Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 ÜNİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 ÜNİP; Üniversiteler Arası İşbirliği Programı
ÜNİP protokolü, programa katılan üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapacakları işbirliği, öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görevlendirilmesi esasları ile ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin belirlenmesi esaslarını; ortak bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması esaslarını; bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları kapsar. Yönetmelik, tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

3 ATATÜRK, CUMHURİYET, ERCİYES, FIRAT, GAZİOSMANPAŞA, İNÖNÜ KAFKAS, KARADENİZ TEKNİK, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL (21 Temmuz 2006) Amaç ve Kapsam Madde 1: a) Bu protokol, Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gaziosmanpaşa, İnönü Kafkas, Karadeniz Teknik, Yüzüncü Yıl Üniversiteleri (ACEFGİKKY) tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde, ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar. b) Bu protokol, Programa katılan üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapacakları işbirliği, öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görevlendirilmesi esasları ile ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcısı okutman ve öğretim görevlilerinin belirlenmesi esaslarını ortak bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması esaslarını bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları kapsar.

4 Dayanak Madde 2: Bu protokol, 2547 sayılı Yasa’nın 40. maddesine; 2547 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanan Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmeliğe (R.G /26125); 2547 sayılı Yasa’nın 65. maddesi hükmü gereğince hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (R.G /22683) 18. maddesinin (e) fıkrası([1]) ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyişi Yönetmeliğinin Ek Maddesine([2]) (R.G /23757) dayanmaktadır.

5 Kurul ve Sekretarya Madde 3:
a) ACEFGİKKY İşbirliği Programı ilgili üniversite rektörlerinden oluşan üst kurul tarafından planlanır ve yürütülür. b) ACEFGİKKY üniversiteleri arasındaki ön lisans ve lisans eğitim- öğretiminde işbirliği, ortak lisansüstü eğitimi, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili işlemler, üniversitelerin rektörleri tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı başkanlığında ilgili müdürlerden, dekanlardan ve enstitü müdürlerinden oluşan ayrı alt kurullar tarafından yürütülür. İşbirliği alanının niteliği, kapsamı ve özelliğine göre birden fazla alt kurul kurulur. c) Ön lisans veya lisans eğitim-öğretiminde işbirliği yapılacak alanlar, ilgili müdürler veya dekanlar (alt kurul) tarafından hazırlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, müdürler veya dekanlar tarafından bağlı bulundukları üniversite rektörlüklerine sunulur. Bu alanlardaki işbirliği ile ilgili işlemler rektör tarafından yürütülür.

6 d) Açılacak ortak lisansüstü eğitim programları enstitü müdürleri (alt kurul) tarafından hazırlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, enstitü müdürlerince bağlı bulundukları üniversite rektörlüklerine sunulur. Ortak lisansüstü eğitim program(lar)ının hangi üniversitede açılacağı ACEFGİKKY üniversiteleri rektörleri (üst kurul) tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’na başvuru işlemlerini belirlenen üniversite rektörlüğü yürütür. e) Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalar üniversitelerin rektörleri tarafından görevlendirilen rektör yardımcıları (alt kurul) tarafından hazırlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, rektör yardımcıları tarafından bağlı bulundukları üniversite rektörlerine sunulur. Bu alanlardaki ortak çalışmalar ile ilgili işlemler rektör tarafından yürütülür. f) İşbirliği programının sekretaryasını yürütecek üniversite, her yıl Haziran ayı içinde yapılan toplantıda belirlenir.

7 Uygulama Madde 4: a) İşbirliği programı kapsamındaki üniversitelerde ön lisans veya lisans eğitim- öğretiminde, lisansüstü eğitim programlarında görev alan öğretim üyelerinin yolluk ve ders ücretlerinin hesaplanmasında 2547 sayılı yasanın 40/d maddesi esas alınır. b) Öğretim üyeleri, işbirliği programı kapsamındaki üniversitelerin lisansüstü programında ders açabileceği gibi, lisansüstü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı okutman ve öğretim görevlileri, işbirliği programı kapsamındaki üniversitelerin enstitülerinde açılmış ortak programlara kayıt olabilir. ACEFGİKKY üniversiteleri arasında bu amaçla karşılıklı öğretim üyesi görevlendirilmesinde, öğrenci, öğretim yardımcısı okutman ve öğretim görevlilerinin ortak programlara kayıt olmasında gerekli izin ve kolaylık sağlanır. c) ACEFGİKKY İşbirliği Programı çerçevesinde lisansüstü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı okutman ve öğretim görevlileri, ilgili üniversite/enstitü tarafından belirlenmiş asgari başvuru koşullarını sağlar durumda olmalıdır. Bunların işlemleri, bağlı bulundukları üniversitelerin izni ile kaydoldukları üniversitenin lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. d) Ortak lisansüstü eğitim programına kaydolan öğrenci, öğretim yardımcısı okutman ve öğretim görevlileri, bulundukları üniversitelerdeki görev ve yükümlülüklerini aksatmayacak biçimde düzenlenecek haftalık bir programa göre derslere devam etmekle yükümlüdür.

8 Diğer Hükümler Madde 5: Bu protokolde açıkça hüküm bulunmayan konularda 2547 sayılı Yasa hükümleri ile 2547 sayılı Yasanın 65. maddesi gereğince hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (R.G /22683) uygulanır. Madde 6: İşbirliği programına katılmak isteyen üniversiteler, programın sekretaryasını yürüten üniversite rektörlüğüne başvururlar. İstek, üst kurulun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

9 Yürürlük Madde 7: Bu protokol, ACEFGİKKY kapsamındaki üniversitelerin senatolarında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve ilgili üniversite rektörleri tarafından yürütülür. Protokolün 6. maddesi uyarınca İşbirliği Programına katılma talebinde bulunan üniversiteler, üst kurul kararının kendilerine bildirilmesinden ve bu protokolün senatolarında kabulünden sonra, Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile İşbirliği Programı etkinliklerine girerler.

10 ([1]) Madde 18 (e) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. ([2]) EK MADDE. İki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek lisansüstü programlar açılabilir. Ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşları da, ortak lisansüstü programlar açmak için yükseköğretim kurumlarına öneride bulunabilirler. Bu öneriler, yukarıda belirtilen usule göre sonuçlandırılır. Bu şekilde açılacak lisansüstü programların uygulama esaslar ı bu Yönetmelik ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından ortaklaşa belirlenir.

11 ÜNİP Kapsamındaki Üniversiteler
Adıyaman Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ardahan Üniversitesi Artvin Çoruh Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Batman Üniversitesi Bayburt Üniversitesi Bingöl Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi Bozok Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Dicle Üniversitesi Düzce Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Erzurum Teknik Üniversitesi Fırat Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gedik Üniversitesi Giresun Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi Hakkari Üniversitesi Iğdır Üniversitesi İnönü Üniversitesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Kahramanmaraş Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mardin Artuklu Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Muş Alparslan Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi Ordu Üniversitesi Rize Üniversitesi Siirt Üniversitesi Şırnak Üniversitesi Toros Üniversitesi Tunceli Üniversitesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

12 ÜNİP’e Başvuru Aşamaları
Ögretim elemanı bağlı bulunduğu birime dilekçeyle ekinde başvurulacak üniversitenin istediği belgelerle başvurması İlgilinin dilekçesinin kabul edilip, onay verilerek akademik birim amirince imzalı üst yazı ile Koordinatörlüğümüze bildirilmesi Gelen başvurunun Rektör imzası ile ilgili üniversiteye gönderilmesi. Başvurusu kabul edilen öğretim elamanlarının karşı üniversite tarafından tarafımıza bildirilmesi. Başvurusu kabul edilen öğretim elamanlarının ilgili üniversitelere gidip kaydını yapması ile ÜNİP başvurusu tamamlanmış olacaktır.

13 ÜNİP’ten Yararlanan Akademik Personelimizin Yıllara Göre Dağılımı
YIL SAYI 2007 1 2008 2 2009 10 2010 2011 7 2012 2013 6   Toplam  37

14 ÜNİP’ten Yararlanılan Üniversite ve Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplam Dicle Üniversitesi 8 - 1 10 Fırat Üniversitesi 14 2 18 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 Çukurova Üniversitesi İnönü Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Siirt Üniversitesi 37

15 Hedefler ÜNİP’e ortak Üniversiteler içerisinde ortaklık olanaklarını en iyi değerlendiren Üniversite olmamızın yanı sıra; Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların giderilmesi, Ortak laboratuvar vb. imkanlardan yararlanılmasının arttırılması, Akademik yaşama yeni başlamış tüm personelimizin lisansüstü eğitime özendirilmeleri, çabalarımız sürdürülecektir.

16 Üniversitelerin ÜNİP Temsilcileri
Enstitüsü ve Görevi Rektör Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Diğer Enstitü Müdürleri

17 ÜNİP WEB Sitesi (Kurulum Aşamasında)

18 ÜNİP Toplantısı (İnönü Üniv.) YÖK ile Telekonferans

19 BTÜ’den selam… Ruhun Şad olsun.
Teşekkürler…


"ÜNİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları