mg/kg/gün, İM/İV, tek doz

53 ÇOCUKLARDA TEDAVİ (>8 YAŞ) DOKSİSİKLİN, 3 Hafta 5 mg/kg/gün, PO, iki eşit dozda GENTAMİSİN, 5 Gün 5 mg/kg/gün, İM/İV, tek doz

54 OSTEOARTİKÜLER TUTULUMDA TEDAVİ DOKSİSİKLİN, 6 Hafta 200 mg/gün, iki eşit dozda STREPTOMİSİN, 21 Gün 1 gr/gün, İM, tek doz RİFAMPİSİN, 6 Hafta 600-900 mg/gün, PO, tek doz Sedimantasyon normale dönünceye ve radyolojik iyileşme oluncaya kadar tedaviye devam edilir.

55 NÖROBRUSELLOZDA TEDAVİ DOKSİSİKLİN, 6 Hafta-6 Ay + RİFAMPİSİN, 6 Hafta-6 Ay + STREPTOMİSİN, 21 Gün veya KO-TRİMOKSAZOL, 6 Hafta-6 Ay veya III. KUŞAK SEFALOSPORİN, 6 Hafta-6 Ay + RİFAMPİSİN, 6 Hafta-6 Ay.

56 ENDOKARDİTTE TEDAVİ DOKSİSİKLİN, 6 Ay 200 mg/gün, PO, iki eşit dozda RİFAMPİSİN, 6 Ay 600-900 mg/gün, PO, tek doz STREPTOMİSİN, 21 Gün 1 gr/gün, İM, tek doz veya KO-TRİMOKSAZOL, 6 Ay 10-12 mg/kg/gün trimetoprim 50-60 mg/kg/gün sulfametoksazol

57 GEBELİKTE TEDAVİ RİFAMPİSİN, tek başına, 6 Hafta, PO, tek doz ya da KO-TRİMOKSAZOL ile kombine olarak 5 mg/kg/gün trimetoprim dozunda ya da KO-TRİMOKSAZOL + GENTAMİSİN kombine edilebilir.

58 HAYVAN AŞILARI İLE TEMAS EDENLERDE TEDAVİ DOKSİSİKLİN 200 mg/gün, PO, iki eşit dozda RİFAMPİSİN 600-900 mg/gün, PO, tek doz 21 gün süreyle verilmelidir.

59 RELAPSLARDA VE KRONİK OLGULARDA TEDAVİ Relapslar; ilk kombinasyonun tekrarı. Kronik olgularda; –Antimikrobiyal + levamizol, –4-6 haftalık kombinasyondan sonra 6 ay süre ile düşük doz oksitetrasiklin kullanımı.

60 KORUNMA VE KONTROL A. Koruyucu önlemler B. Hasta ve yakın çevresinin kontrolü C. Epidemik önlemler D. Afet önlemleri (gerekli değildir) E. Uluslararası önlemler

61 KORUYUCU ÖNLEMLER  Çiğ ya da pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin kullanımı önlenmeli; pastörizasyon veya kaynatma yöntemi uygulanmalıdır.  Risk grupları bilinçlendirilmeli ve infekte hayvanlar ile temasta dikkatli olunmalıdır.

62  Hayvanlarda ve inek sütünde hastalık araştırılmalı ve infekte hayvanlar ayırılmalıdır. Endemik bölgelerdeki koyunlar B.melitensis Rev-1, sığırlar ise B.abortus 19 suşu ile aşılanmalıdır. KORUYUCU ÖNLEMLER

63 HASTA VE YAKIN ÇEVRESİNİN KONTROLÜ  Ülke içi bildirim yapılmalıdır.  Dış ortama drene olan lezyonlar için önlem alınmalı; pürülan akıntılar dezenfekte edilmelidir.  Karantina gerekli değildir.  Temas edenlere aşı gerekmez.  İnfeksiyon kaynağı araştırılarak önlem alınmalıdır.  Spesifik tedavi uygulanmalıdır.

64 BRUSELLOZ OLGUSU İLE KARŞILAŞINCA...  Kesin tanı var ise olguyu tedaviye alınız.  Ailede ve yakın çevrede benzer yakınmaları olanları araştırınız.  Veterinerlikle iletişim kurunuz.  Hastalık ile ilgili bilgi vererek, koruyucu önlemleri anlatınız.  Bildirimde bulununuz.  Filyasyon raporunu hazırlayınız.  Olguyu sıkı izlem altına alınız.


"BRUSELLOZ Dr. Can Murat BEKER. TANIM 4Brucella bakterilerince oluşturulur, 4Akut başlangıçlı; yüksek ateş, splenomegali, gece terlemesi, eklem ağrısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları