Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İnsanın duygusunu, düşüncesini, bilgisini çeşitli yollarla karşısındakine aktarma işlemine İLETİŞİM denir. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İnsanın duygusunu, düşüncesini, bilgisini çeşitli yollarla karşısındakine aktarma işlemine İLETİŞİM denir. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net."— Sunum transkripti:

1

2

3  İnsanın duygusunu, düşüncesini, bilgisini çeşitli yollarla karşısındakine aktarma işlemine İLETİŞİM denir.

4  İletişim iki insan birbirini fark etmesiyle başlar. Sadece konuşmayla gerçekleşmez. Bir bakış, jest ve mimikler iletişimin oluşması için yeterlidir. 

5  Dil ile gerçekleştirilen iletişim dolaysız olduğu için diğer iletişim türlerinden daha etkilidir. Ayrıca dil ile gerçekleştirilen iletişim yazıya aktarılabilir. Bu yönüyle de kalıcıdır.

6  çünkü insanlar yaşamak için anlaşmak zorundadır. çünkü iletişim olmazsa gelişme olmaz.  çünkü iletişim hayatın akışını sağlar.  Çünkü iletişim hayatın gereğidir.

7

8  Gönderici: İletiyi karşı tarafa iletendir.  Alıcı: Göndericinin gönderdiği iletiyi alandır.  İleti: Bu iki öğe arasındaki duygu, bilgi ve düşünceye denir.  Kanal: Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şeklidir.  Dönüt: Alıcının göndericiye verdiği tepkidir.  Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortamdır.

9

10 Gönderici: Trafik lambaları İleti: DUR/ GEÇ Alıcı: Yayalar / Araçlar Dönüt: Araçlara yeşil ışık yanınca yayalar durur, araçlar geçer. Bağlam : Trafik ortamı

11 Çocuğun kolu kırıldı. KOL: Kapının kolu bozulmuş. Ağacın dallarını budadım. DAL: Sinema çok güzel bir sanat dalıdır. Bugün de elektrikler kesildi. ELEKTRİK: Ondan elektrik alamadım.

12 Hemşire resmi hastanelerde sessiz olmak gerektiğinin gös- tergesidir. Trafik işareti ise park yapılmama- sı gerektiğini gösterir. Bunun dışında havanın kapalı olması yağmur yağacağının, yaprakların dökülmesi sonbaharın geldiğinin göstergesidir.

13 1. Bir iletiyi farklı göstergeler kullanarak vermenin mümkün olup olmadığını örneklerle gösteriniz. Trafik polisi araçlara düdüğüyle de geç diyebilir, el işaretiyle de geç diyebilir. 2. İletişimin önemini ve değerini günlük hayatınızdan örneklerle açıklayınız. İnsan bir toplumda yaşadığı için iletişim içinde olmak zorundadır. 3. Çağımıza iletişim çağı diyebilir miyiz? Niçin? Çağımızda pek çok şey iletişim üstüne olduğu için bu çağa iletişim çağı diyebiliriz.

14 “Basına hiçbir şekilde hükmedilemez ve baskı altında tutulamaz " "Basın hürriyetinin mahzurlarının giderilmesinin yine basın hürriyetiyle mümkün olduğuna dair bu büyük meclisin yol gösterme ve düzenleme sahasında güzel karşılanan esaslar, eğer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum kendini bilmezlere, basının sinesinde haydutluk fırsatını verirse, eğer halkı aldatan ve doğru yoldan çıkaranların fikriyat sahasındaki uğursuz tesirleri, tarlasında çalışan suçsuz vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvalarının dağılmasına sebep olursa ve eğer en nihayet haydutluğun en kötüsünü göze alan bu gibi kimseler, kanunların özel müsadelerinden istifade imkanını bulursa, Büyük Millet Meclisi eğitici ve ezici kudretinin müdahale ve uyarması elbette gerekli olur." "Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değidir."

15  ODUNCU (Sonbahar) PARA  ÇİFTÇİ (Sonbahar) EKİM MEVSİMİ  ÖĞRETMEN (Sonbahar) OKULLARIN AÇILMASI  Sy:7

16  Sonbahar mevsiminin geldiğinin göstergesidir. Sy:7

17  Gemi kaptanları için yol göstericidir.  Sy: 7

18

19  Gönderici: Mektubu, telgrafı veya e-postayı gönderen kişi  Alıcı: Mektubu, telgrafı veya e-postayı alan kişi  Kanal: Yazılı  Gönderilen: Mektup  Telgraf  E-posta

20  SOSYAL GÖSTERGE: Akıllı işaretler Sigara içilmez levhası  DİL GÖSTERGESİ: Dille kurulan tüm iletişim şekilleri dil göstergesidir.  DOĞAL GÖSTERGE: Yaprakların sararması sonbaharın geldiğinin göstergesidir.

21  DİL GÖSTERGELERİ: Dil göstergeleri duygu düşünce ve hayalleri en etkili biçimde anlattığı için etkili bir iletişim kurar.  DİL DIŞI GÖSTERGELER: İşaretler, şekil, resim, jest ve mimikler dil dışı göstergedir.  Dil ile yapılan iletişim daha etkili ve kalıcıdır. Sy:8

22 Göstergebilim en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen bilimdir. Ancak bu tanım, göstergebilimin ele aldığı konuya göre yapılmış bir tanımdır. Göstergebilimi kullandığı metoda göre de tanımlayabiliriz. Buna göre göstergebilim, dilbilimsel metotları nesnelere uygulayan, her şeyi (oyunlar, jestler, yüz ifadeleri, dini ayinler, edebiyat eserleri, müzik parçaları…) dille tasvir etmeye ve dilsel olmayan bütün olguları da dil metaforuna dönüştürerek açıklamaya çalışan bir bilimdir. Gösterge, insanların bir topluluk yaşamı içinde birbirleriyle anlaşmak amacıyla yarattıkları ve kullandıkları doğal diller (Türkçe, İngilizce, Fransızca vb.), çeşitli jestler (el, kol, baş hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında kullanılan flamalar, reklam afişleri, moda, mimarlık düzenlemeleri, yazın, resim, müzik gibi çeşitli birimlerden oluşan ve ses, yazı, görüntü, hareket gibi gereçler vasıtasıyla gerçekleşen dizgelerin oluşturduğu anlamlı bütünün birimleridir.

23  t-e-l-e-f-o-n t- e- l- e- v- i- z- y- o- n a- y- a- k- k- a-b-ı

24  Şehir planına bakarak şehrin düzeni, ulaşım yolları, yerleşimi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Sy: 8

25  Dil göstergeleri dilin tarihi gelişimi içersinde ses değişimlerine uğrayabilirler.  Ama bu değişim sebepsiz değildir.  kulgak / kulak  kangı/ hangi  edgü/ iyi  kadgu/ kaygı  SY:9

26  Dil göstergeleri nedensizdir. Fakat yansıma sözcükler ses taklidi olduğu için bu durum geçerli değildir.  Koltuk (Nedensizdir.)  Tıkırtı (Yansıma)  Horul horul Sy: 9

27  Kalem sözcüğünü“lemka “ veya “melak” şeklindesöylediğimizde“kalem” sözcüğü zihnimizde canlanmaz. Çünkü dil göstergeleri çizgiseldir. Sy: 9

28  Bu cümle hem mantık hem de dilbilgisi bakımından yanlıştır. Dün ifadesi geçmiş zamana aitken –ecek eki gelecek zaman ifadesidir.  Sy: 9

29  İletişim bulunulan duruma ve yere göre farklılıklar gösterir. Alışverişte gerçekleşen iletişim ile sınıf ortamındaki iletişim birbirinden farklı olacaktır.  Sy: 9

30 Gönderici: Baba İleti: insanların kalbini kırmamak gerekir. Alıcı: Oğul Dönüt: Kötü sözler daima iz bırakır. Sy: 9

31

32

33


" İnsanın duygusunu, düşüncesini, bilgisini çeşitli yollarla karşısındakine aktarma işlemine İLETİŞİM denir. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları