Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK İ YE’DE TE Ş V İ K VE DESTEKLER PROJE YÖNET İ M MERKEZ İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK İ YE’DE TE Ş V İ K VE DESTEKLER PROJE YÖNET İ M MERKEZ İ."— Sunum transkripti:

1 TÜRK İ YE’DE TE Ş V İ K VE DESTEKLER PROJE YÖNET İ M MERKEZ İ

2 TÜRKİYE’DE TEŞVİK VE DESTEKLER ULUSAL FONLAR Kalkınma Bakanlığı Destekleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri ULUSLARARASI FONLAR AB Mali Yardımları Kapsamında Sağlanan Destekleri Büyükelçilik Fonları PROJE YÖNETİM MERKEZİ2

3 Teknik Destek Proje Teklif Çağrıları Doğrudan Faaliyet Desteği Güdümlü Proje Desteği Kalkınma Bakanlığı Destekleri (İSTKA) PROJE YÖNETİM MERKEZİ3

4 Teknik Destek Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür. Proje Teklif Çağrısı Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Doğrudan Faaliyet Desteği Ajansın, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verdiği desteklerdir. Güdümlü Proje Desteği Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. PROJE YÖNETİM MERKEZİ4

5 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri Bakanlık Desteği San-Tez Ar-Ge Destek Programı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Teknogirişim Sermaye Desteği Patent Destek Programı Yatırım Destek Programı Ar-Ge Ürünleri Pazarlama Destek Programı TÜBİTAK KOSGEB PROJE YÖNETİM MERKEZİ5

6 Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir. SAN-TEZ DESTEK PROGRAMI PROJE YÖNETİM MERKEZİ6

7 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak; Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine katkıda bulunmaktır. PROJE YÖNETİM MERKEZİ7

8 AR-GE MERKEZLERİ Bu Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanacak; Ar-Ge Merkezleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Teknogirişim Sermaye Desteği ile ilgili işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir. PROJE YÖNETİM MERKEZİ8

9 REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ise Stratejik İşbirliği yapan bir veya daha fazla işletmenin maddi, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle yürüttükleri projelerdir. En az iki işletme tarafından başvuru yapılabilir. PROJE YÖNETİM MERKEZİ9

10 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. PROJE YÖNETİM MERKEZİ10

11 PATENT DESTEK PROGRAMI YATIRIM DESTEK PROGRAMI AR-GE ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI PROJE YÖNETİM MERKEZİ11

12 Sanayi Proje Destekleri Akademik Destekleri Bilim ve Toplum Proje Destekleri AB Çerçeve Programları Destekleri İkili ve Çoklu İşbirlikleri TÜBİTAK Destekleri PROJE YÖNETİM MERKEZİ12

13 Sanayi Proje Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 1505 - TÜBİTAK Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 1512 – TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Akademik Destekleri 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 – Hızlı Destek Programı 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 1008 – Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 1010 – Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı 1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 – Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Program 3501 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) PROJE YÖNETİM MERKEZİ13

14 Bilim ve Toplum Proje Destekleri 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı AB Çerçeve Programları Destekleri Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği Katılımı Özendirme Ödül Destek Desteği Proje Önerisi Ön- Değerlendirme Desteği İkili ve Çoklu İşbirlikleri İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları COST Programı Projeleri ESF- Avrupa Bilim Vakfı Projeleri PROJE YÖNETİM MERKEZİ14

15 KOBİ Proje Destek Programı Tematik Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Genel Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı Kredi Faiz Desteği Laboratuvar Hizmetleri KOSGEB Destekleri PROJE YÖNETİM MERKEZİ15

16 Kültürel Faaliyetlerin Teşviki Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korumasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; Kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; Sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi; Toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini; Ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması; Kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesidir. PROJE YÖNETİM MERKEZİ16

17 T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Programın amacı; gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmaktadır. PROJE YÖNETİM MERKEZİ17

18 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Ticarileştirme Projeleri Desteği İleri Teknoloji Projeleri Desteği Ar-Ge Proje Destekleri Çevre Teknolojileri Desteği Enerji Verimliliği Desteği Çevre Proje Destekleri PROJE YÖNETİM MERKEZİ18

19 Uluslararası Fonlar AB Mali Yardımları Kapsamında Sağlanan Destekleri Büyükelçilik Fonları (Uluslararası Fonlar) Japonya Büyükelçiliği Kanada Büyükelçiliği Avustralya Büyükelçiliği İngiltere Büyükelçiliği PROJE YÖNETİM MERKEZİ19

20 1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı TÜBİTAK 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı 223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği İstanbul Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Sanayi Tezleri Programı San-Tez Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C Başbakanlık Tanıtma Fonu Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı AÇIK ÇAĞRILAR PROJE YÖNETİM MERKEZİ20

21 TEŞEKKÜRLER... PROJE YÖNETİM MERKEZİ http://pym.fsm.edu.tr/http://pym.fsm.edu.tr/ PROJE YÖNETİM MERKEZİ21


"TÜRK İ YE’DE TE Ş V İ K VE DESTEKLER PROJE YÖNET İ M MERKEZ İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları